BG-Mamma

Здраве => Хронични заболявания => Темата е започната от: Merelenda в сб, 23 яну 2016, 18:32Титла: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в сб, 23 яну 2016, 18:32

Базедова болест


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/QcOl/35322608_b80c0ee7)

Мно­го са при­чи­ни­те, кои­то разс­трой­ват фун­кция­та на щи­то­вид­на­та жле­за, за­то­ва не­ви­на­ги мо­гат да се ус­та­новят точ­но. Но ос­нов­на роля иг­рае нас­ледс­тве­но­то пред­раз­по­ло­же­ние. Проуч­ва­ния­та по­каз­ват, че близ­ки­те на бол­ни с ба­зе­до­ва бо­лест съ­що има­т уси­ле­на фун­кция на щи­то­вид­на­та жле­за. То­ва да­ва ос­но­ва­ние да се пред­по­ла­га, че по нас­ледс­тво се пре­да­ва ди­рек­тно не са­мо­то за­бол­ява­не, а пред­раз­по­ло­же­ние­то към не­го. Ка­то след­ва­ща при­чи­на ще по­со­чим на­ру­ше­на­та фун­кция на по­ло­ви­те жле­зи. За­що­то та­зи бо­лест по-чес­то зас­яга же­ни­те по вре­ме на кли­мак­те­риум и пу­бер­тет.

В 80 на сто от слу­ча­и­те ба­зе­до­ва­та бо­лест въз­ник­ва ка­то след­с­т­вие на ня­как­во теж­ко нер­в­но-пси­хич­но пре­жи­вя­ва­не:

- уп­ла­ха;
- про­фе­си­о­нал­ни и лич­но кон­ф­лик­ти;
- смърт на близ­ки;
- про­дъл­жи­тел­на нер­в­на и ум­с­т­ве­на нап­рег­на­та ра­бо­та.

В днеш­но вре­ме се при­е­ма, че те­зи про­во­ки­ра­щи фак­то­ри мо­гат да до­ве­дат до за­бо­ля­ва­не­то са­мо при хо­ра, ко­и­то имат пред­раз­по­ло­же­ност към за­бо­ля­ва­не­то. Ос­вен по­со­че­ни­те съ­щес­т­ву­ват и дру­ги от­к­люч­ва­щи фак­то­ри, нап­ри­мер хро­нич­ни­те ин­фек­ции и трав­ми по гла­ва­та.

ОС­НОВ­НИ­ТЕ СИМ­П­ТО­МИ

- неп­ре­къс­на­то тре­пе­ре­не;
- сър­це­би­е­не;
- бър­зо умо­ря­ва­не;
- бол­ка в кос­ти­те;
- екзофталм (изпъкване на 1-то или и на 2-те очи)
- често изпотяване, особено характерно е изпотяването на ръцете
- значителна загуба на тегло
- учестен пулс
- мускулна слабост, отпадналост
- повишено кръвно налягане
- емоционална нестабилност, лесна раздразнителност
- проблеми със съня
- проблеми с паметта


Болестта засяга много по-често жени (7:1 в сравнение с мъжете). По-често се проявява в средната възраст (30 - 50 години), но се среща и при хора над 50-те, в менопаузата, при бременност. До скоро се твърдеше, че Базедовата болест е противопоказна при бременност. Последните изследвания показват, че няма причини за подобно безпокойство. Болестта има фамилна предразположеност и може да се "отключи" от преживяването на силен стрес, инфекциозно заболяване и т.н.

Налице е увеличена гуша при 70-90% от пациентите. Обикновено жлезата е мека, неболезнена, с гладка повърхност. При преслушване на щитовидната жлеза се установява систоличен шум.

Появяват се ендокринни очни симптоми като например изпъкване на очните ябълки /екзофталм/. Той е симетричен и умерено изразен. Други характерни очни симптоми са рядкото мигане (симптом на Stellwag), изоставане на горния клепач при поглед надолу (симптом на Graefe), недостатъчност на конвергенцията (симптом на Mobius), хиперпигментация на клепачите (симптом на Елинек).

Болните обикновено са напрегнати, неспокойни, имат ускорена мисловна дейност и говор. Те се оплакват от безсъние, емоционална лабилност и плачливост. Даже през студените месеци усещат топлина, потят се обилно, могат да имат леко повишена температура.

Съобщават за отслабване и загуба на тегло при запазен апетит. Чувстват се отпаднали, имат слабост в мускулите. Налице е треперене на ръцете, учестена дефекация с кашави изпражнения.

Кожата е мека, нежна, топла и влажна.

От страна на сърдечно-съдовата система се наблюдава тахикардия и екстрасистоли. Тахикардията е пропорционална на хипертиреоидизма. При средно-тежките форми на болестта тахикардията е между 90-120 удара в минута, а при тежките - над 120 удара в минута. Пулсът е ускорен.

При жените се наблюдават олиго- или аменорея, ановулаторни цикли, снижен фертилитет, но бременност е възможна и обикновено протича нормално. Съществуват два основни начина на лечение на тиреотоксикозата - медикаментозно и оперативно.

Ба­зе­до­ва­та бо­лест за­поч­ва с не­оп­ре­де­ле­ни нер­в­но-пси­хич­ни оп­лак­ва­ния. Бол­ни­ят ста­ва нес­по­ко­ен, емо­ци­о­нал­но нес­та­би­лен, мно­го чув­с­т­ви­те­лен. Той лес­но из­бух­ва и стра­да от упо­ри­то без­съ­ние. Мно­го чес­то про­я­вя­ва из­лиш­на ак­тив­ност. Из­по­тя­ва се обил­но без ни­как­ви при­чи­ни. Ран­на про­я­ва на ба­зе­до­ва­та бо­лест е и тре­пе­ре­не­то на ръ­це­те, а по­ня­ко­га и на ця­ло­то тя­ло. Бол­ни­ят тре­пе­ри неп­ре­къс­на­то, ка­то тре­пе­ре­не­то се за­сил­ва при въл­не­ние. Сър­деч­на­та дей­ност съ­що е ус­ко­ре­на. Бол­ни­ят чес­то усе­ща неп­ри­ят­но сър­це­би­е­не и прес­ка­ча­не на сър­це­то.
В око­ло 30 на сто от слу­ча­и­те се наб­лю­да­ват нес­пир­ни из­то­щи­тел­ни ди­а­рии. С вре­ме­то бол­ни­ят мно­го от­с­лаб­ва, мус­ку­ли­те му се от­пус­кат, той лес­но и бър­зо се умо­ря­ва и за­поч­ва да из­пит­ва бол­ки в кос­ти­те. Ко­жа­та на бо­лен с ба­зе­до­ва бо­лест е влаж­на, ме­ка и топ­ла при до­пир, а мно­го чес­то тя се обез­ц­ве­тя­ва на мес­та, или пък по­тъм­ня­ва. Нок­ти­те из­тъ­ня­ват и се чу­пят лес­но. Ко­са­та за­поч­ва уси­ле­но да па­да.
Мно­го ха­рак­те­рен е из­г­ле­дът на ли­це­то на бол­ния от ба­зе­до­ва бо­лест. Очи­те са ши­ро­ко от­во­ре­ни, влаж­ни и блес­тя­щи. Чо­ве­кът ми­га мно­го по-ряд­ко от нор­мал­но­то. А при око­ло 70 на сто от бол­ни­те се наб­лю­да­ва т.нар. ек­зоф­талм - из­пък­ва­не на оч­ни­те ябъл­ки. При 50 на сто от бол­ни­те се ус­та­но­вя­ва уве­ли­че­на щи­то­вид­на жле­за, обик­но­ве­но вто­ра-тре­та сте­пен. Жле­за­та е ме­ка, елас­тич­на, глад­ка. Не е бо­лез­не­на при опип­ва­не, но пък чес­то пул­си­ра.

Диагностика

Лабораторните изследвания показват:

- ниска холестеролемия
- левкопения с лимфоцитоза
- хиперкалциемия
- хипокалиемия
- понижен глюкозен толеранс.

Тези резултати не са решаващи за поставяне на диагнозата. Определящи са хормоналните изследвания. Установяват се:

- високи стойности Т3 и Т4 (респ. FT3 и FT4)
- нисък TSH

При 6-8% е повишен само Т3 (Т3-токсикоза), а в 1-2% от болните е повишен само Т4 (Т4-токсикоза).

Поставянето на диагнозата е по-трудно в началото на заболяването и при леките форми на Базедова болест. При разгърната клинична картина диагностицирането е лесно. При начални прояви и съмнителни случаи решаващо значение имат хормоналните изследвания.

Развитие на болестта

Базедовата болест е автоимунно заболяване, при което собственото ни тяло произвежда антитела на рецептора за стимулиране на тироидния хормон (TSH). Понякога се произвеждат и антитела на тироидните хормони fT3 fT4, както и на тироглобулина. Тези антитела се свързват с TSH рецептора и го стимулират което довежда до необичайно усилено производство на T3 и T4. Това от своя страна е причината за клиничните симптоми на хипертироидизъм и увеличение на щитовидната жлеза (гуша).

Повишеното производство на щитовидни хормони усилва тъканния метаболизъм и кислородната консумация. Повишеното количество тиреоидни хормони увеличава интензивността на метаболитните процеси в организма и довежда до състояние на хиперметаболизъм. Голяма част от енергията се трансформира в топлинна - усилена термогенеза. Повишена е възбудимостта на централната и вегетативната нервна система. Това обяснява хиперкинетичната сърдечна дейност, ускорената дейност на червата, нервно-вегатативните прояви и нервнопсихичните симптоми.

ЛЕ­КИ­ТЕ ФОР­МИ СЕ ИЗ­ЛЕ­КУ­ВАТ ДО ЕД­НА ГО­ДИ­НА

Ба­зе­до­ва­та бо­лест се про­я­вя­ва по раз­ли­чен на­чин в от­дел­ни­те слу­чаи. Съ­щес­т­ву­ват ле­ка, сред­на и теж­ка фор­ма, ко­и­то оба­че мо­гат да пре­ли­ват ед­на в дру­га. Про­ти­ча­не­то на за­бо­ля­ва­не­то, как­то и ле­че­ни­е­то, за­ви­сят от кли­нич­на­та фор­ма, от въз­раст­та на бол­ния и от на­ли­чи­е­то на ус­лож­не­ния. При по-ле­ки­те фор­ми, ко­и­то са нав­ре­ме от­к­ри­ти и пра­вил­но ле­ку­ва­ни, се сти­га до по­доб­ре­ние след 9 до 12 ме­се­ца, мно­го чес­то и до пъл­но из­ле­ку­ва­не. Не са ред­ки слу­ча­и­те оба­че за­бо­ля­ва­не­то да се пов­то­ри. А теж­ки­те ус­лож­не­ния и не­ле­ку­ва­ни слу­чаи на ба­зе­до­ва бо­лест мо­гат да за­вър­шат фа­тал­но. Ба­зе­до­ва­та бо­лест по­ня­ко­га се раз­поз­на­ва мно­го труд­но. То­ва за­ви­си от пра­вил­но­то раз­г­ра­ни­ча­ва­не на от­дел­ни­те кли­нич­ни фор­ми и сте­пе­ни, как­то и от евен­ту­ал­ни­те ус­лож­не­ния.
Нап­ри­мер ле­ки­те слу­чаи на за­бо­ля­ва­не­то чес­то би­ват смя­та­ни за нев­ро­за и съ­от­вет­но ле­ку­ва­ни ка­то нев­ро­за.
А спе­ци­фич­ни­те про­я­ви, как­то ве­че спо­ме­нах­ме, са не­мо­ти­ви­ра­но ус­ко­ре­на сър­деч­на дей­ност, тре­пе­ре­не, по­те­не, нер­в­но-пси­хич­на нес­та­бил­ност. Ако към всич­ки те­зи про­яв­ле­ния е на­ли­це и из­пък­ва­не на очи­те, то­га­ва ди­аг­но­за­та е вяр­на. А на­пъл­но изя­ве­ни­те слу­чаи на ба­зе­до­ва бо­лест са тол­ко­ва ха­рак­тер­ни, че ряд­ко ос­та­ват не­за­бе­ля­за­ни от близ­ки­те на бол­ния.


ВНИ­МА­НИЕ!

Про­я­ви на ба­зе­до­ва бо­лест се наб­лю­да­ват и при т.нар. ток­си­чен аде­ном на щи­то­вид­на­та жле­за (го­рещ въ­зел). Той пред­с­тав­ля­ва ту­мо­ро­вид­но ор­га­нич­но раз­рас­т­ва­не на тъ­кан­та на жле­за­та с офор­мя­не на доб­ре из­ра­зен въ­зел. При­чи­ни­те са не­из­вес­т­ни. Свръх­фун­к­ция на щи­то­вид­на­та жле­за мо­же да се раз­вие и при про­дъл­жи­тел­но ле­че­ние с йод и йод­ни пре­па­ра­ти, как­то и с ти­ре­о­ид­ни хор­мо­ни. По­доб­ни слу­чаи се наб­лю­да­ват срав­ни­тел­но ряд­ко и обик­но­ве­но при бол­ни със спо­ра­дич­на гу­ша. И все пак кли­нич­ни­те про­яв­ле­ния на ток­сич­ния аде­ном и ле­кар­с­т­ве­на­та хи­пер­ти­ре­о­за са по-ле­ки и след пра­вил­но­то ле­ку­ва­не из­чез­ват.

УМ­С­Т­ВЕ­НО И ФИ­ЗИ­ЧЕС­КО НАП­РЕ­ЖЕ­НИЕ СА ПРО­ТИ­ВО­ПО­КАЗ­АНИ

Ле­че­ни­е­то на ба­зе­до­ва­та бо­лест тряб­ва да за­поч­не нав­ре­ме, да бъ­де съ­об­ра­зе­но със със­то­я­ни­е­то на бол­ния и съ­от­вет­но да се на­гаж­да към раз­ви­ти­е­то на бо­лест­та. Мно­го ва­жен е ре­жи­мът на бол­ния. До­ри и бол­ни­те с най-ле­ка фор­ма тряб­ва да бъ­дат от­с­т­ра­не­ни от оби­чай­на­та би­то­ва и про­фе­си­о­нал­на сре­да. За­дъл­жи­тел­но се ог­ра­ни­ча­ват и до­ри пре­мах­ват ум­с­т­ве­но­то и фи­зи­чес­ко нап­ре­же­ние. Не се до­пус­ка пре­у­мо­ра и кон­ф­лик­т­ни си­ту­а­ции, как­то и об­щу­ва­не­то с мно­го хо­ра.
Мно­го ва­жен еле­мент от ле­че­ни­е­то на ба­зе­до­ва­та бо­лест е ус­по­ко­я­ва­не­то, от­пус­ка­не­то на нер­в­на­та сис­те­ма. Чрез цен­т­рал­на­та нер­в­на сис­те­ма щи­то­вид­на­та жле­за ре­гу­ли­ра об­мя­на­та на ве­щес­т­ва­та в ор­га­низ­ма.
Про­дъл­жа­ва­ме с ди­е­та­та.
Хра­на­та на бол­ния тряб­ва да е раз­но­об­раз­на, с пре­об­ла­да­ва­не на бел­тъ­чи­ни - мля­ко и млеч­ни про­дук­ти, яй­ца, ри­ба, пло­до­ве и зе­лен­чу­ци. Мно­го важ­ни за ор­га­низ­ма са ви­та­ми­ни­те А, С и те­зи от гру­па­та В.
Най-ста­ро­то ле­чеб­но сред­с­т­во за ба­зе­до­ва­та бо­лест е йо­дът. Оба­че в пос­лед­но вре­ме се при­ла­га все по-ряд­ко, за­що­то ве­че има го­лям брой ле­чеб­ни сред­с­т­ва. Ста­ва ду­ма за т.нар. ти­ре­ос­та­ти­ци, ко­и­то по­тис­кат фун­к­ци­я­та на щи­то­вид­на­та жле­за. Те­зи ле­кар­с­т­ва се пред­пис­ват са­мо от спе­ци­а­лист, кой­то съ­от­вет­но наб­лю­да­ва бол­ния.


НА­РОД­НА­ТА МЕ­ДИ­ЦИ­НА Е СА­МО ДО­ПЪЛ­НЕ­НИЕ КЪМ ОС­НОВ­НО­ТО ЛЕ­ЧЕ­НИЕ


За­ед­но с ти­ре­ос­та­тич­ни­те ле­кар­с­т­ва, ши­ро­ко се из­пол­з­ват и най-обик­но­ве­ни ус­по­ко­я­ва­щи бил­ки ка­то ва­ле­ри­а­на (ди­лян­ка), дя­вол­с­ка ус­та, ма­то­чи­на, са­ро­там­нус. Ето ня­кол­ко ре­цеп­ти:
Сме­се­те 30 г ди­лян­ка, 30 г дя­вол­с­ка ус­та и 60 г са­ро­там­нус. За­лей­те две су­пе­ни лъ­жи­ци от та­зи смес с 500 мл вря­ла во­да и ос­та­ве­те да ври още 5 ми­ну­ти. При­е­ма се по 4 пъ­ти на ден, по­ло­вин час пре­ди яде­не - по ед­на ви­не­на ча­ша.
Вмес­то во­да, бол­ни­ят мо­же да пие от­ва­ра от оре­хо­ви лис­та и лис­та от чер­ни­ца - от­ва­ра­та се при­гот­вя с по ед­на су­пе­на лъ­жи­ца лис­та от те­зи рас­те­ния.
Пий­те от­ва­ра от шип­ки: 15 броя счу­ка­ни шип­ко­ви плод­че­та се за­пар­ват с 600 мл вря­ла во­да и смес­та прес­то­я­ва 15 ми­ну­ти. След то­ва се пре­цеж­да и се пие ка­то чай.
Мно­го по­лез­ни и с мно­го ши­ро­ко при­ло­же­ние са зе­лен­чу­ко­ви­те со­ко­ве. Нап­ри­мер из­к­лю­чи­тел­но ефек­тив­но се от­ра­зя­ва смес от сок от мор­ко­ви, це­ли­на, маг­да­ноз и спа­нак. Ле­чеб­ни­те со­ко­ве се пи­ят на глад­но, от­дел­но от ре­дов­но­то хра­не­не.


ВНИ­МА­НИЕ!

Имай­те пред­вид, че са­мо­ле­че­ни­е­то на ба­зе­до­ва­та бо­лест мо­же да до­ве­де до теж­ки ус­лож­не­ния, вклю­чи­тел­но и до пъл­на ат­ро­фия на жле­за­та. Теж­ки­те фор­ми на та­зи бо­лест за­дъл­жи­тел­но се ле­ку­ват в бол­нич­на об­с­та­нов­ка.

Пре­по­ръч­ват се уме­ре­ни дви­же­ния на от­к­ри­то. Мо­же­те да прак­ти­ку­ва­те ди­ха­тел­ни уп­раж­не­ния, ав­тот­ре­нинг, раз­ход­ки. Из­бяг­вай­те из­ла­га­не­то на слън­це.


И НАЙ-МАЛКОТО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА Е Т.НАР. ГУША


През пос­лед­ни­те ня­кол­ко го­ди­ни ряз­ко се уве­ли­ча­ва бро­ят на за­бо­ле­ли­те от гу­ша.
Гу­ша­та мо­же да бъ­де сим­п­том на ре­ди­ца за­бо­ля­ва­ния - ба­зе­до­ва бо­лест, доб­ро­ка­чес­т­ве­ни и зло­ка­чес­т­ве­ни ту­мо­ри, въз­па­ли­тел­ни за­бо­ля­ва­ния и дру­ги. Ко­га­то ста­ва ду­ма за доб­ро­ка­чес­т­ве­но ди­фуз­но на­рас­т­ва­не на щи­то­вид­на­та жле­за, то­га­ва на­ру­ше­ни­е­то се дъл­жи на не­дос­тиг на йод в ор­га­низ­ма. В то­зи слу­чай гу­ша­та не е свър­за­на с въз­па­ли­те­лен про­цес, но­во­об­ра­зу­ва­ние или хе­ма­том. Щи­то­вид­на­та жле­за ре­гу­ли­ра об­мя­на­та на ве­щес­т­ва­та в ор­га­низ­ма чрез цен­т­рал­на­та нер­в­на сис­те­ма. Тя се на­ри­ча още “емо­ци­о­нал­на­та” жле­за, за­що­то ней­на­та фун­к­ция се вли­яе из­к­лю­чи­тел­но мно­го от стре­са.
Щи­то­вид­на­та жле­за е склон­на към ин­ток­си­ка­ция, а то­ва на­пос­ле­дък за­чес­тя­ва за­ра­ди за­мър­ся­ва­не на окол­на­та сре­да. Мно­го спе­ци­а­лис­ти обяс­ня­ват за­бо­ля­ва­ни­я­та на щи­то­вид­на­та жле­за с пос­ле­ди­ци­те от ава­ри­я­та в Чер­но­бил. Но и тук оп­ре­де­ле­но зна­че­ние иг­рае нас­лед­с­т­ве­ни­ят фак­тор. Спо­ред раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то се раз­ли­ча­ват ен­де­мич­на, спо­ра­дич­на и юве­нил­на гу­ша.


Най-важно е навременното лечение

Лечение


По време на лечението редовно се проследяват стойностите на хормоните TSH, T3 и T4, както и на левкоцитите. Прилагат се антитироидни лекарства, които намаляват производството на хормона тироид. Ако подобно лечение не даде задоволителни резултати и се стигне до т.нар тироидна криза, се прибягва до оперативна намеса, т.нар. "тироидектомия". Обикновено болестта започва постепенно. По-рядко се наблюдава остро начало.

Медикаментозното лечение използва като основни средства тиреостатиците. Лекарствени средства, които често се използват са тимидазол /метизол/ и пропицил. Те блокират синтезата на тиреоидни хормони. Всеки хипертиреоидизъм се лекува с тиреостатици до постигане на еутиреоидно състояние. Лечението продължава около 1-2 години.

Прилагат се още бета-блокери, витамини, седативни средства.

Хирургично лечение се прилага при високостепенни хиперплазии на щитовидната жлеза, при непоносимост към тиреостатици или противопоказания за прилагането им. Извършва се субтотална тиреоидектомия. Предоперативно се извършва подготовка с тиреостатици, целяща да доведе болния до състояние на еутиреоидизъм.

Лечението на териотоксична криза се провежда винаги в интензивно отделение. На болните се преопръчва да избягват психичното напрежение и стрес, да не вдигат тежко. Според българските закони всеки, страдащ от подобно заболяване има право на 3 месеца болнични. Следете редовно левкоцитите, тъй като един от най-изявените странични ефекти на антитироидните медикаменти е значителното намаляване на броя на белите кръвни телца (левкоцити).
Осо­бе­но важ­на и при то­ва за­бо­ля­ва­не е про­фи­лак­ти­ка­та. Тя тряб­ва да бъ­де пос­то­ян­на и за дъ­лъг пе­ри­од от вре­ме. Ма­со­ва­та йод­на про­фи­лак­ти­ка се осъ­щес­т­вя­ва ка­то обик­но­ве­на­та гот­вар­с­ка сол се за­ме­ни из­ця­ло с йо­ди­ра­на. При по­доз­ре­ние за уве­ли­че­ние на щи­то­вид­на­та жле­за тряб­ва да се обър­не­те към спе­ци­а­лист. За­що­то ако в ле­ки­те слу­чаи не се на­ла­га спе­ци­ал­но ле­че­ние, ос­вен упот­ре­ба­та на йо­ди­ра­на сол, то гу­ша­та в те­жък, нап­ред­нал ста­дий тряб­ва да бъ­де ле­ку­ва­на сис­тем­но.
По­ня­ко­га се сти­га и до опе­ра­тив­но ле­че­ние. То се на­ла­га при ди­фуз­на гу­ша с го­лям раз­мер - 4-та и 5-та сте­пен. То­ва са ве­че фиб­роз­ни из­ме­не­ния, кал­ци­фи­ка­ти и се по­я­вя­ват съм­не­ния за зло­ка­чес­т­ве­ни об­ра­зу­ва­ния.
Мно­го ва­жен фак­тор в бор­ба­та с гу­ша­та е по­ви­ша­ва­не­то на жиз­не­ния стан­дарт, ра­ци­о­нал­но­то хра­не­не и по­доб­ря­ва­не­то на би­то­ви­те и са­ни­тар­ни­те ус­ло­вия.

Източник: blitz.bg
/ wikipedia.org

Болните с хипертиреоидизъм се повлияват благоприятно от:
Скрит текст :
Болните с хипертиреоидизъм се  повлияват благоприятно от приема  на :

    L-карнитин
    Vit A
    Vit C
    Vit E
    Vit B complex
    рибено масло
    масло от вечерна иглика
    цинк
    селен
    бромелин
    куркума
    калций
    магнезий
    коензим Q10
    екстракт от гроздови семки
    мелатонин
    пасифлора
    валериана
    маточина
    птиче просо


L-карнитинът е аминокиселина, която се произвежда в организма от аминокиселината лизин, като за това са необходими Vit B6, Vit C, ниацин, желязо и метионин. Той блокира ефекта на произведените в големи количества тиреоидни хормони върху някои периферни тъкани. Той не въздейства директно върху щитовидната жлеза,  но успешно повлиява симптоматиката, дълваща се  на хормонален ексцес. Той блокира навлизането на  тиреоидните хормони в клетъчното ядро и по такъв начин намалява нервното напрежение, непоносимостта към топлина, инсомнията, емоционалната нестабилност, треморът и изпотяването L-карнитин подобрява симптоматиката, както при леките форми на хипертиреоидизъм, така и при тиреотоксична криза.
Според едно проучване на втората  седмица след прибавяне на  L- карнитин към стандартната терапия е наблюдавано намаление на размера на щитовидната жлеза, намаляване на ъптейка  J-131, подбряване на чернодробните функционални тестове и на симптомите на офталмопатията. L-карнитинът оказва положителен ефект върху функционалното състояние на мускулите, върху мускулната сила и костната минерализация.  Дозировката се определя въз основа на симптоматиката и резултатите от лабораторните изследвания.

Vit A често е намален в кръвта на болните, страдащи от хипертиреоидизъм. Големите количества от този витамин потискат тиреоидната функция. Добавянето на Vit A към терапията подобрява симптомите на болестта на Грейвс. Vit A е мощен антиоксидант, който намалява повищеният при хипертиреоидизъм  оксидативен стрес.

Vit C е мощен антиоксидант. В експериментални проучвания е установено че съдържанието му в кръвта на болни с хипертиреоидизъм е намалено. Това се дължи на участието му в неутрализирането на продуктите на прекисното окисление на липидите, които участват  в патогенезата на сърдечната патология при тази група болни.  По тази причина се налага  болните с хипертиреоидизъм да  приемат  допълнително Vit C.

Vit E е антиоксидант. Той стабилизира клетъчните мембрани.Той действа като ловец на свободни радикали и намалява пораженията, предизвикани от оксидативният стрес при болни с хипертиреоидизъм.

Проучванията показват, че болните  страдащи от хипертиреоидизъм са с ниски нива на коензим Q10. С повишаване на нивата на Т3 и Т4, коензим Q10 намалява, което води до дефект в клетъчния енергиен транспорт. Коензим Q10 притежава антиоксидантни свойства и участва в електронния транспорт в дихателната верига. Плазменият дефицит на коензим Q10 настъпва в резултат на стимулиране на активността на дихателната верига при болните с хипертиреоидизъм. Внасянето на коензим Q10 под формата на хранителна добавка подобрява състоянието на тези болни.

Маслото от вечерна иглика  е богато на есенциални мастни киселини. Те повлияват благоприятно автоимунните процеси в организма. Есенциалните мастни киселини участват в производството на простагландини. Простагландините потискат възпалителните процеси, които са налице при автоимунните заболявания.

Omega-3 мастните киселини намаляват възпалителният процес и подпомагат правилното функциониране на имунната система.

Бромелинът намалява отока на  щитовидната жлеза.

Куркумата засилва ефекта на  бромелина и трябва да се  приема между храненията.

Калцият и магнезиият са кофактори в много метаболитни процеси. При болните с хипертиреоидизъм е налице значително намаляване на съдържанието на калций, магнезий и цинк в еритроцитите, както и намаляване на плазмената концентрация на магнезий. Тиреоидната ос участва в регулацията на магнезиевият матаболизъм, чрез регулиране на транспорта от екстра - към интрацелуларното пространство. При хиперфункция на щитовидната жлеза е налице и модифициране на параметрите на калциево-фосфорната обмяна. Два фактора допринасят за дефицита в калциевият баланс – намаляване на нивото на паратхормона, с последващо повишаване на серумния калций, което от своя страна повишава неговото отделяне с урината и намаляване на нивата на 1-25 дихидроксикалциферол, последващ функционален хипопаратиреоидизъм и хиперфосфатемия, което води до намалена чревна резорбция на калций.
Хипертиреоидизмът при възрастни  е причина за появата на  вторична остеопороза. Неконтролираният хипертиреоидизъм увеличава костният търновър и засилва костната загуба, нарушавайки равновесието между резорбцията и формирането на костта. Продължителността на костният цикъл на рамоделиране е намален с 50%, тъй като и фазата на резорбция и фазата на формиране настъпват по бързо при тези болни. Нарушен е балансът между остеокластната и остеобластната активност, в резултат на което на всеки цикъл се губят по 10% костно вещество. Ниските стойности на TSH при болните с хипертиреоидизъм също допринасят за костната загуба
По тази причина болните с  хиперфункция на щитовидната жлеза трябва да приемат калций и магнезий в подходящо съотношение.
Повишената функция на щитовидната жлеза води до промени във  функционалното състояние на  различни органи и системи. Повишената продукция на тиреоидни хормони повишава оксидативния стрес. Мелатонинът намалява оксидативния стрес като допринася за елиминирането на свободните радикали и притежава директни антиоксидантни свойства. Мелатонинът е вещество, което се секретира от пинеалните жлези в мозъка Той е отговорен за нормалния сън и циркадният ритъм  на нашият организъм. Той потиска ексцесивната секреция на тиреоидните хормони. Добавянето на мелатонин повлиява благоприятно и инсомнията, която е често срещан симптом при хиперфункция на щитовидната жлеза.

Lycopus ssp е основен билков продукт за лечение на хипертиреоидизъм. Той намалява производството на хормони на щитовидната жлеза и е особено ефикасен в началните стадий на хипертиреоидизма.

Melissa officinalis – маточина - намалява нивата на тиреоидните хормони и блокира действието на тиреоид  стимулиращите антитела, чрез блокиране на TSH рецепторите върху тиреоидните клетки.

Lithospermum officiaale – птиче просо – в комбинация с маточината и Licopus ssp, потискат действието  на специфичния стимулиращ щитовидната жлеза имуноглобулин.
Замразени сухи екстракти от  трите билки потискат свързването на TSH със специфичните рецептори по повърхността на тиреоидните клетки, чрез отслабване на връзката между тях.
Добавянето на храносмилателни ензими оказва благоприятен ефект върху  състоянието на болните с тиреотоксикоза, защото подпомагат нарушеното смилане и абсорбция на хранителните вещества.
Пасифлората притежава седативен,  миорелаксиращ и болкоуспокояващ  ефект Използва се при невралгии, генерализирани гърчове, хистерия, сърцебиене. Има много добър ефект в комбинация с валериана.
При хипертиреоидизъм тази комбинация  е перфектна, защото при тези  болни е налице стимулация  на нервната система. Валерианата  успокоява нервната система в условията на стрес, подобрява качеството на съня и има релаксиращ ефект върху гастроинтестиналния тракт.

Източник: МЦ Живот


Ендокринолозите от които сме доволни:

София:
д-р  Емил Начев  - Частен кабинет в МЦ Панацея - тел. 02/952 39 35, преглед - 45 лв, отделно се заплаща ехограф - 35 лв.
Вторичен преглед - 25 лв.
Частен прием в Майчин дом (влизаш през главния вход на МД, след 5 метра тръгваш по коридора в дясно. Минаваш го целия и в ляво има стълби, слизаш 1 етаж надолу, завиваш два пъти на дясно и пак в десния коридор търсиш кабинет 10
GSM на д-р Начев - 0888 896 843

д-р Атанаска Еленкова
приема в ДКЦ Асцендент гр.София, ул. Бачо Киро 47, тел. за записвания 02/983 94 94; 02/983 15 68
Сряда 14.30 – 17.30
Не работи със здравна каса!
http://www.ascendent.cc/

Варна:

д-р Николай Райков
Приема в "Медицински център плюс"- телефон за записване: 052/64 33 33
http://plus-bg.com/
Лична страница:
http://raikovendo.dir.bg/
Преглежда и в Транспортна болница
Работи със здравна каса
Мобилен телефон: GSM 0888/ 833 263, e-mail: nikraikov@yahoo.com

Проф. Кирил Христозов
Приема в "Медицински център Дария" тел: 052/ 631-126
Преглежда само сряда
Приема също в УМБАЛ "Света Марина"  Клиника по ендокринология и болести на обмяната
Телефон: 052 978338/ вътр. 1338

Пловдив:

УМБАЛ „Свети Георги”
д-р Нончев - ул."Филип Македонски" 37, всеки ден от 14 до 17 ч. За записване на час: 032/258289


Изследвания ( кодове за изследванията), които се поемат от здравна каса.
ТСХ по време на бременност
Други изследвания
Скрит текст :
В извънболничната медицинска помощ НЗОК заплаща изследванията на хормоните: FT4 (10.08), TSH (10.09), LH (10.22), FSH (10.23), Prolaktin (10.24), Estradiol (10.25), Testosteron (10.26), Progesteron (10.21) и „Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза – Anti-TPO“ (10.27), т.н. МАТ, като за извършването им лекарят специалист следва да издаде „Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4).
Медицинското направление за медико-диагностични дейности (бл. МЗ-НЗОК №4) е валидно до 30 календарни дни от издаването му.
Хормоните TSH и FT4 могат да се назначат и от общопрактикуващия (личния) лекар, по преценка и при необходимост.  Какъв да бъде броят на хормоните и кои да бъдат те, зависи от заболяването, което имате. Това решава лекарят специалист – във Вашия случай – ендокринологът.
Пациенти, страдащи от заболяването „Тиреотоксикоза” (хипертиреоидизъм) се наблюдават диспансерно от лекар - специалист по ендокринология и болести на обмяната - десет години. Консултативните прегледи се провеждат три пъти годишно - със снемане на общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, нервна система, храносмилателна система и очен статус, ЕКГ. Един път в годината се изследват хормоните fT4 и TSH, и кръвната захар. Един път на две години имате право на консултация с кардиолог и със специалист по очни болести.
Подробна информация за прегледите, изследванията и консултациите с лекар, които НЗОК заплаща за диспансеризираните здравноосигурени лица, е публикувана на електронната страница на НЗОК – www.nhif.bg , в меню „Национален рамков договор – 2012 – за медицински дейности” – подменю „Приложения към НРД – Приложение № 9 (диспансеризация при личния лекар - „Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ“) и Приложение № 14 (диспансеризация при лекар специалист - „Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар специалист“).
НЗОК не заплаща - високоспециализираната медицинска дейност „Ехография на щитовидна жлеза”, която се извършва от специалист ендокринолог.
НЗОК заплаща за високоспециализираната медицинска дейност „Пункционна биопсия на щитовидната жлеза под ехографски контрол” (06.11) в извънболничната специализирана помощ, ако дейността е назначена от лекар специалист с „Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А).
Изследването „Доплерова сонография на съдове на щитовидната жлеза”(88.77) е високоспециализирана медицинска дейност (ВСМД), която НЗОК също заплаща, ако е назначена от лекар специалист с „Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК № 3А) , който има договор с НЗОК за този вид изследване.
В болничната помощ има клинични пътеки за оперативно лечение на определени заболявания на щитовидната жлеза, за които НЗОК заплаща.

Особено в началото на заболяването, когато сте на по-високи дози лекарства проследявайте чернодробните показатели АСАТ и АЛАТ, ПКК и СУЕ на 20 дена.

ТСХ преди и по време на бременност:

TSH < 2,5 - преди бременност
TSH < 1,0 - в първи триместър
TSH < 2,5 - във втори и трети триместър
по инфо от magnet_for_happiness

Интересни статии и материали:
ТАО (http://www.cherninkova-oscar.com/pdf/Graves3.pdf)
За мазнините (http://kulinar.bg/5-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%9D%D0%95-%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8_l.a_i.23735.html)
Стрес и щитовидна жлеза (http://www.puls.bg/health/homeopathy/news_12936.html)
Относно веганството (http://merudia.bg/jivko_djamiarov_veganstvoto_ne-trqbva_da_se_nalaga_s_fanitizam_i_nasilie_a_vseki_sam_da_izbere_svoq_pat/)
Болест на щитовидната жлеза - присъда или диагноза (http://www.btv.bg/shows/predi-obed/videos/video/1913188443-Bolest_na_shtitovidnata_jleza__prisada_ili_diagnoza.html)
Щитовидната жлеза страда от стрес и липса на йод (http://www.blitz.bg/article/9794)
Да лекуваме причината, а не симптомите/ д-р Темелкова (http://forummedicus.com/archives/all-publications/1448)
Записки на ciarabella от лекции за щитовидната жлеза (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=708889.360)
За шуслеровите соли (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=708889.360)
Тайната на автоимунните заболявания (http://www.lechitel.bg/lechitel/data/File/Avtoimunitetat.pdf)
Импулсна терапия (http://www.thyroid-bg.com/Thyroid_BG.htm)
И тук (http://www.blitz.bg/article/8734)
Правете всичко с вяра, че Бог е винаги с вас (http://www.blitz.bg/article/3953)
За тиреотоксикозата (http://www.puls.bg/illnes/issue_351/part_1.html)
НАРУШЕНИЯ ВЪВ ФУНКЦИЯТА НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА – ПРЕПОРЪКИ (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=708889.600)
За терапия с LDN и имунотерапия с антитела (http://www.alphamedica.eu/page3.php)
Относно болнични - наредба за експертизата за работоспособността  (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=651032.330)


Тема - 1 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=155176.0)
Тема - 2 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=651032.0)
Тема - 3 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=708889.0)
Тема - 4 (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=743113.0;topicrefid=20)Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в сб, 23 яну 2016, 18:39
Записвам се да ви следя,защото от девет години страдам от тиреотоксикоза,в някои епикризи пише Базедова болест.Аз съм на лечение с Метизол.не понесох Пропицила.Лошото е,че спра ли лекарството параметрите на хормона ТСХ падат за седмица.С бетаблокери съм постоянно,пулсът ми е стигал до над 150.Постоянно съм и със сънотворни,мъчи ме ужасно тежко безсъние.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в сб, 23 яну 2016, 18:43
Мерси за новата тема!
Мария, колко време го пиеш този Метизол?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в сб, 23 яну 2016, 23:30
Мерси за новата тема!
Мария, колко време го пиеш този Метизол?
Ами вече девета година го пия,трябваше да се спре уж след година и нещо,но спра ли го всичко започва отначало.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в нд, 24 яну 2016, 16:47
Ами вече девета година го пия,трябваше да се спре уж след година и нещо,но спра ли го всичко започва отначало.
Предлагат ли ти операция?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в нд, 24 яну 2016, 19:20
Ами вече девета година го пия,трябваше да се спре уж след година и нещо,но спра ли го всичко започва отначало.
Предлагат ли ти операция?
Ами обсъждали сме и този вариант,но нямам никакви възли и ако не се наложи ще се въздържа,защото майка ми се оперира през октомври,по други причини и отстраниха цялата щитовидна жлеза и в момента е на хормонозаместителна терапия и никак не се чуства добре,пие съвсем минимално количество ел тироксин,а получава кошмарно сърцебиене и тя мина на бетаблокери.Ти оперирана ли си?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в пн, 25 яну 2016, 01:04
Аз съм от 1 година на метимазол, също с различни диагнози - базед, тиреотоксикоза, хашитоксикоза. Тръгнах да търся кой е аналога в БГ на лекарството и стигнах до този линк, много добре е обяснено за леченията, ще отвори на операцията http://www.znam.bg/com/action/showBook?bookID=859&elementID=1814478692&sectionID=5

Аз май отивам към друга крайност, от 6 месеца хормоните са ми в норма, на минимална поддържаща доза съм, мисля, че ще опитваме спиране на лекарството.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 25 яну 2016, 06:53
bibit, на една таблетка метизол, за последните 6 месеца, какви са стойностите на ТСХ?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: FBID100003481478617 в вт, 26 яну 2016, 22:16
Записвам се да ви следя,защото от девет години страдам от тиреотоксикоза,в някои епикризи пише Базедова болест.Аз съм на лечение с Метизол.не понесох Пропицила.Лошото е,че спра ли лекарството параметрите на хормона ТСХ падат за седмица.С бетаблокери съм постоянно,пулсът ми е стигал до над 150.Постоянно съм и със сънотворни,мъчи ме ужасно тежко безсъние    ote]Мария , това не е ли твърде дълго време.Аз съм с Базед от почти четири години и три от тях ендокринологът постоянно ми говори за операция.Бетаблокери не пия, защото пулсът ми беше ускорен само в началото, но и аз спра ли тирозола и само месец , два след това тсх е 0,005 , а тсх към 30 , мат  сега мми беше 226 , в началото поне той беше по- нисък.Сега пия и едни билки , но не очаквам чудеса от тях.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: FBID100003481478617 в вт, 26 яну 2016, 22:20
Момичета , от четири месеца устните са ми страшно напукани .Мажа ги с какво ли не почти няма ефект.Кожата също ми е много суха.Доктора каза ,  че това също е от жлезата и ми даде направление за кожен.Някой има ли подобен проблем?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в ср, 27 яну 2016, 10:46
Мария, не съм оперирана. След 2 годишна ремисия пак съм на Тирозол от юни миналата година, ще видим какво ще стане.
Ти май доста време го пиеш това лекарство, чудя се не е ли прекалено вредно  :thinking:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в ср, 27 яну 2016, 13:14
Мария, не съм оперирана. След 2 годишна ремисия пак съм на Тирозол от юни миналата година, ще видим какво ще стане.
Ти май доста време го пиеш това лекарство, чудя се не е ли прекалено вредно  :thinking:
Ами няма начин...Ако знаеш колко други лекарства пия,защото имам и улцерозен колит,всичко е вредно и често следя показателите на черния дроб.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 28 яну 2016, 09:58
Здравейте, искам да питам тези от вас, които са имали по няколко ремисии, забелязали ли сте нещо, което да провокира хормоните за нова криза? По книга ясно - стрес, но на практика забелязали ли сте нещо конкретно?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в чт, 28 яну 2016, 11:36
Здравейте, искам да питам тези от вас, които са имали по няколко ремисии, забелязали ли сте нещо, което да провокира хормоните за нова криза? По книга ясно - стрес, но на практика забелязали ли сте нещо конкретно?
Аз веднага мога да ти напиша при мен какво отключи болестта-раждането.През цялата бременност си бях добре,а веднага след раждането имах чувството,че целият свят се е стоварил върху мен.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 03 фев 2016, 10:11
5-та година с пустия Базед. Усетих се тия дни, да си погледна кога ме диагностицираха, та на 1.02 е било, 2011 г. Две кратки ремисии за по 3 месеца, то даже не е ремисии, просто спиране на хапчетата по преценка на доктор, след дълго поддържане на хормони в норма, много тирозол, и следователно 2 рецидива. Първо лечение - няма и година. Уж с лека форма на Базед започна всичко. 11 месеца лечение, от които 9 месеца с ТСХ в норма по 1 таблетка тирозол. Последвал рецидив. Последва ново 2 годинишно лечение, при което първите 5 месеца ТСХ не помръдваше на високи дози тирозол, за което си имам и мое заключение, а по-нататък влезе в норма и умишлено поддържахме по-високо ТСХ с 1 и 1/2 таблетка тирозол. След спиране на лечението, последва отново рецидив на 3-ти месец. Рецидивът беше ясен още на първия месец, но изчакахме, да видим жлезата дали яма да се кротне все пак сама, след резкия скок (при хипер) на хормоните, който е нормален при спиране на тиреостатика.
Сега съм на третото си лечение. Започнах с 3х1 тирозол, после минах на 1 таблетка, на 2, пак на 1 и вече повече от 1 година карам на 1 таблетка.
Две сцинтиграфии, които не показват активност на възлите в жлезата, технеция преминава свободно, без да се натрупва и да има активност на определени места в щитовидната, и така и не е ясно, какво провокира тази свръхактивност на този етап.
Операция ми бе предложена още с поставяне на диагнозата от професора, който ме лекува в началото. Каза да не си губя времето с хапчета, че заболяването по принцип е много агресивно и единици случаи успяват да постигнат трайна ремисия. Колкото по-рано се оперира жлезата, толкова по-голям шанс има да не се приемат никакви лекарства след операцията, да се спре свръхактивността, като се отстрани малка част от увредената жлеза и останалата част да поеме функцията. Колкото по-късно се премине към операция, толкова по-голяма вероятност има да се премахне по-голяма част (дори и цялата), защото жлезата се уврежда в хода на заболяването и вероятността да се избегнат лекарствата до живот е нищожна.
И в двата случая, гаранция че с една операция нещата ще се случат в желаната от нас насока няма и докато има жлеза, макар и малка част, риск от рецидив има. Всеки случай е индивидуален и гаранции няма. Също и кога ще настъпи рецидивът. Дал след година, две, пет, или след 20. Разбира се, има я и опцията да си живеем спокойно и такъв да не настъпи.

На какво повлия това заболяване при мен:
Оскъден цикъл, понякога продължителен, понякога много кратък, едва 2-3 дена, понякога 4-5. Понякога малко по-нормален, понякога по-обилен, понякога протичащ само с капчици или малки съсиреци. Кървене между двата цикъла, задържани фоликули (кисти), недостатъчност на жълтото тяло, киста на жълтото тяло. Тези екстри се появиха с поставяне на диагнозата и започване на лечение. Преди отключване на заболяването бях с нормален цикъл, с продължителност 7 дни и без никакви аномалии. Ходех редовно на гинеколог.
Поява на мастопатия, последвана от кисти в гърдите, с различна големина. Първо една, после се появиха повече.
Поява на възли в щитовидната жлеза. Първоначално нямаше, сега са букет от възли.
Преддиабет, повишена кръвна захар и последващо лечение с метформин. Имало връзка с щитовидното заболяване.
Повишено кръвно налягане.
Повишено тегло, нетипично за Базеда, но типично за преддиабета.
С включване на метформин и последващ режим на хранене, нещата малко се подобриха. Понижих теглото си, подобри се малко цикъла, нормализира се кръвната захар, но ми влияе много зле на стомаха и червата.
На своя глава спирах няколко пъти метформина заради чревните проблеми, и макар и с кръвна захар в нормата, забелязах за себе си, че когато го пия се чувствам по-добре, отколкото когато спазвам само режим на хранене, затова и на няколко пъти го започвах пак, в малки дози. Сега отново.
Влияе ми на цикъла, на теглото от части, макар и с малка доза, на кръвното. Забелязах и че с мастопатията се подобряват нещата при включване на метформина, макар да няма описани данни за това. Консултирах се с една докторка, която прави мамо и ехографии, за влиянието на метформин и тя ми сподели нейни впечатления, като оперирана от рак на гърдата, че метформин влияе освен на яйчниковата функция, то и на гърдите. Дали причината е само отслабването, до което води приема на метформин не знае, но по нейни наблюдения върху нейни пациенти, които имат проблем с гърдите и пият и метформин, има някакво подобрение при повечето.

Дали съм се решила на операция - все още не. Стоя си на този етап, макар да съм наясно, че с толкова рецидиви зад гърба си, ремисия няма да постигна. Пия чат пат някакви витамини, добавки, панацеии, но нищо особено не се е променило.
Това което пиша сега е нещо като собствена равносметка... припомням си откъде започнах и докъде стигнах, че съвсем наскоро се улових, че дори не помня кога съм се разболяла  :lol:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в ср, 03 фев 2016, 11:50
Merelenda, благодаря, че сподели :hug:.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: deni-sta в ср, 03 фев 2016, 21:35
Merelenda,благодаря ти и аз..скоро се чудих какво ли се случва с теб,защото и аз вече 2 години с една таблетка Тирозол  и ТСХ много бързо след започването на лечението влезе в норми..та се чудя..ще се ходи на ендо..но дали ще успея да задържа ТСХ...сцинтиграфии не съм правила..мисля да пусна всички хормони-и-каквото сабя покаже..


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в ср, 10 фев 2016, 04:53
Цитат
bibit, на една таблетка метизол, за последните 6 месеца, какви са стойностите на ТСХ?

Февруари 2014 на годишен преглед всичко беше в норма (никога не съм имала проблеми с жлезата), към края на лятото започнах за се задъхвам бързо и да слабея, плюс ускорен пулс
Декември се оплаках на ревматолога и той се усъмни за базед и ми пусна кръвни изследвания.

Декември 2014 - ТСХ - 0.005,  Т4 - 2.4,  Т3 - 11.7
Март 2015           ТСХ - 0.01,    Т4 - 1,     Т3 - 12
Април                  ТСХ -  0.3,     Т4 - 0.8,  Т3 - 3.2
Юни                     ТСХ - 0.8,      Т4 - 0.9,  Т3 - 2.9
Септември           ТСХ -  1.9,     
Декември 2015    ТСХ -  2.2      Т4 - 0.9
Февруари 2016    ТСХ -  2.6      Т4 - 1      Т3 - 2.6

Метимазол започнах на 22.Февруари.2015 по 20 мг, Април го смъкна на 10 мг, а от Юни съм на 5 мг, днес ми излязоха резултатите и чакам утре обаждане дали да го спирам.
Като каза ремисии, колко време поддържаше хормоните в норма или още със спирането на лекарството се променяха стойностите?   


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 10 фев 2016, 07:39
bibit, не съм доктор, но според мен и от моя опит е рано за спиране на метизола. Докато поддържаш това нормално ТСХ с тази таблетка, значи имаш нужда от нея, затова ако докторът каже да се пие още, не се противи.
При леките форми на Базедова болест, лечението обикновено е от 9 до 12 месеца, но това са много редки случаи. Обикновено между 1,5-2 години е препоръчително да се пие, като най-добре е последните около 12 месеца да си поддържала нормално ТСХ, без да е спадало надолу. Взимам предвид че 6 месеца е стояло в нулата и от 6 месеца се е нормализирало при теб. Колкото по-високо отива като стойност, това е показател, че дори и тази 1 таблетка, която пиеш сега ти става излишна. Сега с 1 таблетка поддържаш едно нормално ТСХ.
Вярно, доктор преценява, но според мен е рано да се спира.  :)

Обикновено първа контрола след спиране на терапията при Базедова болест е след 3 месеца. Това се прави, защото при спиране на хапчето обикновено има по-рязък спад на хормона към нулата и му трябва време да се нормализира. Ако на 3-ти месец стойностите са пак към нулата се смята за рецидив. Ако са с нормални стойности се смята за ремисия и тогава контролите се разреждат на 6,9,12 и т.н. месеца.
Правила съм контрола и на 3-ти месец и е показвало рецидив (ТСХ 0,058), и на 1-ви месец е показвало спад на ТСХ до  1, а на третия месец е вече в нулата и пак се счита за рецидив (0,008).


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в чт, 11 фев 2016, 00:47
Ясно, благодаря :)
Обадиха ми се днес и започвам през ден по 5 мг, контрола кръв след 4-6 седмици.
Забравих да кажа, че имам букет от възли, правиха ми биопсия, няма ракови клетки.
Всъщност, базеда не ми е големият проблем, май мога и два такива да понеса  :lol:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 11 фев 2016, 08:27
Ясно, благодаря :)
Обадиха ми се днес и започвам през ден по 5 мг, контрола кръв след 4-6 седмици.
Забравих да кажа, че имам букет от възли, правиха ми биопсия, няма ракови клетки.
Всъщност, базеда не ми е големият проблем, май мога и два такива да понеса  :lol:
В началото е така, дано при теб началото е и края на болестта и да влезеш в ремисия.
Букет и аз имам. Биопсия не съм правила, сцинтиграфии правих.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 11 фев 2016, 12:03
Здравейте, наистина ли са ви казали при спиране, да се пие по 1т.метизол през ден?
В края на януари спрях метизола от раз. Поне такава беше препоръката на лекаря и след 45 дни контрола. Много странно. Почвам да се притеснявам. И без това се чувствам ужасно почти всеки ден и се потя непрекъснато.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 11 фев 2016, 12:12
Здравейте, наистина ли са ви казали при спиране, да се пие по 1т.метизол през ден?
В края на януари спрях метизола от раз. Поне такава беше препоръката на лекаря и след 45 дни контрола. Много странно. Почвам да се притеснявам. И без това се чувствам ужасно почти всеки ден и се потя непрекъснато.
Кактусче, ендокринологът преценява, не се тревожи за такива неща. Рецидив може да има дори ако пиеш тиреостатика. Приемът му не значи защита от рецидив.
По принцип, а и мнението на повечето ендокринолози е, че няма смисъл да се пие по-малко от 1 таблетка тиреостатик и ако еутиреоидното състояние е постигнато на база 1 таблетка, задържало се е месеци наред с тази доза в ремисия, то се спира лечението по преценка на ендокринолога.
Вече, че има други и различни практики - има. Някои са на мнение, че по-добре да се пие малко по-висока доза, примерно 1 и 1/2 таблетка и да се поддържа малко по-високо ТСХ, преди да се спре терапията. Други са на мнение, че с 1 таблетка ако ТСХ е в норма месеци наред е редно да се спре терапията. Трети са на мнение, че може да се пие поддържащо и 1/2 таблетка и да се проследи дали има спад към преминаването на тази терапия, преди да се спре изцяло таблетката.
Мисля че при bibit е можело да остане на 1 таблетка, предвид нормалното ТСХ, поне още няколко месеца преди да се намалява или спира, но явно докторът е преценил друго на база поведение на заболяването, находка от ехографията и може да се счита за по-лек случай. Сега ще пие през ден по 1 таблетка, и ако успее да поддържа пак такава добра стойност на ТСХ, може и да продължи през ден терапията, а може да пробват и да я спре.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 11 фев 2016, 12:59
Merelenda, не съм се задълбочавала какви варинти има и честно казано се стреснах. Дано всичко е наред, за всички нас!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 11 фев 2016, 14:41
Merelenda, не съм се задълбочавала какви варинти има и честно казано се стреснах. Дано всичко е наред, за всички нас!

Задълбочих се аз заради рецидивите и думите на доктора: Този път ще пробваме така.
Оттам и се разчетох за различните подходи на различните ендокринолози... и така.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в нд, 14 фев 2016, 05:42
Цитат
Здравейте, наистина ли са ви казали при спиране, да се пие по 1т.метизол през ден?

Не бих казала, че спирането изцяло на лекарството е идея на доктора, просто трябва да се внимава да не се "изпуснат" хормоните, защото тогава заболяването може да премине в другата крайност - хипофункция и всъщност жлезата да спре да произвежда хормони.
При мен специално ТСХ-то не спира да покачва сойностите си, но ме остави на тази доза, заради ниското Т4.
Мислех да попитам дали да не деля хапчето на половина и да продължа всекидневния прием, но после се замислих, че тази ниска доза едва ли ще има някакъв ефект, а пулсовият режим ще е добър индикатор дали жлезата е спокойна без да се изпуска внезапно контрола.

@Merelenda, благодаря за пожеланията, да ти се връщат тъпкано :bouquet:
Имам и сцинтиграфия, безпардонно доказваща първоначалната диагноза базед, технеция се задържаше в зърнестата структура на жлезата.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в нд, 14 фев 2016, 07:35
bibit, да не бъркаш за Т4? При прием на метизол той спада и това е и показател, че метизола действа, а колкото по-надолу спада Т4, е показател за преценка на спиране на терапията. Добре е, че ТСХ върви нагоре, което също е показател, че метизола става излишен.
Ако Т4 спада надолу, значи всичко върви както трябва.
Иначе си права, пулсът при липса на терапия си е индикатор. Така и аз си усетих и двата рецидива. Още със ставането сутрин ускорен пулс над 120 удара.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в пн, 15 фев 2016, 06:37
О  :crazy:, пулсова терапия имах предвид приема на лекарството, а не пулса.
Иначе за Т4 доктора ми каза, аз съм твърде свежа мръвка :roll:, за да съм наясно как действат тиреостатиците.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 15 фев 2016, 07:15
О  :crazy:, пулсова терапия имах предвид приема на лекарството, а не пулса.
Нищо не разбрах  :lol: Каква пулсова терапия? Нали метизол пиеш само?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в вт, 16 фев 2016, 06:35
О  :crazy:, пулсова терапия имах предвид приема на лекарството, а не пулса.
Нищо не разбрах  :lol: Каква пулсова терапия? Нали метизол пиеш само?
Хахаха, ще се разберем ... някога :35:

Какво имашe предвид с това "Иначе си права, пулсът при липса на терапия си е индикатор. Така и аз си усетих и двата рецидива." ?
Моят пулс беше ускорен само докато ме диагностицираха и след 2 седмици на атенелол всичко приключи.
А пулсова терапия казвам на метизола приеман през ден  ;-) права си, сега ще видим дали ще стане пак 80-90 удара в минута


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 16 фев 2016, 07:06
 :lol:
Метизолът е тиреостатик. Той блокира свръхсекрецията на хормоните ФТ4 и ФТ3 на щитовидната жлеза.
Пряко отношение към пулса няма, затова в началото на заболяването, ако има ускорен пулс, докторите масово предписват бета блокер за овладяване на ускорения пулс, докато се натрупа тиреостатика (метизола), свръхсекрецията спадне и се овладее хиперфункцията на щитовидната жлеза.
Когато щитовидната жлеза изпадне в ремисия и решат да ти спрат метизола, тогава като един от първите индикатори, дали има рецидив на заболяването се явява най-често пулса. Ако започне пак да се ускорява, трябва да ти светне лампичката и да си провериш хормоните. Най-често след спиране на терапия, проверка на хормоните се прави след 3 месеца, но някои доктори искат още на първия месец да се направи контрола на ТСХ.
Това имах предвид.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: тони бонбони в пт, 26 фев 2016, 13:00
 :hug:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 26 фев 2016, 14:44
Това сега как да го разбираме, а? Да се покажеш, че мърдаш  :lol:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: тони бонбони в сб, 27 фев 2016, 17:26
Това сега как да го разбираме, а? Да се покажеш, че мърдаш  :lol:

Хаххахаха, да :)
Трябва да пускам изследвания, но още не съм. Декември стана почти коледно и викам док няма да го има, после пък нямах време и пари, та сега се навивам. Видях, че има нова тема и да не изпусна нещо  :flutter:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в сб, 27 фев 2016, 17:56
Тони, ако искаш, си вземи ваучер, изгодно е:
https://www.ofertomat.bg/Izsledvane-na-hormonite-na-shitovidnata-gleza-TSH-FT4-FT3-pylna-kryvna-kartina-SAMO-za-20-lv-ot-Laboratorii-BODIMED-p4434.htmlТитла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: тони бонбони в сб, 27 фев 2016, 19:58
Тони, ако искаш, си вземи ваучер, изгодно е:
https://www.ofertomat.bg/Izsledvane-na-hormonite-na-shitovidnata-gleza-TSH-FT4-FT3-pylna-kryvna-kartina-SAMO-za-20-lv-ot-Laboratorii-BODIMED-p4434.htmlБлагодаря ти, Леми  :bouquet:
Но ако има ваучер за Варна - Лаборекспрес, веднага да свирнете ;)
Нещо ми се върти в главата в последно време - аз ли съм надебеляла или жлезата е "дебелата". Сякаш ми опъва леко точно там. Ама може и във филм да се вкарвам.
Това е и другата причина да не бързам да пускам изследвания. Не ми се иска да знам , ако мърда на някъде :( Въпреки, че нямам симптоми, но пък имам страхотен стрес.
Като видя какво и защо е, ще пиша.
Хубава вечер на всички  :hug:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в сб, 27 фев 2016, 23:10
Подува се, опъва, боцка, ама то веднъж да е било  :lol: Сега като топка ми се е надула вдясно и като преглътна сякаш сливицата ми ще изкорми, а не ме боли нито гърло, нито съм настинала.
Чат пат спадне, ама...
Да не казвам аз откога не съм ходила на доктор, че съм за убиване. Никогаш в кариерата ми на Базедка тъй не съм се изоставяла  :hahaha:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Пъструшка в пн, 14 мар 2016, 11:54
Момичета, влизам със спешна молба ако някой може да помогне - баща ми е пациент на др Горчева и му назначи сцинтиграфия с йод 131  -  записах час преди две седмици за утре в Алкесандровска, само там правели с йод 131. Докарах баща ми от другия край на страната, а придвижването му е доста сложно че има и други проблеми.
Сега се обадих в Александровска да уточня за утре и  полудях - сега казват че те не правели сцинтиграфия на ЩЖ с йод 131, били го записали за лечебен йод - т.е. разрушаване... :crazyeyes: Можели да направят сцинтиграфия с технеции, аз да си преценя  :crazyeyes: Направо ми се реве, Горчева изрично подчерта  да бъде с йод 131. МОЛЯ АКО ИМА НЯКОЙ ГСМ НА ДР ГОРЧЕВА ТОКУДА ДА МИ ГО ПРАТИ. В темата някое от момичетата я препоръчваше и беше оставила тел, но сега в лудницата не мога да го намеря, а трябва спешно да кажа в Александровска за какво да ни запишат. В Токуда казаха че е чак довечера на работа и не могат да ме свържат.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 14 мар 2016, 12:34
Пъструшка, нямам телефон и нищо не намерих в търсачките за мобилен номер. Излиза само този, който е явно в болница някоя, но тя отговаряла на него, не бил централа - +35924034000

На мен сцинтиграфии ми правиха с технеций. С йод преди правеха в клиниката по нуклеарна медицина във Варна (със сигурност, защото бях видяла и питах изрично на мен с какъв изотоп ще ми правят), но като гледах последно в сайта им и там вече няма с йод. Само за лечение има, а сцинтиграфиите на жлезата правят с технеций и още едно друго.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: тони бонбони в пн, 14 мар 2016, 13:13
Здравейте,
Във Варна правеха само радиойод каптация с йод 131, защото само него можеха да си доставят и да съществува, тъй като полуразпада му е 8 дни. Което значи, че в зависимост от дозата, следващите седмици не трябва да си близо и да предръщаш бременни, кърмещи и малки деца. Буквално светиш като крушка.
Уж вече трябва да имат йод 123, който е с полуразпад 13 часа и след 2 дни си чист.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пт, 18 мар 2016, 00:49
Здравейте,аз след повече от 2 години се наканих да отида на лекар и ми пуснаха ТСХ,излезе около 7 и нещо,преди изследването съм пила по 4 Метизола на ден.Назначиха ми да пия само по 2 Метизола на ден,минаха две седмици,през които пия само по 2 Метизола.Обаче днес имах път заради майка ми към същата лаборатория и понеже ми прилошава и прималява на сърцето пак си пуснах ТСХ и вече е над 9 при само по два Метизола на ден.Чак на втори април имам час за лекар,но не знам какво да правя,личната лекарка не можа да ми каже какво да правя.Да спра ли Метизола и ден преди прегледа при моя лекар пак да пусна хормони и да му обясня защо съм спряла Метизола или да продължа да пия по два Метизола на ден?
Може ли от хиперфункция да съм преминала към хипофункция и това от лекарствата ли е предизвикано или жлезата отново не е наред?
Случвало ли ви се е нещо подобно?
Само да кажа,че на ехограф е леко увеличена,и според ехографиста,а и според моя лекар не е за операция,няма възли.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 18 мар 2016, 08:48
mariqivanova799, то по интернет не е хубаво да си даваме насоки за лечение, но все пак ще се включа с мнение.
Не можах да разбера продължителността на заболяването  на приетите дози Метизол.
Две години не си приемала лекарства или две години си пила някакви дози лекарства? Помня че беше май с тиреотоксикоза, но не помня давността на заболяването и дали си била в ремисия и си спирала лечението.
Стойността на ТСХ 7 на 4 таблетки тирозол ли излезе такава, за какъв период е било това - месец, два, или без лекарства е била 7?
Минала си на 2 метизола дневно и след 2 седмици си изследвала ТСХ и е показало стойност 9, по-голяма, отколкото като си била на 4 метизола и е била 7?
На каква стойност на ТСХ започна тези 4 таблетки метизол и в какъв срок се изследва, за да покаже ТСХ 7 и да ти намалят дозата на 2 метизола?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пт, 18 мар 2016, 14:05
Имам заболяването от 9 години,не са ми спирали никога Метизола.
Две години не съм ходила на лекар,но пиех всеки ден по 4 Метизола през тези две години.
При 4 таблетки Метизол стойносттана ТСХ излезе 7.Намалиха ми го на 2 таблетки дневно,но след 2 седмици си направих ново изследване ,т.е вчера.Да,стойността е по-голяма отколкото като бях на 4.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 18 мар 2016, 14:26
2 години по 4 метизола - ти си за убиване  :lol: Как няма да идеш на доктор за 2 години и да караш на тая доза, ей!
Най-добре да звъннеш на доктора и да намалява дозата, че до прегледа има 20 дни. Или друга опция е да минеш на 1 таблетка, ако не можеш да се свържеш с доктора и на прегледа да кажеш, че си пускала изследвания и като си видяла стойността си минала от 2 таблетки на 1.

Ти беше с УК, нали?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пт, 18 мар 2016, 14:42
Да,хем съм с улцерозен колит,хем с оперативно премахнати матка и яйчници,на 33 години съм.Чета обаче,че жени в менопауза преминават в хипотиреоидизъм,а аз съм оперирана преди4-5 години,дали е възможно да съм преминала в другата крайност?
За съжаление останах без зъби,просто се разцепват на две(дори и коренът се счупва) и няма друг вариант освен вадене.Зъболекарят  ми каза да отида на лекар и да се видят паращитовидните жлези и заради това тръгнах по лекари,иначе още щях да си стоя на 4 Метизола.Май наистина съм за бой :oops:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Пъструшка в пт, 18 мар 2016, 14:45
Благодаря на всички за съветите. В крайна сметка с доста разправии се оказа че правят с йод 131. Само мога да кажа че няма такава шантава държава като нашата...

mariqvanova799, вече ти е писала Merelenda че това е просто безумно. Две години по 4 т. е ужасно висока доза. Трябва да правиш контроли в началото на лечението максимум на 2 месеца. Обикновено се минава на подържаща доза от 1 т. след около месец-два и се стои на нея максимум година и половина-две. После се гледа има ли рецидиви и се преценява как да се действа. Тези лекарства не са безвредни и не може просто така да се пият с години. Интересно ми е кой е лекаря който те наблюдава и допуска това?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пт, 18 мар 2016, 14:57
Лекарите не се интересуват от хората,поне не и моите.Няколко пъти ходих при личната заради зъбите,но тя ми казваше,че така ще е,имам заболявания,от тях е.Не мога да вземам талони през 2 или 3 месеца за ендокринолог,на вас дават ли ви?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Пъструшка в пт, 18 мар 2016, 15:06
Разбирам...права си, в тая държава много неща са чист геноцид. Разпитай как стоят нещата да те диспансеризират с базеда. За съжаление аз ходя на платен прием че нямам време да ме размотават, но някое от момичетата може да те посъветва.

До тогава, ако не можеш да вземеш талон за преглед и изследване, пусни поне хормоните ТСХ и ФТ4, ще ти излезе максимум 40-на лева. Ако и това ти е много, пусни само ТСХ, трябва да е към 15-20 лева. Виж стойностите и пиши. Но трябва да измислиш нещо за поне един преглед при добър ендокринолог, да ти види стойности на ТСХ, ФТ4, ТРАК и ехография на жлезата и съответно да каже какво е положението.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пт, 18 мар 2016, 15:22
Пъструшка,точно същите изследвания ми назначи един добър лекар,той идва от София в нашия град,за съжаление само на частен прием.
Много съм бясна,защото личната ми даде талон за ендокринолог  и отидох,излезе висок Парат хормон(който аз си платих).Ендокриноложката каза,че това ставало от тумори по паращитовидните жлези и направо да търся хирург за операция.Накара ме на мои разноски да правя изследване за остеопороза и ехография на жлезата,отказа да даде талон за скенер и направо с викове ме изгони от кабинета,нямала лимит.
Сама търсих информация от Интернет,сама пак на мои разноски си пуснах изследвания за Витамин Д и Калций,добре,че софийският лекар ме успокои-заради ниския витамин Д ми е висок Парат хормона.В края на месеца пак ще правя изследвания,нали на 2ри съм при Софийския лекар.
Аз съм здравно осигурена,а плащам всичко,даже казвам,че ние болните плащаме данък "болест".Бясна съм.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в сб, 19 мар 2016, 09:47
Мария, може да избереш доктор който работи със здравна каса и да те диспансеризира. С нашата диагноза може да те диспансеризират за 10 години. Това което се полага на диспансеризирани пациенти, доколкото помня е, безплатен преглед (няма да ти е нужно направление от ЛЛ за всяко посещение), заплащаш само таксата. Веднъж годишно направление от ендокринолог за изследване на ТСХ и ФТ4 (такова може да даде и личната лекарка), но повечето дават само за ТСХ.
При запитване към здравна каса, отговор който получих за безплатни хормонални изследвания + кодовете  е следния:

Цитат
Относно - „Ехография на щитовидна жлеза”, която се извършва от специалист ендокринолог, НЗОК не заплаща тази дейност. Касата заплаща изследванията на хормоните: FT4 (10.08), TSH (10.09), FSH(10.23),  които обикновено се назначават от лекар ендокринолог, като хормоните FT4 и TSH  могат  да се назначат и от общопрактикуващия (личния) лекар, по преценка и при необходимост.
НЗОК заплаща за високоспециализираната медицинска дейност „Пункционна биопсия на щитовидната жлеза под ехографски контрол” (06.11) в извънболничната специализирана помощ, ако дейността е назначена от лекар специалист с „Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А).
Изследването „Доплерова сонография на съдове на щитовидната жлеза”(88.77) е високоспециализирана медицинска дейност (ВСМД), която НЗОК също заплаща, ако е назначена от лекар специалист с „Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК № 3А) , който има договор с НЗОК за този вид изследване.
В болничната помощ има клинични пътеки за оперативно лечение на определени заболявания на щитовидната жлеза, за които НЗОК заплаща.

Цитат
В извънболничната медицинска помощ НЗОК заплаща изследванията на хормоните: FT4 (10.08), TSH (10.09), LH (10.22), FSH (10.23), Prolaktin (10.24), Estradiol (10.25), Testosteron (10.26), Progesteron (10.21) и „Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза – Anti-TPO“ (10.27), т.н. МАТ, като за извършването им лекарят специалист - ендокринолог, следва да издаде „Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4).
Медицинското направление за медико-диагностични дейности (бл. МЗ-НЗОК №4) е валидно до 30 календарни дни от издаването му.
Хормоните TSH и FT4 могат да се назначат и от общопрактикуващия (личния) лекар, по преценка и при необходимост.  Какъв да бъде броят на хормоните и кои да бъдат те, зависи от заболяването, което имате. Това решава лекарят специалист – във Вашия случай – ендокринологът.
Пациенти, страдащи от заболяването „Тиреотоксикоза” (хипертиреоидизъм) се наблюдават диспансерно от лекар - специалист по ендокринология и болести на обмяната - десет години. Консултативните прегледи се провеждат три пъти годишно - със снемане на общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, нервна система, храносмилателна система и очен статус, ЕКГ. Един път в годината се изследват хормоните fT4 и TSH, и кръвната захар. Един път на две години имате право на консултация с кардиолог и със специалист по очни болести.

Подробна информация за прегледите, изследванията и консултациите с лекар, които НЗОК заплаща за диспансеризираните здравноосигурени лица, е публикувана на електронната страница на НЗОК – www.nhif.bg , в меню „Национален рамков договор – 2012 – за медицински дейности” – подменю „Приложения към НРД – Приложение № 9 (диспансеризация при личния лекар - „Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ“) и Приложение № 14 (диспансеризация при лекар специалист - „Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар специалист“).

Общо взето - заради това повечето ходим на платен преглед, защото често се налага да се пускат хормони на всеки 2 месеца, често се налага ехографско проследяване при тиреотоксикоза и Базедова болест. Бонус при диспансеризиране е че не заплащаш всеки път такса преглед на доктора, ама това си зависи и от самия доктор, защото много от докторите, при които ходим на частно, след поставяне на диагноза не взимат после пари за преглед, а някаква фиксирана такса, когато се ходи при тях за да видят поредните контролни резултати и ако има нужда от корекция на дозата. Някои взимат по 10 лв (примерно). И вече се заплаща ако ще се прави ехография, но и това е относително, не всеки път взимат пари за такава, зависи от доктора.
А относно безплатните годишни прегледи при кардиолог, очен и за кръвна захар, които ни се полагат с това заболяване, тях и личната докторка може да даде, без човек да е диагностициран с това заболяване.
Така че... безплатно здравеопазване за мен няма.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в сб, 19 мар 2016, 12:49
Много странно,тези антитела Anti-TPO и МАТ винаги съм ги правила платени,самите лекари са ми казвали,че не са по каса.
Merelenda :bouquet: :hug:Ако можеш да ми дадеш електронния адрес на този документ,на втори и двете с майка ми сме на преглед при софийския лекар и ще настоявам пред личната лекарка да ни даде талони за ТСХ и ФТ4.
Много е неприятно,сега се замислям колко ли направления са си спестили при всичките ми здравословни проблеми,вече ще се интересувам какво ми се полага и ще си искам сама изследванията.
Ендокриноложката,при която ходих съвсем наскоро не само,че ми пусна единствено ТСХ по здравна каса,но и не ме диспансеризира.Как така никой за толкова години не ми го е предложил,направо не мога да се начудя.А дори и в Ендокринология съм лежала.Едва ли в Бургас ще намеря някой,който да се съгласи.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в сб, 19 мар 2016, 13:21
Понеже отговора който съм цитирала горе от НЗОК е към 2012 година - http://www.nhif.bg/web/guest/204  (тогава май отправих запитването), то ето от 2015 г.
Влизаш тук: http://www.nhif.bg/web/guest/700
Приложение 9 е за диспансеризирани от ОПЛ
Номер 14 е диспансеризирани от специалист. Гледай графиките за над 18 годишна възраст и чети срещу заболяването какво се полага.

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/QcOl/32770481_fbe364cb)
Натисни върху снимката с десен бутон и от падащото меню избери "отвори изображение в нов раздел", за да видиш какво пише, че така не се чете.

И още нещо, ако си диспансеризирана може да си взимаш лекарствата с рецептурна книжка и намаление. Не съм гледала колко излизат като цена и какви са намаленията, но преди години бяха драстични, особено на пропицил, който е по-скъп и излизаше тройно по-евтино.
Сега от любопитство надникнах - Пропицил и метизол с каса са на половин цена, а тирозол не се покрива от касата.

А относно това:
Цитат
Касата заплаща изследванията на хормоните: FT4 (10.08), TSH (10.09), FSH(10.23),  които обикновено се назначават от лекар ендокринолог, като хормоните FT4 и TSH  могат  да се назначат и от общопрактикуващия (личния) лекар, по преценка и при необходимост.
Нямам електронен документ. В сайта на НЗОК има платформа за онлайн запитване, там питах и ми отговориха, като отговора беше публикуван на сайта им и видим от всички.
Няма как да го намеря след толкова запитвания и отговори. Но кодовете за ТСХ и ФТ4 са сложени в скоби и ако личната се запъне, може да и кажеш кодовете и да кажеш, че от НЗОК са ти ги дали в отговор на твое запитване и са ти казали, че по преценка може и ЛЛ да ги пусне. Моя приятелка така направи и личната и пуснала изследвания  :lol: Малко се направила на ощипана, но все пак и дала и за ТСХ и за ФТ4 талон за изследване.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в сб, 19 мар 2016, 13:53
Много ти благодаря,ама наистина много  :hug: :bouquet:
Първото лекарство,което ми изписаха беше Пропицил,направих агранулозитоца и получих някаква треска-три дена мускулите ми сами се свиваха и разпускаха,беше някакъв ад.Обадих се на лекаря,който ми го изписа и той каза да спра Пропицила,да си направя изследването за агранулоцитоза и накрая в прав текст ми каза да не му звъня повече.
С колита ми никой не иска да се занимава заради подобна причина,имам алергия към една от основните съставки в лекарствата,които помагат и са по каса.Правя тежки реакции към салициловата киселина и това,което чувам е "Ами търси си лесното" и "Аз не мога да ти лекувам червата при това положение"За колита ходих до София в университетска болница и това,което ме попитаха накрая беше какво изобщо пия.Бързах да хвана влак,грабнах епикризата без да я поглеждам и във влака видях,че са ми предписали лекарствата,които аз им казах,че пия и то в съвсем същите дозировки,в които казах.
Нямам представа къде мога да се оплача и от къде изобщо да намеря помощ.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в нд, 20 мар 2016, 00:01
Цитат
Февруари 2014 на годишен преглед всичко беше в норма (никога не съм имала проблеми с жлезата), към края на лятото започнах за се задъхвам бързо и да слабея, плюс ускорен пулс
Декември се оплаках на ревматолога и той се усъмни за базед и ми пусна кръвни изследвания.

Референтни ТСХ 0.358-3.74 Т4 0.76-1.46 Т3 2.18-3,98
стойности
Декември 2014 - ТСХ - 0.005,  Т4 - 2.4,  Т3 - 11.7
Март 2015           ТСХ - 0.01,    Т4 - 1,     Т3 - 12
Април                  ТСХ -  0.3,     Т4 - 0.8,  Т3 - 3.2
Юни                     ТСХ - 0.8,      Т4 - 0.9,  Т3 - 2.9
Септември           ТСХ -  1.9,      
Декември 2015    ТСХ -  2.2      Т4 - 0.9
Февруари 2016    ТСХ -  2.6      Т4 - 1      Т3 - 2.6
Март 2016            ТСХ - 1.030   Т4 - 1.04 Т3 - 3.14
 
Метимазол започнах на 22.Февруари.2015 по 20 мг,
Април го смъкна на 10 мг, а
Юни съм на 5 мг,
Феруари 2016 по 5 мг през ден

Извинявайте, че се самоцитирам, но ми е по-прегледно така, ще си ги извадя на лист по някое време, явно дълго ще си играем на криеница с тази жлеза.

Така, значи месец след намаляване на поддържащата доза метимизол, ТСХ-то видимо се забавлява. Пулсовата доза през ден метимизол явно не работи, ще видим дали няма да ме сложи на 2.5 мг всеки ден.
По-тревожното е, че нивата на вит. Д и Калций са паднали драстично, което пък е признак на хипофункция и не се връзва с това ТСХ.
Личната ми е предписала ергокалциферол 50 000 веднъж седмично, което ми се струва драстично и на сама глава докато се свържа с ендокринолога вземам нормално вит. Д2 по 6 000 дневно.

Някой някакви идеи  :thinking: какво се случва?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в нд, 20 мар 2016, 07:40
Чела съм, че нисък вит. Д има по принцип при автоимунните заболявания.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в нд, 20 мар 2016, 07:47
Добра идея е това с написването на едно място на изследванията, ще си ги напиша и аз.
Референтните на Т4 и Т3 в какви граници на лабораторията са, че в някои лаборатории спрямо реактивите са различни, ФТ4 от 12-24, 9-20, 0.8-1.7
Ако са последните за ФТ4, то се вижда добра секреция на ФТ4, докато ТСХ е с ниска стойност, но февруари и март са добри изследванията, макар Т4 пак да е в по-долна граница и ТСХ да се вижда, че е паднало до 1. Все още в норма обаче. По-притеснително е ако се спре терапията да не забие пак в нулата.
Идеята е на 1 таблетка ТСХ да е по-високо, което ще покаже, че нямаш нужда от тиреостатик, а ФТ4 да е в ниските стойности, както е сега. Но при теб ФТ4 се повлиява, а ТСХ пада.

За Д витамин аз бих се консултирала с ендокринолога като се налагат по-високи дози. Нека той да каже каква да е терапията. Пий си го сега както си почнала, той ще увеличи дозата.
И аз като Леми знам, че при автоимунни заболявания има недостиг на Д. Аз така и не се изследвах, но пия някакви мижави дози.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в нд, 20 мар 2016, 11:19
На мен вит.Д ми беше отчайващо нисък,а Парат хормон висок и докторът от София ми предписа за 1 месец да пия по 8 капки Вигантол дневно.На 2ри ще ми каже дали да продължавам да го пия.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в нд, 20 мар 2016, 18:49
За нерви

(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

 :35: :35: :35:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: FBID100003481478617 в нд, 03 апр 2016, 16:23
Момичета , имам следният проблем.Болят ме колената от известно време.Незнам дали има нещо общо с тъпия Базед.Отгорена всичко си намерих леки твърди подутинки отзад на главата симетрично разположжени.При допир болят.Незнам от кога са , аз ги открих скоро.Дъщеря ми се развика , че това може да е нещо онкологично и да отивам веднага при джипито .Отидох , но тя каза , че не е страшно , да не го мисля , понеже съм слаба това били по ясно изразени лимфни възли.Нямало нищоо страшно.Оббаче защо при натиск болят .Чувствам си главата отзад така , все едно цял ден съм била вързана със стегнат ластик.Влезнах в интернет и се начетох на какви ли не ужасии и се ффилмирахх много.Не са на врата тези подутинки за да мисля , че е пази боже нещо лошо.Утре съм решила пак да ходя при джипито и да искам пкк и ехограф.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в нд, 03 апр 2016, 16:27
Къде отзад на главата? Може да е наистина безобидно.
Скоро майка ми ходи заради болезнена подутина на тила. Казал и докторът, че е спала на неудобна възглавница. Болезнено е мястото, като подуто топче, но вече спадна.
Освен подуване на лимфни възли, там може и мастни образувания да се появят, та най-добре специалист да погледне. По-добре на хематолог, ако е лимфен възел или някакво мастно образувание, той ще каже.
ПКК + ДКК искат на първо време.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: FBID100003481478617 в нд, 03 апр 2016, 16:33
Дано е нещо безобидно !Намира се отзад на главата на нивото на ушите.Може и от зъб да е нещо , но определено ще настоявам за изследвания и евентуално снимка поне да знам какво е .


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 26 апр 2016, 11:37
Момичета, които сте спирали лекарството (по препоръка на лекар разбира се) може ли да споделите колко е нормално да спадне тсх.
На 12.11. последно съм се изседвала - 1,79, края на януари спрях метизола и след 45 дни беше 0,674. В граници е, но пък е ниско. Нямам симптоми уж. Вътрешно обаче ме човърка да си пусна нови изследвания.
Скрит текст :
Освен това се надявах и да отслабна магически и веднагически като спра тъпото лекарство, но нито грам надолу. newsm78


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 26 апр 2016, 13:05
При рецидив, още на първия месец ТСХ при мен се върти около 1, а на третия е вече в нулата.
Практика след спиране на тиреостатика при Базедова болест е да се изследва на 3-ти месец след спиране на терапията. Тогава вече са се "наместили" хормоните и показва ясно дали е налице хиперфункция или пациентът е в ремисия.
Нормално е след спиране на терапията да има по-рязък спад на хормоните и първия месец стойността да е малко ниска, затова на трети месец си показва ясно, дали се касае за рецидив.

Моят доктор, още като видя че първия месец е 1-ца и каза, че няма да ми се размине рецидива, така и стана. И двата пъти в рамките на три месеца, ТСХ се беше забило с две-три нули отпред.

Спирала съм лечение на ТСХ 3 и на ТСХ 6 и повече, но... спра ли поддържащото хапче и отивам в нулата.

Успех, Кактусче, дано всичко е наред при теб. Щом януари си спряла тирозола, сега му е време за контролата на 3-ти месец и ще покаже дали се касае за рецидив.

И да добавя за контролите след спиране на терапия.
Първа контрола на 3-ти месец. Ако всичко е наред, следват контроли на 6-ти месец, после на 1 година, после на 2. Това в случай, че всичко е нормално.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 26 апр 2016, 13:29
Merelenda,  :bouquet:, без да подценявам никого се надявах на твое включване. Иначе "моят лекар" каза след 45 дни контрола, ако е в реф. гр. и няма симптоми после на 6 месеца. Да но това 0,674, хем е в в норма, хем ме притеснява.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 26 апр 2016, 13:29
Не знам колко е нормално, понеже вчера се рових в изследванията, ще ти пусна моите.
Последното ми изследване с Тирозол, след този резултат, го спрях:
Скрит текст :
TSH   S        2.08       µIU/ml     0.27 - 4.2     ECLIA
Free Т4 (fT4)   S        11.21       ng/l     9.30 - 17     ECLIA
TSH-R-Ab   S        0.3       IU/l     0 - 1.75

Два месеца след това, първа контрола:
Скрит текст :
TSH   S        1.28       µIU/ml     0.27 - 4.2     ECLIA
Free Т4 (fT4)   S        11.67       ng/l     9.30 - 17

След още два
Скрит текст :
TSH   S        1.23       µIU/ml     0,27 - 4,2     ECLIA
Free Т4 (fT4)   S        11.44       ng/l     9,30 - 17

След три месеца
Скрит текст :
TSH   S       0.174       µIU/ml     0,27 - 4,2     ECLIA
Free Т4 (fT4)   S        11.55       ng/l     9,30 - 17[/color]

След един
Скрит текст :
TSH   S        1.49       µIU/ml     0,27 - 4,2

След два
Скрит текст :
TSH   S        1.18       µIU/ml     0,27 - 4,2

След три
Скрит текст :
TSH   S        1.22       µIU/ml     0.27-4.20

И тн.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 26 апр 2016, 13:48
През месец ли се изследваш,  Lemy?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 26 апр 2016, 14:09
Сега ли или когато бях спряла хапчетата?
Сега съм на Тирозол отново, изследвам се когато каже доктора, през 2-3, зависи от това какви са ми резултатите.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в вт, 26 апр 2016, 14:13
Аз сега съм без Метизол.Мина почти месец откакто го спрях,може би след празниците ще отида да си пусна ТСХ.Нямам неприятни симптоми,но видимо отслабнах.Ще пиша като се изследвам.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 26 апр 2016, 14:29
Кактусче, според мен пусни контрола сега. На 3-ти месец от спиране на терапията е правило да се пусне първа контрола. Всяко друго правило е по изключение и искане на доктора. Ако сега, на трети месец, всичко е ок, дишаш спокойно и може да се изследваш като станат 6 месеца. Ако покаже обаче ниска стойност на ТСХ (правиш проверка, задължително, за да потвърдиш, най-вече за себе си), няма закога да се чака и се започва терапия, докато е променена само стойността на ТСХ и не са се разбутали и Т4 и Т3. Така има шанс да се почне с по-ниска доза тиреостатик, която определено се понася и по-добре.
Моите рецидиви: първия път на 3-ти месец - първия път ТСХ слезе до 0,162. Веднага на следващия ден на проверката беше 0,058 и започнах отново лечение. Първите месеци стоеше на 0,008. Месец и половина два след старта пуснах ТРАК, който затвърди рецидива. При спиране на лечение ТРАК беше под 1, а при рецидива беше скочил на 6,8.

Втория път пуснах само ТСХ. На първи месец от спиране на лечение беше 1,04, доколкото помня. Докторът каза, че е супер стойност, но се съмнява, че ще направя рецидив и след още два месеца ТСХ беше 0,023. Пак по спомени говоря. Веднага започнах лечение с 3 тирозола и още на първата 45 дневна контрола ТСХ беше скочило на 9. ТРАК не пусках за проверка. То при мен е ясно, че щом съм имала един рецидив, то правя втори.

Та, ТСХ-то предното ти, 45 дни след спиране на терапията, по принцип е в норма, но е хубаво сега на трети месец да видиш стойността. В норма ли е, значи са се кротнали хормоните и ще разредиш контролите.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 26 апр 2016, 15:06
Третия месец се навърши вчера, но мисля да изчакам да мине и Великден и ще си пусна само тсх.
Благодаря на всички за коментарите и спокойни празнични дни.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 26 апр 2016, 15:10
А защо не пуснеш и фт4, като гледам моите изследвания, в началото доктора ми го е искал.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 26 апр 2016, 15:36
А защо не пуснеш и фт4, като гледам моите изследвания, в началото доктора ми го е искал.

При рецидива ли?
На мен за контрола след спиране на терапия ми искат само ТСХ. Ако то мръдне, тогава другите хормони и то не веднага, а на първата 45-дневна контрола. На тази първа контрола от започване пак на терапия, или ТСХ и ФТ4, или само ФТ4 и ФТ3, а понякога и само ТСХ. Зависи от доктора.
На първи рецидив искат и ТРАК на първа контрола. За последващите е ясно и няма смисъл.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 26 апр 2016, 16:06
А защо не пуснеш и фт4, като гледам моите изследвания, в началото доктора ми го е искал.

При рецидива ли?
На мен за контрола след спиране на терапия ми искат само ТСХ. Ако то мръдне, тогава другите хормони и то не веднага, а на първата 45-дневна контрола. На тази първа контрола от започване пак на терапия, или ТСХ и ФТ4, или само ФТ4 и ФТ3, а понякога и само ТСХ. Зависи от доктора.
На първи рецидив искат и ТРАК на първа контрола. За последващите е ясно и няма смисъл.
Не при рецидива, след първото ми спиране на тирозола, изследванията които постнах по-горе са от този период, 2013 г..  :peace:

За отслабването, аз започнах да отслабвам след като спрях глутена и захарта, но си възвърнах предишният нормален вид, чак след като минах на НВ-ВМХ.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: jazzy32 в вт, 10 май 2016, 23:07
Здравейте!
Отскоро следя темата,но отдавна си нося болестта и сега искам да попитам за съвет.От 2004 съм с Базедова болест,като след година на лечение през 2005 бях добре и така до 2011.Няколко месеца по-рано родих и в грижите за бебето не се сетих изобщо за жлезата.Но тя се сети за мен и не се чувствах добре.Отидох на лекар в Бургас,изписаха ми някаква доза Тирозол и отново се започна борбата...и ту ми се оправят хормоните,ту не.Но се чувствах добре,особено последната година.Всъщност само ТСХ-то ми варираше.И със съпруга ми решихме да имаме второ дете.Отидох при д-р Начев в Сф,който беше категоричен-операция.Като преди това трябва да оправим хормоните с лекарства.И от октомври дозата ми е най-малко 2x2 хапчета Метизол,имаше периоди,в които пиех 3x2.Но този месец ТСХ ми е най-накрая в норма-1.853,при стойности от 0.55 до 4.78.Но пък ФТ4 ми е ниско-0,6 при стойности-0.89 до 1.76(в Рамус са правени изследванията).Но пък съм чак на преглед в средата на юни и не знам дали да продължавам да пия 2x2.Като цяло ми е едно такова уморено и отпаднало,а и напълнях с 5 кг.Дали мога да ги намаля на 3x1 или 2x1?Да не би да преминавам във хипофункция?Мисля да се оперирам през юли,защото сме в края на уч.година,а съм учителка и не мога да оставя децата в последния момент.Съпругът ми пък няма вяра на това за операцията и направо иска да имаме дете,защото съм на 39,почти.Много объркано стана,но просто исках да попитам за съвет и кураж,може би...благодаря!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: stelaartois в ср, 11 май 2016, 09:28
Здравейте!
Отскоро следя темата,но отдавна си нося болестта и сега искам да попитам за съвет.От 2004 съм с Базедова болест,като след година на лечение през 2005 бях добре и така до 2011.Няколко месеца по-рано родих и в грижите за бебето не се сетих изобщо за жлезата.Но тя се сети за мен и не се чувствах добре.Отидох на лекар в Бургас,изписаха ми някаква доза Тирозол и отново се започна борбата...и ту ми се оправят хормоните,ту не.Но се чувствах добре,особено последната година.Всъщност само ТСХ-то ми варираше.И със съпруга ми решихме да имаме второ дете.Отидох при д-р Начев в Сф,който беше категоричен-операция.Като преди това трябва да оправим хормоните с лекарства.И от октомври дозата ми е най-малко 2x2 хапчета Метизол,имаше периоди,в които пиех 3x2.Но този месец ТСХ ми е най-накрая в норма-1.853,при стойности от 0.55 до 4.78.Но пък ФТ4 ми е ниско-0,6 при стойности-0.89 до 1.76(в Рамус са правени изследванията).Но пък съм чак на преглед в средата на юни и не знам дали да продължавам да пия 2x2.Като цяло ми е едно такова уморено и отпаднало,а и напълнях с  кг.Дали мога да ги намаля на 3x1 или 1x1?Да не би да преминавам във хипофункция?Мисля да се оперирам през ли,защото сме в края на уч.година,а съм учителка и не мога да оставя децата в последния момент.Съпругът ми пък няма вяра на това за операцията и направо иска да имаме дете,защото съм на 39,почти.Много объркано стана,но просто исках да попитам за съвет и кураж,може би...благодаря!
на мен Начев също ми предлагаше операция, но аз не виждам смисъл от такъв краен подход. Да уточня, че аз стартирах с хиперфункция и при прием на 1 т. Метизол ТСХ ми отиде към горна граница, т.е. хипофункция. Не съм имала никакви оплаквания, съвсем случайно изследвах хормоните и се откри много ниското ТСХ /0, 01/. Не виждам пречка при бременност да си на поддържаща терапия, доколкото знам вместо Тирозол или Метизол се пие Пропицил. Има много бременни с подобна терапия, износили успешно. Ако искаш се консултирай с втори лекар. Успех!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 11 май 2016, 09:54
За съжаление, бременеенето с наличие на Базедова болест не е проста задача и носи немалко рискове. И за жената, и за плода.
Презастраховката с операция се прави предимно в България, докато в чужбина се подхожда предимно с радиойод лечение. И двете алтернативи не звучат никак добре за нас болните.

jazzy32, съпругът ти не приема сериозно нещата и определено му липсва информация, относно заболяването ти. Никак не звучи сериозно това:
Цитат
Съпругът ми пък няма вяра на това за операцията и направо иска да имаме дете,защото съм на 39,почти.
предвид че се касае за твоето здраве и евентуално на бъдещото отроче.

Препоръката за операция към жена, която желае да забременее, се прави на база по-лесно овладяване на хипофункцията след операцията, набавяне на нужния хормон под формата на таблетка, за да има достатъчно за жената и бебчето по време на бременността. По-лесно е за овладяване това положение, почти няма рискове.
Докато с хиперфункция нещата стоят по-различно. Първо, при евентуална бременност е възможно да се засили още повече хиперактивността на жлезата, което от своя страна ще иска по-висока доза тиреостатик, който е токсичен. Има една допустима граница за прием на таблетките при бременни и тя не трябва да се надвишава, защото носи риск и за майката, и за детето, но какво би станало, ако определената доза е недостатъчна?
Не рядко при бременност с това заболяване се случва трудно задържане на плода, по-ранно раждане.
Риск от страна на сърдечно-съдовата система, натоварена освен от бременността, то и от хиперактивността.

Затова, на жени планиращи бременност и с Базедова болест, в България първи препоръки са: или овладяване на хиперфункцията, влизане в ремисия, спиране на лекарствата и тогава планиране на бременност, или операция, заместващо хормонално лечение и след постигнати нормални стойности на хормоните (обикновено около 6 месеца след операция) - планиране на бременност. Нещата не стават веднага.

В чужбина се подхожда с радиойод лечение, до постигане на ремисия. След това се чака пак около 1 година след лечението и тогава се планира бременност.

Рискове има всякак. И след операция, и без да е оперирана жлезата, и в еутиреоидно състояние, и в хиперфункция, дори и без да има заболяване жената - знаете. Никой не може да предвиди какво би се случило при евентуална бременност, докато жената е на лекарства за хиперфункцията. Има случаи, при някои пациентки, самата бременност действа благоприятно на заболяването и като забременеят и сякаш влизат в ремисия и нямат нужда от лекарства, но това са единици.
Има такива, които са в ремисия и забременявайки им се отключва отново заболяването, а при някои, които дори не са били болни преди това, заболяване се отключва по време на бременност.
Затова и докторите, докато чуят Базед и хиперфункция и че жената иска в най-скоро време да забременее, веднага препоръчват операция. По-лесна е за овладяване после хипофункцията и може да се приемат хормоните в големи дози, за да стигат за майката и детето. Не е ограничено като с тиреостатика при хиперфункция и има по-големите рискове, които носи заболяването, при една евентуална бременност.

jazzy32, при това нормално ТСХ с тази висока доза тиреостатик и то доста дълго време, видимо е, че жлезата не може да се справи сама и да влезе в ремисия без тази висока доза. Да, ФТ4 е паднало малко, не е болка голяма, но на фона на тия 4 тирозола, както се казва, нищо не е спаднало.
Евентуално може да се включи малка доза тироксин за ФТ4, без да се променя дозата тирозол, защото с него поддържаш едно нормално ТСХ. Но и не може (по-скоро не е препоръчително), в такива дълги периоди да се поддържат хормоните с толкова много тирозол. Той е токсичен.
Повечето пият 4 таблетки в началото на лечението, за месец, два. После пият по 1-2 таблетки, повечето по 1, докрая на лечението, около 2 години. Месеци на високи дози, с които се поддържа ТСХ в норма, показва, че жлезата явно не иска да се кротне, въпреки високите дози тирозол.
На мен също ми се случи нещо подобно, даже почти бях убедена, че са ми дали менте лекарства с изтекъл срок на годност и взимайки от друга аптека лекарствата си, 5 месеца след неповлияващо се лечение и непомръдващи хормони, хормоните ми изведнъж се раздвижиха. Но при теб е друго. Движат се хормоните в правилна посока, но на висока доза лекарства.
 


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: jazzy32 в ср, 11 май 2016, 10:55
Да,според мен се презастраховат!Права си,че съпругът ми гледа малко с недоверие,но то е защото и при първата бременност имах резултат с ниско ТСХ,но не ми дадоха лекарства и всичко бе наред.Но тогава бяха минали няколко години,в които жлезата бе наред.А сега не е така,трудно го постигам този резултат.Най-много ме плаши това,че след операцията пак може да не са добре нещата и да се загубят години,докато се оправя и тепърва започнем с бебеправенето,предвид и годините ми...наизвестността е много лошо нещо.Но най-вероятно ще се оперирам,не мога да рискувам моето и здравето на бебето.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 11 май 2016, 11:10
Първият път няма общо със следващите.
При откриване на заболяването е едно (обикновено и по-леко протича заболяването), при рецидив, както при теб, е съвсем друго.
В началото често симптомите са по-леки, по-бързо се овладява хиперфункцията, по-леко минава лечението, понякога и по-кратко, и шансовете да се постигне ремисия са 50:50.
При рецидив, нещата са различни. По-често протича по-тежко заболяването, ремисия е по-трудно да се постигне, обикновено процентите са едва 5%, за да влезеш в ремисия и да нямаш нужда от лекарства, има едно лутане на хормони и дози.

Решението трябва да вземеш ти. Ако имаш колебания, по-добре се посъветвай и искай мнение от 2-3 доктора, преди да предприемеш действие.
Ако си от София, една консултация с ендокринолог-хирург д-р Румен Пандев ти препоръчвам.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в ср, 11 май 2016, 20:36
Момичета,искам да се похваля.Повече от месец съм без Метизол(май стана доста повече от месец) и днес най-накрая си пуснах ТСХ:
Забележка: Няма.
Име на теста (изследване)   Референтни стойности
TSH   2.05   mkIU/ml                   0.27-5.50


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 11 май 2016, 20:48
Пу-пу  :hug:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в ср, 11 май 2016, 22:12
Благодаря ти :hug:
Пожелавам дълги,ама много много дълги ремисии на всички нас :hug: :bouquet:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 16 май 2016, 13:43
Момичета, които сте спирали лекарството (по препоръка на лекар разбира се) може ли да споделите колко е нормално да спадне тсх.
На 12.11. последно съм се изседвала - 1,79, края на януари спрях метизола и след 45 дни беше 0,674. В граници е, но пък е ниско. Нямам симптоми уж. Вътрешно обаче ме човърка да си пусна нови изследвания.
Скрит текст :
Освен това се надявах и да отслабна магически и веднагически като спра тъпото лекарство, но нито грам надолу. newsm78
Само за отчет влизам, TSH    0.452, паднало е още. Чудя се дали да ходя на лекар или да изчакам. Какво мислите?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 16 май 2016, 13:57
Че е ниско, но споре мен все още не биха изписали лекарства. Докато няма  две нули отпред, нещата са на кантар.
Хубаво е да се видят т3 и т4. Ако са в нормите, ще е добре.
Аз бих се консултирала все пак с доктор.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 16 май 2016, 14:05
Merilenda, сега не съм ги изследвала. На 12.03. беше предх. изследване и тогава ФТ4-13,21(9.3-17.00); ФТ3-3,05(2-4.40); тсх - 0,674 (0.27-4.2).


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 16 май 2016, 15:56
Референтните на лабораторията какви са, че навсякъде са различни?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в сб, 18 юни 2016, 20:05
Цитат
Февруари 2014 на годишен преглед всичко беше в норма (никога не съм имала проблеми с жлезата), към края на лятото започнах за се задъхвам бързо и да слабея, плюс ускорен пулс
Декември се оплаках на ревматолога и той се усъмни за базед и ми пусна кръвни изследвания.

Референтни ТСХ 0.358-3.74 Т4 0.76-1.46 Т3 2.18-3,98
стойности
Декември 2014 - ТСХ - 0.005,  Т4 - 2.4,  Т3 - 11.7
Март 2015           ТСХ - 0.01,    Т4 - 1,     Т3 - 12
Април                  ТСХ -  0.3,     Т4 - 0.8,  Т3 - 3.2
Юни                     ТСХ - 0.8,      Т4 - 0.9,  Т3 - 2.9
Септември           ТСХ -  1.9,      
Декември 2015    ТСХ -  2.2      Т4 - 0.9
Февруари 2016    ТСХ -  2.6      Т4 - 1      Т3 - 2.6
Март 2016            ТСХ - 1.030   Т4 - 1.04 Т3 - 3.14
Юни 2016            ТСХ - 1,120    Т4 - 1      Т3 - 3.13
 
Метимазол започнах на 22.Февруари.2015 по 20 мг,
Април го смъкна на 10 мг, а
Юни съм на 5 мг,
Феруари 2016 по 5 мг през ден
Юни 2016 спиране на МетамизолаТака, моята лекарка излязла за неопределено време болнични и ме прехвърлиха на друг от клиниката. Той реши да ме пробва като ми спре лекарството, защото мисли че съм от % болни дето влизали в ремисия.
Това се случва на 8 юни, сега на 23 имам контрола на хормоните и се  :pray: да нямат промяна.

Досаждам ви с тази хронология, защото не живея в БГ, а от някои мнения и въпроси в тази тема оставам с впечатление, че доста лекари са незаинтересовани, а и много пациенти също и се поставят животи и жлези на карта, както казваше ендокриноложката ми - от хиперактивна жлеза се умира, ако не се реагира навреме и правилно.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в сб, 18 юни 2016, 20:48
На 15 дни контрола е безсмислена, но щом докторът иска - пускаш и носиш резултатите. Само не си слагай на сърце ако се види в норма или извън норма. Периодът е прекалено малък, да се говори за каквото и да е.
Първа контрола след спиране на лечение се прави на 3-ти месец от спиране на тиреостатика.
По желание на доктор може да се пусне и на първи месец, като ако отиват нещата към рецидив, това може да се види още тогава, и все пак е желателно да се изчака и да не се назначава веднага терапия, защото... както споделих, времето е прекалено кратко.

Съвсем нормално, при спиране на терапия, изведнъж може да има по-рязък спад в хормоните. Все пак спираш хапчето, което те е поддържало в норма. Нормално е при спиране да има по-рязък спад, а може и хормоните да се задържат в норма. Затова, дава се време на жлезата да се съвземе след този спад и потискане на производтсвото на Т4 и Т3 с тиреостатик, и да започне да функционира, и тогава вече ясно си показва дали е в ремисия или се касае за рецидив. Затова е определен този срок от 3 месеца. Месец и половина да отреагира на спирането на терапията (както ни карат месец и половина да пием тиреостатик и да пускаме хормони, защото трябва време да се натрупат и задействат хапчетата) и месец и половина да си покаже жлезата накъде отиват нещата. Към рецидив ли или ремисия.

Пуснаха ли ти ТРАК? Преди да се спре терапия е показателно изследването. Ако ТРАК е спаднал в нормата, значи е подходящо времето за спиране на тиреостатика, но ако все още е граничен или малко над нормата, тогава се изчаква и се продължава с тиреостатика, като се проследява, докато влезе в норма и тогава се спира лечението.

PS (Според мен за 1 таблетка през ден, ТСХ ти е доста ниско, но нищо не се знае. Дано влезеш в ремисия)


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в нд, 19 юни 2016, 05:33
Цитат
PS (Според мен за 1 таблетка през ден, ТСХ ти е доста ниско, но нищо не се знае. Дано влезеш в ремисия)

Точно това щях да ти пиша, че реално аз съм почти без лекарства от февруари, когато юни миналата година ми ги намали на 5 мг каза, че това е само поддържащият минимум и е без реален ефект, но все пак ми качваше ТСХ-то прекалено бързо, затова ги намали още.
Явно този доктор реши, че с 5 мг през ден си е като да не вземам нищо и след като показателите не са ми мръднали за тези 4 месеца, значи може да си позволи да ме тества за две семици без метамизол.

Ще видим, сега малко може да се панирам, че май усещам тежест в основата на врата и все проверявам пулса, но и ти си права, че едва ли толкова бързо ще реагира жлезата.

Не знам кое отговаря на ТРАК, имам изследване на THYROGLOBULIN AB, THYROGLOBULIN, THYROGLOBULIN BY LC-MS/MS, THYROID PEROXIDASE AB и THYROID STIM.IMMUNOGLOBULIN, които бяха в норма още в началто и повече никога не ги повториха.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в нд, 19 юни 2016, 09:14

Не знам кое отговаря на ТРАК, имам изследване на THYROGLOBULIN AB, THYROGLOBULIN, THYROGLOBULIN BY LC-MS/MS, THYROID PEROXIDASE AB и THYROID STIM.IMMUNOGLOBULIN, които бяха в норма още в началто и повече никога не ги повториха.
THYROID PEROXIDASE AB - МАТ (Anti TPO)
THYROGLOBULIN AB - TAT (Anti tg)
THYROGLOBULIN BY LC-MS/MS (Тиреоглобулин в серум и плазма)
THYROID STIM.IMMUNOGLOBULIN (тироид-стимулиращи имуноглобулини) - ТРАК, изписван още ТРАТ, TRAb, TSH-r (ТСХ рецепторни антитела)

Да не те подведа само, но мисля че са това.
Наистина си почти без лекарства. То реално си пиеш 15 таблетки месечно по 5 мг, но явно макар и малка доза, държи ТСХ в нормата, макар и да е сравнително ниско. Желателното тук е, дори и с малка доза, ТСХ да е по-висок, което показва, че нямаш нужда от хапчето. Никой не знае как ще реагира жлезата при спиране на лекарството. Преценката за проследяване след 2 седмици е лично на доктора. Затова е доктор, той си има подходи (както и всеки друг доктор) и той ще казва как да стават нещата.
Аз по-малко от 1 таблетка дневно не съм пила. Тук повечето доктори смятат, че е безсмислено да се приема по-малка доза. Затова от 1 таблетка дневно направо се спира лекарството. Има и други практики. Някои доктори предпочитат да се поддържа умишлено по-високо ТСХ с малко по-висока доза тиреостатик и като минат 5-6-8 месеца и ТСХ се задържи в норма с дозата, се обмисля спиране на лечението. Други целят с една таблетка ТСХ да е между 1-2 за няколко месеца, преди да спрат лечението.
Минах и по двата начина. Веднъж с 1 таблетка поддържах  ТСХ между 2-3 няколко месеца и следващия път с 1 и 1/2 поддържах ТСХ около 5-6. Все същата. Като е речено жлезата да е хиперактивна, нищо освен хапчето не я спира.

За панирането и притеснението, напълно разбираемо е. Тези които сме спирали лечението сме минали през това. Аз с първото лечение не го мислих толкова, като ми спряха хапчетата, защото докторът ми беше казал, че няма кой знае какви изменения в жлезата, които да ме стряскат и има голям шанс да вляза в ремисия. С първото лечение шансовете винаги са много големи, спрямо второ, трето и т.н.
Може пък жлезата при теб да се кротне. Никой не знае.  :hug: Просто не си го слагай на сърце ако след 2 седмици хормоните са в норма или са спаднали. Кратък период е, докторът да си ги разчита и може друг метод на работа да има.

Относно антителата, не са ти ги искали повече, защото при старта са били в норма. После евентуално искат при рецидив.

Мисленето и тревогите не помагат, но те разбирам. И аз съм мерила пулса и ми е бил в началото индикатор, но после не. Имах ускорен пулс дори и в ремисия и еутиреоидно състояние с доста високо ТСХ. Та не се вглъбявай. Хормоните ще си покажат и следвай методите на доктора. Все пак той е доктор, ние сме пациентите.
Дано жлезата се кротне и влезеш в ремисия  :)
Не са малко тези, които са били с ТСХ между 1 и 2 като са спрели поддържащата таблетка и са влезли в ремисия. Пожелавам ти да си една от тях и да забравиш за болестта!  :bouquet:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: тони бонбони в чт, 30 юни 2016, 09:02
Ехо , привет момичета  :hug:

На целия ми стрес, който имам, вчера пуснах изследвания.
Щях да пускам декември, ама стана юни ;)

TSH   1.14 (0.35-5.00)
FT3   4.22 (2.25-6.00)
FT4   18.01 (9.15-23.86)

Мисля да не се обаждам на док или да му пусна на мейла да го има все пак  newsm78

Хубаво лято на всички  :bouquet: :hug:

Мереленда  :love:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 30 юни 2016, 10:24
Без хапчета ли си, Тони?
Много хубави хормони  :lol:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в чт, 30 юни 2016, 10:56
Браво Тони  :)


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: тони бонбони в чт, 30 юни 2016, 15:16
Без хапчета ли си, Тони?
Много хубави хормони  :lol:

Без ;) Преди 3 години ги пих 3 месеца докато нацелим и преди това дето пих 2.
Ама ми стана съвестно и викам да пусна все пак да се видя.
Мерси, Леми  :bouquet:

Цун цун на всички  :hug:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Sollsoll в сб, 02 юли 2016, 07:04
Здравейте,

Моля за съвет, мисля, че не са ми направени достатъчно изследвания за да се разбере болна ли съм от Базедова болест или не.
Имам възел, на който му беше направена биопсия. По време на биопсията лекарите само споменаха думата "Базедова" и нищо повече. Бяха ми пуснати ТСХ и МАТ, които бяха в норма. Това беше преди около месец. Имам баба, която (мисля, че това е важно) е била болна от Базедова болест.

Дали да не отида при друг ендокринолог или направо да си направя нови изследвания. Все пак е минал почти месец.  Дали ще има някава разлика? Мислех да вкюча Т3 и Т4, които не са ми правени.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в сб, 02 юли 2016, 07:25
Явно ехографски съмненията са за Базедова болест, но дали ще се приемат лекарства, зависи от стойностите на хормоните. В твоя случай - ТСХ. Щом е нормално, следиш се на определен период който са ти казали. Ако не са казали период, обикновено на 6 месеца е проследяването. При трайно застудяване (примерно януари) и при трайно затопляне (юни-юли).
Някои следят само ТСХ, други ТСХ, ФТ4, а понякога и антитела МАТ (Anti TPO).

Може да пуснеш и сега ако искаш изследвания. ТСХ и ФТ4 ще са достатъчни, тъй като от тях зависи дали ще се приемат лекарства, не от антителата. Изследването на антителата МАТ, ТАТ и ТРАК е за поставяне на диагноза и за да се проследи активността на заболяването (със или без терапия). Затова пускаш ТСХ и примерно ФТ4 и ако те се разбутат, пускаш и антитела, а ако са в норма, то след 6 месеца пак правиш контрола. Разбира се, може и по-чести контроли да правиш, особено ако не се чувстваш добре.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: L'altra в сб, 02 юли 2016, 15:21
Здравейте, дами!
Влизам в темата, защото от два дни и аз съм на тирозол по схема. На база мой наблюдения, забелязах, че нещо не ми е наред и пуснах изследване на TSH, MAT i ft4. Тсх ми бе 0.016, а др.две десетократно увеличени.  Освен Тирозол ,приемам от 10 дни и Конкор кор заради учестен пулс, като хапчето бързо е повлияло, сега съм на 96у/мин. А,да. Лекарката не ми позволява планиране на дете в близката една година.
Депресирано ми е, понежа аз дето и хап за глава не пиех, сега се оказах болна.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в сб, 02 юли 2016, 18:24

Депресирано ми е, понежа аз дето и хап за глава не пиех, сега се оказах болна.
То май повечето сме били така. Ще свикнеш. Като се почувстваш по-добре и се успокои хиперфункцията, даже ще започнеш и да забравяш да си пиеш хапчето  :lol:
А дано се укротят скоро нещата и бързо да влезеш в ремисия.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в сб, 02 юли 2016, 19:01
След като ме диагностицираха, ендокриноложката ми даде един месец болнични, а аз реших, че сигурно ще умирам скоро, щом ми дава толкова много .... :crazy:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: L'altra в сб, 02 юли 2016, 19:09
 :lol:
На мен пък врата ми изтръпна като чух разговора между сестрата и лекарката,, тя не е идвала, не е била наш пациент,,...ами, добре, слагаме я на диспансер,,.  Не ме кефи. Ще свикна, трябва ми време. Нали е ясно,че от два дни чета всичко наред по въпроса... :tired:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: L'altra в сб, 02 юли 2016, 19:15
Да попитам нещо. Пушачка съм. Това подклажда ли гушата?!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в сб, 02 юли 2016, 19:18
Е... на диспансер е добре. Би следвало да не плащаш прегледи, само такса 3 лв или колкото е там. Ехографиите се плащат, но си зависи от доктора. По принцип може и по-евтино да си взимаш хапчетата с книжка, но според мен е излишно. За начало дозата е по-висока, но това обикновено трае месец и малко и после се минава най-често на 1 или 1 и 1/2 хапче.

За четенето е разбираемо. То и да те спира човек, ще ти е тревожно или най-малкото да искаш да си знаеш състоянието и хода на лечение.
Главното сега е да си пиеш хапчетата и ако случайно се разболееш от нещо друго, да си казваш на другите доктори, че имаш щитовидно заболяване и какво пиеш. Скоро ще се почувстваш по-добре.

Пушенето пречи. Смятат го за една от причините в 40% да има рецидив на заболяването. Ако можеш да ги спреш, най-добре. Аз така и не успях.
И пуша, и си пийвам  :lol: А алкохолът как успокоявааааа, повече от хапче  :35: И пулсът ти влиза в норма и нито те стяга гушата, нито ти е нервно и напрегнато, нито ти е лошо  :35:
Не ме чети какви ги пиша. Аз съм стара пушка в тая тема.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Sollsoll в нд, 03 юли 2016, 07:24
Merelenda благодатя ти  :hug:
Ще взема да ги направя тези  изследвания (ТСХ и ФТ4) за да ми е по-спокойно.
Относно цигарите, напоследък съм започнала да пуша, а не съм много по пушенето по принцип.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в вт, 05 юли 2016, 10:51
Здравейте,аз все още съм в ремисия,но имам горещи вълни,свързвам го с ранна менопауза,оперирана съм.Обаче не бих отказала да ми препоръчате добавки,които облекчават горещите вълни и изпотяването,побърках се вече,сега през лятото е много зле.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 05 юли 2016, 13:50
Мария, сега се върнах назад и се сетих за твоя случай. Какво стана, още ли пиеш Метизол, понеже пишеш, че си в ремисия?  newsm78
Скрит текст :

Публикувано от: mariqivanova799 в пт, 18 мар 2016, 00:49
Здравейте,аз след повече от 2 години се наканих да отида на лекар и ми пуснаха ТСХ,излезе около 7 и нещо,преди изследването съм пила по 4 Метизола на ден.Назначиха ми да пия само по 2 Метизола на ден,минаха две седмици,през които пия само по 2 Метизола.Обаче днес имах път заради майка ми към същата лаборатория и понеже ми прилошава и прималява на сърцето пак си пуснах ТСХ и вече е над 9 при само по два Метизола на ден.Чак на втори април имам час за лекар,но не знам какво да правя,личната лекарка не можа да ми каже какво да правя.Да спра ли Метизола и ден преди прегледа при моя лекар пак да пусна хормони и да му обясня защо съм спряла Метизола или да продължа да пия по два Метизола на ден?
Може ли от хиперфункция да съм преминала към хипофункция и това от лекарствата ли е предизвикано или жлезата отново не е наред?
Случвало ли ви се е нещо подобно?
Само да кажа,че на ехограф е леко увеличена,и според ехографиста,а и според моя лекар не е за операция,няма възли.

Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 18 мар 2016, 08:48
mariqivanova799, то по интернет не е хубаво да си даваме насоки за лечение, но все пак ще се включа с мнение.
Не можах да разбера продължителността на заболяването  на приетите дози Метизол.
Две години не си приемала лекарства или две години си пила някакви дози лекарства? Помня че беше май с тиреотоксикоза, но не помня давността на заболяването и дали си била в ремисия и си спирала лечението.
Стойността на ТСХ 7 на 4 таблетки тирозол ли излезе такава, за какъв период е било това - месец, два, или без лекарства е била 7?
Минала си на 2 метизола дневно и след 2 седмици си изследвала ТСХ и е показало стойност 9, по-голяма, отколкото като си била на 4 метизола и е била 7?
На каква стойност на ТСХ започна тези 4 таблетки метизол и в какъв срок се изследва, за да покаже ТСХ 7 и да ти намалят дозата на 2 метизола?

Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пт, 18 мар 2016, 14:05
Имам заболяването от 9 години,не са ми спирали никога Метизола.
Две години не съм ходила на лекар,но пиех всеки ден по 4 Метизола през тези две години.
При 4 таблетки Метизол стойносттана ТСХ излезе 7.Намалиха ми го на 2 таблетки дневно,но след 2 седмици си направих ново изследване ,т.е вчера.Да,стойността е по-голяма отколкото като бях на 4.

Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 18 мар 2016, 14:26
2 години по 4 метизола - ти си за убиване  :lol: Как няма да идеш на доктор за 2 години и да караш на тая доза, ей!
Най-добре да звъннеш на доктора и да намалява дозата, че до прегледа има 20 дни. Или друга опция е да минеш на 1 таблетка, ако не можеш да се свържеш с доктора и на прегледа да кажеш, че си пускала изследвания и като си видяла стойността си минала от 2 таблетки на 1.

Ти беше с УК, нали?

Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пт, 18 мар 2016, 14:42
Да,хем съм с улцерозен колит,хем с оперативно премахнати матка и яйчници,на 33 години съм.Чета обаче,че жени в менопауза преминават в хипотиреоидизъм,а аз съм оперирана преди4-5 години,дали е възможно да съм преминала в другата крайност?
За съжаление останах без зъби,просто се разцепват на две(дори и коренът се счупва) и няма друг вариант освен вадене.Зъболекарят  ми каза да отида на лекар и да се видят паращитовидните жлези и заради това тръгнах по лекари,иначе още щях да си стоя на 4 Метизола.Май наистина съм за бой :oops:

Видях, че си го спряла.
Аз си мисля, че може да е и от жлезата потенето, но сигурно и хистеректомията дава своя принос и става вече доста. Не зная какво да те посъветвам, при менопауза се препоръчват два вида добавки, едните увеличават производството на естроген, другите на прогестерон. На едни жени им действат добре едните, а на други вторите, може би трябва да опиташ нещо. Аз лично не смея да взимам никакви такива неща, заради щитовидните ни проблеми.
А какво стана с вит.Д, беше писала, че е доста нисък, вдигна ли го?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в вт, 05 юли 2016, 14:42
Lemy ,благодаря,че си погледнала моите постове,все още не пия Метизол,а както изглежда няма и нужда.Вит. Д си пия,доста ми беше оредяла косата,но се пооправи,само зъбите не успяха да ми спасят,сега имам точно 7 на долната челюст,на горната нямам нито един,ще си правя протези.Ама зъбите да са проблемът,да не се връщат кошмарите от преди.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dygy в ср, 06 юли 2016, 20:34
Здравейте, искам да попитам има ли някой, който да е с изцяло премахната щитовидна жлеза и, който да не пие Елтерокс, а Т3? Ако има моля пишете!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в сб, 09 юли 2016, 21:56
@mariqivanova799 за менопауза предлагат черен кохош, дали работи, не знам.
Важното е, че няма естрогенни хормони http://zdrave.ws/44376/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%88/


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в нд, 10 юли 2016, 00:03
@mariqivanova799 за менопауза предлагат черен кохош, дали работи, не знам.
Важното е, че няма естрогенни хормони http://zdrave.ws/44376/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%88/
Благодаря,ще попитам личната лекарка,така и така съм решила да ходя в понеделник.Тя се опитва да изписва билково добавки,дано е наясно и с тази билка.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Glamour___ в пт, 15 юли 2016, 16:41
О скоро и аз имам проблеми. Връщам се да Ви чета.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 15 юли 2016, 18:50
То с четене нищо не се разбира, освен ако не се разровиш в нета. Тук споделяме набързо контроли и болежки.
Дано пък не си за такава тема  :)


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Мама Вики в вт, 26 юли 2016, 09:33
Здравейте, момичета. Включвам се много рядко, но често Ви чета. Накратко лекувам се от 3 години и сега за първи път ТРАК е в норма - 15 при граница до 30. Май ще започвам спиране на лекарствата. Искам да попитам тези, които вече са спирали веднъж, винаги ли се ръководиха вашите лекари при спирането на лечението от стойностите на ТРАК и после при рецидив изследвахте ли го пак, за да се види дали е висок.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 26 юли 2016, 09:57
И аз се включвам с въпрос. Самоизследвах си вит. Д и вит Б12.
Скрит текст :
Клинична химия
Калций    S                  2.3        mmol/l      2,15 - 2,5      CPC
Магнезий (Mg)    S          0.81     mmol/l      0,66 - 1,07      PHOT
Специфични протеини, витамини

Витамин В12    S          146        pmol/l      141 - 489      ECLIA
25-OH-Vitamin D    S     12.94   ng/ml                           ECLIA
      
Препоръчителни нива: >30 ng/ml
Достатъчност: > 20 ng/ml
Недостатъчност: 10-20 ng/ml
Тежък дефицит: < 10.0 ng/ml
ЛЛ ми каза да пия само вит Д3 ДЖЕЙМИСЪН по 1-2 капки, всеки ден. Не е ли малка тази доза, в упътването пише и за бебета по 1 капка?
И за Б12 се притеснявам но каза, да не го мисля. Момичета, какво мислите, като чета симптомите за недостиг на Б12 си ги имам повечето.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 26 юли 2016, 10:53
Бре, дали да не взема и аз да изследвам този в 12  :thinking:
Имах май някъде запаметено из компа за Б12, после ще потърся.
Кактус, къде го изследва и каква му е цената, помниш ли?
Иначе за вит.Д - нисък е и тези една две капки са много много малко. Ето темата за вит.Д, виж Шоки какво е писала последните страници:
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=431279.690;topicrefid=20
Препоръката ми е, ако имаш възможност да си поръчаш от Iherb нещо добро.

Мама Вики, моето ендо през цялото време се ръководеше основно от тсх и чат пат фт4, и когато реши, че ще спираме Тирозола, тогава ми поиска и ТРАК.
При рецидива миналата година, пак ми поиска Трак, но той беше в норма, а тсх-то под 0,0. Ето ги, месец юни 2015г.
TSH-R-Ab   S         0.58        IU/l     0 - 1.75
TSH   S        0.063        µIU/ml     0.27 - 4.2     ECLIA
Free Т4 (fT4)   S        24.36        ng/l     9.30 - 17.00

Април тази година пусках пак, ето го резултата, като от миналата година и все още съм отново на Тирозол по 1таблетка.
TSH-R-Ab   S        0.3       IU/l     0,00 - 1,75


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 26 юли 2016, 11:07
В Бодимед 19лв.
Не ме бива в поръчките по интернет :crazy:, а и вече си купих този на ДЖЕЙМИСЪН. Само ме обърка, че дозата е еднаква за бебета и небебета. Освен това, забравих да питам дали може да не го пия всеки ден, а през няколко дни. ЛЛ не дава консултации по телефона, много е особен и не ми се ходи пак при него.
И аз изследвах трак преди да спра лекарството, сега само ТСХ.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 26 юли 2016, 11:17
Виж в упътването една капка на колко единици се равнява, може би е като вигантола 600 и нещо си. Виж за дозите в темата която ти дадох, според мен имаш нужда  от доста единици. Аз пия в момента 2,500  всеки ден, без да съм го изследвала, и мисля, че е малко.
А най добре да се консултираш с ендокринолога и за двете изследвания. Личният ти лекар изобщо не ми се вижда компетентен.  :peace:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 26 юли 2016, 11:25
http://apteka.framar.bg/30022676/%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BD-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D0%B4-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D0%B4-3-11-7-%D0%BC%D0%BB-360-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8

Това ли си взела, че той е по слаб и от Вигантола, а е куп пари  :ooooh:
С една две капки едва ли ще помръднеш стойностите.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 26 юли 2016, 11:32
ЛЛ е особняк, винаги предпочита да не се пият лекарства, изписва по- скъпи, отделно от едно време още не ми вярва, че не се чувствам добре и без да ми е казвал си мисля, че ме има за хипохондричка. Общо взето го "ползвам в краен случай, и за детето. Всичко друго си самоизследвам.
Начев ме следи за ЩЖ. Колко пъти съм питала какво още да изследвам, само хормоните го интересуват. И без това, прегледът при него трае от 1мин. до макс. 5.
Lemy, да това. В упътването пише, че всяка капка съдържа:
Витамин Д3 (Cholecalciferol) - 10 мкг/400 IU.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Мама Вики в вт, 26 юли 2016, 12:44
Леми, искаш да кажеш, че имаше рецидив при нормален ТРАК. Е нали той бил виновен за тиреотоксикозата при Базед. Нещо се обърках май.
Кактус, какъв беше резултата на ТРАК преди да спреш лекарството и какъв в началото на лечението.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 26 юли 2016, 13:05
Папката с изследванията не е в мен, по-късно ще пиша.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 26 юли 2016, 15:21
Леми, искаш да кажеш, че имаше рецидив при нормален ТРАК. Е нали той бил виновен за тиреотоксикозата при Базед. Нещо се обърках май.
Сега погледнах датите на изследванията, тсх и фт4 са пускани на 18 юни, почнах 2 таблетки тирозол, ако не се лъжа. А Трак е пуснат на 30 юни, защото заминахме на море и го пуснах като се върнахме. Значи преди това 11 дена съм била на Тирозол, но не вярвам да е оказало огромно значение, трак пада бавно.
Ами, това е положението.

А сега си намерих изследванията като ме диагностицираха 2011 г., Трак ми е 0,61 - при реф. граници до 1 е отрицателен.
Тат-460
Мат-5


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 26 юли 2016, 17:01
Нарочно отделям тоз ипост, за да го види Кактус.
Кактус, ето част от инфото което съм запазила за Б12.
Първо - синтезирана статия от блога на Камелот, тя е лекар:
http://paskaleva6.blogspot.bg/

Виж тук, една съфорумка също има такъв проблем, и Шоки, Кам и др. и дават съвети, под каква форма да се приема и тн.:
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=865099.420;topicrefid=20

И част от един друг блог, с полезно инфо
https://agleu.com/2015/06/26/%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BC%D0%B5-%D0%B6%D0%B8-2/

За вит.Д, ами тогава друг път преди да вземеш нещо, първо питай тук  ;-)
Покажи му изследванията на Начев , кажи му, че виждаш, че е ниско нивото и да ти каже дозата и през колко време да си правиш контрола. Изнуди го, така да се каже :lol:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Мама Вики в вт, 26 юли 2016, 17:11
Леми, аз доколкото разбирам на теб ТРАК ти е бил винаги в норма, така ли е? И ако е така, как ти сложиха диагноза Базед?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 26 юли 2016, 17:17
Не знам как, Мама Вики, аз съм само пациент, не лекар. А според теб коя трябва да е?
Ходила съм при трима ендокринолози, това казват.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 26 юли 2016, 19:11
Maма Вики, аз нямам официална диагноза, просто пиша в темата за хиперфункция на ЩЖ. Търсих си изследванията. 2010г. не съм се лекувала но пусках изследвания и  TSH-R-Ab   S        1,02       U/ml,
koето се води гранично, но тогава не предприех нищо, защото всичко др. беше наред, После 2011 само ТАТ беше над норма. Лекувам се от 2014г. Тогава само ТСХ се срина много под 0-та ТSХ-R-Аb- 0.3 Преди да спра лекарството (януари) пак беше 0.3. Не са ми казвали да го следя, само ТСХ. Аз също не се ориентирам добре в информацията за ЩЖ. Чета, чета, а логически заключения не мога да направя. Затова и ходим на лекар все пак. Не се притеснявай, каквото са ти казали да следиш, изследвай си го и дано всички сме добре.
Lemy, много ти благодаря, тепърва ще чета но съм му толкова ядосана на мойто джипи. Така като чета, дозата, която ми е препоръчал е тотално малка и е профилактична за бебе.
Днес изпих 3 капки( исках 2, а капнаха 3.Много бързо падат капките.) Вие с точност ли ги мерите.  Може би е по-лесно да не се пият всеки ден, а примерно 2 пъти седмично.
Lemy, ти Вигантол ли пиеш, това по 5 капки на ден ли се падат*7дни*500IU го смятам 17500 на седмица.
Д3, който си купих е по-слаб - в 1 капка има 400 IU, ако смятам правилно излиза да пия по 6,25 капки на ден. А пиете ли витамин К2 и магнезии. Извинявайте ако съм досадна, ще чета но въпросите са много.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Мама Вики в вт, 26 юли 2016, 19:29
Аз също не съм лекар, но до сега си мислех, че Базед се диагностицира именно с ТРАК, а ТАТ и МАТ са завишени по-скоро при Хашимото. Това ми го обясни доцентка от Александровска още като почнах лечението, та затова се учудих, че твоя ТРАК и бил винаги в норма.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 26 юли 2016, 22:11
Накратко преди сън да драсна два реда, каквото съм забелязала относно ТРАК-а и това е прочетено в интернет и от споделено в темата, също и от лични наблюдения покрай моето заболяване.
Може да ви се стори объркано, предвид че ще се опитам накратко да пиша, но тия дни няма да имам време за дълги включвания.

При първоначална хиперфункция на щитовидната жлеза, почти никой доктор не пуска изследване за ТРАК, ако Базеда не е силно изявен, а 99% става ясно че се касае именно за Базед, ако има наличен екзофталм. Тогава диагнозата от пръв поглед е ясна. Но при липса на екзофталма, всички сме просто на изчакване и си се водим с тиреотоксикоза (това не е заболяване, това е състояние, заради което има причина. Дали Хашимото, дали Базед, дали аденом или друг вид тиреоидит, може и възпалителен).
Предвид че сигурно в 80% от случаите се касае за Хашимото, а не за друг вид тиреоидит или заболяване на щитовидната жлеза, то особено първите 6 месеца, случаите започнали с хиперфункция са на проследяване, с вероятна диагноза "Хашимото". Минат ли тия 6 месеца, ако жлезата е все още хиперактивна, тогава започва вече и съмненията за тиреотоксикозата, дали не е активна на базата на Базедова болест, токсичен аденом и там другите описани на първа страница в един линк с "препоръките" (между другото, може да го прочетете, който не го е направил и ще му се изяснят доста неща).
Най-често, ТРАК се пуска около година след провеждане на лечението. Ако е в норма, ок, докторът преценява да се спре ли терапията. Ако е извън норма (това освен че дава ясна картина за Базеда), докторът преценява, че трябва да се пият още време лекарствата.
ТРАК освен че е показател за Базеда, по него се преценява дали да се спрат лекарствата. Трябва да е в норма и колкото по-ниско в нормата, толкова по-добре.
Контрола на спиране на лекарствата се прави най-често само на ТСХ, но доктор може да поиска и други изследвания. Ако ТСХ падне пак към нулата, нормално е докторът да поиска ТРАК. Не винаги искат веднага, понякога след месец прием на тиреостатик, но това няма значение, тъй като ТРАК се повлиява изключително бавно. И да спада, спада с някакви мижави стойности на месец, а това при една стойност на рецидив 5-10-20 при норма до 1, е нищо.

В някои случаи на изявен Базед, антитела ТАТ и МАТ може да са в норма. В други случаи, може да са повишени, като при Базед доколкото помня, процентите на налични повишени антитела на ТАТ и МАТ не са малко проценти. Но много често, при Базед, антитела МАТ почти не надвишават стойности над 600, а ТАТ рядко се повишават, но и те май около тия стойности се въртят и не надвишават 600. Ако не бъркам, едва в 20% от случаите.
Така че, наличието на повишени МАТ и ТАТ при Базед, не значи че няма Базед, а има Хашимото. Да не си мисли някой, че щом има повишен МАТ, диагнозата му е сбъркана, примерно.

Друго което проф. Пандев ми беше казал, когато го посетих с ТРАК 6.81 и ТСХ 0,008 след 5 месеца прием на тирозол и непомръдващо ТСХ. Каза ми, че рецепторите на ТСХ, което е всъщност ТРАК (ТСХ рецепторни антитела), били там с нещо еднакво си, което забравих, молекула ли, какво ли, и реално при самото изследване в моя случай, не се знаело какво улавят на апарата, дали ТСХ-то или ТРАКА. Тук съм убедена, че вече ще объркани  :lol:

При рецидив на заболяването, ако само ТСХ е в ниските стойности, а ТРАК е в норма, твърде вероятно е да се касае просто за "временно струпване на хормони", което може да отшуми с няколкомесечно лечение, а понякога и без лечение. Важно е ТРАК да е в норма. Реално той руши жлезата, той е и като катализатор да се уврежда вече изявен екзофталм. Като цяло, знаете, антителата в норма ли са, жлезата не е атакувана.

Да не говоря повече щуротии, вижте линка на първа страница (забравих как го именувах, но помня започваше с ПРЕПОРЪКИ и мисля че ако се прочете внимателно се изясняват доста неща за ЩЗ.

За витамин В12, помня че целта е да се гони горна граница. Някъде около 350-400, ако не бъркам. Кам бях чела, като пуска статиите.
За Витамин Д се цели много над горна граница, още повече за болни с автоимунни заболявания.
Аз пия без да съм се изследвала по 35 капки седмично. Това си е смешна доза. Ако се пият по 1-2 капки, може и да има някакво повишение, минимално, но вероятно ще е след година, не след 2-3 месеца.

Мале, моето кратко е станало роман!  :ooooh:
Лека нощ, девойки, умирам за сън  :hug:

И само нещо да добавя, за случая на Леми  :party:
На нея при поставяне на диагноза не са и искали ТРАК (както на 90% от хората не искат). Може и да е бил висок. По-горе писах защо не искат в началото ТРАК.
ТРАК искат при спиране на лечение. Ако е ок като стойност, спират терапията.
Ако има рецидив, искат ТРАК. Ако е в норма, а ТСХ е в нулата, изписват ти лечение, а понякога само те проследяват. Касае се за струпване на хормони, понякога налагащо лечение, понякога не. Важно е, че ТРАК е в норма, което ще рече, че не Базеда явно е активен, а просто струпване на хормони.
Ако ТРАК е висок при рецидив (както в моя случай), картинката е ясна. Заболяването е отново активно, ТРАК атакува жлезата и се налага операция (друг е въпросът защо не я правя).
Когато ТРАК е в норма, не значи че нямаме Базед, просто сме в ремисия.
Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Мама Вики в ср, 27 юли 2016, 07:15
Много ти благодаря за отговора, потвърди това, което и аз си мислех. Аз в началото на лечението като ходих в Александровска /аз отидох с ТСХ, Т3, Т4, ТАТ и МАТ/ лекарката ми каза веднага, че при тези стойности на ТАТ и МАТ /едното беше в норми, а другото малко завишено/ е добре да пусна и ТРАК. Тогава беше 7, при граница до 1.5, пускам го на 6 месеца и спадаше съвсем бавно, след 3 години лечение вече си мислех, че никога няма да влезе в граници и сега бях много приятно изненадана, че вече е в норма. Може да е интересно за някои, понеже е обсъждано в темата, че от 3 месеца преди да пусна изследването отказах цигарите, лекарката ми беше категорична, че те поддържали имунния отговор завишен и трябва да ги спра. Сега чак ме е страх да започна да намалявам лекарствата, защото при всеки такъв опит до сега ТСХ веднага става 0, дано сега вече с ТРАК в норма да е различно.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 27 юли 2016, 07:21
Цигарите са виновни за 40% от рецидивите! Направо си е гордост голяма, че си ги спряла. Аз все още пуша.
Дано след спиране на лечението, заболяването да остане в ремисия и да забравиш за него, ако може до живот  :)
Разбирам страха ти, 2 пъти го изживях, а сега предстои и 3-ти, но последните 2 години зарязах грижите за жлезата покрай други проблеми и още не съм ходила на доктор да обсъждаме спиране на терапия. Той като ме види, ако не ме изгони ще е голяма работа  :mrgreen: Аз, стриктната, дето на 40-50 дни бях на преглед последните 4-5 години, сега не съм ходила от миналата година февруари. Ужас! Последно пусках ТСХ декември, беше 3.8 на 1 и 1/2 тирозол и си намалих на 1 хапче, че жлезата много ме душеше.

Станах днес с кокошките и съм първа кипра в темата.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в ср, 27 юли 2016, 09:48
Lemy, много ти благодаря, тепърва ще чета но съм му толкова ядосана на мойто джипи. Така като чета, дозата, която ми е препоръчал е тотално малка и е профилактична за бебе.
Днес изпих 3 капки( исках 2, а капнаха 3.Много бързо падат капките.) Вие с точност ли ги мерите.  Може би е по-лесно да не се пият всеки ден, а примерно 2 пъти седмично.
Lemy, ти Вигантол ли пиеш, това по 5 капки на ден ли се падат*7дни*500IU го смятам 17500 на седмица.
Д3, който си купих е по-слаб - в 1 капка има 400 IU, ако смятам правилно излиза да пия по 6,25 капки на ден. А пиете ли витамин К2 и магнезии. Извинявайте ако съм досадна, ще чета но въпросите са много.
Катусче, аз пия вит.Д на хапчета, ето това, това ми е и дозата на ден. Забележи цената-11$, сложи отгоре 10 лв. за доставка, това са ми хапчетата за цяла година!
http://www.iherb.com/healthy-origins-vitamin-d3-2-400-iu-360-softgels/7763

Твоят Джеймисън е с 400 единици в 1 капка. За да стигнеш моята доза от 2,400 единици например, трябва да изпиеш 6 капки. Обаче, до колкото си спомням писаното от Шоки, при дефицит, дори моята доза е ниска. Не смея да ти давам съвети по колко да пиеш, за това ти казвам да питаш Начев все пак. Лично аз, ако съм с такъв дефицит бих почнала по 5000 единици да пия, на базата на изчетеното. Но говоря за себе си, не давам съвети. :peace:
Допий си твоят вит.Д и си вземи Вигантол, поне е по-евтин:
http://apteka.framar.bg/03000473/%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8-10-%D0%BC%D0%BB-

До колкото си спомням писаното от Шоки, вит.Д се усвоява най-добре, като се пие всеки ден, с някаква мазна храна.Може да е мръвка, лъжица зехтин например, яйце и др.
Аз пия и магнезий, пак от IHerb, на Now Foods, има ги и по нашите аптеки, но на много завишени цени. От другите нашенски магнезий момичетата май пиеха Магнерич.
К2 също пиех, по 1-2 на седмица, но наскоро го спрях.


Сега чак ме е страх да започна да намалявам лекарствата, защото при всеки такъв опит до сега ТСХ веднага става 0, дано сега вече с ТРАК в норма да е различно.
Сега на каква доза си и от колко време?

Меренда, както винаги  :bouquet:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в ср, 27 юли 2016, 10:17
Благодаря ви още веднъж.
Merelenda, голяма работа си, като енциклопедия. Тъй като те засичам и в други "здравословни" теми, които следя си давам сметка, че е вярна приказката "... питай патило". То и аз чета много за болести но не помня и 10% от прочетеното. Сигурно е за добро :crazy:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 27 юли 2016, 10:50
Предимно изпатеното помня иначе за други неща рядко се зачитам.
Като си пие хапчетата човек и въпреки това не се чувства добре, ще не ще почва да се интересува и чето.
В началото като ми поставиха диагноза и изписаха хапчета, нищо не четях. Пиех си хапчетата и се чувствах добре.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Мама Вики в чт, 04 авг 2016, 22:25
Само да Ви кажа какво каза лекарката ми, може да Ви е интересно. Като взема предвид, че за първи път имам нормален ТРАК, каза да пия 3 седмици по 1 таблетка /от почти година съм на 2 таблетки/, след това 3 седмици по 1/2 таблетка и след това месец и половина-два без таблетки и изследвания. Та аз започвам  спиране на лечението и да видим дали ще има рецидив или не. Мислите ли, че два месеца след спиране на таблетките е добро време да се направи контрола или е раничко.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 05 авг 2016, 07:07
Първата контрола след спиране на терапията е след 3 месеца. Някои доктори проследяват още на първи месец. Просто ако пуснеш по-рано изследвания, не се притеснявай веднага ако видиш по-нисък резултат. Може да има спад, все пак спираш терапия и после хормоните да се кротнат.
Колко е Тсх на 2 таблетки?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пт, 05 авг 2016, 09:40
Мама Вики, стискам палци всичко да е наред при теб.
Аз доста дълго време карах на 1 таблетка, и ми е малко странно при теб минаването на една таблетка, и после половин, за толкова малко време, и спирането без изследване.  :thinking:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Мама Вики в пт, 05 авг 2016, 10:22
Ами и на мен ми е странно, но както писах лекарката ми разчита на ТРАК-а, че е в норма вече и иска да спираме така.
ТСХ е в норма от доста време, при последните изследвания ми е странно, че е близо до долната граница, но като попитах защо, ми отговори да не се притеснявам, че той бил много чувствителен и се влияе от много неща /стрес, недоспиване и др./ и било важно, че е в норма, а не колко точно е.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: gala222 в пн, 08 авг 2016, 16:56
Момичета моля ви за съдействие. Пия дехидрокортизон по схема, сега 2 сутрин и 1 на обяд. За 20 дни съм качила 6 кг вълчи глад😑. Та искам да го спра, но не знам на колко дни мога да намалят по таблетка. Часът при ендокриноложката ми е др седмица,а няма да издържа и психически ако вдига още 3 4 кг. Моля за мнение!   П.п пия метизол 2 таблетки сутрин.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 08 авг 2016, 17:00
Идея си нямам аз. Дано се включи някой, който е пил кортикостероиди. Имаме такива в темата, ама рядко пишат.
Дано скоро се подобрят показателите и да намалиш лекарствата.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: gala222 в пн, 08 авг 2016, 17:06
Мереленда мислиш ли че ако си направя изследвания на кръвната захар те ще изменят стойностите?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 08 авг 2016, 17:16
Моите бяха високи. Докторът каза, че докато съм в хиперфункция няма да предприемаме нищо, защото захарта скачала от самото заболяване. Както и при другия заболявания впрочем.
Като се успокои жлезата тогава да изследвам захарта.
При мен месеци след това захарта излезе висока, правих още изследвания и ми назначиха метформин.
По-добре изчакай. Още повече пиеш кортикостероиди, а те допълнително повишават захарта. Като ги спреш и намалят тиреостатика, ако пак е висока захарта, ще назначи доктора изследвания и при нужда ще изпише лекарства.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: gala222 в пн, 08 авг 2016, 17:21
Благодаря, явно ще ми трябва воля....


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пн, 08 авг 2016, 17:48
Гала, по- важно е да се оправиш, а не килограмите, тях ще ги бориш после. :peace:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: gala222 в ср, 10 авг 2016, 22:12
Намалих дехидрокортизон на 2 таблетки - мисля два дни да съм така и после на 1 таблетка до прегледа. Ако доктора каже че трябва да ги спра др седмица,вече ще съм подготвила тялото си за по малък прием. Апетита за съжаление не си отива....лицето ми стана като луна....преди тренирах много по 5 дни в седмицата фитнес,а сега ме е страх да стъпя в залата / вече 3 месеца/. Чета че фитнеса не е полезен за нас, правилно ли съм разбрала че не се вдига тежко при възпаление жлеза.
Много обичам ядки освен орехите и фъстъците друго трябва ли да не ям ?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 11 авг 2016, 07:08
Натоварването не действа добре на жлезата, особено при ускорен пулс. С хиперфункция не трябва да се претоварва човек, трябва да следи пулса ако тренира. По-леки упражнения и тренировки не са проблем. Просто трябва да се чувстваш комфортно като тренираш, а не да си поставяш цели, както като си била здрава и на всяка цена да направиш примерно 50 коремни преси, ако още на 20-тата е зор.
Още си в началото на заболяването. Дай си почивка и бъди търпелива. Вероятно ще качиш килограми, а като се стабилизира жлезата и минеш на поддържащ метизол от 1 таблетка, ще видиш захарта и инсулина, ако има проблем и там, смятам че ще можеш да се справиш с понижаване на теглото чрез хранене и по-лек спорт.
Гледай сега да си почиваш, това е важно, за да успокоиш жлезата. Както се казва, ако можеш да седнеш, вместо да стоиш права, седни. Ако можеш да легнеш, вместо да стоиш седнала, легни. Почивай си, после ще мислиш над килограмите. Сега няма какво толкова да направиш с тази хиперактивна жлеза.
Търпение се иска.  :hug:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: gala222 в чт, 11 авг 2016, 12:49
😊 Мереленда благодаря. Моите симптоми са болки в гърлото, нищо друго...сега малко се задъхвам при натоварване, това е поносимо . Започвам диета от днес, качването на кг ме притеснява много, а притеснение нали не трябва😁 . Спокойна съм за самата болест странно защо, само да съм в норма и подвижна. Имам още един въпрос _ работя с биоциди / отрови/ дали и те ми влият на хиперфункцията?
Тнс ми беше 0,005 ....дано бързо се вдигне😊
Хубав ден на всички.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 11 авг 2016, 12:56
Според мен може би влияят. Питай доктора най-добре.
Аз от едни инсектициди дето пръскам цветята се удушавам и ме стяга гушата, а при теб не знам.
Пък с белина като чистя да не ти споменавам после как съм с жлезата. Ще ме удуши гушата.
Между другото, няколко месеца преди отключване на Базеда ме напръскаха с отрова за хлебарки.
Лято беше, идваха да пръскат във входа ни, 2 часа по-рано от уречения час се прибирам и изкачвайки стъпалата усещам мокра струя по кожата си.
Последва просто едно "Извинете" от човека с маската.

Дразненето в гърлото е често срещано. Аз ползвам едни спрейчета с невен и прополис.
А с очите как си? Кървясват ли, да парят и щипят?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: gala222 в чт, 11 авг 2016, 16:08
Аз работя и като дезинфектор. Рядко слагам маска и явно е старо натрупване на токсични вещества. Преди имах парене на очите, но понеже стоя много часове пред компа, а и съм късогледа не обърнах внимание преди месеци. Слабея качвам...диети разни....и стрес и до тук.
Изчитайки доста теми назад, реших че ще трябва всяка година да си правя профилактични прегледи за всичко. От години не ходя по лекари ...от почти 14 😊.... о време на бременността. Но явно и годините си казват думата сега. С нетърпение чакам прегледа си във вторник да чуя какви допълнителни мерки трябват освен пиенето на метизол. Докторката ми не е "величие" в областта, но е обрана и това ми харесва.
Пия селен и мисля да си взема куркума, но цената ми се струва доста 66лв на месец, а като чета май малко от нас са я включили. Та още се чудя- вашето мнение какво е ?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 11 авг 2016, 16:27
Куркума консумирам като подправка и отскоро си правя с нея маски на лицето ☺
На добавка не съм ползвала.
И между другото, панацея ще отриеш за почти всяка добавка. Дори и само за прием на витамин Д, който се оказва в 99 процента в долна граница и то не само при болни хора. Дори и само за витамин С, който в големи дози ще ни излекува.
Омега 3, Кю 10, магнезий, К, В витамини, масло от вечерна иглика, сок от Нони, бъз, алое, и  още куп видове, пелин с карамфил и не знам си какво беше, селен и т.н и т.н.
Всяка добавка си има положителните свойства. Ясно е че не може да пием всичко. Е, може вероятно, но цял живот с шепа добавки и билки... не е моят начин.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: gala222 в чт, 11 авг 2016, 16:50
😊😊😊


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Мама Вики в чт, 08 сеп 2016, 21:58
Здравейте, искам да попитам дали сте чували, че Л-карнитина действа благоприятно при хиперфункция на жлезата. Четох го на няколко места и имам добри спомени от него от времето, когато отслабвах и тренирах и съм решила да го пия един месец, тъкмо съм започнала и стриктен режим, че тези кила качени по време на лечението, трябва да се свалят. Интересуват ме и други добавки като Алфа-липоева киселина и хром, ако имате някаква информация и мнение, ще се радвам да споделите.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 09 сеп 2016, 06:35
Само съм чела, че добре действа карнитина, но не съм пила.  За алфа-липоевата киселина също.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: makenzen в пт, 09 сеп 2016, 16:23
Здравейте момичета,
Не съм се включвала много отдавна в темата. Продължава борбата с моята базедова болест.Сега съм на 2 хапчета метизол и го докарах до 1 хапче сутрин  елтирокисин.
Маи само аз пия и от двете хапчета. Начев ми ги изписа така. Всеки които чуе се изненадва на комбинираното лечение. Но аз не съм лекар и не мога да коментирам. Като капак ходих на кардиолог и маи имам високо кръвно. Кардиолога ме накара да си направя куп изследвания включително и чернодробни ензими. И сега съм в ужас. АЛАТ ми е по 5, а АСАТ е 11.70 :cry:Все едно съм алкохоличка :roll:
Много се притесних. Това с метизола ли е свързано. Аз съм при Начев в понеделник в 18,30. Не знам дали да му звъня. Иначе ТСХ ми е 3,06 и левкоцитите са ми в норма.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пт, 09 сеп 2016, 17:01
И аз съм пила тирозол и Ел тироксин заедно.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в сб, 10 сеп 2016, 07:52
makenzen, чувала съм, че може да се повишат Асат и Алат при прием на метизол. За въпросната разлика не знам дали е от метизола. Може да е от него, малко или много си е токсичен, а може просто да ти сменят хапчето с друг тиреостатик. Нямам идея. Ако се наложи ще изпишат нещо за черния дроб, пък може и въобще да не е проблемно.
Чувала съм, че двете трябва да са в почти еднакви стойности +-1, но и на мен преди време ми се случи едното да е много по-високо от другото и на следващата контрола след 3 месеца бяха в норма.
Дано няма проблем.

Относно комбинираното лечение, не си само ти. Има и други. Често се комбинира, ако ТСХ все още не е потиснато достатъчно с дозата метизол, а в същото време ФТ4 пада много надолу. Затова пиеш метизола, за да не пада ТСХ и в същото време и малка доза тиреостатик, за да не потъне ФТ4.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: makenzen в вт, 13 сеп 2016, 09:28
Здравейте,
Вчера след прегледа при Начев и ехография ми каза да продължавам още 2 месеца метизол по 2 на ден и елтироксин по 1 на ден. След това си правя изследване на ТРАК( което не знам какво е )и ако е в норма, почваме по етапно спиране на лекарствата. Да ви призная не знам дали да се радвам. Маи има все пак светлина в тунела. Каза ми, че имам около 70 % вероятност да се оправя :D


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 13 сеп 2016, 09:32
ТРАК са ТСХ рецепторни антитела. Изписват ги още като TSH-R, TRAb, TRAT. Ако те са в нормата, и ако може да са към нулата, най-добре. Показател са за спиране на терапия и че си в ремисия. При рецидив на заболяването се повишават.
Успех и дано всичко върви по план и си в ремисия.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: makenzen в вт, 13 сеп 2016, 10:44
Благодаря ти Merelenda за бързия отговор. Ще разберем след 2 месеца. Дано всичко е ОК!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: zamundazada в вт, 13 сеп 2016, 13:43
Преди две години ми откриха хиперфункция на щитовидната жлеза и след проведено лечение с Пропицил за 1 година всичко беше наред.ТСХ влезе в норма за около 2 месеца и още си е в норма,както и фт4.Но не ми бяха изследвали антитела никакви.Наскоро си пуснах ТАТ, МАТ, ТРАК(ТСХ рецепторни антитела).ТАТ и МАТ в референтни граници,а ТРАК три пъти над референтите стойности.Попринцип знам,че ТРАК-а бавно пада,но аз от една година не пия нищо и според ендокринолога щом ТСХ е норма не трябва да пия.Въпроса ми е дали е така или трябва да съм на лечение, за да спаднат и антителата.Друг ендокринолог пък ми каза ,че било Хашитоксикоза,тоест Хашимото,което се проявило с хиперфункция вместо с хипо(случвало се при малък процент от пациентите).На ехограф -дифузно уголемена- 1 степен,без възли,без нищо.Благодаря предварително,ако някой може да сподели опита си ,защото се отчаях вече :bad-words: :bad-words:.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 13 сеп 2016, 14:04
Наскоро си пуснах ТАТ, МАТ, ТРАК(ТСХ рецепторни антитела).ТАТ и МАТ в референтни граници,а ТРАК три пъти над референтите стойности.


Ако ТСХ е изследвано, когато е изследван този ТРАК и ТСХ е бил в норма, да, не се пие нищо, но следиш ТСХ. На твое място, щом е повишен ТРАК, аз бих следила ТСХ на 30-40 дни поне 2-3 пъти и ако си стои в нормата, бих разредила контролните изследвания.
Как си с очите? Проблем имаш ли там?

Ако не си изследвала ТСХ когато си пуснала ТРАК, то изследвай го сега. Ако ТСХ е в норма, то правиш 1-2 изследвания в рамките на 3-4 месеца и ако всичко е наред, остава ти да проследяваш ТСХ периодично. В годината 1-2 пъти. Ако хормоните са в норма, само за повишен ТРАК не се изписва терапия.
Кажи каква е стойността на ТРАК?
Струва ми се вероятно, да не е влязъл в нормите, докато си пила пропицила и след като си спряла хапчетата е останал в една позиция. Предполагам е възможно, но не знам и дали сам ще спадне. Знам че тиреостатиците му влияят и наистина, бавно спада, но докато ги пиеш влиза в нормата. Идеята е, преди да се спре лечението, да се провери ТРАК и ако е влязъл в нормите, той дава и предпоставка за спиране на терапия, но за съжаление при теб не е проверен ТРАК преди спиране на терапия и даже се учудвам защо не е направено.
С тези антитела, силно се съмнявам да се касае за Хашитоксикоза, ама не съм доктор.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: zamundazada в вт, 13 сеп 2016, 14:32
Да заедно ги изследвах.ТСх-2,24 .Трак-113IU/ml при референта <30.Миналата седмица бях на офталмолог-нямам екзофталм,малка разлика в размер на очна цепка на двете очи,но каза че не е свързано ,при много хора било така.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 13 сеп 2016, 15:09
Значи ТСХ е добре, а от него зависи дали ще се включи терапия. ТРАК 113 при норма 30 не е чак много висок, но все пак...
По-често срещам мерни единици до 2 за ТРАК, но то зависи от методите на изследване в лабораториите. Примерно, до 1 отрицателен, между 1-1.9 граничен и над 2 положителен. Аз при рецидива бях с ТРАК 6,8 при норма до 2, но и ТСХ ми се беше забило в нулата. А при активно заболяване съм срещала хора с ТРАК над 20, което ще рече при норма до 2, 10 пъти над нормата.

Какво ти остава, освен периодично да следиш ТСХ, щом последно е било в норма... след 3-6 месеца пак. ТРАК наистина бавно спада, ако ще спада изобщо. С прием на лекарства, при мен спадаше средно с 0,300 за 2 месеца. Това забелязах, защото последните месеци проследявах на 2 месеца, преди да спра терапията. Реално това ми беше най-честото следене на ТРАК.  Според мен, при нормални хормони, веднъж годишно може да провериш ТРАК ако искаш да видиш как се движи, но реално, от ТСХ зависи дали има рецидив на заболяването и дали ще се приемат лекарства, а ТРАК само би затвърдил ако има наличен рецидив. Затова се и пуска при активна хиперфункция и при спиране на лечение.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: zamundazada в вт, 13 сеп 2016, 15:15
Благодаря много за отговора


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: makenzen в ср, 14 сеп 2016, 11:44
Здравейте,
Аз да се оплача. От вчера се обзаведох и с лекарства за високо кръвно. Не ми стига метизола и елтирокисина ми сега вечер по 1 хапче Тритейтс. Следене на кръвното в продължение на 10 дни сутрин и вечер. :(
Иначе всички изследвания които ми назначи кардиолога са ОК. Не мога да разбера имам страх от апарата или просто вдигам кръвно през деня и не се усещам. Вече не знам какво да си мисля и аз.
По принцип заради случайно мерене на кръвно един ден в офиса през март 2015 и отчитане на високи стойности ме изпратиха за хормонално изследване и така разбрах, че имам Базедова болест. Мислех си че кръвното ми е свързано с базеда, ама маи не е.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 14 сеп 2016, 11:50
Аз имам високо кръвно откакто съм с Базед. Следователно и нервите ме тресат много, откакто съм със заболяването. В последно време съм по-спокойна, но в хипер ли съм... да не е човек около мен.

За измерването, преди нямах проблеми, ако мога да го нарека така, но някак подсъзнателно сега, още докато сложа апарата на ръката и сякаш нещо ме стяга и напряга и винаги показва високо кръвно. Затова и вече не меря случайно. Само ако не се почувствам добре. Научих се вече, че като ще меря кръвно да съм в седнало положение, слагам апарата и чакам поне 2-3 минути в покой. Измервам първо контролно и следващото вече един вид диагностично. Ако пак е високо, значи е високо. Нерядко се случва ако решиш да мериш кръвно, да сложиш апарата, веднага да измериш и да покаже по-висока стойност. Затова сядаш, стоиш 2-3 минути и тогава мериш. А ако е електронен, не трябва и да говориш дето се вика, че и да мърдаш. Най-добре друг да ти измери кръвното. Контролно поне 2 пъти.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в чт, 20 окт 2016, 11:34
Здравейте! Попаднах на темата, търсейки информация за Базедова болест и ето вече съм регистрирана. На 52 години съм, от Асеновград   и от около 20 дни съм с диагноза  Базедова болест,  все още свиквам с мисълта, че фон Базедов е почукал и аз съм отворила :lol:, ама нейсе. Хубаво е, че има и такава група, та човек на човешки език да получи информация пък и подкрепа.
Попрочетох това, което сте споделили, но никъде не видях някой да е имал кофти чернодробни резултати newsm78.
Предписаха ми 3х2 Тирозол, 1/2  Пропранолол и 2х1 Абофолик /фолиева киселина с вит. Б комплекс/. След уставно пиене на хапчетата по препоръка на лекаря направих изследвания на 14 ден - кръвна картина и биохимия. ПКК + ДКК са наред, но биохимията са влошени. Повторих всички изследвания след три дни и пак същата картинка, само дето АСАТ беше в нормата, всичко друго нагоре. Днес ще ходя при доктора, ама ще съм благодарна :bouquet:, ако на някого се е случвало нещо подобно да сподели.
Суховато се получи, ама какво да се прави, толкова съм ошашавена :shock:, че няма повече накъде.
Хубав ден на всички!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 20 окт 2016, 12:03
,  все още свиквам с мисълта, че фонД Базедов е почукал и аз съм отворила :lol:, ама нейсе.
:lol: Бих го кръстила фонд. Като се почне едно даване на париии, край няма  :lol:

На въпросите ти. Има, да, назад в някоя от темите. За щастие, не сме много базедките. Никой не заслужава съдбата - автоимунно заболяване, каквото и да е то.
Ще намалят дозата. Мисля че не се спираха хапчетата, само намаляват, но не съм убедена. Включва се добавка за черния дроб. Мисля че най-често Карзил. Като минеш на 1 хапче тирозол, нещата ще се нормализират и няма да удря в дроба.
Може да преценят и да сменят хапчето. Три вида тиреостатик има на нашия пазар - тирозол, пропицил и метизол. На едни един им понася, на други друг, съответно някои имат към единия вид хапчета реакции, чернодробни, левкоцитни, обриви, а към другия вид хапче - не.

И добре дошла забравих да кажа. Надявам се скоро да влезеш в ремисия.  :)


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в чт, 20 окт 2016, 12:25
Скрит текст :
Здравейте! Попаднах на темата, търсейки информация за Базедова болест и ето вече съм регистрирана. На 52 години съм, от Асеновград   и от около 20 дни съм с диагноза  Базедова болест,  все още свиквам с мисълта, че фон Базедов е почукал и аз съм отворила :lol:, ама нейсе. Хубаво е, че има и такава група, та човек на човешки език да получи информация пък и подкрепа.
Попрочетох това, което сте споделили, но никъде не видях някой да е имал кофти чернодробни резултати newsm78.
Предписаха ми 3х2 Тирозол, 1/2  Пропранолол и 2х1 Абофолик /фолиева киселина с вит. Б комплекс/. След уставно пиене на хапчетата по препоръка на лекаря направих изследвания на 14 ден - кръвна картина и биохимия. ПКК + ДКК са наред, но биохимията са влошени. Повторих всички изследвания след три дни и пак същата картинка, само дето АСАТ беше в нормата, всичко друго нагоре. Днес ще ходя при доктора, ама ще съм благодарна :bouquet:, ако на някого се е случвало нещо подобно да сподели.
Суховато се получи, ама какво да се прави, толкова съм ошашавена :shock:, че няма повече накъде.
Хубав ден на всички!
Еми добре дошла, макар, че не е добре, но, какво да се прави  :)
Аз не разбрах, от 20 години си с Базед и си била в ремисия до сега ли?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в чт, 20 окт 2016, 12:37
Че е фонд, фонд е :money:, вече го усетих, благодаря за посрещането и за бързата реакция! :bouquet:
Прочетох, че се пият и някакви други добавки, магнезий, селен, това само по препоръка на лекар ли се прави или може и самодейност някаква да се прояви. Не съм ходила при друг лекар за второ мнение, но сигурно ще пробвам и това за сега не мога да преценя дали сегашния е кадърен. До сега никакви хапчета не съм пила и ми е много странно с тия хапове. :?
Мисълта, че мога да говоря за това с хора, които са в същото положение ме успокоява. От друга страна ме натъжава, защото повечето сте доста по-млади,  пък я водите тая битка от по-рано :cry:. Надявам се при всички ви нещата да се подреждат по най-добрия начин!
И пожелавам ремисия наа всички! :hug:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в чт, 20 окт 2016, 12:42
Скрит текст :
Здравейте! Попаднах на темата, търсейки информация за Базедова болест и ето вече съм регистрирана. На 52 години съм, от Асеновград   и от около 20 дни съм с диагноза  Базедова болест,  все още свиквам с мисълта, че фон Базедов е почукал и аз съм отворила :lol:, ама нейсе. Хубаво е, че има и такава група, та човек на човешки език да получи информация пък и подкрепа.
Попрочетох това, което сте споделили, но никъде не видях някой да е имал кофти чернодробни резултати newsm78.
Предписаха ми 3х2 Тирозол, 1/2  Пропранолол и 2х1 Абофолик /фолиева киселина с вит. Б комплекс/. След уставно пиене на хапчетата по препоръка на лекаря направих изследвания на 14 ден - кръвна картина и биохимия. ПКК + ДКК са наред, но биохимията са влошени. Повторих всички изследвания след три дни и пак същата картинка, само дето АСАТ беше в нормата, всичко друго нагоре. Днес ще ходя при доктора, ама ще съм благодарна :bouquet:, ако на някого се е случвало нещо подобно да сподели.
Суховато се получи, ама какво да се прави, толкова съм ошашавена :shock:, че няма повече накъде.
Хубав ден на всички!
Еми добре дошла, макар, че не е добре, но, какво да се прави  :)
Аз не разбрах, от 20 години си с Базед и си била в ремисия до сега ли?
От 20 дни се знае, че е Базед..


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в чт, 20 окт 2016, 12:45
Боже, аз прочетох 20 години  :crazy:  :lol:
Отивам да си направя второ кафе....
Базед, какво да се прави  :35:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в чт, 20 окт 2016, 12:55
Боже, аз прочетох 20 години  :crazy:  :lol:
Отивам да си направя второ кафе....
Базед, какво да се прави  :35:
:lol: То ако бяха 20 години ремисия, гуру щях да съм в сферата на Базеда :35:
съвети щях да раздавам ;-), пък то съм като гърмян заяк.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 20 окт 2016, 14:56
Добавките сами си ги предписваме  :lol: Кой където и каквото види и прочете, помагаме си, с каквото можем.
Рядко, да кажем 1 на 100 доктора ще препоръча нещо. Още повече за Базед. Хайде, за Хашимото някои се отпускат и дават Селен, витамин и други, но са рядкост.

През годините и от споделено, често при нас се наблюдава недостиг на витамин Д, както и при 70% от българите, ама да кажем, че при нас го считат някои доктори и като причина да се отключат такива заболявания.
Недостиг на В12.
Общо взето, тия двете може да се проверят на първо време, ако имаш заделен фонд Базед.  :lol:
Защото никак не е лесно, с тия чести изследвания, посещения при доктори, хапчета, да му хванеш двата края и си е голямо перо в бюджета.

После вече като започнеш да се интересуваш по-подробно за заболяването, ще прочетеш за поне 20 вида билки и илачи, които могат да те изслекуват от автоимунното заболяване. То пелин с карамфил и забравих там какво беше, то сироп от Нони, то алое вера, то само ако пиеш витамин Д, или витамин В12, ако минеш на диета - автоимунен протокол, ако минеш на поне 2 вида още други диети, ако започнеш йога, медитация, спорт, ако успееш да пребориш стреса, напрежението и безпокойството със смяна на работа, смяна на място за живеене дори... изобщо, може да се излекуваш с всяко нещо, за което прочетеш, че лекува АИЗ. Безброй са!
Уви, още си пишем тук. Чат-пат. Малко сме, а и не сме редовни. То няма какво да си кажем, освен ако някой нов не дойде да ни срита малко, че да коментираме резултати или това онова.
Общо взето, след всички панацеи през които преминаваме откакто сме болни, се научихме да пийваме по едно и да не ни пука особено какво се случва с госпожица жлеза. Защото каквото и да ограничаваме... все тая. Тя едно си знае и едно си пее. Всичко е до време.

Всички сме за операция, дето се вика. Не стане ли в рамките на две години да постигнем трайна ремисия и като спрем хапчетата всичко да е тип-топ, засега в традиционната медицина се водим пациентки за операция. А искаме или не, друга алтернатива няма.
В крайна сметка, някои хора успяват да се излекуват от раз. Но веднъж рецидив имало ли е, за "излекувани" без операция след рецидив не съм чувала.
А операцията е едно друго "решение", което поне на мен не ми се иска хич да взимам. От трън на глог. От хипер в хипо и от тиреостатици, на хормони до живот. Голяма алтернатива  :lol:

Та да си знаеш де. Не пречи да си пробваш илачи разни, ако не те е страх, в опит да си помогнеш на жлезата да се кротне и да синтезира по-малко хормони. Но хаповете дето пиеш, ако доктор не каже, на своя глава не спирай, че хич не са добри резултатите и се влошават нещата. Пиеш си хапчетата и си търсиш съпътстващи алтернативи, с каквото може да си помогнеш.Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пт, 21 окт 2016, 10:44
Вчера бях при доктора, каза, че не са обезпокоителни резултатите, намали ми дозата, както предрече Merelenda на тирозола на 2х2 и ми изписа още един илач -трансметил, та ги заформих на 4 вида.
След три седмици съм на нов преглед и нови изследвания ще се правят освен на хематология и на биохимия и на Ft3 r Ft4, значи пак ще подкрепям фонд Базедов :35:. Питах го за добавки и той каза, че нямало нужда.
Като доклад се получи :mrgreen:, ама така е като съм пресен Базед. Всичко ми е ново и като съм ви намерила, да ви подосаждам :oops:
Пожелавам хубав ден на всички и да не се преработвате много, много, петък е все пак! :hug:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 21 окт 2016, 12:39
То и ние така сме започвали, с доклади, с отчети, с контроли. Както казах, сега по-рядко пишем, ако не се появи някой нов.  :)
А за фонда, в началото е много натоварващо, но веднъж да се кротнат хормоните и ще ти е по-леко. И на душата, и на джоба  :lol:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в пн, 24 окт 2016, 03:19
@Djerilinda, не се страхувай и аз като теб на късна възраст се сдобих с автоимунни, като преди това, ако ми се наложеше прием на хапче бяха едни ритуали, едни позиви за повръщане...е, научих се да ги пия :?
Докторката ми каза, че в повечето случаи, ако е хванат навреме Базеда (има и друг откривател Грейвс) и се изпълняват точно препоръките за лечение в 80-90% от случаите се навлиза в ремисия.

Ако не са ти фрапиращо завишени чернодробните показатели, не се шашкай, както и Мереленда посочи, ще паднат като ти смъкват лекарствата, което горещо пожелавам. Не се увличай с пропранола, попитай доктора, но на втората контола на тероидите ми казаха да го вземам само при нужда.
За дроба, мини на щадяща диета и не близвай капка алкохол, там свинско, винско ги заобикаляй отдалече  :35:

Понеже тук си пазя нагледно статистиката и сега имам нови резултати, пак я поствам, пък и ти можеш да добиеш представа как се движи лечението на добре поддаваща се жлеза  :pray:

Референтни ТСХ 0.358-3.74; Т4 0.76-1.46; Т3 2.18-3,98
стойности
Декември 2014 - ТСХ - 0.005,  Т4 - 2.4,  Т3 - 11.7
Март 2015           ТСХ - 0.01,    Т4 - 1,     Т3 - 12
Април                  ТСХ -  0.3,     Т4 - 0.8,  Т3 - 3.2
Юни                     ТСХ - 0.8,      Т4 - 0.9,  Т3 - 2.9
Септември           ТСХ -  1.9,     
Декември 2015    ТСХ -  2.2      Т4 - 0.9
Февруари 2016    ТСХ -  2.6      Т4 - 1      Т3 - 2.6
Март 2016            ТСХ - 1.030   Т4 - 1.04 Т3 - 3.14
Юни 2016            ТСХ - 1,120    Т4 - 1      Т3 - 3.13
Октомври'16         ТЦХ - 1,030   Т4 - 1      Т3 - 2.82

Метимазол започнах на 22.Февруари.2015 по 20 мг,
Април го смъкна на 10 мг, а от
Юни съм на 5 мг,
Феруари 2016 по 5 мг през ден
Юни 2016 спиране на Метамизола


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 24 окт 2016, 07:23
Браво! Задържали са се хормоните след първото тримесечие след спиране на метизола. Това е добър знак. Дано си останеш в ремисия и да забравиш за заболяването  :hug:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пн, 24 окт 2016, 10:54
Браво bibit за добрите резултати, пък и бързо си получила подобрение, на което и аз се надявам, пу, пу да не ти е уроки ;-).
Аз по  принцип съм стриктна, като ми дойде до главата някакъв здравен проблем, което общо взето ми се е случвало веднъж и беше много отдавна - има-няма 30 години от тогава, та за това съм ошашавена, пък и съм привърженик на природните методи и рядко прибягвам до лекарства. По това, което изчетох и това, което научих от тук, тая работа без лекарства няма да се оправи. Ама като ми предписа и трансметил да пия вече ми стана повечко, особено като прочетох страничните му ефекти :shock:.
Стига :stop: вече съм ви занимавала  с моите вълнения, като е дошло ще му се търси колая. Благодаря, че ви има и ми обръщате внимание на тръшканиците. Моля се :pray:  всички да намерят спасение от тоя пусти фонд...
Хубав понеделник и спорна седмица! :bouquet:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пн, 24 окт 2016, 11:26
Дано си останеш в ремисия и да забравиш за заболяването  :hug:
+1

bibit, направи ми впечатление как плавно ти се е вдигало тсх-то, моето на третия месец някъде, беше скочило над 2  :lol:


Djerilindа, без хапче няма да стане, да. Не ни притесняват твоите вълнения, питай ако нещо те интересува.Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 24 окт 2016, 13:29
Дано си останеш в ремисия и да забравиш за заболяването  :hug:
+1

bibit, направи ми впечатление как плавно ти се е вдигало тсх-то, моето на третия месец някъде, беше скочило над 2  :lol:
Имаш предвид със започване на лечението, нали?

Моето при първите 45 дни скочи на 15  :lol:
И си признавам, че малко скептично бях настроена със схемата на спиране на метизола при bibit, даже писах мнение, помня. То не толкова скептично, колкото според мен не беше време още да ѝ спират хапчетата. Все пак не съм доктор, а надяваме се всички, че те си знаят работата.
Важното е, че ТСХ и останалите хормони се държат след спиране на Метизола. Това ни е целта на всички и много се радвам за нея.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пн, 24 окт 2016, 14:56
Да, след започването на лечението.

Моите за жалост все скачаха нагоре-надолу, и за това ми включиха и Лтироксин.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в вт, 25 окт 2016, 06:08
Благодаря момичета, да ви се връща тройно и петорно!
Сега се сетих още нещо като споменахте за вашите непокорни жлези, лакарката ми (милата, отказа се от практика, с мозъчен тумор е :cry:) в началото каза, че ще види как ще се повлияя от метимазола (метизол е май в БГ) и ако не става ще смени с друго.
Та, в тоя ред, мислите ли, че може това да не е "вашето" хапче?

@Merelenda, хахаха, да, не можехме да се разберем за спирането, защото ти не виждаше смисъл да се пие половината на най-минималната доза.

@Djerilinda аз също много се опъвах на конвенционално лечение и се връзвах тук на "чудотворните" вселекуващи рецепти и хранителни добавки, които в повечето случаи са алкализиране на организма, последно една девойка в псориазиса се фръцна  :35: като и казах, че не е наясно с автоимунните заболявания.
Надявам се по-рано да приемеш, че имаш генетична грешка и организма ти реагира по неправилен начин, защото мен ми отне 2 години и сега съм с накъсани сухожилия и разпилени от възпаленията стави, на всичко отгоре бях и чутовно гладна, защото 80% от храните "предизвиквали" въпаления...говоря за другото ми автоимунно.
Ама така е, здрав на болен не вярва, надявам се не много хора се подлъгват и се оставят да им прогресира заболяването, вместо да го пресекат навреме, защото има хора, които се повлияват бързо от лекарствата.

Смятам да опровергая и великата "теория", че всички заболявания са предизвикани от стреса, защото сега съм в чутовен дистрес вече втори месец, който няма как да избегна, та ще видя как ще се държи жлезата  newsm78

Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 25 окт 2016, 07:42
О, не само за половината на минималната доза, ами и защото ТСХ ти беше 1 с 1 хапче и мислех че като спреш едното хапче и ще падне ТСХ. Това на база личен опит, сещаш се, аз съм с рецидиви. Но то от заболяване до заболяване е различно. Важното сега е да си стоиш в ремисия.
Аз с 1 таблетка стигнах до ТСХ 3 и като ми спряха хапчето и забих в първото тримесечие в нулата.
Втория път с 1 таблетка стигнах до ТСХ 5 и като ми я спряха и хайде пак ТСХ в нулата,а ТРАК нагоре.

А относно това, дали е моето хапче, ми то избор голям няма в традиционната медицина. 3 вида са, и трите с еднакво действие и кое от трите вида да се започне си е направо предпочитание на ендокринолога. Единствено за пропицила няма колебания, ако се касае за бременни, кърмещи, но на другите предимно или метизол, или тирозол, а понякога и пропицил. Едни правят от едно хапче реакция, други от друго, сменят им ги, а ако няма изявени реакции, пиеш си това, което ти е понесло добре.

Изобщо нямам колебания в насока, дали това е моето хапче, и не смятам че сега тирозола  не ми е понесъл и ако пия метизол, ще се излекувам. Няма как да стане тази фантастика при мен, но по-скоро нещо друго би ми помогнало, само че не знам какво. Някоя панацея, билка, хапче чудо и т.н.  :mrgreen:

Базеда не се ли излекува с първото лечение в традиционната медицина, не се ли постигне ремисия още с първото лечение, когато шанса е 50:50, после е загубена кауза. Пиеш там едни хапчета, но всичко е до там, да държи жлезата в еутиреоидно състояние. Спреш ли ги, заболяването се връща. Имало ли е един рецидив, после го следват други.
Някои хора успяват да са малко по-дълго в ремисия, но заболяването пак се връща.
Затова ако не е успешно първото лечение и направо препоръчват операция.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 25 окт 2016, 09:12
Оф, и аз вече започвам да си мисля, че там накъде в далечината, Пандев ме чака..... :?

Бибит, много тъжно за твоята лекарка.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в нд, 30 окт 2016, 00:04
Момичета,не се отчайвайте,винаги е възможно да настъпи подобрение.От пролетта не пия Метизол,през август пусках ТСХ,беше 1,29.Вчера пусках пак,изпитвах ужас,че още е паднало и може би ме чака операция,но излезе 1,98.Силно се надявам тази жлеза най-накрая да се е укротила.Преди спирах ли Метизола ,ТСХ ми падаше за месец до стойности под 0,20,имах и ужасни диарии,неведнъж съм лежала в Инфекция с обезводняване.Е,имам и улцерозен колит,но откакто жлезата се поуспокои и той някак се пооправи.Живея с надеждата,че може би най-накрая хормоните ми са се успокоили,не ми предстоят повече никакви раждания,дори съм вече в постменопауза,защото преди 6 години оперативно ми премахнаха матката и яйчниците.Дано вече всичко лошо да е минало и от тук нататък да живея по-спокойно.
Дано и при вас се успокоят хормоните :hug:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в нд, 30 окт 2016, 05:55
Мария, радвам се за теб и че жлезата най-после се е укротила. УК също.
Дано си останеш в ремисия и с двете заболявания  :hug:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пн, 31 окт 2016, 12:38
Мария, радвам се за теб и че жлезата най-после се е укротила. УК също.
Дано си останеш в ремисия и с двете заболявания  :hug:
И аз ти пожелавам същото!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 31 окт 2016, 12:56
Благодаря ви,момичета,и вие да оздравявате :hug: :bouquet:
Искам да ви запитам още нещо-чета,че соята е вредна за щитовидната жлеза,имате ли представа защо,и в какви количества е вредна?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: сиси в нд, 06 ное 2016, 15:22
Защото заедно с царевицата е доста ГМО  newsm78 Но ние не ядем толкова соя, че да е чак притеснително. За един месец с Метизол влязох в норма и сега съм на една таблетка -  след три месеца отново  изследвания и преглед :D


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в нд, 06 ное 2016, 19:51
Здравейте, какво мислите за Ексберитокс Н? Противопоказно ли е за нас? Аз не пия нищо от февруари, но пък от лятото не съм се изследвала, че какво ли не ми се случи. Пише, че е имуномодулатор за повишаване на защитните сили на организма.
От събота вечер съм с температура 37.1-37,2. На 26.10. ми вадиха мъдрец и не съм пила антибиотик, и уж всичко беше наред, пък след 9 дни вдихнах температура. Може и да съм настинала, защото си чувствам тялото схванато. Както и да е, питането ми беше как си вдигате защитните сили на организма в такава ситуация?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 07 ное 2016, 00:12
Чувала съм че ехинацеята не е подходяща за нас, но може да бъркам.
Виждам че пише при автоимунни, но аз не смея да пия такива, конкретно които са обозначени, че действат точно на автоимунни. Страх ме е да не разбутам нещо. Затова пък за витамини Е, А, В, Ц, Д, нямам притеснение и приемам. Също и Омега 3.
Не знам какво ти се е случило, но ако е в здравословен аспект, бих ти препоръчала да се насочиш към витамините, вместо към комплексните добавки от различни лечебни растения.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 07 ное 2016, 10:53
Merelenda, и аз така мисля но... Мразя студените месеци. Вие комбинирани витамини ли пиете, или поотделно, на периоди?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 07 ное 2016, 11:10
По отделно, на периоди. Комплексните са в смешни дози, с които ефект няма да има.
Аз си определям дозите  :)


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пн, 07 ное 2016, 15:04
И аз не смея да пия никакви имуностимулатори, модулатори или каквото там е, за имунната система. Поради това също и не смея да пия и масло от вечерна иглика, толкова популярно в този форум, Витекс или див ямс също. Не ги знам дали няма да разбутат нещо в неправилна посока нещо.
Пия само Вит.Д, при опасност от настинка или вече започнала такава, удвоявам дозата и стопирам разболяването.
Абе Кактус, аз докато бях в началото на Тирозола, първите 2 години, болестите бягаха от мен, а преди това някой да кихнеше, и аз бях следващата. А като сме болни, нали и без това имунната ни система работи на по-бързи обороти, за какво ти е да я усилваш?
Вземи си вит.Д, и виж да не е нещо от зъба евентуално.
И пробиотици малко, нали знаеш, всички проблеми тръгват от червата като са болни.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 07 ное 2016, 15:39
Пия герикапс от месец+Вит Д от 3месеца, горе-долу по 8000 единици на седмица (последните 2 седмици намалих, че нещо се притесних да не предозирам) + вит Ц откакто ми извадиха мъдреца. Тая температура ме побърква, така бях докато пиех метизол, при най-малкото движение се потях. В момента не знам какво да мисля. А и не е подходящ момент да пускам изследване, струва ми се, че няма да е достоверен резултатът.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пн, 07 ное 2016, 15:50
Едва ли ще се предозираш, бях чела Шоки, която цитираше разни медицински източници, че предозиране може да се получи при дози над 30 000 единици.
Аз пия по 2,400 на ден и мисля, че ми е малко, но без изследване няма да вдигам дозата.
Но напоследък го позанемарих, трябва да се стегна.
Ето, намерих темата, направо прочети, освен това е добре и магнезий да пиеш заедно с вит.Д:
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=431279.690%3Btopicrefid%3D20

Иначе има периоди в които се потя ужасно нощно време, независимо със или без Тирозол.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 07 ное 2016, 15:57
Lemy, знам я темата, но аз забелязах, че в дните, в които приемам вит. Д, урината, която отделям е различна, с по-наситен цвят и повече като количество. Извинявам се за подробностите. Та така реших, че прекалявам.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пн, 07 ное 2016, 16:06
Хаха, аз в момента пия Милгама, и моята е оцветена...а пък след Б комплекс и миризмата е специфична.  :mrgreen:
Ти си знаеш  :peace:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в пн, 07 ное 2016, 18:14
Цитат
Абе Кактус, аз докато бях в началото на Тирозола, първите 2 години, болестите бягаха от мен, а преди това някой да кихнеше, и аз бях следващата. А като сме болни, нали и без това имунната ни система работи на по-бързи обороти, за какво ти е да я усилваш?

+1, преди да се разболея не пропусках нито един вирус и винаги завършвах на антибиотик, вече 5 години не знам какво е настинка и грип, хем съм на имуномодулатори (подтискат определен белтък, отговорен за имунният отговор) заради другото автоимунно, защото базеда ми е скорошна екстра  :x

Обаче, сте прави, не вземам ли допълнително Д и веднага нивата падат драстично в кръвта.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 07 ное 2016, 18:26
Ами,  късметлийки сте 😊. Аз сега не пия нищо за ЩЖ, така че не я знам имунната  ми система.
Какви имуномодулатори пиеш Bibit?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 07 ное 2016, 18:30
Кактусче, затвори ли се раната от извадения мъдрец, болки има ли? Днес имаше ли Т?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Amiliya в вт, 08 ное 2016, 10:24
И аз се записвам тук с ТСХ 0,005, ТРАК 13 ФТ4 - 4 пъти над нормата, ФТ3 също, ТАТ и МАТ в норми. Искам да ви попитам пиете ли добавки?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 08 ное 2016, 11:06
Merelenda, имам усещания, не точно болка на мястото на мъдреца. Явно, по хода на нерва имам усещания и в ушите, понякога е в 1-то, понякога и в двете. Не се е затворила дупката все още. Т-37.0, 37,1.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 08 ное 2016, 12:26
Кактус, нищо ти няма,споко, ще ти мине и температурата, при мен също се появява така от нищото понякога, даже и не я усещам ако не я измеря, предполагам, че е от жлезата.
Все пак, аз бих отишла при зъболекаря да погледне, да съм сигурна, че там всичко е наред.
Вадих мъдрец и аз преди две три години, и да ти кажа, болката по нерва ми мина чак след няколко месеца, когато към вит.Д и магнезия включих и вит. К2.

Amiliya, добре дошла  :)
Пием разни неща, кой каквото му дойде на ум.  :lol:  :peace:
През различни периоди съм пила вит. Д3, вит. К2, магнезий, селен-не много често. Напоследък съм на вит.Ц, Герикапс и Д3.
Брей, фт3 и и фт4 много високи при теб :thinking:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 08 ное 2016, 14:32
Кактусче, неотдавна имах травматично вадене на зъб и доста усложнения след това. Кръвта е най-добрата дезинфекция и най-бързо се затваря раната с нея. При мен заради липса на съсирек, не искаше да се затвори кратера и беше едно постоянно възпаление. Накрая отидох да ми направят 3-4 промивки през ден, два, да му пуснат кръв както се казва и да се успокои мястото. Т и аз имах. Важно е да не пулсира мястото. Щом не пулсира и е като усещане само, нормално е. Травмирано е мястото. Както Леми е писала, В витамини.
Досега раната трябваше да се е затворила при теб и да си забравила. Явно не е имало качествен съсирек и при теб. Нормално се затваря за 2-3 дни, ако съсирека е бил добър. В противен случай минимум месец, докато позарасне мястото.
Хирургът ми каза само тетра - да изплаквам внимателно и да не остава храна.
Аз си взех и Елудрил гел, успокояваше ми много.
Бяха ми казали и за едно друго лекарство, но след като звъннах във всички налични вериги аптеки във Варна разбрах, че вече не го внасят.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 08 ное 2016, 14:49
Mного отклоних темата, но... Merelenda, ходих 3 пъти до зъболекаря, каза че всичко е наред, обаче аз не го усещам така. Усещането не е точно пулсиране, по скоро тръпнене по нерва надолу и встрани. Влиза храна, плакна. За жабурене използвам парадонтакс екстра (препоръката е на зъболекаря) и ми се струва, че изтръпването се засилва от нея, защото е много силна. При мене винаги реакциите са силни, уж нищо няма, а не се чувствам "нормално".
Извинявайте за отклонението ;-).


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Amiliya в вт, 08 ное 2016, 14:55
Кактус, нищо ти няма,споко, ще ти мине и температурата, при мен също се появява така от нищото понякога, даже и не я усещам ако не я измеря, предполагам, че е от жлезата.
Все пак, аз бих отишла при зъболекаря да погледне, да съм сигурна, че там всичко е наред.
Вадих мъдрец и аз преди две три години, и да ти кажа, болката по нерва ми мина чак след няколко месеца, когато към вит.Д и магнезия включих и вит. К2.
 
Amiliya, добре дошла  :)
Пием разни неща, кой каквото му дойде на ум.  :lol:  :peace:
През различни периоди съм пила вит. Д3, вит. К2, магнезий, селен-не много често. Напоследък съм на вит.Ц, Герикапс и Д3.
Брей, фт3 и и фт4 много високи при теб :thinking:
 Ами и аз не знам, при вас как са? Док нищо не каза. Пия метизол 3*2 за месец и после контрола. Аз преди бях в хипо, а след раждането в хипер.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 08 ное 2016, 14:57
Мойто фт4 беше 24, при горна граница 22, а тсх като твоето.
Но нищо де, то при всеки е различно.
 :)


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 08 ное 2016, 15:00
Няма какво да се извиняваш. 4-5 сме активни в тая тема, пишем си болежките.
Факт, че преди Базеда, от каквото и да се разболеех, се лекувах много бързо. Банални настинки...
На зъболекар като ходех, нищо не ме впечатляваше, нито упойки съм искала, като ми правеха зъбите, нито проблеми съм имала.
Откакто съм с Базед обаче, големи нерви, еййй, щях да припадам в кабинета. Едно че на болка не търпях, сякаш лудите ме хващаха, едно че упойки не ме хващаха и доктора с неудобство ме питаше, дали съм пила рано сутринта. По 2-3 слагаше, в последствие излизайки от кабинета и ме хващаха и държаха по 5 часа, последвани от много високо кръвно и нетърпимо главоболие.
Отделно, такава чувствителност в зъбите, че не търпят затваряне с пломба. Предпоследния път ми оставиха отворен зъба, без онова лекарство, защото не търпеше да е затворен и откачах от болки. Сменях едно памуче с кислородна вода.
След две седмици го пробвахме с едно лекарство, да поседи затворен и чак след това пломба.
Операция на зъб, която пък беше с такива последствия + изпития АБ, че хиляди пъти съжалих тогава, защо си го причиних.
Отделно зъбите ми буквално се рушат откакто съм с Базед и един ден си ставам, зъб ми се отлепва от венеца както си е с пломбата. Абе... от цялата работа искам да кажа, че може да има засягане на нерв, което е нормално. Мястото да е по-чувствително и като бонус си имаме и Базед, който от своя страна реагира на възпаления.
В витамини, удари един курс. Те възстановяват нерва. Като мине месец от приема им, очаквай ефект. Докато се понатрупат.
Ако е нерв, това е решението.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в чт, 10 ное 2016, 08:59
Здравейте, не пиша, но ви чета всеки ден. Добре дошла на новото попълнение, не че се радвам, ама така се е случило и ще си го носим кръста. Не съм от много компетентните по Базеда, та за това не пиша често, просто няма какво да кажа, освен някое мрънкане :oops:. Решила съм да си вземам вит. Д, като ви чета хубаво е да се пие, та и аз да  пробвам :lol:. И още нещо да ви попитам за напълняването, какво правите по въпроса. Преди да ми установят Базеда бях качила 5 кг., а от както пия тирозола още 5 качих, просто трагедия. Дайте акъл newsm78.
Кактус, как е зъбът с днешна дата? Що не пробваш друг зъбар?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 10 ное 2016, 10:39
Кактус, как е зъбът с днешна дата? Що не пробваш друг зъбар?
Притеснява ме усещането в ухото, да не остане някаква инфекция но чакам да мине или да имам ясен сигнал (от тялото) какво не е наред. А смяната на зъболекар сега няма да е в моя полза, правила съм тази грешка. А и като не ми е добре не изгарям от желание да чакам пред кабинети.
Аз преди да почна да се лекувам малко бях свалила, 2 до 4 килограма, но после с метизола качих 6-7. Като го спрях, пак започнах да свалям бавно. Тялото не е така напомпано, както се чувствах преди.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в чт, 10 ное 2016, 14:05
Е, щом му имаш доверие на зъболекаря, естествено, че няма да го сменяш, колкото за второ мнение за възстановителния период след интервенцията имах предвид.
Това напълняване направо ми е много гадно, уж с хиперфункция се слабеело, а аз, явно наопаки, дебелея../изключвам влиянието на хапчетата/, пък и иде зима, празници и т.н., замислила съм се за постене....


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в чт, 10 ное 2016, 15:27
В тази тема май повечето сме от качващите  8)
Аз качих около 7-8 кг, но изглеждаха като 20. Свалих ги със спиране на глутена и намаляване на въглехидратите.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 10 ное 2016, 15:58
Аз 15-16 качих, но ги качвах по 2-3 на месец.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в чт, 10 ное 2016, 16:23
Значи,  ще трябва да се полагат усилия за сваляне newsm78 овреме та да не се нашишкам :35: много :shock:.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пт, 11 ное 2016, 10:33
Днес пуснах изследванията на шестата седмица,  :) да видим какво се случва.... :pray:
Хубав петък и още по-хубав уикенд, момичета :hug:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пт, 11 ное 2016, 10:35
Значи,  ще трябва да се полагат усилия за сваляне newsm78 овреме та да не се нашишкам :35: много :shock:.

Понякога усилията са големи и безрезултатни, за жалост. Организма бие отбой и не мръдва... :xarms:  :lol:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пт, 11 ное 2016, 12:50
Ами тогава, ще си скрием слабите снимки и ще останем само красиви :35:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Amiliya в нд, 13 ное 2016, 13:45
Искам да ви попитам как се справяте с нервите? Разбират ли ви у дома или щом няма очевидно дискомфорт, смятат че ви няма нищо?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Amiliya в нд, 13 ное 2016, 13:47
И имате ли група във фейсбук и ако не, искате ли да направим?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: L'altra в нд, 13 ное 2016, 14:05
Искам да ви попитам как се справяте с нервите? Разбират ли ви у дома или щом няма очевидно дискомфорт, смятат че ви няма нищо?
Не съм Базед, но съм с хипер. Нервите са много зле. Дразни ми почти всичко, А доста често и всички. И много повишавам тон. Опитвам се да съм спокойна, да не обръщам внимание, не става. Докато не си го кажа крещейки. По едно време пиех Алора, не ми помогна. Не мога да се справя.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Sycamore в нд, 13 ное 2016, 18:30
Здарвейте на всички! От три седмици имам и аз симптомите, за сега лекуваме вирусно възпаление на щитовидната жлеза довело до свръх функция (TSH спадна до 0,008). С нервите имам проблем само на работа, иначе потрепервам и често силно сърцебиене, будя се и все едно съм тичала.

От изследванията ми ft3 и ft4 са разбира се над нормата, а анитителата са в граници.
Не мога да се ориентирам кога се счита за Базедова болест?

 Лекрката ми смята, че жлезата се е възпалила, за това видоизменила и с хиперфункция. Предписа ми противовъзпалителни (кортикостероиди). При нужда ще продължим с метизол. Бях се подобрила, но от два дена сърцебиенето се върна, утре съм на контролен преглед.

Успех на всички и дано намираме правилния път към здравето! Сега оценявам какво е да си млад и здрав.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в нд, 13 ное 2016, 18:39
Поли, по принцип повечето сме със сърцебиене и пием бетаблокери. Питай утре лекарката, ако прецени, да ти изпише. Аз лично и на кардиолог ходих, че пулса ми беше над 120.
Може и стари и здрави, но, няма.... :lol:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пн, 14 ное 2016, 10:44
Здравейте! Имам едно питане, хич не съм на ясно с направленията, които могат да ни се дават, утре смятам да ходя до джипито, та да съм наясно предварително, не че тя не е добронамерена, ама да съм си осведомена ;-). От медицинското обслужване били доволни само тия дето не са го ползвали :35:, това доктора ми го каза.
В петък правих изследвания, хематологията е в норма, ft3 - 2,9 /2,02-4,43/ и ft4-1,29 /0,93-1,7/ са ми в границите, каквото и да значи това, АСАТ и АЛАТ са ми в норма, ама ГГТ и АФ са ми високи, особено АФ newsm78, та не знам да се радвам ли, да не се ли радвам. Четох, че пропранолола им  влияе  и на двете, а сигурно и тирозола.
Споделих статистиката :D, хубава седмица пожелавам на всички и добър изход от лечението :pray:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 15 ное 2016, 06:19
Личният лекар, относно щитовидното заболяване, може да те включи в един списък, който е само за личните лекари, групират там пациентите си по групи заболявания, за да следят и дават нужните направления. По принцип не са никак много нещата, от които може да се възползваш, а и всеки личен лекар по лична преценка може да пусне някое друго изследване, което касата поема, но за хормони на щитовидната, може да даде еднократно годишно талон за изследване на ТСХ и ФТ4. Някои доктори дават и 2 пъти годишно на диагностицирани пациенти.
Веднъж годишно е добре да се проследи кръвната захар, за което пак ще даде талон. Веднъж годишно май беше талон за очен специалист, веднъж годишно за кардиолог. Това с нашите заболявания, но реално и здрав човек може да ги ползва, ако му се случи някакъв проблем и личният лекар да даде направление.
Пълна кръвна картина също. Само не знам дали се полага в първите месец-два, когато се лекуваш с повече тиреостатик и се иска по-често изследване на левкоцити, чернодробни и суе, дали дават по-често направления и дали е практика, или трябва да си ги пускаш сама.
От друга страна, ако те прати при някой специалист, той при нужда може да издаде направление за друг, по своя преценка, на база състоянието ти. Примерно ако те прати на кардиолог, той може да те прати на невролог, като ти даде направление, или на очен. Също и обратното. Очен да даде за кардиолог или невролог.

Относно изследванията ти, мисля че може да се дължи на тиреостатика завишената АФ и ГГТ, но това доктор ще каже. Още повече, че при теб веднага имаше реакция от Асат и Алат и мисля че не е притеснително, че са завишени АФ и ГГТ, а те са завишени именно на фона на предходно увеличените чернодробни показатели на черния дроб. Възможно е да е и заради жлъчката. Имала ли си проблеми с нея, камъни, възпаления? Ако е така, възможно е да блокира усвояването на тиреостатика.
Виж, консултирай се с личен лекар и при нужда може да издаде направление за гастроентеролог, да погледне черния дроб и жлъчката, да види изследванията за АФ и ГГт и при нужда да предпише лекарства, временно, докато си на малко по-висока доза, които да пиеш на отстояние 2-3 часа преди или след тиреостатика, за да не пречи на усвояването му.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в вт, 15 ное 2016, 11:55
Благодаря за бързата реакция :bouquet:, днес бях при личната лекарка, даде ми направление за ендокринолог и за мамография, принципно тя ще даде за каквото е нужно и когато трябва, което ме успокоява. В четвъртък ще ходя при ендокринолога, а преди това при нефролога, защото всъшност при мен кълбото започна да се разплита при една бъбречна криза с кръв в урината /хематурия/, пък това не било хич хубав симптом, та тя ме прати на изследване за хормоните. Както съм се завъртяла по тия доктори, все ме тресат разни диагнози и предположения - от преглед на преглед.. Дано с това да се приключи благоприятно :pray:, с хематурията имам предвид, и да се съсредоточа върху Базеда.
Пак на мрънкане заприлича, ама  само тук споделям здравословни проблеми, та ще ме простите :)


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 15 ное 2016, 12:14
а преди това при нефролога, защото всъшност при мен кълбото започна да се разплита при една бъбречна криза с кръв в урината /хематурия/,

Значи вероятно затова са завишени АФ и ГГТ.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Sycamore в вт, 15 ное 2016, 12:51
Поли, по принцип повечето сме със сърцебиене и пием бетаблокери. Питай утре лекарката, ако прецени, да ти изпише. Аз лично и на кардиолог ходих, че пулса ми беше над 120.
Може и стари и здрави, но, няма.... :lol:

Благодаря за отговора, Lemy!
Според лекарката ми, ако се появвават отново симптоми, то е защото намалявам дозата на кортикостероида и каза да се върна на предната доза за ден-два. Сега се чувствам нормално, имам схема за 40 дни на преднизолон и после пак на изследвания.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в вт, 15 ное 2016, 13:00
а преди това при нефролога, защото всъшност при мен кълбото започна да се разплита при една бъбречна криза с кръв в урината /хематурия/,

Значи вероятно затова са завишени АФ и ГГТ.
Сигурно, и това ще трябва да се види от какво е, тогава не съм правила изследвания за АФ и ГГТ, та не знам какви са били нивата, ууф, ако не е едно, то друго ще е , още нещо и ще започна да чувствам като развалина..


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 15 ное 2016, 17:11
Поли, дано повече нямаш такива проблеми.  :)

Дано с това да се приключи благоприятно :pray:, с хематурията имам предвид, и да се съсредоточа върху Базеда.
Пак на мрънкане заприлича, ама  само тук споделям здравословни проблеми, та ще ме простите :)
И ние сме на този хал, какво мислиш  :mrgreen:Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 15 ное 2016, 19:54
Споко мацкиии, и аз съм в клуба  :lol:
Мрънкайте тук, че другите няма как да ви разберат, а и не са длъжни де. А и ние си се разбираме тук и по-може да се успокояваме и надъхваме. Само човек минал или минаващ през това може да разбере и поне някакъв съвет да даде, та... мрън  :lol:
Факт, при някои протича по-леко заболяването, но при някои е доста тежко. С операция, без операция, все тая. Излекуване няма, щом пие човек лекарства.
Де късмет да ни споходи ремисия обаче...


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в ср, 16 ное 2016, 08:55
Аз от много високо паднах, направо се гордеех :blush:, че никакви хапове не пия защото около мен кой за кръвно, кой за стомах, за сън, за далак, за мерак пиеха хапчета, а аз за нищо.. И сега хак ми е :35:, направо скочих на четири броя, извод - не се възгордявай за такива работи! :naughty:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Amiliya в ср, 16 ное 2016, 13:12
Момичета, пазите ли диета без глутен, алергени? Някой приемал ли е мед от слънчоглед, зелени орехчета на някакъв етап? Шуслерови соли? :bouquet:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: makenzen в чт, 17 ное 2016, 13:34
Здравейте момичета,
Да се похваля и аз. Вчера бях при Начев, ТСХ 2,37; ТСХ рецепторни антитела - 0,87. Каза ми, че за сега всичко е ОК. Да си пия лекарствата още 2 месеца ( метизол по 2 на ден и 1 сутрин 50 мг елтироксин) и след това да ги спра. Така се доближавам до 2 годишното лечение.
След това да си направя след 45-60 дни само ТСХ и ако всичко е Ок да не ходя и после ТСХ след 3 месеца. Надявал се бил да ме е излекувал. Не смея да се радвам. Имало рецидив в 30% от случайте. Дано не съм била в тях. Стискайте палци всичко да е наистина финално. :D :D :D


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в чт, 17 ное 2016, 13:53
Здравейте! Браво макензен :bouquet:! Всичко да е ОК в дългосрочен план, стискам палци и се  :pray: за теб, както и за всички момичета от групата! И аз да се отчета, бях при нефролога, каза, че съм о.к. след това при ендокринолога, намали ми тирозола на 1 на ден, махна ми пропранолола, трансметила остава, сигурно заради повишените ГГТ и Аф и след шест седмици изследване на тсх и ft2 и ft4, траб, както и на чернодробните. И тогава ще видим какво всъщност е положението :pray:. Наби ми канчето за цигарите, ама то 2 - 3 цигари на ден, колко са? И на тях сигурно ще им дойде времето. Кат съм спряла мъжете и алкохола, то един порок трябва да има човек :35: иначе на  :2angel: ще заприличам, ама няма да ми отива!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в чт, 17 ное 2016, 15:11
makenzen, стискам палци, ще чакаме да се похвалиш и по нататък.  :)

Кат съм спряла и алкохола,
Аа, алкохола не си го давам, то не се преживява иначе... :35:

И на някой ако му трябва, Цибалаб са пуснали ваучер  FT4 и TSH САМО за 8.50
https://www.ofertomat.bg/Laboratorno-izsledvane-na-2-ta-nai-vagni-hormona-za-funktsiata-na-shitovidnata-gleza-fT4-i-TSH-SAMO-za-850-lv-vmesto-za-2290-lv-ot-CibaLab-p4862.html


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в вт, 29 ное 2016, 09:25
Честит първи сняг! Скоро никой не е писал, надявам се, че сте добре :pray: за всички ви. Хубав ден и хубава седмица! :hug:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 29 ное 2016, 10:29
Дами, здравейте,
да Ви питам пиете ли нещо за сън? Може ли да препоръчате нещо, което не пристрастява?
Освен това споделям/оплаквам се, че изпих цяло шише вит Д3 за 3 месеца, и за същия период тсх е паднало от 0,9 на 0,368 (при долна граница 0,27). Знам, че затова не спя, обаче не се издържа вече.
Сетих се още нещо  ;-), мислите ли че гаргара с чай (смес), в който има орехови листа ще е противопоказен? Напоследък имам проблем с венците, а и раната от извадения мъдрец все още не се затворила напълно, усещам някакво придърпване.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: gala222 в вт, 29 ное 2016, 20:03
Кактус на мен ми бяха предписани atarax. Пиех по едно вечер и ми действаше  добре. Когато тсх ми беше под нулата се наспивах за 4 часа и беше кошмар да се будя в 2 -3.
Сега не пия нищо след 45 дни лечение ми спряха и метизол а и кортикостероидите. Не пия и atarax. Дано ти помогне и на теб .😊😊😊


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 29 ное 2016, 20:25
От това съм пила инцидентно 3-4 пъти може би, по 1/2 хапче. Аз им викам (антракс  :mrgreen:) Сън над 12 часа, не можеш отлепи. Ставам и залитам, кръвно ниско, пулс нисък, все едно не съм аз  :35: Случвало се е при високо кръвно веднъж, с бонус главоболие и  повръщане, и да пия 1/2 хапче, защото и не можех и да спя и не само че и кръвно ми падна и главоболие ми се успокои, ами бях и като упоена. Яко ми играят нервите, ей.
Майка ми го пиеше и от нея съм пробвала. Доколкото знам е с рецепта. Хубаво хапченце  ;-)
Иначе инцидентно сега пия неуролакс. Също много добри успокоителни, от които не само спиш, ами се събуждаш и отпочинал. Като казвам инцидентно, за последните 3-4 години да съм изпила 3-4 хапченца. Пия в краен случай, ако видя зора, не съм спала, блъска ме пулса и съм трупясала. Не смея, че все пак не са ми по предписание, а и са си успокоителни, отпускани с рецепта.

Без рецепта - Симпатил казват много хора, че им помага, ама с нашето заболяване не знам дали би ни подействало. Слабо ми се вижда, също като мента, глог и валериан. То бонбонки направо.
Виж едно червено вино, дето съдържало тирозолец, по-може да помогне на съня  :lol:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в ср, 30 ное 2016, 13:17
Aбе не е като да нямаме домашно, червено, все пак съм от южен край, но повече от две глътки ме правят нервана и заядлива, чак след това заспивам  :mrgreen:. Атаракс съм пила по друг повод, не можех да отлепя, вечно ми се спеше.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в ср, 30 ное 2016, 13:26
Кактус, на мен ми помагаше валериан на таблетки, от една заспивах като пор. Ако ми е много нервно - две таблетки :lol: Но само на тази фирма, на други не ми действаше:
Скрит текст :
(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/w3Vl/13c2d864.jpg)

За през деня ендокринолозите ми изписаха Симпатил, много е добро, не успива и си адекватен, но за вечер само валериан ми помагаше.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в ср, 30 ное 2016, 13:38
Благодаря.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в вт, 06 дек 2016, 10:38
Здравейте, честит Никулден, на именниците здраве и късмет, и на другите също! Един бърз въпрос - като тръгнете да настивате / хремясвате/ какви илачи пиете? Традиционно - парацетамолени, ибупрофени или нещо по-завъразно?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 06 дек 2016, 11:00
Абе какво настиване с този Базед, нали имунната система работи на бързи обороти  :mrgreen:  
Като се разболях, няколко години не знаех що е това настиване и вирус, нищо не ме хващаше, а преди това, някой ако се закашляше и аз бях следващата  :lol:
Иначе в последните години, ако усетя, че се разболявам, удвоявам дозата на вит.Д няколко дни, от 2,400 на 5000 единици и се стопираха нещата. В краен случай някой Колдрекс макси грип и нещо за смучене ако гърлото се обажда.
Обаче от известно време занемарих пиенето на вит.Д и от онзи ден и мен ме боли гърло, нон стоп смуча нещо за гърло, и не минава, да му се невиди... :?
Но пък щом се разболявам, може да означава, че жлезата ми се е кротнала  :hahaha: Но с Тирозол, какво няма да се кротне.... :?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в вт, 06 дек 2016, 16:18
Аз си имам някакъв алергичен синузит дето изобщо не ми е минал и не ми минава с нищо, няма тирозол, няма 6-5. Говоря си стерео  :35: и това е, никой доктор още не се е справил с него. Откакто имам проблеми със синусите, след като опитах какво ли не,  бях овладяла проблема с капки алое - около 10 години все едно нямах проблем, обаче от известно време и алоето не помага,  покрай тоя синузит усещам, че нещо ще ме хваща newsm78 и хрема та за това питам.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 06 дек 2016, 21:00
И аз имам синузит (може и алергичен да е, не го знам) и съм си втълпила/забелязала, че ми помага жабурене с лъжица олио. Слагам в устата и жабуря докато издържа ( по книга пише 20 минути, но това е трудно), после изплювам и мия зъбите с паста.
Препоръката е да се прави сутрин, извличало токсини от тялото, но такова време сутрин нямам, така че го правя при нужда.
Да добавя: след няколко минути жабурене олиото се превръща в белезникава течност и пише, че не е желателно да се поглъща.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в ср, 07 дек 2016, 09:44
Благодаря за инфото :), ще пробвам жабуренето.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: тони бонбони в пн, 19 дек 2016, 15:28
Здравейте на всички,
Минавам да се отчета. Пуснах изследвания и тайно се надявах да не съм в час, за да оправдая с това килцата, които трупам. Но уви ... TSH 1.54 (0.35-5.00)
FT3 4.32 (2.25-6.00)
FT4 16.95 (9.15-23.86)
Ами здрава и дебела съм  :party: :35:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в вт, 20 дек 2016, 13:38
Ами здрава и дебела съм  :party: :35:

Хубава новина, добри резултати, все такива да са :bouquet:, пък и теглото и формата може да се подобрят :pray:. По-добре здрава и дебела отколкото болна и дебела :35:, нали?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 20 дек 2016, 15:42
Тони, здравето е най-важно.  :)

И аз пусках хормони днес, на 1 таблетка Тирозол съм. Чакай да си ги пусна тук, после по-лесно си ги намирам  :mrgreen:
Хормони
TSH   S        2       µIU/ml     0.27 - 4.2     ECLIA
Free Т4 (fT4)   S        10.04       ng/l     9.30 - 17.00     ECLIA
TSH-R-Ab   S        0.30       IU/l     0 - 1.75     ECLIA

Не ми хареса тсх-то, вместо да се вдига, то спада, предишният път беше 2,66  :thinking:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в пн, 26 дек 2016, 05:01
Ами здрава и дебела съм  :party: :35:

Абе, и аз същите ги върша, цял живот съм кльощава, едни 5-6 килограма въртя нагоре надолу, но откакто спрях метимизола юни и като дебелея та дебелея и май не спирам, отгоре съм с 15.
Зарекох се на 5 януари да започвам 90 дневната диета, даже изтеглих апликейшън на телефона :lol:

Иначе хормоните от лятото се държат прилично newsm78 защото и аз мислех, че отивам към хипофункция без причина.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пн, 26 дек 2016, 10:29
Аз съм малко скептично настроена към 90 дневната, една приятелка свали доста с нея,  после си върна всичко, че и отгоре. Пак я започна, но почти без никакъв ефект.
А и самата диета е доста въглехидратна, 3 от дните само това се яде.
При мен имаше ефект точно намаляването на въглехидратите.
 :peace:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в вт, 27 дек 2016, 06:36
Всъщност, аз не искам да отслабвам, а да задържа постигнатите най-накрая нормални килограми за физиката ми, по-скоро диетата ще е за контролиране и подбор на храненията ми, че нещо много се отпускам напоследък и като я няма хиперфункцията всичко се усвоява на 100%  :whistle:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в вт, 27 дек 2016, 09:59
Честито Рождество Христово на всички! Здраве и благоденствие за вас и семействата ви!
В чудо съм се видяла с това дебелеене, навървила съм се като наденица... :oops:Аз също смятам след празниците да мина на нисковъглехидратно хранене, може би и на безглутеново.. Ама това са само намерения, дали ще ги осъществя, друг въпрос. Гледам се по-малко в огледалото, а на кантара не съм се качвала от месец.
Бягам от реалността  :35:, ама тя от мен не бяга ;-). В чудо съм се видяла, още не съм взела да подменям гардероба, но като гледам как качвам  устремно.. Поне да бях по-височка, пък то...ниска и пухкава


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в нд, 22 яну 2017, 12:24
Здравейте момичета  :) Да се запиша и аз в тази тема .Преди 5 години ми поставиха диагноза - Хашимото .Хормоните си бяха в норма и приемах само селен. И така проследявах си антителата периодично ,дори и те влязоха в норма.И мирясах ,успокоих се. Не бях ходила на ендокринолог година и половина ,защото нямах оплаквания.От около 2 месеца обаче започнах много да се изморявам, получих силно сърцебиене и "прескачане"/пулса ми е 85-90 от както се помня/ .реших ,че е от умората ,която ми се беше натрупала.До преди 2 две седмици когато вдигнах кръвно и пулса ми скочи на 125.
Отидох на кардилог ,който ми каза че трябва  непременно консултация с ендоринолог.
От седмица съм с диагноза Базедова болест и съм на лечение с метизол 3х2 и  пропранолол.
Дано да реагирам добре на лечението .Доста съм притеснена за килограмите ,защото съм слаба и в момента теглото ми пада още. Това коригира ли се в последствие? Страдам и от безсъние .За съжаление и нервите са ми опнати като струни. Обземат ме панически мисли.Приемам и ще бъда благодарна за всички съвети и опит който бихте споделили с мен ! На всички желая  здраве и  повече усмивки !  :clover: :clover: :clover:Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в нд, 22 яну 2017, 12:28
С Метизола би трябвало да започне да ти се коригира теглото, споко.
Ако прочетеш малко назад, ще видиш, че  повечето се оплакваме точно от излишно тегло  8)


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в нд, 22 яну 2017, 12:31
Проследявай на седмица-10 дни левкоцитите, СУЕ, Асат и Алат.
Общо взето ПКК (пълна кръвна картина) + Асат и Алат, докато си на висока доза хапчета, че при някои има реакция и бърз спад на левкоцитите още в началото. Като минеш на по-ниска доза, няма да е нужно следене, а и често ако ще има проблем си показва в началото, на високите дози.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: сиси в нд, 22 яну 2017, 12:49
Изследванията се правят сутрин на гладно/ без да е взето лекарството/, нали?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в нд, 22 яну 2017, 13:03
Да. После пиеш хапчето.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: сиси в нд, 22 яну 2017, 13:14
Благодаря! :)


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в нд, 22 яну 2017, 13:20
В случай,че има проблем с приема какво се случва ? Спира ли се лечението ?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в нд, 22 яну 2017, 13:32
В случай,че има проблем с приема какво се случва ? Спира ли се лечението ?
Не. Три вида тиреостатик има на нашия пазар. Рекации някои нямат към лекарствата (или към някое от трите), някои получават обрив, на други им падат левкоцитите, на трети се повишават чернодробните.
Опции:
- сменя се тиреостатика с друг (при обрив)
- просто се намалява дозата (при повишаване Асат и Алат, при спад на левкоцити и обрив)
- включват се добавки за черния дроб (при повишаване на Асат и Алат)
(това са просто примери и лични впечатления и не е казано, че ще е така както описвам)

Всичко е временно. При някои дори наличието на обрив е временно в началото и се маха, дори ако не се сменят лекарствата, но повечето доктори ги сменят.
А при другите рекации просто се намалява дозата и по преценка може да се включи и добавка някоя.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в нд, 22 яну 2017, 13:45
Аз имам хроничен фарингит и от два дни едно дразнене имам ,като да се разболявам .И естествено се
се чудя дали е от метизола или просто се е обсотрил  или е  вирус ...или паниката ми размътва мозъка...
Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в нд, 22 яну 2017, 13:56
На мен не ми бяха казали да следя левкоцити и чернодробни, та си пиех хапчетата и дори и да съм имала реакции не помня. Всъщност помня, че след 3-ти ден на терапия се чувствах като нова, което няма как по принцип да стане за 3 дни. След 15 ден имах задух и симптоми на предозиране, докато се усетя, че пия двойна доза бета блокер по погрешка.

Това което можеш да направиш е да пуснеш кръвна картина и реактивен протеин или СУЕ и да коментираш с ендокринолог резултатите и дразненето в гърлото.
Може да няма общо, разбира се.
Докога ти казаха да си на доза 3х2 хапчета и кога да пуснеш контрола?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в нд, 22 яну 2017, 14:38
На 5-6 .02 ми каза да си пусна хормони  и  ТСХ  и да отида и вероятно ще ми намали дозата ,а лечението съм го започнала 16.01 .Нищо не ми каза за ПКК или някакви други,а аз попитах за странични ефекти и какво мога да очаквам :( . Дозата ми била висока ,защото хормоните са повишени и не се знаело кой ще получи алергична реакция....ама то тук не става въпрос само за алергична реакция !Аз понеже съм си патила много и чета.То хем хубаво,хем лошо да си информиран.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в нд, 22 яну 2017, 15:02
Виж сега, не съм доктор, но много ми се вижда 3х2 тиреостатик за 20 дни. Вярно, доктор преценява терапията, ама знаеш... болните си знаем и патим. И все пак, за 20 дни е дозата, не е като да е за 40 дни, щото и такива случаи съм чела.
Някои назначават 3х2 за 14 дни, след това 2х2 и 3х1, с плавно намаляване, но всеки доктор с подхода си.
То лесно иначе... бримчат дози и по 4х2 и повече тиреостатик, пък ще хвърляме ли топа, не се вълнуват.
Да, реакции рядко има реално. В темата може да са 3-4 дето им паднаха левкоцитите и 1-2 дето им се повишиха чернодробните, но факт... има такива случаи, а дали ще си от тях, никой не знае. Затова логично е да си предупредена. Една кръвна картина най-малкото да се пусне и чернодробните.
Не знам от кой град си. Във Варна си ги пускам общо за няма 10 лв.
Ако се чувстваш сега добре, извън дразненето в гърлото, на 10 ден вземи си пусни една картина и сама може да видиш показателите дали са в норми. Ако не са - притесняваш доктора и това е.
Звъниш, отиваш на място, или както там решиш да подходиш.

Аз също не се следях, никой не ми и каза. Моята доза беше по-ниска от твоята. 2х2 тиреостатик за месец и половина. Явно че по преценка дозата не е толкова висока за периода, а и на база симптоми и хормони. Намалиха ми на 3х1 преди да пусна контролата и като пуснах си показа че съм минала в другата крайност, хипофункция с ТСХ 15, което не е опасно по принцип. Да не те плаши. Целта с по-високите дози е именно да се потисне секрецията на хормона и постепенно дозата да се намалява, докато се установи една поддържаща доза, в която хормоните да стоят в норми и така да си откараш лечението.
Та, може и при мен да е имало проблем, докато съм била на висока доза, ама знае ли се какво и що... аз само задуха отчетох, ама си беше кошмарен, но на него етап се установи, че е от бета блокер, не от тиреостатика и с корекция ми мина.
И като цяло не се вълнуваме какво би направил тиреостатика във висока доза на жлезата, а притеснението е да не паднат левкоцитите под долна граница и да не скочат много чернодробните.
Просто да се реагира навреме и да се намалят хапчета, да се включат други или да се сменят, ако има обриви.Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в нд, 22 яну 2017, 17:58
От Варна съм и аз .Ще се следя аз няма начин. Както се казва- парен каша духа  :)
TSH- 0.01
FT4 -52.75
FT3-15.59
A-tro- 26.80
Anti Tg- 473
 Ето това са ми изследванията.А кръвната ми картина не е от най добрите .Оказа се нисък хемоглобина и желязото.Изобщо съм изненадана от себе си  :)
Благодаря още веднъж за коментарите  :clover:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в нд, 22 яну 2017, 18:01
Кой доктор назначи терапията?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в нд, 22 яну 2017, 18:19
д-р Маркова от градска болница.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в нд, 22 яну 2017, 18:27
Не съм я чувала. От любопитство питах.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в нд, 22 яну 2017, 18:41
Аз преди,когато наблюдавах Хашимото ходех при д-р Сарджева ,но е много сложно с часовете.Записваха за след месец ....чух хубави отзиви за д-р Маркова и така.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в пн, 23 яну 2017, 18:55
Здравейте момичета, аз имам пак питане.Как стоят нещата с напитките ?
Пиете ли кафе , алкохол в малко количество или вино ? А йога например или някаква лека гимнастика може ли да се практикува ?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: сиси в пн, 23 яну 2017, 19:41
И аз с въпросче :D От 3 месеца и половина пия Метизол/15 дена -2х2 таблетки, 15 дена - 2х1т  и след това по 1 т. сутрин/ с начални изследвания
 FT4  2.19 ng/dl - референтни/0.93-1.7/
 TSH  <0.005 uIU/ml - референтни /0,27-4,20/
 Anti -TSHR  1.4 U/L  (1-2 - Сива зона)
От днес
 FT4  1.26 ng/dl - референтни/0.93-1.7/
 TSH  4,700 uIU/ml - референтни /0,27-4,20/
ACAT и AЛАТ са в норма, както и другите кръвни.
И при това положение ми изписват да продължа с Метизол/5 мг/ по 1т и допълнително Еутирокс 25 мкг  по 1 таблетка.
Въпросът ми е на някой предписвали ли са такава "схема", защото едното лекарство е  за хипер, а другото за хипотиреоидизъм и не мога да разбера каква точно е логиката в тази комбинация newsm78


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 23 яну 2017, 20:29
Логиката е, че е рано да се спре метизола, но се вижда, че дори и на една таблетка Тсх и ФТ4 са добре потиснати и за да има баланс на хормоните, добавят и малка доза тироксин.
Не е желателно на 3 месец от лечението да спрат направо метизола, защото отново ще минеш в хиперфункция.
При леките форми лечението е между 6 и 9 месеца, а при останалите между 1,5-2 години.

dRipLa, кафе и алкохол си позволяваме. Според мен, докато си на 3х2 тиреостатик го избягвай алкохола, че и без това се натоварва черният дроб от лекарствата. Като намалят дозата - тогава.
Йога и лека гимнастика може.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 24 яну 2017, 10:11
Сиси, и аз съм била на Тирозол и Лтироксин, споко. Обяснението на ендото беше, че са ми нестабилни хормоните - играят нагоре надолу само с Тирозол, та за това. Имаше ефект, кротнаха се после.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: сиси в вт, 24 яну 2017, 12:58
 Merelenda, Lemy благодаря ви! Преди 5 години бях със същия проблем/ но за първи път/ и при друга лекарка/проф. Мария Орбецова/, която за съжаление вече не приема на частно и тя ме пращаше по-често на изследвания и TSH успяваше да е в нормата с 1т, а после и с половинка Метизол. Друго не съм пила. И аз пия кафе, понякога бира, вино, ходя на йога /вече няколко години/ и отскоро на народни танци :D За една година съм качила 5 кг, но не мога да дам ясна връзка от годините, хормоните ли е или просто така е :mrgreen:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в вт, 24 яну 2017, 19:20
Сиси радвам се за теб, като те чета ,направо се окуражавам . Аз цял живот съм била много активна - танци,спорт ,работа . И как обичам узо ...  :lol:
Сега се уплаших доста ,явно защото съм "новичка".А пулса ми е много ускорен- 110-120 . С пропранолол 3х1 пада до 90-5,6,8 100 зависи какво правя.Сега кардиолога го смени с Конкор. И в момента не е позволена  никаква тренировка...дори и йога  :cry: то нямам и сили де. Силно се надявам  да започна да водя нормалния си ритъм на живот ,защото това  ме депресира много.
Merelenda благодаря за отзивчивостта и темата ,която  със сигурност  е полезна и ценна за много хора с нашия проблем ! :bouquet: newsm20


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 24 яну 2017, 20:25
Нормално. Не се натоварвай.
До месец и половина-два, вярвам ще се нормализират нещата.
Бета блокера се предписва, докато тиреостатика потисне хормоните и после пулса сам влиза в норма и плавно ще намалят хапчетата.

Аз пък така и не се консултирах да сменя пропранолола с конкор. Пулсът ми е ок, ама вдигам кръвно и конкор е по-добрият избор.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ulyuly в вт, 24 яну 2017, 20:47
Merelenda, Lemy благодаря ви! Преди 5 години бях със същия проблем/ но за първи път/ и при друга лекарка/проф. Мария Орбецова/, която за съжаление вече не приема на частно и тя ме пращаше по-често на изследвания и TSH успяваше да е в нормата с 1т, а после и с половинка Метизол. Друго не съм пила. И аз пия кафе, понякога бира, вино, ходя на йога /вече няколко години/ и отскоро на народни танци :D За една година съм качила 5 кг, но не мога да дам ясна връзка от годините, хормоните ли е или просто така е :mrgreen:

Все още ли пиете метизол?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: сиси в вт, 24 яну 2017, 20:58
ulyuly , Метизол го пия от 3 месеца и половина, след близо 5 годишно прекъсване. През тези години 3-4 пъти  годишно съм си пускала контролни и са били наред. Аз излизането от границите го усещам със засилен косопад, иначе нямам други оплаквания.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в ср, 25 яну 2017, 09:14
Здравейте и от мен! Отдавна не съм писала нищо, но чета.. увеличили сме се, хич не е добре, но какво да се прави. Да докладвам и аз, разбра се, че съм имала ниско ниво на витамин Д, та сега като бебетата пия вигантол. Едно се нормализира, друго се оказва, че не е в ред. ТСХ-то ми малко се е увеличило, ама е малко иначе Фт3 и Фт4 са ми в норма. Колкото до килограмите Сиси - 5 кг. са си нормално, завиждам ти благородно, аз като си гледам дънките как са се опънали, одма съм качила 10. Обаче неща да се тегля :shock:  Благодарение на Merelenda и  Lemy всички сме информирани, както трябва, сърдечно им благодаря и аз. Без техните напътствия и обяснения си бях като гърмян заек.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в ср, 25 яну 2017, 10:42
Да попитам за витамин Д-то, сигурно някои от по-напредналите са пили и ще споделят някакви препоръки. Доктора ми предписа 60 капки седмично :crazyeyes: за три месеца, сметнах ги около 9 капки дневно идват, не е ли малко множко? Е, щом той преценява, предполагам newsm78, че е правилно, ама друго си е като ми бъде обяснено и на човешки език от нашите компетентни момичета, пък и ще споделите реакции някакви от пиенето му, че ако се напълнява, направо ще се спукам вече... :35:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 25 яну 2017, 10:50
Не е много. Включи и магнезий да пиеш, вечер преди лягане. Сутрин или обед Д-то, а вечер магнезий.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в ср, 25 яну 2017, 11:12
Благодаря Merelenda за бързия отговор, вече съм спокойна, ще взема и магнезии. все пак не е някакво
лекарство.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в ср, 25 яну 2017, 11:29
Ти пуска ли изследване за вит. Д, колко ти е?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в ср, 25 яну 2017, 13:41
Да, пусках си изследвания за Д-то - някъде около 27


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в ср, 25 яну 2017, 14:02
И не само за него, от чернодробните изследвания фосфатазата още ми беше повишена, а останалите бяха наред. Трябвало  да пусна и още едни изследвания - още ми се свива сърцето като се сетя колко ме одрусаха за тях /ама това е друга тема/. Доктора ми обясни, че има и още една фосфатаза - костна, която трябва да се изследва и с нея още паратхормон, калции, фосфор, магнезии, калции и витамин д.
От тия нови изследвания фосфатазата и паратхоромона ми са повешени, а другите са в референтните гранци,  ендото ми обясни, че има два сценария - нивото на вит. д не е достатъчно или аденом на паращитовидните жлези /лекува се само с рязане/. При аденома обаче нивата на калции също трябва да са, както се изрази неконтролируемо високи, а при мен са си нормални. За това се премина към варианта за увеличаване на нивото на вит. Д. Доктора ми обясни, че това ниво на д-то е на тъканно ниво, а на клетъчно трябва да е  по-високо,/може и обратното за тъканно и клетъчно/ т.е. да стане над 40.
Малко нескопосно ми е обяснението дано да се ориентирате за какво става дума. Бяха четири дни в непрекъснато ходене по лаборатории и кабинета на доктора и бая се бях притеснила. То не стига, че чакаш и трепериш за резултатите докато излезнат, после да ги гледаш тия резултати и да се шашкаш, после да чакаш пред кабинета, та да минеш, защото и час нямаш записан.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в ср, 25 яну 2017, 15:56
А какво накара доктора да ти пусне всичките тези изследвания, резултатите от чернодробните ли?
Понеже надничам в темата за оперираните щитовидни, съм чела че им пускат на тях разни паратхормони, калций и фосфор, та ми стана интересно  :thinking:

За вит.Д-то, не се пълнее от него  :mrgreen:
А за нивото му, ти не си дала референтни стойности, но според тази статия:
Препоръчителни нормативи за ниво на серумния тотален 25(OH)Д

Изявен дефицит на вит.Д: < 10 ng/ml; Недостиг: 10-30 ng/ml; Достатъчен прием:

> 30 ng/ml(30 до 150 ng/ml); Токсичност : >150 ng/ml
http://www.credoweb.bg/defitsitat-na-vitamin-d-aktualen-patogenetichen-faktor-pri-endokrinni-zabolyavaniya-prof-d-r-georgi-kirilov-content-67237.html

Та явно доктора си знае работата, не ти е много дозата. Ако искаш, може да почетеш в темата за вит.Д постовете на Cioccolata, тя е доста изчерпателна. Ето, тук е писала за ориентировъчни дози, при какви дози може да се получи предозиране и друга полезна информация:
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=431279.690;topicrefid=20

И тук:
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=860143.msg31413197#msg31413197
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=431279.720;topicrefid=20
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=904797.180;topicrefid=20


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в ср, 25 яну 2017, 16:10
Да, заради чернодробните, защото там само алкалната фосфатаза ми е повишена, а тя вървяла и с повишение на някой от другите показатели. Та за това, търсеше се защо, аджеба не ще да  намалява тая фосфатаза, като пиех трансметил още от първото засичане на повишенето и. Правила съм три пъти чернодробните изследвания има спадане на фосфатазата, но пак е повишена, а всички други показатели - асат, алат, ггт се нормализираха при първата контрола след назначаването на трансметила.
Смятам след около две седмици като пия витамин д-то да си пусна чернодробни да видя как е фосфатазата/поне не са скъпи/.
Писна ми от тия изследвания, през целия си живот не съм се изследвала толкова, даже и като бях бременна... :roll:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в ср, 25 яну 2017, 16:18
Благодаря  Lemy! Има и нещо радостно...не се пълнее от витамин д. Ураа, така съм се заформила..
като рекламата на Мишелин.
Корем нямах, сдобих се, бутове нямах, отгледах си, направо мама мецанка.
Как ще я карам, как ще ги свалям тия килограми не ми го побира ума. Базедите били слаби ........боже да дойдат мен да видят.
Стига съм се вайкала! :mrgreen: 
:pray: всички от нашето малко общество да се оправим, поправим и да сме здрави!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в ср, 25 яну 2017, 16:26
Благодаря  Lemy! Има и нещо радостно...не се пълнее от витамин д. Ураа, така съм се заформила..
като рекламата на Мишелин.
Корем нямах, сдобих се, бутове нямах, отгледах си, направо мама мецанка.
Как ще я карам, как ще ги свалям тия килограми не ми го побира ума. Базедите били слаби ........боже да дойдат мен да видят.
Стига съм се вайкала! :mrgreen:  
:pray: всички от нашето малко общество да се оправим, поправим и да сме здрави!
:lol:
Аз бях станала двойна...абе да сме здрави, килата се свалят, макар и трудно. Но в момента ми е все едно колко съм, само да се оправя, че са ме налегнали и други сериозни проблеми. Малко ми е този Базед, та сега са ме налегнали и кръстно-гъзови неволи, някакви протрузии и изменения по гръбнака, вече 4 месеца съм с болки, не минават от нищо, що хапчета изпих, като химическа фабрика съм....


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в ср, 25 яну 2017, 16:31
Още веднъж благодаря  Lemy, за постовете на Cioccolata и тя коментира, че за да се получинатрупване на вит.д трябва около три месеца да се пие. И доктора така рече - ще се видим след три месеца със същите изследвания /почва да ме сърби дясната ръка само като се сетя за тия изследвания, или лявата беше/. :35:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в ср, 25 яну 2017, 16:35
И не забравяй магнезият, важен е. Виж, за вит.К2 мисля, че може да минеш и без него.
За финансовият въпрос, какво да кажа, пета година съм на твоето дережде...спонсор на лаборатории и аптеки...Моят мъж вика, че от аптеката трябва златна карта да ми издадат  ;-)  :?  


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в ср, 25 яну 2017, 16:40
Още днес си го вземам магнезия и започвам, между  другото, приятелка, като разбра за чернодробните ми неволи ми донесе някакви билкови илачи - Ливъркеър, викам да ги пробутам на ММ , да не стават зян или да си ги изконсумирам?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в ср, 25 яну 2017, 16:41
Хайде, приятна вечер и дано да намериш оправия на новите ти кръстно-гъзни проблеми.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в ср, 25 яну 2017, 16:42
По билковите илачи хич ме няма, но може би е по-добре да питаш ендото, знам ли....


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 25 яну 2017, 17:01
Дааа... от базеда слабеят 95%, 5 дебелеят.
Само дето активните в темата сме наобратно.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в пн, 30 яну 2017, 18:00
Тъй, да попълня малко нови резултати. Като сте се разприказвали за вит Д, еми неще да се качи с витамини 1000-1200 мг дневно, то и аз съм все в затворени помещения, та след годишният преглед личната ми натика 50 000 мг по едно седмично за 3 месеца, после контрола, ама то идва и лято, заканила съм се да се пека вече :?

Новото е, че от Юли-Август пълнея неконтролируемо, всеки път като се тегля по малко имам отгоре, до сега 10 кг. Отдавам го на пременопаузата. Сега съм точно килограмите, които съм желала винаги, но понеже и без да ям качвам, мисля да мина на лек вариант на 90 дневната или по-скоро разделно хранене. Някой да има опит с това?

Референтни ТСХ 0.358-3.74; Т4 0.76-1.46; Т3 2.18-3,98
стойности
Декември 2014 - ТСХ - 0.005,  Т4 - 2.4,  Т3 - 11.7
Март 2015           ТСХ - 0.01,    Т4 - 1,     Т3 - 12
Април                  ТСХ -  0.3,     Т4 - 0.8,  Т3 - 3.2
Юни                     ТСХ - 0.8,      Т4 - 0.9,  Т3 - 2.9
Септември           ТСХ -  1.9,      
Декември 2015    ТСХ -  2.2      Т4 - 0.9
Февруари 2016    ТСХ -  2.6      Т4 - 1      Т3 - 2.6
Март 2016            ТСХ - 1.030   Т4 - 1.04 Т3 - 3.14
Юни 2016            ТСХ - 1.120    Т4 - 1      Т3 - 3.13
Октомври'16         ТСХ - 1.030   Т4 - 1      Т3 - 2.82
Януари 2017        ТСХ - 1.260    Т4 - 1.02 Т3 - 3.03

Метимазол започнах на 22.Февруари.2015 по 20 мг,
Април го смъкна на 10 мг, а от
Юни съм на 5 мг,
Феруари 2016 по 5 мг през ден
Юни 2016 спиране на Метамизола


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пн, 30 яну 2017, 18:11
Бибит, с дози от 1000-2000, ниско вит. Д не може да се вдигне, в линковете които дадох, Шоки е писала че трябва да са поне от 5000.
За диетите съм писала-при мен работи само силното намаляване на въглехидратите.  :peace:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в ср, 01 фев 2017, 18:38
Здравейте момичета ,
От няколко дни съм с леко главоболие,което сега започна да се усилва...  и все едно стъпвам като пате в калчища ,сякаш съм леко дезориентирана.  Цикъла ми дойде на 20 ден и  отдадох  главоболието на това,но вече свърши пак се чувствам така  ...другото,което е по-необичайно е странно усещане на на езика все едно съм пила гореща напитка и съм се опарила. Някой имал ли е подобни симптоми ?Дали е възможно да е от Метизола от който пия 17 ден ,3 х 2.
Днес ходих до ендокриноложката ,но тя никак не се впечатли и  ми каза да си пусна контролните хормони утре / трябваше да е на 6.02/ и да отида евентуално да намаляваме дозата.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в нд, 05 фев 2017, 00:06
Не, главоболието не е свързно с метизола, него може да го обвиняваш само ако развиеш хепатит или цироза, но за толкова кратко време е невъзмо, освен ако не го пиеш с литър ракия дневно.
Вземаш по 30 мг дневно, нали?! Това е нормална първоначална доза.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в нд, 05 фев 2017, 16:50
Да, bibit на такава доза съм .И много ми се пие по 1 малко  ,ама не  си позволявам. И както не си позволявам така Асат е на горна граница,а Алат е повишен -78. Надявам се ,че няма да има трайни последици за черния ми дроб ,пък и не само...:) Аз си ги пуснах по своя инициатива ,но нямам база за сравнение преди започването на лечението....


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пн, 06 фев 2017, 10:28
И при мен се получи проблем с чернодробните изследвания при първата контрола от започването на тирозола, пиех също като  теб 3х2, беше на 10-тия ден и по препоръка на доктора. Заедно с Асат и Алат пусках и АФ - алкална фосфатаза и ГГТ Гама-глутамилтрансфераза - - всичко ми беше повишено. След като веднага отидох при ендото /такава беше уговорката/ той ми предписа Трансметил за чернодробните проблеми. Асат, Алат и ГГТ влезнаха в норма при втората контрола - месец след първата, само АФ-то ми остана повишено, но това е друга бира.
Колкото до малкото, аз си пийвам винце, не съм по концентратите, малко, около 150 гр. вечер, естествено след консултация с форума.. :35: и с доктора.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в пн, 06 фев 2017, 15:44
Аз просто се чудя защо не пускат контроли.Ами да каже нямам направления ,но е добре да се следят тези и тези показатели ,ако имате възможност да си направите.Ами ако не чета листовки и не чета по форуми...изобщо няма да разбера как ще си навлека още някоя беля.То не ,че съм застрахована, и все пак !


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пн, 06 фев 2017, 16:07
Моя доктор си ми беше написал в амбулаторния лист след първия преглед какво ми е предписал, по колко, след 10 дена първа контрола с описани изследванията, които да си пусна и след 6 седмици същите изследвания. Ако има проблем в първите изследвания ми каза веднага да отида при него, както и стана. След това си караме на 6 седмици. След първите 6 седмици ми намали тирозола на 2х2, след това на1х1, както го пия и сега. Явно си е до доктора...


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в пн, 06 фев 2017, 16:33
Аз отидох веднага при докторката,показвам и изследванията и тя ми казва ; "аз не съм ви изписала нещо,което ще увреди черния ви дроб ....пропицила например има такъв страничен ефект.Ако искате мога да ви дам направление за гастроентериолог ,но следващия път...."
 Имам приятелка гатроентериолог детски,обадих и се препоръча ми след 10 дни пак да повторя изследването ,да не се притеснявам защото стойностите не са високи. Но аз не мирясвам как да е и се обадих и на гатроентериолога ,които ми лекува дразнимото черво /което, оказва се може да се дължи и на хиперфукцията/. Съвета  е след 10 дни повтори ,но междувременно включи Карзил форте сутрин и вечер ,ако продължават да се покачват ще намерим решение така или иначе Метизола трябва да го пиеш.
Та така ,лекува се на парче в моя случай явно ,започвам да се ядосвам  :(


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в пн, 06 фев 2017, 16:47
Апропо ,докато чета в момента разни статии  свързани черния дроб попадам на това:

"Често обаче проблемите с черния дроб се дължат на ендокринни заболявания, например захарен диабет II тип или хипертиреоидоза, както и затлъстяване. "
Което означава,че  стойностите може да са повишени от самото заболяване ,а не от метизола.... но като нямам база за сравнение още преди започването му ,мога само  да си гадая.Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пн, 06 фев 2017, 18:11
Скоро четох някъде, че за омазняването на черният дроб, много помагат въглехидратите и сладкото. Не мога да се сетя обаче къде.... newsm78
Оф, пусти базед, съвсем изкуфях   :lol:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в пн, 06 фев 2017, 18:58
Скоро четох някъде, че за омазняването на черният дроб, много помагат въглехидратите и сладкото. Не мога да се сетя обаче къде.... newsm78
Оф, пусти базед, съвсем изкуфях   :lol:
Олее възможно ли е да съм 48 кила/ още не съм започнала да качвам,ще видим след  някой друг месец / и да е омазнен  :lol: Изкуфяването и то ли е Базеда .....ох какво още ме очкава  :35:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в пн, 06 фев 2017, 19:16
Апропо ,докато чета в момента разни статии  свързани черния дроб попадам на това:

"Често обаче проблемите с черния дроб се дължат на ендокринни заболявания, например захарен диабет II тип или хипертиреоидоза, както и затлъстяване. "
Което означава,че  стойностите може да са повишени от самото заболяване ,а не от метизола.... но като нямам база за сравнение още преди започването му ,мога само  да си гадая.

Дет' се вика, добре дошла в клуба на автоимунките  :hug:, на път съм да си добавя четвъртото автоимунно  :tired: обзалагам си се сама къде ще е следващият удар  newsm78. С всяка следваща диагноза намирам в "симптоми" останалите ми придобивки.
Препоръчвам ти да четеш статиите в http://www.puls.bg/illnes/a-z/ защото там публикават дисертациите си светилата, а всички останали вестничета им ги преписват на по-"народен" жаргон.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в пн, 06 фев 2017, 19:49


Ми добре заварили дет се вика .Аз отдавна съм автоимунка от 5 г Хашимотка, но то бял кахър беше тогава....


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 07 фев 2017, 06:28
dRipLa, включвай Карзил-а, то е добавка. Без да те тревожи. Той помага за възстановяване на дроба.
Нелекуваната хиперфункция уврежда дроба. Хапчетата също, но като са в големи дози. Затова в началото се проследяваме.
Някои хора имат непоносимост или веднага реакции към въпросните лекарства, други нямат никакви. Не рядко се и сменят хапчетата, ако изписаното даде страничен ефект.

Но не се колебай за Карзила. Аз с хепатит лежах преди години, с карзилче се лекувах 6 месеца.
Почвай го сега, като намалят хапчетата за жлезата, ще проследите и гастроентерологът ще прецени кога да спреш Карзила. Той няма да ти навреди, ще помогне.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в ср, 08 фев 2017, 02:19
@Merelenda, ще сядам да чета за висок LDL, защото не мога да се справя да го смъкна и личната ме притиска да започвам лекарства. Имаш ли познания в тази област, че наистина трябва да вземам решение.
Знам, че и хормоните влияят, но пък отдавна са ми в норма, та не знам вече... :?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 08 фев 2017, 05:51
bibit, това което съм чела и знам за холестерола от форумки, които постоянно се информират и знаят много в тази насока, само би втрещило личната ти докторка  :lol:
Материалът е много и разпръснат, чела съм периодично през годините, наготово предоставена и преведена информация и не съм толкова компетентна да ти я синтезирам и предоставя с обяснения.
Но най-общо може да се каже, че я има в един блог на форумка и мога да ти споделя да почетеш.

Чрез определен начин на хранене, може да понижиш ЛДЛ, да повишиш ХДЛ, да намалиш триглицеридите, но общия ти холестерол да е по-висок, което на докторката ти не би се харесало, но пък здравословно ще се чувстваш много добре и едно че няма да си гладна, второ че ще отслабнеш ако имаш наднормено тегло, трето че ще повишиш добрия холестерол и ще намалиш триглицериди, но общият ти холестерол ще се повиши, което само по себе си не е никакъв проблем, но в БГ все още гледат предимно общия холестерол.
Друга опция е всеизвестно на всички да намалиш мазнини и месо и да ядеш пълнозърнести продукти, което само по себе си не води до подобряване на здравословно състояние, но пък цифрите, които ще се получат ще се харесат на докторката ти.

Храна за размисъл - Холестеролът (http://foodforthoughtbg.blogspot.bg/search/label/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB)


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 14 фев 2017, 14:34
Екстра, сега идвам от личната, трябваше да ми пусне тсх и фт4, тсх го пусна, за фт4 излезе надпис от системата, че е високо специализирано изследване и може да го пусне само ТЕЛК. То не, че е кой знае каква сума, но ми писна да съм спонсор, да му се не види.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 14 фев 2017, 15:46
Lemy, аз дори не минавам, през ЛЛ, а направо в лабораторията. И без това отказва, защо да се занимавам с него. (Имам си причина да не го сменя поне още година, но и тогава пак не знам дали ще попадна на такъв ЛЛ, който да ми дава направление и прочие.)  

А да Ви попитам, съобразявате ли се месечния цикъл, когато пускате изследване?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 14 фев 2017, 17:16
То и аз така, но понеже май имахме право два пъти в годината на изследванията по каса, реших да си ги използвам.
Не мисля, а и ендото ми твърди, че няма значение дали си в цикъл или не. Съобразявам се с това до колко ми е комфортно, та в най-силните дни не съм ходила. Ако е спешно, бих отишла и независимо от деня.
Когато се получи рецидива, пуснах изследване и след кафе и след закуска, защото беше спешно, заминавахме на море след 2 дена. Еми показа си тсх-то, че са зле нещата, беше 0.063.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в нд, 19 фев 2017, 13:06
Здравейте момичета :) Използвам момента да повдигна темата  :) .Аз вече съм на по- ниска доза един ден 3 един ден 4 таблетки ,ще се лъжем  :lol: .Фт3 и Фт4 са в норма.След 2 седмици пак контрола. Чернодробните са същите ,не са по-добре и не са по-зле. Но явно няма нищо тревожно ,защото не са увеличени много. Когато започнах лечението кръвната ми картина не беше особено добра....хемоглобина 102 ,другите показатели повечето извън стойностите ,сега е 116 и почти всичко в референтни стойности.Та мисълта ми е ,че явно и на кръвната картина се отразява това заболяване. Споделям моя опит ,защото на въпросите ми - дали е възможно анемията и чернодробните изследвания да са от Хиперфунцията, получавах много уклончиви отговори или направо отхвърляха тази възможност.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пт, 24 фев 2017, 18:59
Здравйте, чета ви, когато пишете, а сега и аз да се отчета:
година и месец след спирането на метизола резултатите от вчера са:  TSH- 0.378 µIU/ml ( 0,27 - 4,2 ) и Free Т4 (fT4)- 14.76    ng/l ( 9.30 - 17.00)
На долната граница но в норма. Мислех, че е по-зле положението, защото психически съм разбита напоследък, но това е. Чудя се възможно ли е да са в ред хормоните, а да са налице и симптоми?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 24 фев 2017, 19:18
В норма или не... и аз на моменти се сривам. А нерядко се случва, с лоши изследвания да се чувствам супер. Увеличат ли ми хапчетата, вляза ли в норма, сякаш съм по-зле. Замисляла съм се, дали цял живот не съм била в хипер  :35:
Иначе, за мен твоите хормони са в добри стойности. Да, по-ниско е ТСХ, но Т4 е супер.
То сега и с тия резки промени в температурите. То големи студове бяха, изведнъж тия 20 градуса. Май няма да има пролет, директно лято.
Аз най-добре се чувствам пролет и есен. Даже есента - най-добре.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пт, 24 фев 2017, 20:22
Не знам но напоследък ме тресат фобии  и други неща и си мислех, че жлезата не е добре. ;-).


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 24 фев 2017, 20:51
Не знам но напоследък ме тресат фобии  и други неща...
Типичната картинка на базедките. С хормони в норма, или извън норма, все тая.  :lol:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пт, 24 фев 2017, 21:38
Още нещо да питам, напоследък почти всеки ден усещам едно такова вътрешно треперене, не мога да определя кога и как се появява. И друго, станала съм страшно чувствителна към топлината, реагирам като котка на вода само като усетя, че отнякъде се излъчва топлина. Какво е това чудо.
Merelenda, помня че пи сок от Нони, имаше ли благотворно влияние върху храносмилателната и отделителната система?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в сб, 25 фев 2017, 06:50
Напълно те разбирам какво говориш. Все едно моето състояние описваш. За съжаление, дори когато са ни в норма хормоните, симптомите понякога не прощават  :) Както споделих и по-горе, случвало се е като съм в хиперфункция дори да не усещам никой от тях (явно защото кратко съм била в хипер и като коригираме дозата и уж вляза в норма и се проявяват).
И нетърпимостта на топлина и нервната възбудимост без причина, а тия дни добавям и тремор. Треперя безпричинно.
Относно топлината, имало е моменти и по тениска зимата да ми е жега, но пък и Т в нас е доста висока. Но да, като цяло ми е една идея по-горещо от на другите. Те треперят, на мен ми е ок. На тях им е топло... аз ще умра от жега  :lol:
За Нонито категорично не мога да заявя, че ми е помогнало относно отделителна и храносмилателна система. Почнах заради стомаха и червата да го пия, в кризисен период, след двумесечно лечение на стомаха с разни хапчета, минах само на Нони. Да, понамаляха болките, но може да са намалели и просто поради дългия период на ограничения в храненето. А преди без Нони, като съм лекувала стомашни и чревни проблеми, съм пила лекарства и добавки по около 3-4 месеца. Сега пих лекарства и добавки 2 месеца и после 5 месеца само Нони, нищо друго.
За отделителната система, бях в ремисия след цистит и не мога да кажа дали там е повлиял.
Но пък повлия в насока за жлезата, поне според мен, а точно в тази насока нямах очаквания.
И понеже стана много дълго описаното, ще се опитам накратко да споделя, защо смятам, че е повлиял именно в тази насока.
За Нони се споделяше в предавания, че влияе добре относно хипофункция и Хашимото. За поддържане на ремисии при различни заболявания. При високо кръвно, холестерол и диабет и още куп други.
Впечатли ме описаното:
Скрит текст :
Специалните активни вещества, съдържаши се в продукта Polinesian NONI нормализират клетъчните процеси и усилват способността на клетките да регенерират. Един от най-важните активни елементи е веществото проксеронин, който в нони се съдържа в големи количества. От проксеронина в черния дроб се произвежда ксеронин, който е жизненоважен за организма, тъй като участва в различни физиологични процеси. Тези две вещества влизат в състава на ензимите, участват при процеса на деление на клетките и могат да подпомогнат правилното функциониране на имунната и хормоналната системи.  Ксеронинът и проксеронинът имат антидепресивно действие. Тези вещества усилват отделянето на ендрофин, чието действие се изразява в потискане на болката и подобряване на настроението. Освен това ксеронина активира противовъзпалителните механизми на организма, има антиалергично действие и усилва съпротивителните му способности срещу бактерии и вируси. Другите активни вещества, които се съдържат в нони са скополетин и дамнакантал. Дамнаканталът спомага за оптималната работа на имунната система и служи като своеобразен надзирател при процеса на делене на клетките и “не позволява” те да се изродят. Регенерира клетките и подобрява функционирането им.
... и реших да опитам.
Предходни изследвания показваха еутиреоидно състояние на жлезата, с нормално ТСХ на 1 и 1/2 таблетки тирозол, като се има предвид, че на 1 таблетка ТСХ падаше под 1 и вървеше към нулата (около 0,5), а на 1 и 1/2 таблетки ТСХ беше около 5. Понеже нерядко колебанията с въпросната половин таблетка бяха явни, докторът реши да ме остави на 1 и 1/2 таблетка с малко по-високо ТСХ, отколкото на 1 таблетка с ниско ТСХ, предвид че аз съм с рецидиви на заболяването.
Като започнах да пия Нони, бях на 1 и 1/2 таблетка тирозол и след известно време, може би 2 месеца, пуснах ТСХ, защото не се чувствах добре. Имах изявени симптоми на хипофункция. Подуване, отпадналост, умора, задух, запек, сънливост. Преди да пусна изследванията, не помня колко време преди това обаче, намалих дозата на 1 хапче, защото не се чувствах ок с въпросните симптоми. На 1 таблетка тирозол показа ТСХ 3,8. Останах на 1 таблетка, продължих да пия Нони, качих 10 кг за въпросните 5 месеца прием.
Сега, не казвам, че категорично Нони е повишил теглото ми, предвид че хората го пият за отслабване, но съвпадна времето на прием заедно с повишаване на теглото, което бях свалила много трудно за година и половина и бях поддържала още година и половина, с по-либерално хранене. Месец по месец качвах по 2 кг.
Никакви хормони повече не съм проверявала, за добро или лошо. Не знам как вървят нещата. Имах си други грижи и оставих моето здраве на заден план. Може от стрес и жлезата да се е разбутала пак, нямам идея. Пия си по 1 таблетка тирозол.
Предвид описаното за Нони, че увеличава ефекта на приеманите лекарства (надявам се е било така), то евентуално при хиперфункция (понеже няма описано за действията му при такива състояния, а само за хипофункция), явно е влияел спомагателно заедно с въпросната таблетка тирозол (ако въобще е влияел).
Така намаля нуждата от тиреостатика, което си е голям плюс за мен. А ако в този план на действие, след спиране на въпросния тиреостатик, продължи да поддържа нормално хормоните, това би било още един плюс за болни с хиперактивна жлеза.
За съжаление не стигнах до този етап, за да пробвам. Щях да съм идеален случай. С два рецидива и 3-ти епизод на заболяване, ако бях задържала ремисия с Нони повече от 3 месеца, направо щях да им направя безплатна реклама, че освен за купищата други заболявания, има ефект и при Базед.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в ср, 01 мар 2017, 14:41
Честита Баба Марта ! Нека Ви носи много усмивки и слънчево настроение !
Бъдете здрави !


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в ср, 01 мар 2017, 16:06
Merelenda, на изречението за 10-те килограма се изпари интереса ми към Нони-то.  ;-)
Аз нещо не разбрах, ти в момента пак си с хиперфункция (за 3-ти път), а ремисиятати е била само няколко месеца?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 01 мар 2017, 16:31
Две ремисии, траещи само по 3 месеца. Трето "лечение" ми е това. Минаха 2 години от него, но не съм спряла поддържащото хапче. Всъщност - изобщо не знам как са ми хормоните сега  :) Чувствам се добре, но това далеч не значи, че всичко хормонално е ок. Аз и в хиперфункция като бях, след ремисиите, пак се чувствах ок и ако не бях пуснала изследвания, късно щях да разбера, че съм в хипер. Симптомите се появяват доста по-напред във времето, като не се лекува хиперфункцията.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 02 мар 2017, 16:05
 :lol:

Дали ще ни помогне, базедки?

Трите най-ефикасни български рецепти:
1. Намажи го с ракия...
2. Разтрий се с ракия...
3. Удари 50 гр. ракия...


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в чт, 02 мар 2017, 16:09
Честита Баба Марта ! Нека Ви носи много усмивки и слънчево настроение !
Бъдете здрави !

Благодаря! 


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: deni-sta в сб, 04 мар 2017, 14:00
Здравейте,отдавна ви чета...аз до сега 2 пъти съм била на лечение за Хиперфункция и Хашимото.Март 2016 всико бе ОК и спрях двугодишно лечение.Периодично пусках ТСХ и то падаше,но беше все пак в норма.Миналата събота реших да го проверя и ТСХ беше 0,295 /0,3-4,2/ и ФТ4 16,22/12-22/..Свързах се с лекаря и ми каза да си пусна и ТРАК и ФТ3.Днес ги пуснах в същата лаботарория-ТСХ -0,390,ФТ3-4,96/3,2-6,8/и ТРАК 5,18 при над 1,76 положителен.До сега при предишните ми лечения ТРАК беше граничен или отрицателен.Може ли да е Базед при тези хормони или грешка на лаборатория-да повторя в понеделник??Оплакванията ми са сърцебиене и повишаване на пулса,но това го имах и с нормални хормони..
Благодаря на отзовалите се.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в сб, 04 мар 2017, 14:02
Дени, за мен си е било Базед още от самото начало.
Няма страшно  :hug:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в нд, 05 мар 2017, 08:31
Дени здравей ,все още нямам достатъчно опит за да дам отговор на въпроса,но аз бях и явно съм с Хашимото ,което не ми е създавало проблем ,т..е не съм имала проблем с хормоните.ТСХ ми е било ниско, на долна граница .ТРАК не съм изследвала до момента в който ми поставиха диагноза Базедова болест повишен 3 и нещо не помня точно....АЗ винаги съм имала учестен пулс и понякога сърцебиене и ритъмни нарушения,но не са били толкова интензивни както сега ,чувствах се много зле....което ме накара да отида на кардиолог и от там консултация с ендокринолог ,така всъшност се стигна до тази диагноза.В момента на амбулаторния ми лист пише :Болест на щитовидната жлеза-неуточнена. Което аз си тълкувам като няколко варианта Хашимото с хиперфункция на щитовидна,Базедова болест или и двете :) Дали съм ти полезна не знам ,но ти  желая здраве и оптимизъм  :sunuu:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пн, 06 мар 2017, 10:21
:lol:

Дали ще ни помогне, базедки?

Трите най-ефикасни български рецепти:
1. Намажи го с ракия...
2. Разтрий се с ракия...
3. Удари 50 гр. ракия...

Ако не помогне, няма да навреди... :35:
Аз за пиене ползвам вино, ама за другите манипулации не пропускам ракията!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пн, 06 мар 2017, 10:31
Дениста, и за мен в началото се чудеха Базед ли е, Хашимото ли е, но после си показа.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 06 мар 2017, 17:29
Момичета,пак да попитам,личният лекар може ли да дава направление само за ТСХ?Мисля,че бях чела,че може,но моята ми твърди,че не може.На практика правя това изследване на три месеца,защото съм без Метизол от известно време.Личната ми твърди,че няма право да ми дава и не ми дава.Давала ми била предостатъчно талони за специалисти.Да,така е,имам много заболявания и точно затова не ми стигат парите.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пн, 06 мар 2017, 17:50
Може, на мен моята ми даде в края на февруари, но мисля, че само два пъти годишно имам право. Не зная обаче, как стоят нещата ако си диспансеризирана.
Вече не може да дава за фт4, а рецепционистката в Бодимед  каза, че може  да го пусне ендото.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 06 мар 2017, 18:06
Явно може,но не иска.Благодаря за отговора.Другия път ще и кажа,че съм проверила в здравната каса.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: makenzen в пт, 10 мар 2017, 11:00
Аз малко да се по- радвам и да споделя с вас! След двугодишно лечение с метизол и спиране на лекарствата на 16/01/2017, вчера си правих изследване и ТСХ ми е 1,53. :35:
Знам, че е рано да се радвам, защото може вече след 3 месеца да не съм ОК,но поне за сега се чувствам добре исках да го споделя с вас!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пт, 10 мар 2017, 11:32
Стискам палци!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пн, 27 мар 2017, 16:19
Да си напиша последните резултати от февруари, че после по-лесно си ги намирам тук  :lol:

TSH    S          1.33        µIU/ml      0,27 - 4,2      ECLIA
Free Т4 (fT4)    S          10.65        ng/l      9.30 - 17.00      ECLIA
TSH-R-Ab    S          0.3        IU/l      0 - 1,75      ECLIA


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в нд, 02 апр 2017, 18:45
Здравейте, от доста време следя темите за базедова болест,но чак сега реших да се регистрирам. Малко инфо за мен момче на 20 години,студент. Всичко при мен започна някъде от края на август 2016. Септември месец ми откриха проблема с жлезата. Пия тирозол като в началото започнах по 3-пъти да го пия сега съм на една таблетка дневно+ Л-тироксин половинка. За 6 месеца хормоните ми влязоха в норма. Обаче все още ме мъчи нещо макар и в норма аз продължавам от време на време да дигам пулс,кръвно. Направо е мъчение лекарката ми вика нормално е да имам такива инциденти дигания на кръвно и пулс. Преди тази болест да ме застигне бях активен млад човек който тренираше фитнес,кикбокс. Не пушех не пиех и бях горд с това. От 6 месеца насам вече не съм същия тази болест ме съсипа. Когато вървя малко повече дигам кръвно и пулс. При мен е много променливо което било добре според лекарката ми. Искам да попитам гледам доста хора имат този проблем. Нормално ли е при нормални хормони да вдигам кръвно и пулс. Дано темата е актуална. Лека вечер


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в нд, 02 апр 2017, 18:51
Angelov255,поискай талон за кардиолог.Откриха ми заболяване на сърцето,което е възможно да е било предизвикано от хиперфункцията на щитовидната жлеза,но е възможно да е започнало и по различни причини.В момента щитовидната ми жлеза е спокойна,не пия вече Метизол,хормоните са в нормални граници,но проблемът със сърцето не отшумява.Задължително посети кардиолог.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в нд, 02 апр 2017, 19:02
Според ендокринолога ми нямало смисъл засега било нормално инцидентно да се дига кръвното и пулса. Заради пулса ми писа бета блокер Небилет,но аз все още не се решавам да го пия. Последната седмица бях на мляко с канела. И пак според ендокринолога не трябва да взимам бетаблокера засега. Ако трябва да взема направление за кардиолог мисля,че личния лекар трябва да ми даде талон. Не знам защо една позната лекарка на майка ми каза,че това било лечимо и при много хора изчезвало с времето. Но,аз не вярвам защото това е все пак е  хронично заболяване. Според мен може да има подобрение от време на време а, що се отнася до някои други  неща като какъв вид професия може да практикува човек с това заболяване. Според мен е  индивидуално. Моя ендокринолог ми разказа за една нейна пациентка която не смеела да каже ,че имала такова заболяване. За да не я махнат от работа. И просто търпяла кризите които е имала.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в нд, 02 апр 2017, 20:35
Вярно че си е коварно заболяване и те мори и мъчи, но чак такива мисли да не ти минават през главата.
Млад си, в началото на лечението си, твърде голяма вероятност има да се оправиш с един курс лечение в рамките на две години и да влезеш в ремисия.
Аз от над 5 години съм с това заболяване, с два рецидива. При мен не се кротва жлезата. Уж бях лек случай в началото, но то нищо не се знае.
Да, трудно е, да, задъхваш се като вървиш, сили нямаш, обаждат се още куп неща покрай заболяването, кръвно се вдига, пулс скача, очи кървясват, при някои и изпъкват, безсъние, тревожност, стомахът се разбутва и т.н. и т.н., Вярно и че е хронично и това че си постигнал ремисия, не значи че напълно си излекуван и всеки един момент заболяването може пак да е активно, но виж, има хора с къде, къде по-тежки болести.
Няма се даваш на един Базед  :naughty:

Аз съм за бета блокера. В началото е нужен, да успокоява жлезата. Започва се по схема и не се спира рязко, а плавно и пак по схема. Предполагам докторът ти е обяснил.
Аз започнах на 2 таблетки бета блокер и като се овладя пулса и минах на 1 таблетка. После минах на половин таблетка и след това го спрях.
Но след рецидивите на заболяването, по собствено желание останах на бета блокера, защото често имах екстрасистоли. Това са ония прескачания и моменти, когато ти бие сърцето, изведнъж спира за секунди и имаш чувството, че ти пада в петите и после на забързан ход започва да бие пак. С бета блокера съм си ок.
С кръвното съм на периоди. Имам периоди за няколко дни, в които вдигам високо, имам периоди на нормално. Много се лута.
Може да вземеш от личния лекар направление за кардиолог. За болните с Базедова болест, веднъж годишно си е задължително да посещаваме кардиолог. Той ще даде адекватни лекарства, ако прецени че има нужда.
Конкор се понася чудесно от болните с Базед (виждам че е най-често предписван), успокоява пулса и понижава и кръвното.
Все се каня и аз да отида и да ми сменят пропранолол бета блокера, че той само за пулса ми помага, но на кръвното изобщо не ми повлиява.

И да знаеш, ако има нещо, споделяй. Темата е актуална, но за щастие сме малко и по-рядко пишем, освен ако не се появи някой нов в темата.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ulyuly в нд, 02 апр 2017, 21:28
Задължителен е прегледа от кардиолог!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в нд, 02 апр 2017, 21:28
Аз също съм категорично за бета блокера.И аз си пия отдавна  бета блокер,а новото лекарство е за стенокардията,която ми се появи.
И аз съветвам да не се даваш на един Базед.В началото състоянието ми беше много тежко,но десет години след като ми се появи това заболяване,то реши да се откаже.Вече почти една година съм в ремисия,без Метизол съм.За мое нещастие имам куп други заболявания,моят организъм нещо е сбъркан.
Само още един съвет от мен-следи си нивата на витамин Д,защото аз сега съм на 34 и в момента съм с точно 4 зъба в устата.Ако сега са ти нормални стойностите,може чак след 6 месеца да ги повториш.Не мисля,че изследването е по здравна каса,и личната,и ендокриноложката ми твърдят,че се плаща.
По принцип талон за кардиолог можеш да вземеш от личния лекар.Имаш пълното право още утре да си поискаш,тъкмо в началото на месеца имат талони.Настоявай,все пак е хубаво да те види специалист.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в нд, 02 апр 2017, 23:03
Благодаря за това,че ми отговорихте. Това ми дава надежда да продължа напред. Ще следя темата и се надявам нещата да се оправят при мен. Защото това страшно много ми бърка плановете за бъдещето. Може би ще се откажа от следването информацията която уча там направо ме съсипва. Понякога когато съм на лекции имам болки в главата които ме мъчат и пречат на концентрацията.Започнах да тренирам по-малко с много лека тежест за разлика от преди когато дигах повече тежести във фитнеса. Разбира се тренирам когато се чувствам добре. Успокоителни не пия  заради Колит които ми откриха май месец 2016.   Оттогава много неща ми тръгнаха надолу,естествено септември месец се разбра,че имам и базедова болест. Не се оплаквам,но ми се искаше всичко това да го няма. Поздрави и ще следя темата.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 03 апр 2017, 02:06
Не се отказвай от следването,болестта ще мине,трябва да си осигуриш бъдещето.В какво се изразява твоят колит?Питам,защото при мен това беше първоначалното оплакване,заедно с обилно изпотяване и сърцебиене.Доста пъти имах обилни диарии и все ме приемаха в Инфекциозно отделение.Щитовидната ми жлеза се успокои,но колитът за съжаление не напълно.Той ми създава доста проблеми.
Между другото не точно успокоителни,а подходящи антидепресанти доста добре ми повлияха колита.Изписани са ми и защото имам зверско безсъние,което не изчезва.Вече е два часът а все още изобщо не ми се спи.Случвало се е и до пет,и до седем да си стоя без да ми се приспи.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в пн, 03 апр 2017, 05:49
При мен всичко започна от един антибиотик 'Зинат'.  Лекарката ми беше предписала първо един блистер. Понеже трудно минаваша настинката ми изпита втори. Оправих се с настинката.  На 31 март 2016 почуствах  болка и какво стана. Проблема с стомаха започна. Вдигнах температура 37,5 ходих при личната изпита лекарства нищо. После пак,и пак и накрая гастролог. Минах на ехограф. Всичко друго беше наред видя се,че имам раздразнено черво. След това заминах за София 3 дена Исул. Правиха ми всички изследвания. Горна,долна ендоскопия+кръвни изследвания. Всичко беше ок. Поставиха ми диагноза Синдром на раздразненото дебело черво. Имах някои изпотявания когато бях в болницата преди да легна. Но не ми направи впечатление. Върнах се   у дома. Започнах лечение с дуспаталин 200мг. До преди това нямах апетит,гадеше ми се много. Лека по-лека започнах да се връщам към нормалното хранене. Започнах да тренирам,всъщност само смених спорта. От време на време стомаха ми се обаждаше но,поне си бях аз. Пиех кармолис+ дуспаталин и имаше ефект. След това някъде август 2016 към края започнах да дигам кръвно. Нещо което при мен не е имало. Личната лекарка се усъмни и ми пусна изследвания. Излезе, имам проблем с жлезата. Хиперфункция имах високо кръвно, пулс висок треперене на ръцете. След това ми назначиха лечение с тирозол по-3 на ден. Доволен съм от ендокринолога си. След това минах на две таблетки дневно и накрая на една. Когато излизах и минех по-дълго разстояние започваше да ме боли главата,и пулса се увеличаваше. Връщам се в къщи и гледам кръвно 135/87 пулс 107 примерно. И така. Направи ми впечатление че и други хора имат колит и след това хиперфункция. Бившия ми класен има от 4 години колит но,няма такъв проблем като моя с жлезата. Явно при всеки е различно.  Предполагам,че някой хора имат проблем с жлезата без да имат колит. Не съм спец във всичко но, се интересувам. Това е като цяло засега ще продължавам да следя темата и да пиша.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 03 апр 2017, 07:59
Направи ми впечатление че и други хора имат колит и след това хиперфункция.
Бившия ми класен има от 4 години колит но,няма такъв проблем като моя с жлезата. Явно при всеки е различно.  Предполагам,че някой хора имат проблем с жлезата без да имат колит. Не съм спец във всичко но, се интересувам. Това е като цяло засега ще продължавам да следя темата и да пиша.
Много точно си забелязал. Не всички имат колит, но много голям процент имаме проблеми с черва и като цяло със стомах. Синдром на дразнимото черво (СРДЧ), колит, било то неизяснен, спастичен, улцерозен, Болест на Крон, гастрит, язва, проблеми с жлъчката. Разбира се, не всички, но повечето имаме някакъв проблем в тази насока.
Описанието на възникването на твоето заболяване е сходно с моето. При мен започна с цистит, последващи антибиотици, последвало разбутване на стомаха (при мен гастродуоденит и колит) и последвала хиперфункция.
Хипертиреоидитът е възпаление на щитовидната жлеза и причини за това може да са различни. В нашия случай - Базедова болест.
Доколкото знам, точно на база дисбакетироза и растеж бактерии и наличие на вирусно заболяване се отключва, а при някои причина е именно наличие на дисбактериоза в червата, където не се усвояват правилно витамини, минерали, храна. При други свръхрастеж на хеликобактер пилори, виновник за язва, гастрити. При други наличие на вирусна и бактериална инфекция в уши, нос, гърло. Хронични ларингити, фарингити, алергични хронични заболявания. При други растеж на хламидия. Наличие на лаймска болест, епщайн бар вирус, цитомегаловирус.
Къде, що има свръхрастеж на бактерии и наличие на някакво хронично заболяване, нерядко там се проявява и Базедовата болест.

Отделни случаи са - силен стрес, шок, смърт на близък, катастрофа, раждане, бременност, раждане, аборт, паник атаки и постоянна тревожност, депресия.
Най-честите причини за отключване на Базедова болест.

Наблегни на лечението на стомаха, жлезата ще се поуспокои. С каквото можеш си помогни. За каквото чуеш - пробвай. Точни насоки аз не бих могла да дам, понеже каквото съм опитала, засега вълшебното "хапче" и метод  не съм открила.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 03 апр 2017, 14:21
Потвърждавам последния пост на Merelenda и провокирана пак от него, питам дали някой от Вас се е подлагал на няколкодневно ( на мен ми препоръчаха 10 дни) оставане на плодове и зеленчуци с цел изчистване на тялото от паразити? Малко ме е страх предвид, че това си е вид стрес, а и доколкото знам при хипер не се препоръчва гладуване. Всъщност не малко, много ме е страх, предвид че в момента съм без хапчета, та да не си докарам пак проблем.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пн, 03 апр 2017, 16:11
По повод на гладуването, д-р Емилова на такива като нас не препоръчва гладуване, пък и 10 дневно, много продължително ми се вижда. Преди мн. години, още като излезе книгата на Лидия Ковачева аз реших да гладувам /много често ме болеше главата/ по нейния метод - на плодове и чайове, обаче на 4-тия ден колабирах и от тогава повече от 2 дни не си позволявам. Но познавам хора, които го правят, че и по 30 дена издържат. Някъде из нета четох за гладуването на болна от Хашимото, но направено в клиниката на Емилова.
Ако някой от форума е правил гладуване ще сподели, но според мен не прави нищо на своя глава.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 03 апр 2017, 16:16
Merelenda,имаш ли повече информация как се лекува колит?Стигала съм до над 60(няма грешка в цифрата) кърваво-слузести изхождания на ден.Казаха,че е улцерозен колит,после,че не е,после пак че е...Но съм алергична към лекарството за улцерозен колит и всеки гастроентеролог гледа да се отърве от мен,а личната лекарка ми повтаря "Ами така ще е..." или "Ами не ти е за първи път..." и също гледа да ме отпрати.Нооо...се оказа,че в моят организъм има силна липса на калций и витамин Д,а в София ми бяха установили и липса на Калий и според кардиолозите тази липса доста вреди на сърцето.Да не говорим,че има реална опасност костите да започнат да ми се чупят както зъбите.Последният професор, при когото ходих ми обясни тези неща.Не знам къде да отида и към кого да се обърна за помощ.Ходила съм и в София,и във Варна в университетски болници-никаква помощ.В София като ме изписваха след поредната ужасна колоноскопия,от която изкървих жестоко,ме попитаха какво пия за колита.Доста бързахме с майка ми за влака и не прочетох епикризата,само я пъхнах набързо в чантата.Във влака взех да я чета и видях,че са изписали онези лекарства,които им бях казала,че пия.Същите...Няма ли най-накрая да получа помощ,организмът ми все повече се уврежда.Зъбите ми ужасно се начупиха,но не леко да се изрони парченце,а направо се разцепваше целият зъб,включително и корените.Затова нямах шанс за коронки и се налагаше изваждане.Останаха ми само четири зъба.Нямам идея какво да правя занапред.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 03 апр 2017, 16:40
За съжаление нямам информация. Затова и писах:
Наблегни на лечението на стомаха, жлезата ще се поуспокои. С каквото можеш си помогни. За каквото чуеш - пробвай. Точни насоки аз не бих могла да дам, понеже каквото съм опитала, засега вълшебното "хапче" и метод  не съм открила.
Методи с изключване на глутен, вегенство, ГАСП диета и т.н.,детоксикации и паразитно почистване, водорасли, витамини и ала бала истории, не знам да са повлияли на някой, до степен -  пълно излекуване. Поне не и сред хората с автоимунни заболявания. Иначе писано по темата какво да се направи има бол, но реално излекувани... чакам някой да сподели.
А, между другото се сетих, че в групата за Болест на Крон и Улцерозен колит, преди доста време беше писал един човек, направил фекална трансплантация и мисля доста повече от година е добре. Не съм го засичала повече да пише.
Биологичните инжекции не помагат на всеки, но някои хора успяват да постигнат ремисия с тях. Близък на семейството ни е на такова лечение. Доколкото знам засега без резултат.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 03 апр 2017, 16:53
Диети съм пробвала какви ли не.Храних се без глутен може би около година и половина,без никакъв резултат.Пробиотици,билки и какви ли не още добавки не ми помагат.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 03 апр 2017, 17:00
 mariqivanova799, преди време съм била булемичка за дълъг период от време и стомахът до такава степен ми се беше увредил че...., тогава за период от 2г. бях на стриктно разделно хранене. Без ограничение в количеството но строго откъм съчетанието на храни. Това тогава много ми помогна. Майка ми, също в периода на менопаузата получи зверски колит, помогна й и на нея. Не казвам, че разрешава изцяло проблема но се подобрява категорично.
(Само дето е много трудно непрекъснато да си приготвяш всичко и да планираш всяко хранене.)


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 03 апр 2017, 17:42
Честно казано няма да ми пречи да пробвам.Все още не съм пробвала май само това-разделното хранене.Така или иначе не ям вкусна човешка храна.Вчера хапнах кренвирши със съвсем малко пържено яйце.Резултатът-40 минути рев в тоалетната.От къде да намеря схема за това разделно хранене,което при вас е помогнало?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в пн, 03 апр 2017, 19:08
когато бях в 4 клас имах гадни болки в стомаха. В следствие от физиотерапия която ми беше предписана поради проблеми с пневмонии и настинки. И тогава си спомням една лекарка която вече не практикува ми каза,че имам раздразнено дебело черво. Писа ми бусколизин 5 месеца го пих като имах болки и всичко мина. Сега от 2016 както писах много неща са променени объркани и неприятни. За една седмиа бях загубил апетит имах гадене. От лекарство което ми беше предписано от ендокринолога за да мога да заспивам по-лесно. Реламакс b6 Една от съставките на това лекарство предизвика тези симптоми. А,дотогава нямах проблем известно време около 2 месеца. Имах и подуване на стомаха. Не можех да ям много и реших отново да взимам дуспаталин 200 мг. Помага отделно личната лекарка ми писа  Био Гая. Заради колита и жлезата съм изключил храни като:
Зеле.боб, леща,карфиол,орехи,броколи. Сладко не ям предпочитам плодове.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 03 апр 2017, 19:29
Реламакс съм пила,на мен ми действа много добре,даже ми успокоява малко корема.Но то съдържа маточина и както при лекарствата,така и при билките е възможна нежелана реакция на организма към препарата.Ако има проблем би трябвало да спреш да го пиеш.Има билки,невен примерно,от които си получавам направо диария.Също и от полски хвощ.Преди пиех приспивателни,а личната лекарка ми изписваше Лексотан и ме караше да пия по 3 таблетки на ден.Но посетих психиатър и той ми обясни,че успокоителните не лекуват,също и приспивателните.Проблемът със съня донякъде ми решиха лекарствата,които психиатърът ми предписа.Освен,че трудно заспивах(най-рано към 3 сутрита),спях максимум три часа.В началото при мен беше голям кошмар,защото хиперфункцията на щитовидната жлеза при мен се отключи веднага след раждането.Да не говорим,че от гърдите ми не спираше да се образува мляко,изцеждах по 3 литра на денонощие и се чувствах силно обезводнена.Няма да го забравя този кошмар никога.Чак на седмия месец ми откриха хиперфункцията,а през този период от седем месеца се наслушах на малоумни диагнози и предположения,че симулирам,за да се оттърва от ангажимента към бебето.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 03 апр 2017, 20:18
В началото при мен беше голям кошмар,защото хиперфункцията на щитовидната жлеза при мен се отключи веднага след раждането.Да не говорим,че от гърдите ми не спираше да се образува мляко,изцеждах по 3 литра на денонощие и се чувствах силно обезводнена.Няма да го забравя този кошмар никога.Чак на седмия месец ми откриха хиперфункцията,а през този период от седем месеца се наслушах на малоумни диагнози и предположения,че симулирам,за да се оттърва от ангажимента към бебето.
Ужасно просто  :(
Може да те разбере само човек с тази диагноза. Никой друг.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в пн, 03 апр 2017, 20:19
Като цяло човешкия организъм е кофти система понякога. Така и човешките преживявания са различни при всеки. Мои бивши съученици с който поддържам контакт имам чувството,че не могат да ме разберат. Преди ходех на фитнес,кикбокс,карах колело на дълги растояния с една дума бях активен и здрав човек във всяко едно отношение.  Някои мои  познати изобщо не ме разбират, например като ме поканят някъде да излезем или да правим нещо което сме правили преди. И аз се чувствам понякога не добре. Те се чудят защо им отказавам след това сетят защо.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 03 апр 2017, 20:56
Angelov255, а представяш ли си да работиш, да се грижиш за семейство, да домакинстваш... да си любезна, грижовна, усмихната майка и съпруга... Ще свикнеш, че има и добри и по - лоши дни, а дано лечението ти повлияе добре.
Мariqivanova799,
Скрит текст :
мисля, че тук има тема за разделно хранене, но не съм я проучвала. Аз се базирах на 2 книжки: Разделно хранене -Владимир Леви и Сила за живот -3 част. По сергиите и книжарниците сигурно още може да се намерят. В тях има основните принципи и някои примерни менюта, като изобщо не съм се старала да ги спазвам дословно. Лошото на това хранене освен, че е ангажиращо е и по- скъпо. Освен това се отслабва. Трябва да се хапва разнообразно, за да не се получат липси.
И категорично поне в началото без пържено, кренвирши, изобщо готови колбаси да се избягват, без никакви пакетирани храни, газирано, сякакви готови сокове, сосове, супи, панировки и подобни. Дори да не се храниш разделно избягвай смесването на храни.
Основните принципи са, че до обед се пие чай и се ядат само плодове (или изцедени такива), като не се смесват сладки и кисели. На следващите хранения не се комбинират най-ощо казано въглехидрати и белтъци. Примерно баница със спанак или праз, или гъби е ОК но с яйца и сирене не е. Месото и млечни също не е желателно да се смесват. Белтък и жълтък имат различни свойства и т.н.  Ако решиш може да пробваш за 1-2 седмици, да видиш дали ще ти е добре.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ulyuly в пн, 03 апр 2017, 21:11
Здравейте! От както имам установена хиперфункция на щ.ж., имам и непрекъснато суха кашлица, т.е. от 10 години.Опитвала съм с десетки лекарства и народна медицина, без резултат. Има ли някои с такъв проблем и как се лекува?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 03 апр 2017, 21:20
Приемаш ли някакви лекарства? Да не е някаква алергия към нещо?
Свекърва ми цяла година беше със суха кашлица, докато не разбраха, че определени хапчета, които и бяха изписали я провокират.
След като ги спря и кашлицата изчезна. Като постоянно дразнене в гърлото, без да я боли и да е болна.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ulyuly в пн, 03 апр 2017, 21:38
Пия метизол, но когато го спря, пак кашлям. Мисълта ми е дали възела, който имам дали
 не предизвиква кашлица.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 03 апр 2017, 21:55
Не съм чувала. Да души, да боли при преглъщане, да опъва, да боцка в гушата - да, но кашлица да провокира  :thinking:
На мен тия дни ми каза УНГ, че имам хроничен фарингит. За него знам, че симптом е кашлица и дразнене в гърлото.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 03 апр 2017, 23:20
Merelenda,Nova Nadejda,благодаря ви момичета за подкрепата и за информацията.

Angelov255,не се отпускай,даже за момент не си позволявай да си мислиш за прекъсване и т.н.Щом те канят ще излизаш.Повярвай,по-добре е да вършиш нещо,отколкото да стоиш сам със себе си.Не искам да звуча все едно се карам,искам просто да ти кажа,че разбирам какво ти е.Но ако се отпуснеш ще си направиш възможно най-лошата услуга.Жлезата след време ще се успокои,но ако не правиш нищо,ще си пропуснал доста време.Реши ли дали ще отидеш на кардиолог?Аз съветвам да отидеш.На мен също ми е изписан Конкор,за който спомена Merelenda.Сваля кръвното доста.Аз съм с много ниско такова и го пия само вечер.През деня не мога,трябва да лежа ако го пия.Но за човек,който вдига кръвно е идеален.

За ulyuly-майка ми усещаше давене и изключително много кашлеше от щитовидната жлеза.Имаше някакъв синдром,забравих го,ще я питам утре.На прост български-имаше възпаление на цялата жлеза.От доста време имаше симптоми,но чак накрая когато взе да вдига температура и да има нетърпими болки в областа на врата,чак тогава тръгнахме по лекари.Спаси я професор Боян Лозанов в Токуда София.Уреди да я оперират в Микроинвазивна хирургия пак в Токуда.Само той и постави диагноза,другите само се чудеха.Бургазлии не пропуснаха да я изкарат симулантка.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в вт, 04 апр 2017, 01:11
Здравейте,прочетох коментарите. Решил съм да мина на кардиолог. Разбирам всеки има проблеми и това не е много приятно, знам,че са част от живота. От началото в моето семейство не срещах разбиране баща ми и дядо изобщо не разбираха какво става с мен. Майка ми се интересуваше,но и тя не беше много в  час за какво става на въпрос. При изследванията ми ендокринолога ми каза ,че всичко при мен е станало много бързо. И,е на основата на стрес. Понеже съм още млад и се чудя професионално на къде да се ориентирам това заболяване е съвсем естествено да не ме радва.  Аз съм от Плевен и в моя град както и на други места естественно не предлагат кои знае какво. Моя ендоринолог ми разказа за нейна пациентка която е била пред пенсия и си намерила работа като чистачка. Била е в началото на това заболяване и е  било страх да каже на шефа си какво и е. Често и ставало лошо виело и се свят, и с една дума тя си е знаела най-добре теглото си.  Каквото и да пишем някой били ни обърнал внимание. Според моята майка това заболяване не е за тежък физически труд,поне това което е чела. И говорела с ендокринолога ми. Засега не знам какво да пиша още,може би утре - нов ден, нов късмет.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в ср, 12 апр 2017, 10:45
Здравейте, отдавна не съм писала, сигурно защото искам да го забравя тоя фон Базед, ама нейсе :ooooh:.  Прочетох в списание 8 за Поларис диска, ако някой го е ползвал или има информация, моля да сподели. В списанието се говори за ползите му при Хашимото, но в сайта пък е описано, че помага при всякакъв вид на дисфункция на жлезата. Малко съм скептична към такива неща newsm78, но не се знае от къде ще дойде спасението.. :)


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в ср, 12 апр 2017, 22:25
Здравейте и от мен. Малко ще разкажа какво правих днес бях в перфектно състояние добре дотук всичко е ок. Отидох до банкомата изтеглих пари бях с такси, на връщане бях пеш и какво стана заболя ме главата  стана ми топло малко. Прибрах се и гледам следните стойности на кръвното
114/79 пулс 108
130/62 пулс 125
108/86 пулс 156
124/77 пулс 125
134/84 пулс 142
110/86 пулс 105
119/84 пулс 109
124/78 пулс 96.
 Хормоните ми са в норма обадих се на ендокрилошката   ми казах и за какво става на въпрос. Отговори ми ,че било нормално да имам такива кризи от време на време. Искам да знам дори  дори да сте в норма имали сте такива случай като моя да не можете да търпите топлината на момента, или когато да вървите повече от 1 километър пулса и кръвното да скачат до небесата тотално съм се объркал тази базедова болест ме съсипва на моменти.. Колкото до кардиолога другата седмица ще взема направление за него.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в ср, 12 апр 2017, 22:36
Ами като ти гледам резултатите и като съдя по себе си явно е възможно.Онзи ден бях с пулс 130 при положение,че пия два вида лекарства за сваляне на пулса.Кръвното не мога да коментирам,защото почти цял ден съм с кръвно 90/58.Понякога и по-ниско.
Не отлагай прегледа при кардиолог,това,че е възможно,не означава,че е нормално да имаш такъв пулс.
Да,в топлото съм много зле,а стойностите на хормоните са ми нормални и почти година не пия нищо за щитовидната жлеза.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в ср, 12 апр 2017, 23:00
 от време на време и преди ми се беше случвало да имам такъв пулс.  Не знам какво ще ми каже кардиолога колкото до пулса според ендокриноложката било нормално да имам такива стойности понякога. С една дума каквото и да пиша това заболяване за мен е коварно и самите лекари не знаят като,че ли какво да правят дават съвети,лекуват ни това е добре. Но нататъка като,че ли човек е сам.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 13 апр 2017, 06:47
Няма да се притесняваш.
Сподели с кардиолога състоянието, той ще прецени след прегледа.
Имала съм такива моменти, от нищото изведнъж се разтрепервам, нервно ми става, пулсът скача, кръвно вдигам, главата ме боли. Както и преди това споделих, бета блокер ще овладее нещата.
И сега имам такива моменти понякога, но са много рядко.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в чт, 13 апр 2017, 14:45
Angelov255, аз имам проблем с топлината, на моменти обаче ме обхваща такъв студ, че не мога да се стопля. Цялата зима на 2015/2016 не можех да обуя ботуши. Ходила съм в студа с леки обувки и ръцете винаги голи за да ми се охлаждат. Не можех да направя две крачки без да плувна в пот и да се изтощя. На една екскурзия в Стария Пловдив се разплаках, защото нямах сили да вървя наравно със семейството. Помолих ги да ме вземат на връщане...На работа отивах мокра. Прибирах се мокра. И всичко това на фона на нормални стойности на хормоните. Сега също реагирам много остро на всеки източник на топлина.
Момичета (и момче) аз започнах да получавам пристъпи на нервни кризи, влизам в няколко дневни епизоди със силно напрежение, стрес и реагирам ненормално на случки и ситуации, плача... И ОКР се появи и натрапчиви мисли и панически атаки, просто от октомври, ноември се влошавам непрекъснато. Като спрях метизола Начев каза да си следя само тсх на 6м. Последно февруари май го изследвах и беше в норма, макар и на долната граница. Чудя се дали да не пусна и другите.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 13 апр 2017, 14:50
Пускай само ТСХ. Няма смисъл другите, тъй като ако е активна жлезата, няма как другите да мръднат нагоре (ФТ4 и ФТ3), а ТСХ да е в норма. За такова чудо не съм чувала. В хипер ли си, ТСХ първо ще забие в нулата. Затова него следят при рецидив.
ТРАК може да покаже ако се е активирал автоимунният процес също. Така или иначе, ако е налице потиснато ТСХ (паднало надолу от референтните), ще поискат и ТРАК.
При мен и двата рецидива си ги показа само с ТСХ. После вече пусках и други хормони, за да се види откъде тръгвам с ново лечение.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в чт, 13 апр 2017, 15:16
Уф,моите стойности на ТСХ и ФТ 4 са идеални,точно в средата са.ТСХ ми беше 2 и нещо,ФТ 4 не помня,но пак идеална стойност.Без лекарства за щитовидната жлеза съм почти година.Откакто тя се успокои спя уж по-добре.Не съвсем добре,но по-добре от преди.Колитът гаден също се успокои малко,но съм постоянно на кортикостероиди заради него,по препоръка на двама лекари,не самоволно.
Обаче със сърцето имам проблеми.Освен Конкор кардиологът ми изписа и Корлентор.Даже ми ги дават по здравна каса,защото Корлентор е много скъп иначе,към 70 лв.И въпреки двете лекарства онзи ден беше топло и бързах да се прибера и ми стана лошо пред входа.Качих се,взех апарата и изненадааа-пулс 130.Три пъти го мерих,пак толкова.При положение,че пия два вида лекарства.Много съм се отчаяла вече.Вчера нямахме асансьор и се качвах няколко пъти пеша до седмия етаж.Пак жестоко сърцебиене,прилошаване...Не посмях да си меря пулса,за да не се плаша.Имах работа и излизах и като няма как,качвах се по стълбите.

А за топлината-ако е над 27-28 градуса,аз почти не мога да вървя.Задъхвам се,зачервявам се,започва пот да се лее по цялото ми лице.Като тръгна с познати на някъде,направо ме е срам.Хората си вървят спокойно,аз съм пред умиране.През лятото грим почти не слагам заради това потене и съм много нещастна,защото и двете ми очи са изпъкнали като на жаба.Подарък от Базеда разбира се,но е много,много грозно.С повече чернилки по очите,моливи,очни линии не личи толкова.Но без грим е очеизвадно.

А за потенето- не ми стига Базеда,а преди няколко години ми премахнаха оперативно матката и яйчниците.Едва на 28 годишна възраст ми се наложи.Преживях жестоки вълни,които малко отшумяха,но все още вечер е много зле положението.Дори сега през зимата,в големите студове не пускам печка в стаята,в която спя.По най-тънка дрешка и едно одеалце спя.Иначе толкова се потя,че трябва да ставам да се суша.Хората носят клинове под дънките през зимата,а на мен само при мисълта ми става горещо.
Ендокринолозите казват,че при нормални хормони на щитовидната жлеза тези вълни не са от жлезата,гинеколозите твърдят,че понеже са минали 6-7 години от операцията,по-скоро е от щитовидната жлеза.Личната лекарка повтаря"Ами така ще е...".

На оплаквах се едно хубаво,но тези състояния много ми пречат.Не успявам да си намеря работа.Пълно е с обяви за тежка физическа работа,която дори в ТЕЛКа ми е обявена за противопоказна.

Което ме подсеща да попитам-за Базедова болест дават ли ТЕЛК?На мен за нея са ми дали 0 процента,също и за колита,който ме съсипва.Единствено за липсата на матка и яйчници ми дават 50 процента.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 13 апр 2017, 15:25
Цитирам ти:

Цитат
Раздел II

Болести на щитовидната жлеза
1. Щитовидна хиперфункция (тиреотоксикоза), Болест на Базедов:
      1.1. средно тежка форма - рефрактерна на лечение или с хронично-рецидивиращ ход с органни увреждания без   траен функционален дефицит: 40 - 60 %
      1.2. тежка форма (значителна загуба на тегло, пулсова фреквенция при покой над 120 удара/мин., тиреотоксично   сърце, изявена (клас 4 - 6) ендокринно асоциирана офталмопатия); в оценката на окончателния процент на трайно   намалена работоспособност се вземат предвид и процентите, определени за функционалния дефицит на   сърдечно-съдовата система и зрителния анализатор: 70 - 80 %
Забележка 1. При деца до 16 години процентът при всички форми на заболяването се приравнява към т. 1.2.
2. Щитовидна хипофункция (микседем):
      2.1. добре компенсирана със заместително лечение: 0 %
      2.2. при незадоволителна компенсация въпреки заместителното лечение в зависимост от отражението върху общото  състояние и усложненията: 20 - 50 %
      2.3. при вроден хипотиреоидизъм в зависимост от психосоматичното състояние у деца (кретенизъм, наносомия,  костна дисплазия): 60 - 100 %
3. Карцином на щитовидната жлеза:
      3.1. след отстраняване на папиларен или фоликуларен тумор 1 - 2 стадий до 5-ата година: 50 %
      3.2. след отстраняване на недиференциран и медуларен карцином или на папиларен и фоликуларен карцином в 3 - 4  стадий, от първата до 5-ата година: 60 - 80 %

Забележка 2. При определяне на окончателния процент на трайно намалената работоспособност се вземат предвид и процентите, определени за остатъчните органни увреди и усложнения, включително вследствие на проведеното лечение. При деца до 16 години процентът на намалената възможност за социална адаптация по повод карцином на щитовидната жлеза се движи в границите от 80 до 100 %.
4. Високостепенна и ретростернална струма, преценена в клинични условия като иноперабилна, с компресивен синдром, съпътстващи заболявания и напреднала възраст, които са контраиндикации за операция: 50 - 100 %
5. Тиреоид-асоциирана офталмопатия (без изявени тиреоидни нарушения):
      5.1. клас 4 - 5 - 6 по Европейска тиреоидна асоциация (ЕТА) в активен стадий: 50 - 90 %
      5.2. клас 4 - 5 - 6 (по ЕТА) в неактивен стадий: 40 - 70 %


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в чт, 13 апр 2017, 15:33
Да,аз тези неща съм ги чела.По-скоро питах дали някой реално получава ТЕЛК,защото в моя пише-Базедова болест-0 процента,неспецифичен колит-0 процента.Тази година през есента пак ще се явявам на комисия и вече съм решила да обжалвам и в София.Не че ако ми дадат 70 вместо 50 процента нещо ще се промени,но все пак...


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 13 апр 2017, 15:37
Нямам идея. Май никой с телк не е писал тук.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в чт, 13 апр 2017, 15:44
Явно не дават.На майка ми и отстраниха цялата жлеза,има проблем с единия крак и се яви на ТЕЛК.Разкрещели и се,че няма повод да се явява, защото липсата на жлеза била компенсирана с Л Тироксина.А майка ми след операцията е друг човек.Преди много ме тормозеше да съм се стягала,сега,когато и дойде на главата каза,че просто не е вярвала,че човек може да се чувства така.От ТЕЛК и признаха 35 процента инвалидност.Аз подозирам,че и моите 50 ще ги намалят,но дано не съм права.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в чт, 13 апр 2017, 17:09
 Щом е автоимунно заболяване може би това взима силите на организма. И един път засегнат ли е този орган незавасимо дали сме в норма или не просто няма управия. Коварно заболяване е иска ми се и аз да бъда добре, но какво да се прави. Сега лятото ще имам изследвания дано всичко бъде ок с тези хормони.  Даже питах ендокриноложката за басеин каза ми,че мога до 11 часа няма да имам проблем просто трябва да хода по-рано,но кой знае защо аз не и вярвам.  Според мен всичко това е един голям и труден кръг.  Все едно няма оправия. 


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в чт, 13 апр 2017, 17:46
Не знам дали ви се е случвало но,понякога ми се случва да ми се спи през целия ден и да ми е малко отпаднало това от време на време се случва. Все едно не съм си доспал.  Иначе тренирам вкъщи от време на време с лека тежест за разлика от преди време когато дигах 70-80 килограма във фитнеса. Жалко,че няма кои да обърне внимание на хора с нашите проблеми. Когато говоря с майка ми по-тези въпроси тя смята,че това заболяване не е само за телк,а също и за пенсиониране по-болест. А,това явно е не възможно след като нищо не е направено по-въпроса,и се питам били станало някакво чудо за да няма толкова хора да се мъчат по-този начин.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в чт, 13 апр 2017, 18:28
Ангелов,дори да си пенсиониран по болест,не виждам как млад човек ще се справи.Тези като мен,които имат ТЕЛК 50 процента имат право на пенсия.Аз получавам точно 137 лв и стотинки на месец.Сам прецени дали стигат.С тях успявам да си купя само лекарствата за месеца и дребни неща.С дете съм,разведена.Бившият ми съпруг преди десет години си тръгна сам с думите"На мен болна жена не ми трябва."Родителите ми са ни прибрали с детето и ако не бяха те,досега да сме умрели от глад.Постоянно се опитвам да намеря работа,имам образование български и немски език от Пловдивски Университет.До 2014 все си намирах по заместване работа,но сега няма.И търся нещо друго,но съзнавам,че човек с много болести няма равен шанс със здравите хора.Да не говорим,че видят ли ТЕЛКа,работодателите подскачат като ужилени от стършел.В Бюрото по труда имат заявки за хора с ТЕЛК,но от там ми предложиха място като чистачка в училище.Бясна бях,защото имам диплома,в която пише "учител".Предложиха ми и лека работа в едно производство и там пък отказаха да ме вземат,защото съм била прекалено квалифицирана за мястото.Вчера опитах в друго производство,на интервюто говорихме за работа на компютър,а изведнъж ме пратиха в цеха.Дванадесет часова смяна,работи се прав,без право на сядане,една почивка на обяд.Е,опитах.На осмия час бях толкова каталясала,че едва се прибрах.И плаках до два снощи,че за нищо не ставам.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в чт, 13 апр 2017, 19:32
Здравейте,аз съм майката на Ангелов. Прочетох това което сте написали и смея да кажа,че нямам думи.
Той е на 20 години моя син. И не знам просто какво да го посъветвам мисли на напусне мястото в което учи,ако изкара едни курсове за книжка B-категория не знам какво ще излезе от всичко това. Плюс това той има проблем с един преподавател който нарочно не му даде изпита. Има четири успешни изпита,но предпочете да не запише втори семестър, а го отложи  за една година. Мислеше след като завърши успешно висше да изкара 6 месеца в една полицейска школа. Физически беше готов за това. Но, с този проблем който се яви и това вече е химера. Следя всичко което пишете но, е правилно той да контактува с вас. Неговата ендокриноложка при едно от посещенията при нея беше казала пред мен,че можел да стане какъвто иска, на което аз и отговорих,че това са глупости. Така,че както и да го мисля явно няма ясен отговор на проблема.  Вие също си имате вашите проблеми аз самата обичам да се движа да ходя и ме е яд,че има тъпи хора които не могат да разберат истинската сериозност на това заболяване и последиците от това. Надявам се някоя от вас да ми отговори. И да не забравя весели празници на всички вас от този форум.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в чт, 13 апр 2017, 20:03
Здравейте.Аз и него го посъветвах да не си прекъсва обучението.Когато успявах да си намеря работа съм ходила,независимо от това колко ми е зле,колко не съм спала и т.н.
За полицейската школа не мога да коментирам,той ще реши дали ще има сили.Задължително го заведете на кардиолог.Възможно е да се овладее това сърцебиене и да се почувства доста добре.Аз от сърце ви пожелавам този вариант.

За съжаление тази болест се развива най-вече при млади хора.Бях на 24 когато се разболях,сега съм на 34.Все още съм млада,а като тръгна да вървя през лятото съм по-зле от възрастните жени.Запъхтявам се,зачервявам се,плуввам в пот и ми прилошава.Пулсът ми стига до над 130,хем съм с лекарства.

Искрено ви пожелавам момчето да се оправи,а също и да се научи да живее добре въпреки това състояние.Казвайте му да излиза,когато го канят навън,да не се затваря сам с лошите мисли.Ако трябва и психиатър потърсете.Не е срамно,и аз пия антидепресанти и съм доста по-спокойна откакто ги пия.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в чт, 13 апр 2017, 20:24
Благодаря за това,че ми отговорихте. Що се отнася до следването и на мен ми се иска да продължи,но той трябва да вземе решение. Мисля,че като вишист би имал повече шанс в живота. Наистина не знам какво да го посъветвам вече. От опит знам,че хората са лоши по-принцип. Нямам напред вид  всички а,такива които не могат да разберат проблемите на другите.  Повечето работодатели са ми ясни какво представляват те предпочитат такива хора където да им вършат работа. С една дума за мен това е една патова ситуация. Но ще видим нататък все нещо ще решим.  Иска ми се всички хора да бъдат добре не съм от злобарите,но бързо кипвам. С една дума да не ви занимават повече утрешния ден нека бъде по-добър за всички.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в чт, 13 апр 2017, 21:12
Може при Вашето момче да се развият по-добре нещата.Щом е хванато навреме заболяването и при добро проследяване и лечение може значително да се подобри.Аз седем месеца се влачих без диагноза,после пък направих агранулуцитоза от Пропицил и дълго ме беше страх да опитам с Метизол.Голям кошмар беше.На практика може би повече от година съм била без лечение.То и затова толкова ми се увредиха червата.

Дано бързо да се съвземе момчето и наистина отидете на кардиолог,важно е.Аз и при кардиолог не ходих в началото,а е трябвало.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 13 апр 2017, 22:03
Със заболяването се свиква, колкото и неприемливо да звучи и нагаждаш живота си съобразявайки се с него.
Разбирам притесненията на Angelov255, тепърва се запознава с болестта и всячески ще се опита да си помогне и овладее нещата.
Истината е, че само човек с тази диагноза може да разбере друг човек с диагнозата и никой друг.
Само човек с тежки последици от Базед, може да разбере друг такъв. При някои заболяването протича леко, или влизат бързо в ремисия, нямат последици върху други органи и кратко казано - абе не е кой знае какво за тях. Такива хора като нищо могат да те обвинят, че едва ли не се гевезиш, че едва ли не преувеличаваш, сам си влошаваш положението, като не излизаш, като не спортуваш, като се храниш нездравословно и т.н. и т.н. Причини! Един вид измисляме си причини.
Всеки си знае от неговата камбанария какво е, но като цяло се подкрепяме и разбираме и горепосочените случаи са единици, защото самото заболяване е с хроничен ход и това че днес си в ремисия, не е гаранция, че цял живот ще си. На приливи и отливи, отключващо се от различни събития, боледувания и препятствия и с труден начин на постигане на ремисия.

Операцията не е решение - факт, но с нея може да се каже, че до известна степен някои хора се чувстват по-добре, но... има и такива, които се чувстват по-зле. Има и такива, които след операция са дълги години в ремисия и дори забравят за заболяването. Много добра опция, но знае ли човек, дали ще е щастливец в това отношение!

Както и да е. Отклонение голямо направих.
С цялата история исках да кажа на Angelov255, да не се отказва от нищо. Да се бори да живее, както досега го е правил. Плавно ще свикне с болестта и ще му се подредят нещата, дай Боже и да влезе бързо в ремисия и да спре хапчетата.
Важно е по-малко стрес. Спортът не пречи. Да не е интензивен в началото, след това според възможностите ще прецени натоварването.
Учението също. Аз започнах на дърти години да уча и макар да обвинявам чичо Базед за това, че не можех да запомням материал... като тръгнех да пиша на изпит се оказваше, че всичко си помня. После може да съм забравила, но важно е на изпита, нали?  :lol:
За работата вече - там не смея да се обадя. Там всеки преценява. По-нататък ще се мисли, но не трябва да е натоварваща интензивна. Нещо спокойно, в малък екип.

Ендокринолозите - за каквото и да ги питате, дали причина е болестта, ще чувате само - не. Питайте тук, патило... ние ще споделим от опит :mrgreen: Едни други установяваме кое е от болестта, кое не. Като ни се покриват на всички симптомите и болежките, няма от какво друго да е.

И още нещо, просто като насока. Да изследвате витамин В12 и витамин Д. Ако нивата на двата витамина са в ниски стойности да се вземат навременни мерки.
Ако има някакви стомашни проблеми, да се лекуват.
Ако има някакви инфекции (бактериални, вирусни - независимо какви), нещо хронично - да се лекува.
Всякакви възпаления и тлеещи инфекции, рефлектират на щитовидната жлеза. Включително проблеми със зъбите. Да се лекуват навреме.
Засега това се сещам. Ще допълваме в движение.

Приятна вечер от мен.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в чт, 13 апр 2017, 22:27
Аз подкрепям мнението за изследване на витамин Д.На мен никой не ми беше казал и преди година и нещо започнаха да ми се чупят жестоко зъбите.Дори корените се счупваха и зъболекарят ме насочи към такова изследване.Имам силен дефицит на витамин Д и калций.Ендокринолозите твърдят,че на са виновни те,от колита било.Не се усвоявала храната добре при тежък колит като моя.Виновни на практика няма,но и зъби в устата ми няма.Е,има,но само 4.Жена на 34 с 4 зъба.Направиха ми протези,но не мога да свикна с тях.
Витамин Б не съм правила,но щом Merelenda казва,ще пусна по- нататък.Така или иначе пия в момента витамини,дано има някакъв ефект.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 13 апр 2017, 23:18
Мария, недостигът на един от двата се спряга като причина за развитие на автоимунни заболявания. Улцерозния колит спада към тях. А и да не беше той, Базеда сам по себе си е автоимунно. А и по принцип знаеш, че едно автоимунно рядко протича самостоятелно и почти винаги си води опашка (някое друго). При мен за Болест на Крон имаше съмнения, но така и не стигнах до по-сериозни изследвания.
А съвсем отделно напомням, че повечето имаме някой стомашен или чревен проблем, което пречи на усвояване на витамини и минерали и ей ти причина за поява на други заболявания (включително автоимунно).
В алтернативната медицина нерядко се споменава, че всички болести тръгват от стомаха. За мен - факт!
И от вирус да се започне, и някаква бактерия да е причината, все се стига до дисбактериоза и отслабване на имунитета и се отключват други заболявания.
Стресът е другият фактор, който също удря стомаха. При тревога, уплаха и стрес, боледуване, първо там удря. После всичко останало.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пт, 14 апр 2017, 01:16
Merelenda,благодаря за информацията.Пия си витамините,нямам друг избор.Дано се усвояват.Опитвала съм да пия витамин Б комплекс,на няколко марки,но не ми понася на червата (то какво ли им понася изобщо),чист витамин Ц под каквато и да е форма много трудно също ми понася.Сега съм си взела детски сироп с витамин Б комплекс,но не съм го пробвала още.Пия и Центрум,те най-малко ми дразнят.
Много се измъчих с тези автоимунни заболявания.
Да се редактирам-купих и Калмацин,и обикновен калций и Вигантол.Вигантолът ми го изписа един професор,за калция каза да купя каквото си реша.Дадах 50 лева в аптеката и сега се моля да има полза от това.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в пт, 14 апр 2017, 14:46
Да се включа и аз ...мило момче - Ангелов горе главата ще се подредят нещата просто трябва време.Имам няколко примера около мен с тази диагноза включително и мъже.Ще ти дам пример с моя приятелка ,избирам нея ,защото се разболява на 18.години.Лекуваха я периодично имаше периоди на ремисия и обостряне.Така до 26 години междувременно завърши университет и магистратура ,работейки .На 26 години и отстраниха жлезата- нямаше избор.Тя продължи да работи ,един много успешен млад човек.В момента е на 37 ,омъжена ,роди момченце вече е на 3 години,следва втора магистратура и работи изкачвайки се бавно и сигурно в йерархията на фирмата.Не и е лесно ,имаше много тежки моменти не можеше да изкачи 10 стъпала,сърце,очи... От няколко години активно спортува без прекалено натоварване 3 пъти в седмицата е в залата.Казвам ти всичко това ,защото има много хора с това заболяване ,различни съдби някой преминават по-леко ,други с усилия и усложнения.Аз самата се разболях през януари и няма да преувеличава ако кажа бях доста зле.Но ето полека лека започва да се възстановявам изследванията влизат постепенно в норми,органите работят пи.добре.Ти си толкова млад още и всичко е пред теб ,ще се справиш и ще излезеш от това по-силен.Вярвай !     Светли празници на всички! Бъдете здрави ,усмихнати и щастливи !


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в пт, 14 апр 2017, 17:46
Благодаря ви за вниманието! За това,че ми давате   кураж,сила и това ми връща вярата в живота. Желая ви весели празници и ако има нещо ще пиша пак. Радвам се,че има такава тема в този форум, където може да обменим мнения и да разменим някой полезен съвет.Както вече ви пожелах приятни празници и много усмивки живота все пак е хубав и си струва да се живее. :peace:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в вт, 18 апр 2017, 10:23
До Ангелов!
Аз като всички останали тук от форума ще ти кажа, че живота трябва да се живее и болестта не трябва да е нещото, което да ти попречи да го направиш така, както си мечтал, както си планувал. Не се отказвай от ученето, от полицейската школа и от всички други малки или големи мечти. Отиди на кардиолог и на какъвто друг специалист трябва да отидеш. Тоя път трябва да го извървиш, но не позволявай на отчаянието да те победи. Имаш подкрепа от семейството си, а това, че другите, изключвам хората от форума, не те разбират не е от голямо значение. Ти не знаеш, кой какво крие в себе си и съответно и ти от гледната точка на някого няма да го разбираш, но така стоят нещата. От моя опит съм стигнала до едно заключение, че проблемът на давещия си е негов проблем, той, собственоръчно  трябва да се хване за косата и да се измъкне.  Това ти го казвам като майка, не твоята, но майка.
     Малко дълъг пост, но надявам се да ти е от полза.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: deni-sta в сб, 22 апр 2017, 18:48
Здравейте,отдавна ви чета...аз до сега 2 пъти съм била на лечение за Хиперфункция и Хашимото.Март 2016 всико бе ОК и спрях двугодишно лечение.Периодично пусках ТСХ и то падаше,но беше все пак в норма.Миналата събота реших да го проверя и ТСХ беше 0,295 /0,3-4,2/ и ФТ4 16,22/12-22/..Свързах се с лекаря и ми каза да си пусна и ТРАК и ФТ3.Днес ги пуснах в същата лаботарория-ТСХ -0,390,ФТ3-4,96/3,2-6,8/и ТРАК 5,18 при над 1,76 положителен.До сега при предишните ми лечения ТРАК беше граничен или отрицателен.Може ли да е Базед при тези хормони или грешка на лаборатория-да повторя в понеделник??Оплакванията ми са сърцебиене и повишаване на пулса,но това го имах и с нормални хормони..
Благодаря на отзовалите се.
Привет отново от мен...след предишния ми пост ходих при д-р Шинков,който искаше да изчакаме жлезата сама да влезе в ремисия ,правих ново ТСХ на 25.03-беше 0,36,пак Шинков и пак изчакваме...днес пак пуснах ТСХ-вече е 0,179/0.3-4,2/..този път няма мърдане от лечението..Да ви питам,вие пушите ли...аз пуша по 3-4 цигари на ден...не мога взе още да ги спра напълно,макар да знам,че трябва..и другото ми питане е свързано със селена-бях си купила и пиех Селен Депо-с удължено освобождаване,но ми беше все замаяно и ниското ми кръвно съввсем взе да пада-спрях селена и нещата се оправиха-вие имали ли сте такива странични действия?
Хубав уикенд ви желая!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в сб, 22 апр 2017, 18:56
Дени, съжалявам.
Ами, ще се пият хапчета. Той ТРАК сам е показал, че няма как да влезеш в ремисия без хапчета.
Със Селен изобщо не се занимавай. По-точно, не разчитай на него с нещо да ти помогне. Може да си го пиеш, разбира се, без очаквания.
Никога не съм пила Селен. Доктор не ми е изписвал, а на запитване е отговаряно леко иронично, че са ми напразни надеждите.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в сб, 22 апр 2017, 20:58
Дениста, много тъжно. Пила съм селен, и с него и без него беше все едно.
И аз спрях хапчетата след второто двугодишно лечение, ще видим какво ще стане.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в нд, 23 апр 2017, 01:12
Аз си пуша.В никакъв случай не давам идея да се пуши,казвам аз лично какво правя.Когато забременях просто изхвърлих кутийката с цигари,която имах и спрях от раз,а и все ми се гадеше ужасно и не ми беше до цигари.Като родих,буквално в часовете след раждането започна ужасът.Първо всичко започна с щитовидната жлеза,после се разви и колитът.Продължавах да не пуша.Един гастроентеролог ми подхвърли,че цигарите облекчават колита.И ги почнах.Има някакъв ефект,със сигурност ми облекчават болката.Наказана съм да съм силно алергична към болкоуспокояващи и единствено цигарите малко ми облекчават болките в корема.След ваденето на зъбите също само на цигарите се надявах.Изключително много ми се искаше да пийна Аулин,Аналгин или каквото и да е обезболяващо,но опитът ми е доста лош с подобни лекарства.Дори след операциите нищо не ми изписваха за болката,съветът беше да стискам зъби.От цигарите имаше някакво облекчение.
Не пуша много,една кутия ми стига за два,три дни.
Кардиоложката ми каза да не пуша,защото цигарите също ускоряват пулса.Обясних защо пуша и тя с половин уста призна,че имат въздействие върху колита.

За селена-опитвах да пия,предизвиква ми ужасна диария.Е,и витамин В комплекс,и чист витамин Ц също ми предизвикват подобни оплаквания.Само един Центрум(не му правя реклама) горе-долу ми понася,пия го два дни,два дни не го пия,че иначе пак диария...В него има селен,може да пробваш под такава форма да го пиеш(в комбинирани витамини) .То изобщо хранителни добавки трудно ми понасят.Личната лекарка ми изписа Фитокардин.Много добре ми се повлиява сърцето,но колитът,който ме съсипва, изобщо не го харесва.Той едно си знае-диария.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в нд, 23 апр 2017, 06:43
Цигарите са много, много, много вредни. Факт. Четох в групата за Болест на Крон и Улцерозен колит преди време, че при УК им облекчават болките. При Болест на Крон няма тази полза от тях. Някои са се сблъскали със заболяването след отказване на цигарите. Звучи стряскащо информацията. И сега четейки написаното от теб  mariqivanova799, и ти споделяш същото, което съм чела от други болни.

За Базеда казват, че 40% от рецидивите при пушачите се дължат именно на цигарите. Дали е така... не знам.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в нд, 23 апр 2017, 12:04
Да,четох,че при отказване на цигарите при някои хора се развива колит и определено ме е страх.
Знам,че са много вредни,но честно казано при мен има някаква полза,а и ме е страх да ги спра,признавам.Явно и при други помагат за колита.

Сега се замислих и се редактирам.На практика при мен най-тежката форма на колит възникна точно в период,в който бях спряла цигарите.Ужас.
Иначе от дете имах болки в корема,даже изобщо не исках да ям като малка,защото след храна умирах от болки.После като ученичка имах период,в който ми беше добре,за съжаление го свързвам със започването на цигарите.Като студентка имах доста кризи с колита,но нямах кървене.Явно е било от нерви,и тогава пушех.
Истинският ужас започна след раждането и за съжаление след спиране на цигарите.

Искам да попитам нещо-питах лекари ендокринолози,но не ми отговориха,посъветваха ме да се консултирам с гинеколог.
Имам вълни,които явно няма да спрат заради тоталната хистеректомия.Не съм пила до сега хормонозаместителна терапия,но искам да започна.Всеки гинеколог ме кара да започна,имам изписани няколко препарата от различни лекари.
Но ме е страх.Страх ме е,че може след промяна на хормоналния баланс в организма отново да се получат катаклизми.Я с щитовидната жлеза,я с колита.Личната лекарка казва,че съм права и нищо да не пия.Другите мълчат по въпроса.А аз не знам дали съм права или мисля глупости.Но все пак при мен ужасът се отключи точно от хормонални промени ,веднага след раждане.
Нищо не пия,страх ме е.Някой има ли някакво мнение по въпроса?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: deni-sta в нд, 23 апр 2017, 23:16
В интерес на истината аз спрях Тирозола март 2016... а пропуших за пореден път май 2015 по бала на дъщеря ми и до днес пуша 1 кутия за седмица..Давам си сметка,че съм пушила и на 1 т.Тирозол...и без него...но предишните ми стойности на ТРАК бяха гранични...а сега 5 и нещо,което си е показателно..
Да ви питам-кой е най-изразения симптом при вас-аз реших,че ТСХ е паднало,защото започна да ме друса нервата без причина,някакво гадно вътрешно безпокойство,от което и пулса ми се качва...а..и от известно време съм със запек-и това ли е екстра на Базеда newsm78


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 24 апр 2017, 00:17
deni-sta,ти си късметлийка.При мен имаше жестоко потене,на ден съм сменяла и по над десет блузи.Освен това понеже стана след раждането,гърдите ми отделяха по над три литра кърма на ден.Препълваха се за по-малко от два часа и на практика ревях и цедях почти непрекъснато.Появиха се жестоки диарии,от които дотолкова се обезводнявах,че доста пъти лежах в Инфекция.Да,сърцебиене и нерви също,но на фона на всичко това,плюс жестоко безсъние...Дотолкова не можех да спя,че с триста зора заспивах към три и се събуждах към пет-шест.Бях преуморена.Интересното е,че така се мъчих седем месеца,преди изобщо да ми поставят диагноза Тириотоксикоза.Нямах идея какво се случва,личната лекарка ме караше да ходя по психиатри,имах диагноза Следродилна депресия.Тъпчеха ме с Лексотан,за да мога да спя.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 24 апр 2017, 06:57
При мен най-вече пулса, още със ставане над 120. Нервност, потене, напрежение, безпокойство, безсъние.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пн, 24 апр 2017, 09:31
И аз да се отчета след тримесечно изчакване - Витамин Д ми се е покачил до 40.88, намалена ми е дозата от 60 капки на 30, но фосфатазата и паратхормона ми са си повишени, има понижение, но не са в норма.
Направих си и пълен набор хормонални изследвания:
-ТСХ - 0.701;
- фт3 - 2.55;
- фт4 - 0.935;
- Траб - 0.79.
Тук, май нещата влязоха в референтните стойности, а и  ехографията показва, че жлезата не е уголемена и е без възли. Обаче тая фосфатаза...прати ме доктора на изследване на костна плътност, оказва се, че ми е намалена с 16%, при което май се задейства сценария с рязането на паращитовидната жлеза, имало връзка между паратхормона, фосфатазата и паращитовидните жлези, де го чукаш, де се пука.... Днес ще му нося изследването и сигурно ще ме праща на скенер, защото с ехографа не могат да се видят паращитовидните жлези. Продължението предстои....Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 24 апр 2017, 10:06
Djerlinda,60 капки какво?Вигантол ли?
Питам,защото при мен витамин Д беше 3 при норма над 20 и ми изписаха по 8 капки.После беше станало 7,но пататхормона се беше завишили още.Професорът от Варна каза по 4 капки.Това 60 капки от къде го изписаха?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пн, 24 апр 2017, 10:12
Да, Вигантол, ендото ми го предписа. Първичното ми ниво на витамина беше някъде окол 27, предписа ми да пия по 60 капки на седмица, сега след три месеца прием се е покачило до 40.88 и ми намали капките на 30 на седмица.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 24 апр 2017, 10:25
Да, Вигантол, ендото ми го предписа. Първичното ми ниво на витамина беше някъде окол 27, предписа ми да пия по 60 капки на седмица, сега след три месеца прием се е покачило до 40.88 и ми намали капките на 30 на седмица.

Ох,това е на седмица.Аз помислих,че на ден,защото аз трябва да ги пия всеки ден.
Извинявам се,аз не съм разбрала.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 24 апр 2017, 10:44
Може и на седмица наведнъж да се пият. По-удобно е.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 24 апр 2017, 10:56
Да,и аз често забравям да го пия.Много съм отнесена и завеяна.Когато не го пия няколко дни,вземам наведнъж 15 капки.Повече не смея,че пише ужасни неща за предозирането.
Аз си купих някакъв калций,в него също има витамин Д,взех и Калмацин,и в него има витамин Д.Дано има ефект от цялата работа.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 24 апр 2017, 11:01
С витамин Д трябва да приемаш и магнезий, нали знаеш? Между калций и магнезий да има минимум 4 часа разлика или най-добре калций сутрин, а магнезий вечер.
Комбинираните препарати не са добро решение и често са с минимални дози. Отделно, че изобщо не трябва да се смесват.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 24 апр 2017, 11:31
Merelenda,много ти благодаря.Изобщо не знам,че трябва и магнезий.Никой лекар не си прави труда да ми обясни.Последният професор каза да пия витамин Д и да си взема някакъв калций.И нищо друго.Уж чета в Интернет,но не съм попадала на такава статия.

Едновременно ли се пият витамин Д и магнезий?Може ли препоръка за някакъв магнезий до 10 лв.Също и за калций,пак до 10 лв.
Все пак ще си доизпия Калмацина,може пък да има полза от него.
С тези хапчета ми е кошмар.Пия доста неща и изпозабравям половината.А да не говорим,че всеки месец като ми кажат сумата в аптеката(около 100 лв) и ми се доплаква.Така искам да съм здрава и да ги давам за дрехи,за нещо за детето,евентуално за маникюр ...Само веднъж съм ходила да ми сложат гел лак,но беше много красиво.
Как можаха толкова болести наведнъж да ме връхлетят.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пн, 24 апр 2017, 11:43
Аз магнезий си вземам на Допел херц - някъде около 6 лв. е , стига за месец.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 24 апр 2017, 12:03
О,супер,много благодаря.На Допелхерц са хубави хранителните добавки.
Сега остава да намеря хубав калций.Аз взех един за 10 лв,но нямам представа дали е хубав.
Аман от лекарства.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пн, 24 апр 2017, 12:20
Аз калций не съм вземала, пък и изследванията ми за калций са  в норма.  Не аман ами два пъти аман от изследвания, доктори и лекарства. Като се има предвид, че аз отскоро съм в играта и вече ми е писнало, какво остава за тия дето са в тоя капан отдавна...съчувствам им най-искрено.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 24 апр 2017, 12:32
О,супер,много благодаря.На Допелхерц са хубави хранителните добавки.
Сега остава да намеря хубав калций.Аз взех един за 10 лв,но нямам представа дали е хубав.
Аман от лекарства.

Препоръчвам ти тази много полезна статия за магнезия, неговите съединения и в какви проценти се усвоява спрямо съединението.
https://www.bb-team.org/articles/4680_magnezii-vidove-i-polzi#ixzz3rMUNaDXl
По-евтините форми на магнезий обикновено са магнезиев оксид и карбонат, макар че има и скъпи такива. На всяка опаковка магнезий пише какво е съединението и може да прочетеш в листовките онлайн на всяка фирма предлагаща магнезий с какво съединение е. Целта е да има по-добра усвояване на магнезия и в статията е описано кои съединения, в какви проценти се усвояват.
Иначе, аз също най-често съм взимала карбонат (макар почти нищо да не се усвоявало от него), свекърва ми също от години пие. Тя взима карбонат на Абофарма магнезия и е доволна. За около 7 лв някъде и излиза опаковка за 30 дни.
Майка ми половин година близо пиеше Магнерот, после Магнезиум Диспорал на саше.  Взима си на бройки, че не може наведнъж да отдели сума.

Като по-евтин вариант, бих ти препоръчала Магнерич. Под 10 лв е за 30 таблетки. Няма да пиеш в посочените големи дози за дефицит, просто докато пиеш витамин Д, пий и магнезий, защото е нужен за правилното усвояване на витамин Д. Както и калция.

Сутрин калций с витамин Д, а вечер примерно магнезий. Важно е да не смесваш калция с магнезия, защото няма ефект.

Калций и аз не пия. Предполагам на теб се препоръчва спрямо твоите болежки и състояние.
Иначе не съм чела и срещала статии за калция специално какъв да се пие, както за магнезия. В една от тези статии на бб тийм имаше писано и за калция и ако искаш потърси.

Напълно те разбирам за парите и знам как се чувстваш. Повечето сме така. Маса пари за доктори, изследвания, лекарства и то не е заболяване, което ще излекуваш за седмица, две, месец.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Luschka_ в пн, 24 апр 2017, 14:47
Здравейте, момичета!
Приемате ли нови членове? :)
От около месец и аз съм диагностицирана с Базедова болест. Оттогава само се ровя в Интернет, но освен да се наплаша повече, вай друга полза няма :) :) :)
Имате ли си група във Фейсбук? Аз намерих само за Хашимото и за автоимунни заболявания.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 24 апр 2017, 15:14
Lusсhka_,добре дошла :hug: :bouquet:
Жалко,че по такъв повод пишеш,но тук са много мили и дават много добри съвети.Върни се и прочети няколко страници назад,има много полезна информация.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 24 апр 2017, 16:55
Момичета, по колко магнезии пиете? Аз от седмица приемам Магне Марин по 1 табл. от 350 мг но си мисля, че  май ми натоварва бъбреците. Понаболяват ме.
Имам и някакъв нов симптом ( от около половин година най-много) много ми пресъхва устата. Може и от алергия да е незнам.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 24 апр 2017, 17:39
Нова надежда,устата ми пресъхва откакто съм се разболяла,т.е. веднага след раждането.Тогава беше кошмар,защото както писах организмът ми произвеждаше ненормални дози кърма.
Дори сега,когато съм без Метизол и с нормални стойности на ТСХ,пак си ми пресъхва.Ужасно мразя да мъкна вода,но не взема ли,поне трябва да нося пари да купя отнякъде.
Естествено гастроентеролозите казват,че е от щитовидната жлеза,а ендокринолозите твърдят,че има ли проблем в храносмилателната система се отразява и на лигавицата в устата.В случая всички са прави,но на никой не му се занимава.
Имам и друг проблем-малко да се разбутат червата и по езика ми се появяват зачервени участъци,боли,щипе, пари.Имам геройски пукнатини по езика,когато лекар ги види за пръв път чак подскача.Един шантав зъболекар ме наплашили,че било рак.Ама това чудо си го имам от малка и винаги лекарите са се чудили.Може би все пак организмът е показвал,че има нещо нередно,но определено не е приятно.

Merelenda,знаеш ли дали отделянето на коластра или каквото там се отделя има нещо общо с щитовидната жлеза?Така и гърдите ми не спряха да си отделят,понякога се понапълват и не ги ли изцедя боли кошмарно.Стойностите на пролактин са ми идеални,имам две-три снимки и един скенер на хипофизата,няма тумори.
На практика причина няма,но кърма има.Пих Достинекс и Бромокриптин доста дълго и без никакъв ефект.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 24 апр 2017, 19:44
Не съм чувала магнезий да натоварва бъбреци. При предозиране може да предизвика разстройство.
Аз по 250 пия, но то колко ли изобщо се усвоява е друг въпрос.
Майка пие 400.

Мария, нямам идея каква може да е причината. Само за хипофизата съм чувала и аз.
Между другото се сетих, че моя близка, на която периодично и се появяваха нови фиброаденоми (оперирана е), имаше секрет от гърдите, но нищо повече не знам.
Предполагам че и при други заболявания или просто при хормонален дисбаланс се случва.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 24 апр 2017, 20:43
Maрия, аз за съжаление съм голяма
Скрит текст :
пикла
и често се ограничавам в количествата, когато съм извън дома, т.е. почти непрекъснато. Дори не го усещам като жажда, понякога като изпия повече от 1 чаша и ми става зле на стомаха. Просто ми е сухо и устните ми пресъхват (външно и гърлото). Но пък аз съм с непоносимост към миризми, парфюми, прахообразни и подобна и не знам кое е основното.
За секрета и аз съм споделяла(преди пишех като Кактус). При мен е в малки количества-1-2 капки,  и то само от едната гърда. От единия канал изтичаше белезникаво прозрачна капка, а от някакъв сиво-зелен цвят но при толкова малко количество дори ми е трудно ясно да го определя. Ходила съм на няколко прегледа основно с ехограф и ми казаха че при това малко количество да не се плаша. Аз и не проверявам, защото знам, че изстискването стимулира гърдите.
За напукванията в устата, имала съм като дете, и знам, че се получава при авитаминоза. Не, че ще премахне причината за появата им, но пробвала ли си жабуренето с олио.
И при мен напоследък стомахът е много зле.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: deni-sta в пн, 24 апр 2017, 20:47
mariqivanova799,аз също като родих имах много кърма..пих дълго време лекарства за спиране...кърмих 11 месеца интензивно...лекарства сигурно 6-8 месеца след това...и пак имаше изтичане..това продължи около 10 г-при стискане секретираше..вече дъщеря ми е на 21..сещам се 1 път в годината да пробвам-нямам вече проблеми..Ти преди колко време си родила?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 24 апр 2017, 23:06
На десет е юначето,наесен да е жив и здрав ще стане на 11(години).Четвъртокласник е,стискайте палци за матурите,че наближават и сме се шашнали и двамата.
На хиляда прегледа съм ходила,дори два пъти са ми правили мамография,защото освен бяло взе да тече и зелено-черно.И на онколог ходих,мастопатия си имам.Изписаха ми гел с прогестерон,който купих,но не ползвам и няма и да ползвам,не желая изкуствени хормони.
И Мастодинон,който е хомеопатичен,но скъп и не върши работа.Пих и освен да ми увеличава количеството секрет,друго не прави.Не са изписани за спиране на секрета,а за облекчаване на мастопатиятата.

На мен на втория или третия месец след раждането от стрес(силно се уплаших) сама ми спря кърмата.То спря е силно казано,защото и до сега се образува по малко.Рядко изтисквам,казали са ми да не го правя.Чак като вече умирам от болки, стискам.
Бях ходила при една ендокриноложката и тя естествено поиска като всички други да види какво тече.Стискам си аз,тече си на поразия,а лекарката учудено възкликва към сестрата:"Гледай,гледай,ако не си виждала,истинска галакторея!Такова чудо до сега не съм виждала на живо!"
Ужас.А аз очаквах да е виждала,или поне да знае как се лекува.

Дано и при мен да поспре,крайно време е.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 25 апр 2017, 06:16
Аз съм мазала прогестогел преди 10 години за болки от мастопатията. Имаше ефект за него период.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в вт, 25 апр 2017, 10:33
Да,същия гел ми изписаха.Купих и ползвах два пъти.Резултатът-получавах и двата пъти горещи вълни.Поразрових се,прочетох за прогестерона и се ужасих.Нито естроген,нито прогестерон ще ползвам.Тези синтетични хормони са кошмарни.Направо ме е страх от тях.Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ra2 в вт, 25 апр 2017, 11:06
Здравейте. Записвам се и тази тема, освен в Хашимотската. Все още съм в етапа на неокончателно поставена диагноза, на епикризата: Тиреотоксикоза. Хашитоксикоза от м.11.2016г при
Т4 2,72 /н. 0,89-1,76/,
Т3 7,81 /н. 2,3-4,2/,
ТСХ 0,07 /н. 0,3-4,0/,
ТАТ- тиреоглобулинови антитела 967 /н. под 200/,
ТПО /Ат срещу тироидпероксидаза/ 173 /н под 150/,
ТРАК 5,8 /н до 2/
На метизол съм от 6 мес, първоначално 20 дни 2х2, после 1 мес 2т/дн, от третия месец до сега х1т/дн от 5 мг. Последните 2 мес с добавка на еутирокс -първия месец 12,5 мг, втория 25 мг/дн поради покачване на ТСХ до 4,5 и Т3 и Т4 в норма, към долна граница.
Сега пуснах ТСХ и ТРАК в Бодимед. /Това за фонД Базедов май е много вярно/.
Отпреди съм с поставена диагноза ранен климакс и съм на заместителна хормонална терапия, според ендокриноложката и то е свързано с общ автоимунен процес.
Напоследък имам болки по ставите, основно по малките стави на ръцете, а също и на краката, прибавят се и краткотрайни режещи болки в големите стави. Изчетох цялата тема, но не видях да сте споделяли подобни оплаквания. Може да си добавям и друг автоимунен процес, напр. ревматоиден артрит, но все пак, в рамките само на хипертиреоидизма, някой имал ли е такива болки?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 25 апр 2017, 11:16
Имаме, имаме, и болки и всичко  :mrgreen:
При мен изчезнаха, след като спрях глутена, и започнах да пия вит. Д, магнезий и К2. Не зная кое точно от тези неща помогна или всичките, но ти препоръчвам спирането на глутена.
Защо те сложиха на ХЗТ, какви ти бяха оплакванията?
Да знаеш, че щитовидната дава ядове и с цикъла, може от там да тръгва проблема  :thinking:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ra2 в вт, 25 апр 2017, 11:40
Е, успокоително звучи, стигат ми и тез диагнози. Обмислям да започна вит.Д, и без това остеопорозата е перспективата, а също и калций. Между другото, по едно време имах крампи, пих доста несериозно калций и нещата поспряха. Ще опитам на първо време това, дано се поуспокоят ставите.
Ранният климакс предхожда проблемите с щитовидната жлеза с поне 5 г. На 38 родих второ дете, 1 година лактация- без цикъл, една година някакъв, що-годе редовен, и после се почна -прескачания, нередовности, пусках хормони, поставиха ми Д. ранен климакс и започнах заместително лечение. Майка ми е с много тежка остеопороза при нормална възраст за влизане в менопауза и основно това ме накара да започна заместителната терапия. Тогава, при започването на ХЗТ гинекологът поиска да направя остеодензитометрия - излезе остеопения и това наклони везните в полза на ХЗТ.
В добавка, майка ми на приблизително моята възраст в момента беше с поставена Д. Базедова болест. След 1г опити с медикаментозно лечение нищо не стана и проведе радиойод лечение. Покрай настоящите ми проследявания пуснах миналия месец и на нея хормони- Т3 и Т4 са в средата на нормата, ТСХ- на долна граница на нормата. /Това като дългосрочно проследяване -над 30 г. след лечението./ та, при откриването на остеопорозата й бяха казали, че базеда е съучаствал в намаляването на костната плътност.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в вт, 25 апр 2017, 11:59
Мен ставите не ме болят,но ме болят костите над глезените и под лактите.
Леле,сигурно скоро ще развия остеопороза.Ходих лятото на изследване и чак се учудих,че нямам.
Но всичко е против мен-Базеда,ранното премахване на матка и яйчници,липсата на витамин Д и калций и на всичкото отгоре пия постоянно Метилпреднизолон заради колита.
Ако и остеопороза получа...


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 25 апр 2017, 12:10
На мен личната ми препоръча, пък и ендото каза, че не е лошо, да си направя изследване за остеопороза, но за момента съм го отложила, едно заради фонда, едно, че съм с гипсиран крак и не мога да мръдна никъде. Отделно, в последната година се сдобих с дископатия, радикулопатия,коксартроза начална форма....изобщо, при мен е весело ...:xarms:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ra2 в вт, 25 апр 2017, 12:53
Не съм повтаряла остеодензитометрията. Тогава, преди 5-6г беше май 75 лв в ендокринологията в "майчин дом". Измерване по рентгенов метод, тазобедрена става.
Преди 3 мес като говорих с ендокриноложката, тя каза, че може да имам болки по ставите като страничен ефект от метизола, независимо от ниската доза. Ама стават повече. Ако трябва да го продължа, ще търпя, няма какво да се прави.
Мария, доста рискови фактори за остеопороза наистина.
Излязоха ми резултатите
TSH   S        3.09       µIU/ml     0,27 - 4,2    
TSH-R-Ab   S       1.96       IU/l     0 - 1,75   
Тези двечките излязоха 55 лв в "Бодимед". 
Нацелила съм май дозата на еутирокса, 25 мкгр/дн е добре според резултата от ТСХ. /миналия месец ТСХ беше около 4,5, вдигнах си сама еутирокса на 25 от 12,5 - реших да не занимавам жената със себе си за нещо, за което мога да пробвам и сама/
За ТРАК май трябва да поговоря с ендокриноложката- определено спадат, но дали е рано или не за спиране на комбинацията метизол/еутирокс тя трябва да прецени. Вероятно е рано, минали са само 6 мес. на тиреостатик....


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 25 апр 2017, 13:03
И аз в клуба с болки в ставите и не само. И пръстчетата дори ме болят. За цикъл, менопаузи и ала бала, направо не ми се чете и мисли.

Депресирам се направо като чета. Не че не знам какво ме чака, но като видиш посестримите и те да споделят и...  :snipersmile: :2cry:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ra2 в вт, 25 апр 2017, 13:17
Нотка оптимизъм- майка ми е на 85г, над 35г са минали от лечението с радоактивен йод и с ЩЖ е ОК. И цигарки си пуши на корем...


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в вт, 25 апр 2017, 14:26
ra2,да е жива и здрава майка ти и още дълги години да си пуши и да се радва на живота :bouquet: :hug:
Аз имам баба на горе-долу същата възраст,май е малко по-голяма даже и тича насам-натам по екскурзии.Да ми е жива и здрава.Между другото тя е живото доказателство,че човек ако иска да живее,медицината е безсилна.Оперирана и е щитовидната жлеза,облъчвана е за прекратяване на функцията на яйчниците на 40 годишна възраст.Има си пейсмейкър на сърцето и буквално дни след като и го сложиха,хукна да катери Перперикон.Никой не би повярвал,че наближава 90.Когато идва я мислят за сестра на майка ми.

Merelenda,никак не се шашкай за менопаузата.При някои жени буквално няма никакви симптоми.Майка ми имаше малко по-обилни изкървявания,които ужасено наричаше кръвоизливи и после малко зацапвания след изчезване на цикъла.Нищо друго.Може пък ти да нямаш никакви оплаквания.

Lemy,мила,голямо гуш от мен :hug:
Ти на колко си години?Пиеш ли някакви билки или хормони? Аз хормони не искам да пия,голям ужас имам от тях.Искам нещо безвредно и евтино.Бях взела Клименум,не е много евтин,но е хубав.Много ми облекчаваше състоянието,но нещо ми се надуха краката.Обаче пък точно като се надуха имах сериозни физически натоварвания на краката.Имам почти пълна опаковка,трябва пак да опитам да пия.Може пък да не се надуят сега.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 25 апр 2017, 14:48
Ра, аз Лтироксина си го пих до последно заедно с Тирозола.
Мария, благодаря ти!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в вт, 25 апр 2017, 15:05
Много благодаря за отговора.
Аз смело си пийнах едно хапче Клименум от дневните.То не е с рецепта,води се хранителна добавка.Преди малко ми поуспокояваше вълните,пак ще го пия.Аз го видях по телевизията,въртяха му постоянно реклама.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 25 апр 2017, 15:13
И аз гледах рекламата, виж и Ремифемин, ако искаш.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в вт, 25 апр 2017, 16:17
Да,този Ремифемин също съм го мислила като вариант,но не съм го пила.Аз най-вече се съобразявам със скапаните си черва,че към лекарствата са ужасно капризни.

Тези изпотявания съм ги имала и в началото,след раждането,когато се разбута жлезата,и след операцията на матката и яйчниците.Честно казано след операцията беше просто жестока работа.Поне по три пъти на вечер ставах не само да се преобличам,но и да суша косата.
И сега си се потя на поразия,но не чак така.А и не пускам през зимата печка,спя с лека дреха и само едно одеало.
Вечер мине ли 9,си имам вълни.Главата ми отзад сякаш ври.Майка ми като ми пипне главата и чак се стряска.Буквално е гореща и се усеща на допир.
През лятото е много зле положението.Дори без да се движа пот се лее по лицето ми.Много е грозно,но не мога да направя нищо.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в ср, 26 апр 2017, 12:37
Аз като вече преминала през климакса мога да споделя опит - пила съм само ремифемин - цимицифуга и то не особено редовно, това е едва ли не най-стария фито препарат за такива проблеми. Общо взето имах изпотявания ама не чак толкова жестоки. Но при положение, че преди това изобщо не съм се изпотявала, изключвам при физическо натоварване, стресиращо си беше, пък и разбираш, че младостта си отива.... Обаче в един момент ми писна да се терзая за изпотявания, бръчки... и си казах - или аз климакса или той мен и спрях да обръщам внимание. Сега направо ми е кеф, че нямам ежемесечни очаквания - ще дойде ли, няма ли да дойде. И действам по съвет на един стаар гинеколог - .."като се върнеш от работа моето момиче, пийваш една капачка качествен алкохол - твърд, та да ти се отпусне душичката и така по-лесно ще минеш през климакса..."
Може малко несериозно да ви звуча на фона на всичките ви патила, ама ми се иска малко, ако не ви усмихна :) поне да ви разведря.. Тя и дъщеря ми казва, че съм шантава :hug:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в ср, 26 апр 2017, 13:57
Djerilida,от позитивното мислене по-хубаво няма. Един лекар ми беше казал,че за непоправимия оптимист страшна болест няма.За съжаление аз не съм чааак такъв оптимист,но се опитвам.Чета книги като "Излекувай живота си" на Луиз Хей,радвам се на детето си,но често ме налягат и мрачни мисли.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в ср, 26 апр 2017, 16:53
Всички си имаме и лоши, и хубави моменти. За разлика от много други някои стресиращи неща от съвременното ежедневие не ми са се случвали. Примерно, никога не съм била безработна, нямала съм проблеми  със жилище, с имотни проблеми и може би затова ми е по-лесно да имам оптимистичен поглед.
Е, случвали са ми се и лоши неща, катастрофи, смърт на близки хора, но ги възприемам като част от живота. Вече не се опитвам да променям хора и обстоятелства, както и  не се кося за неща, които не зависят от мен. Ходя на танци, йога, туризъм, когато ми се ходи и колкото ми се ходи. Нищо не възприемам като партийно поръчение , че трябва на всяка цена да стане, каквото стане, такова.
Това положение обаче идва с времето, човек се научава.
Както стана и с Базеда - диагноза, потрес, уплаха.. Намерих форума, срещнах разбиране, получих съвети
и вече гледам по-ведро на нещата.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Luschka_ в ср, 26 апр 2017, 19:36
Привет, момичета!
Имате ли опит с лекари, които предлагат "алтернативно лечение? По-конкретно се интересувам за д-р Мария Папазова и д-р Гайдурков. За д-р Гайдурков прочетох доста негативни коментари, тъй като той препоръчва хранене с предимно плодове, зеленчуци, ядки..., което според някои е дори противопоказно за нашето заболяване.
А някоя от вас спазвало ли т.нар. АИП- автоимунен протокол?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в ср, 26 апр 2017, 19:45
За алтернативно лечение и аз се интересувам.Ходих при едни хомеопати,които идват в Бургас и като чуха с колко заболявания съм,заовъртаха,запелтечиха и не ми изписаха нищо.Казаха да отида в София идва и някакъв друг лекар,индиец някакъв.Поревах си хубаво.Казаха,че съм била като рохко яйце и не смеели да ме пипнат.

Когато започнаха тези състояния,ходех при хомеопат,който в Бургас се утвърди като един от най-добре.Изобщо не ми действаше добре лечението и той отказа да ме лекува.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ra2 в чт, 27 апр 2017, 10:56
Има и по-лоши болести, тази е, тъй да се каже, "прилична". Поне аз лично когато излязоха резултатите от хормоните се почувствах успокоена и облекчена. /В главата ми пърхаха много по-лоши мисли./
Не съм привърженик на хомеопатията.
Говорих с еднокриноложката- продължавам комбинацията 5мг метизол/25 мкгр еутирокс в перспектива още 6 мес /до 1г общо/. Да следя ТСХ на 2 мес и след още 6 пак ТРАК за преценка за спирането на комбинацията.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в чт, 27 апр 2017, 11:37
Има и по лоши, да. Лично за мен, Базеда е много коварно нещо, разстройва ти целият организъм и те удря къде ли не, гърмиш кото бушон, ту едно, ту друго, ту трето, ту пето.....
Имам двама познати, които са с много сериозни сърдечни проблеми, вследствие Базеда. Единият претърпя операция, а на другият сърцето е толкова зле, че изобщо не могат да направят такава.
Вероятно и зависи кога ще те диагностицират и започнат лечението, също и тежеста му. Аз лично поне година и половина бях доста зле и направо не знаех къде се намирам. А в началото, ендото като ми даде един месец болничен, реших, че щом е толкова много, явно нещо съм на умирачка... :crazy:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 27 апр 2017, 14:12
Като че ли с годините се влошава.

Много спокойно приех диагнозата и започнах лечение, като първата година се чувствах добре и си казвах, че не е кой знае какво и ще се справя.
След 6 години съм на друго мнение.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в чт, 27 апр 2017, 19:41
Здравейте, ходих на кардиолог реших да ви пиша няколко реда по-този повод. Сърдечната ми дейност е нормална кръвно 120/80 иначе се мени някой път. Честотата на сърдечния ритъм беше 119, кардиолога реши да ми пише пропранолол акорд две по 40 мг. Утре ще го взема от аптеката. Кардиолога ми каза,че трябва да намаля физическите дейности.  Колкото до спорта вкъщи тренирам с една лека тежест която е 5 килограма. За разлика от преди когато тренирах с 70,80 килограма.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в чт, 27 апр 2017, 23:35
Ами ще слушаш кардиолога.Нямаш друг избор.Пий Пропранолола,той е хубаво лекарство.Аз си бях доволна от него,само че смених кардиолога и тя ми изписа Конкор първо,а след известно време Конкор+Корлентор.Писа в листа,че бета блокерът е с недостатъчен ефект.Най-ми е трудно заради ниското кръвно.Бета блокерът го сваля още повече и в някои дни просто лежа.Долната ми граница почти винаги е 58.Майка ми е в ужас като види апарата за кръвно.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 28 апр 2017, 05:14
mariqivanova799, пропранолола и на мен вече ми действа слабо, но аз пия на Актавис, а като гледам на Ангелов са изписали вносен.
Постепенно нуждите ни нарастват обаче и вместо да спираме лекарствата, както в началото на заболяването, имаме нужда от по-силни.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в пт, 28 апр 2017, 05:33
Ще видим как ще ми действа бета блокера. Радвам,че всичко ми е наред със сърцето. Кардиолога ми каза,че жлезата е причината не зависимо от това,че съм в норма. Другата седмица отново съм на посещение при него. Само едно нещо не ми харесва времето вчера термометрите показваха 25 градуса адска жега направо все съм в пещ,но ще свикна. Преди такива усещания не съм имал..


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 28 апр 2017, 05:40
Нетърпимост към жегата имаме всички.

Ама и ти си от ранобудните.
Преди спях до много късно, но от години ми се приспива рано и се будя в малките часове и често не мога да заспя пак. Предпочитам да стана, вместо да се въртя в леглото.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в пт, 28 апр 2017, 07:17
Здравейте и от мен ! Пиша по повод алтернативното лечение и по-точно хомеопатията.Опитвам от няколко години при различни хомеопати по един или друг повод ,но не съм намерила своя лекар.Миналата година започнах редовни посещения при поредния известен хомеопат във Варна заради проблемния ми стомах и корем  и като цяло се чувствах емоционално нестабилна и така редовни посещения до момента в който се почувствах много зле и ми потавиха дианоза -Базедова болест.Когато отидох на последния преглед при въпросната докторка хомеопат и казах за поредния ми здравословен проблем ,тя ме попита ти защо им се връзваш? - на диагнозите ??? Ами след 1 година редовни посещения и подкрепа на здравето ми и емоционалното състояние с хомеопатия ми бе поставена диагноза ББ. Лечението с хомеопатия в моя случай е било абсолютно безмислено.

И аз съм с болки в ставите ту една ,другата ,третата .....постоянно си променя мястото и за разкош постоянни в кръста и рамената :) Аз все го отдавам на работата ми,обаче като ви чета ....от заболяването и самото лечение ще да е съвкупност .


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 28 апр 2017, 08:32
Искам билка, хапче, някаква панацея, нещо си единично за лечение на стомах.
Не комбинация от 16 билки и лечение на емоционално ниво и цялостна промяна начина на живот, което безспорно е нужно  :lol:
Искам по лесния начин. Просто да знам, че като пия една "трева" и ще се излекувам.
Много искам, нали?  :lol:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пт, 28 апр 2017, 10:01
Ангелов, попий битаблокер и намали спорта, че ще му дойде много на сърцето ти. Една съфорумка с медицинско образование беше писала в друга тема, какво точно може да му се случи, но не мога да го намеря. По нататък, като се кротнат нещата, ще видиш кое как, и колко.

Мария, много го харесвам аз Корлентора, ама пустите му пари  :? От колко мг и по колко пиеш?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пт, 28 апр 2017, 10:58
Lemy,помоли да ти го изписват по здравна каса Корлентора.На Марешки е най-евтин,26 лв е опаковката.Аз не го харесвам.По 7.5 ми го изписаха,сутрин и вечер+половин Конкор сутрин и вечер.Ако ги пия както са ми изписани,трябва да лежа по цял ден.На мен сякаш ми сваля кръвното и ме замайва Корлентора.Пия 1 Корлентор сутрин 1 Конкор вечер.Може би като стане топло ще трябва да пия както са изписани.
Между другото имам доста Корлентор,купен по каса,ако ти трябва,пиши :hug:

Merelenda,и аз мечтая за лекарство,което оправя колита.Сънувам как ям неща,които не мога да си позволя.Случвало ми се да се разплача като режа салата за детето.Родителите ми постоянно ме хокат,но по този въпрос проявиха разбиране и те режат салата.Аз умирам за домати и яйца,а като ям резултатът е плачевен.
Личната лекарка ми предложи да пия Имуран.Аз не искам и ще продължавам както мога.Страх ме е,един гастроентеролог не наплашили,че съсипва целия организъм,но моят и без това си е доста съсипан.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пт, 28 апр 2017, 13:41
Мария, Корлентора е лекарство което действа само на сърцето и не сваля кръвното, бетаблокера сваля кръвното и по този начин забавя пулса. Това ми обясни кардиолога. Защо не опиташ само с Корлентор, без бетаблокер. Аз бях на същата дозировка, чувствах се много добре.
Даже и не зная как се изписва по каса, може би трябва телк или да си диспансеризиран, а аз нямам такива неща.
26 лв, ехей, първият път като го търсих, в нашата аптека беше 120 лв, взех го от Марешки за 80.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пт, 28 апр 2017, 14:07
Не,нищо не се изисква.Нито ТЕЛК,нито диспансер.Ако кардиологът ги изпише,личният лекар издава талони с рецептурната книжка.Може би е важна диагнозата,моята е стенокардия.Имам болки и прилошаване в областта на сърцето.Зачервявам се в топлото или ако ходя бързо.Направо дишам като риба на сухо.Вземи талон от личния лекар и иди на кардиолог.Помоли за Корлентор по здравна каса.Аз бях на път да се откажа да го вземам,но се сетих първо да питам в аптеката колко струва.И 26 ми се вижда много,но наистина не се чувствам добре.
И на мен кардиологжката ми обясни,че Корлентор не сваля кръвното.Но го сваля,дори в листовката пише,че може да даде такава нежелана реакция.Аз все още се чудя да продължавам ли да го пия,имам замайване от него.Попитах да спра ли бета блокерът,лекарката беше категорична,че не бива.Сложиха ми холтер и почти 24 часа лежах от страх да не повредя апарата,а и ми казаха да внимавам с него.Резултатът-пулс около 100 и нагоре,при положение,че лежа и че пия Конкор от 5мг,което не е малка доза.Затова кардиоложката включи и Корлентор,защото кръвното ми не позволява да се увеличи дозата на бета блокера.
Но пак ми става зле като бързам и като е топло.Онзи ден измерих пулс 130,при положение,че пия и Конкор,и Корлентор.Просто ми се реве.

Бях се разболяла наскоро от грип.И вдигнах температура над 39.Силно алергична съм към всички температуропонижаващи.И не пих нищо,но ми стана много зле на сърцето.Меря пулса с апарата-128.Звъннахме на бърза помощ.Дойдоха,имали само аналгин.Закараха ме в спешното.Направиха ми кардиограма,на нея излезе пак горе-долу толкова.Но ми се накрещяха жестоко,не съм била за тях,а за личен лекар.Обясних за алергиите,все пак имам анафилактичен шок от аналгин.Не са ми леки алергиите.Пак ми се накрещяха,че трябва да взема талон от личния лекар за алерголог.Даже казаха,че в София като се вика бърза помощ за температура имало глоба.Последната реплика беше:"Ами при висока температура има и сърцебиене,Вие какво искате?"Помолих под тяхно наблюдение да ми сложат температуропонижаващо.Реплика"Това е работа на личния лекар и алерголога".Сега към всичките ми страхове се прибави и ужас от висока температура.За хора с проблеми на никой не му пука.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в ср, 03 май 2017, 12:19
Безплатни ехографски прегледи на щитовидната за София, Варна, Благоевград и други места в страната:
http://rec.econet.bg/


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕваНиколова в ср, 03 май 2017, 18:40
Дами, здравейте!

Преди около 20 години ме диагностицираха с хиперфункция на щитовидната жлеза. Няколко години пих метизол. След като родих жлезата нарастна много и ме оперираха. Доста години положението беше нормално.
Преди няколко месеца започнах със сърцебиене, изнервеност... Оказа се, че болестта се е върнала  :( Имам два горещи възела. Назначиха ми Тирозол - 2х2 и 1 Конкор.
Проблемът ми е, че пия лекарствата от няколко дни и се чувствам ужасно. Задържам много вода, оттичат ми краката  :( Нормално ли е това?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в ср, 03 май 2017, 19:40
ЕваНиколова,от Метизол или Тирозол не съм задържала вода.Дано и другите да се включат,но на мен ми се струва,че пак трябва да се консултираш с лекар.Аз лично пия и Конкор,от него също нямам такива оплаквания.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в ср, 03 май 2017, 19:50
Това е от Базеда, да.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в ср, 03 май 2017, 20:05
В интерес на истината само веднъж са ми се надували краката.И то в период,когато физически съм ги натоварвала.Пиех и Клименум и обвиних него.Явно не е било от него.
На всичкото отгоре имам и силно изразено плоскостъпие и сантиметър и нещо единият ми крак е по-къс от другия.Докато бях слаба не беше проблем,но сега ми е особено трудно да съм с часове права.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в чт, 04 май 2017, 01:11
Добър вечер дами реших да пиша как минават нещата при мен. От събота започнах да пия бетаблокер. Като цяло съм доволен до преди това си вдигах кръвно както и пулс. Минах на кардиолог всичко е наред със сърцето писа ми Пропанол акорд. Преди 5 мин премерих кръвното 118 на 82 пулс 84. Обаче едно нещо ме мъчи със затоплянето на времето аз започнах да се потя подмишниците и преди имах този проблем обаче не ми правеше впечатление + това ми е топло. Искам да ви попитам вие имате ли такъв проблем през летните месеци и жегите тъй като тепърва се запознавам с това чудо базеда.. :cry:И още нещо дали някой от вас пият бетаблокер. 


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 04 май 2017, 06:41
Трудно понасяме жегите повечето, а и заболяването като че ли е в пика си по-често лятото, както и тогава има опасност от рецидиви най-вече.
Аз пия бета блокер. Май повечето пием. В началото го изписват, докато се овладее хиперфункцията, но после по преценка на доктор, като се стабилизира пулса и ако кръвното се нормализира, може да започнат да ти го намаляват, а защо не и след няколко месеца да го спреш, ако нямаш вече нужда от него.
Моят доктор ми мереше пулса при посещение и ми намаляваше плавно хапчетата.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в чт, 04 май 2017, 09:17
И аз трудно понасям жегите, даже като се разболях, първата година пропуснах почивката на море. След това ходя, но на плажа почти не стъпвам или само за малко, крия се по сенките. Миналата година морето ни съвпадна с 40 градусовите жеги юни месец, ей щях да загина, едвам оцелях.
Битаблокер пият или са пили в някакъв момент почти всички.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕваНиколова в чт, 04 май 2017, 09:20
 :hug: Благодаря за включването, дами.
Днес видях, че освен задържаната вода съм и 3 кг. плюс  :( Дано да е първична реакция на организма срещу хаповете и после да се нормализират нещата  :( След като свалих 45 кг. няма да понеса да си ги върна  :(


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕМСИ в пт, 05 май 2017, 00:41
:hug:   След като свалих 45 кг. няма да понеса да си ги върна 

Как , свали тези килограми? Какъв режим,за колко време?Как , се мотивира ?

Браво ,ти си герой! [smilie=smile3501.gif]Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕваНиколова в пт, 05 май 2017, 09:12
ЕМСИ, мерси :)

Преди 3 години тежах 110 кг., пушех по 2 кутии цигари и ядях боклуци. Установиха ми проблеми с инсулина. Това ме мотивира да се стегна. Започнах леки тренировки, махнах тестено, сладко, газирано, всички боклуци. Ядях основно зеленчуци, млечни, яйца и месо. Отказах цигарите - от 40 цигари минах на 0. И така :)

Странното е, че докато пушех и водех толкова вреден начин на живот нямах проблеми с жлезата. Сега се появиха  :roll:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пт, 05 май 2017, 12:13
ЕваНиколова,браво на теб.И аз имам нужда да сваля поне 20 кг,но имам ужасен колит и зеленчуци,млечни и яйца не ми понасят.За мое нещастие се налага да ям препечен хляб,варени картофи,ориз и месо.Просто нямам избор.Когато ми е много зле колитът(а това е често),дори сиренето ми дразни.Само на картофи с малко сол карам.На всичкото отгоре ми е ниска кръвната захар и често ми се налага да хапна нещо сладко.Най-често локум или захар на бучки.Иначе съм пред припадък.

Ангелов,да,в жегите се потя.Много,ама наистина много.Вода тече по цялото ми лице на вади.Страшно ми е неприятно.Направо е грозно.Веднъж ходих на интервю за работа през лятото.Пристигнах с почти мокра коса и със струйки вода,течащи по лицето.Там се шашнаха,че ми е лошо,взеха да ми дават вода,да търсят къде да легна.Е,умрях от срам,вследствие на което се зачервих и започнах да се потя още повече.Както се сещате,не ме взеха на работа.През лятото почти не нося грим,дори този на очите се разтича.Личната лекарка казва,че е хиперхидроза.Помагало да се пие калций.Е,сега пия,но това не ми пречи да продължавам да се потя.Вече е топло и почти винаги като излизам се прибирам с мокра коса.Аз съм и в изкуствена менопауза заради операция и това само ужасно влошава нещата.
Избягвам да излизам и да вървя когато температурата е около и над 30,то сега ми става лошо,а пък тогава е ужас.Вдигам пулса на 130.И на плаж не ходя,но това лято ще се наложи.Заради липсата на витамин Д,професорът от Варна каза да ходя.Онзи ден си взех чадър от Кауфланд.Ще стоя най-много по две-три мин. на слънце,после под чадъра.И така няколко пъти.Ще ходя следобед,след 4 или 5,защото по обяд е много горещо.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пт, 05 май 2017, 12:39
Мария, не зная дали си заслужава да си го причиняваш това висене на плажа, за мен и под чадъра е същото, чак започва да ми става лошо. Не е ли по-добре да пиеш вит. Д.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пт, 05 май 2017, 12:43
Аз пия,няма друг начин.Всъщност сега ще пия,че тази седмица бях доста зле,чак езикът ми кървеше и спрях всички витамини.
Накрая на миналото лято походих малко на плаж.Беше толкова приятно.Мисля си,че ако ходя следобяд пак ще е добре.Може би в най-големия дни ще пропускам,но е прекрасно да се поцамбуркаш и поровиш в пясъка.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в нд, 07 май 2017, 20:00
Здравейте, дами искам да ви питам за бетаблокерите нещо? Как ви влият от както започнах да пия моя съм добре имам някое друго повишаване на пулса мени се някой път както и кръвното. Обаче за  моя четох че, влияе на съня. От както го започнах доста трудно заспивам. Лягам си в 5-6 преди това не ми пречеше. Вие имате ли такива проблеми от вашия блокер?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в нд, 07 май 2017, 20:04
Безсъние имах, докато бях в хиперфункция. Като се нормализираха хормоните и си заспивах нормално и спях повече като часове.
Бета блокера нямаше отношение към съня при мен.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в нд, 07 май 2017, 20:48
Безсънието ми започна откакто започна заболяването,тоест веднага след като родих детето.Много беше странно,дотогава си спях като пън,дори вечерта преди да родя спах толкова спокойно.И като родих сън не ме хващаше.Казваха ми,че било нормално,защото съм се била притеснявала за бебето,но не беше нормално.
Ангелов,аз моя бетаблокер го пия вечер,защото като го изпия ми пада кръвното.За съжаление така и не ми се нормализира съня и пия приспивателни.Тоест преди бях на приспивателни плюс Лексотан,сега съм на антидепресанти с успокоително действие,които направо така успокояват,че приспиват.
Ако ти е много мъчително безсънието моят съвет е пак да се обърнеш към лекар.Аз се бях изтощила тотално от безсъние,имах тъмни,ама ужасно тъмни кръгове около очите и личната лекарка ми обясни,че трябва да спя.За нещастие при мен първо лекуваха безсънието,а не истинското заболяване.
Ако до една-две седмици не се нормализира положението пак потърси лекар.Между другото на мен откакто ми изписаха бета блокера и особено сега,като включиха и Корлентор спя по-спокойно.Преди се будех със сърцебиене и разтреперана,сега ми е по-спокойно.Особено Пропранолола преди е бил даван и с цел успокояване.Пишеше го на листовката,прочети я по-подробно.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: сиси в нд, 07 май 2017, 22:25
mariqivanova799, вместо захари локум бих ти предложила да си купиш от т.н. "пресни" фурми - последните ги взех от Кауфланд  - в кутии - много са хубави и сладки! За слънцето - гледах д-р Неделя Щонова по телевизията правеше интервю с един лекар, който каза че 30 минути / дори да ходиш по улицата/ на ден са достатъчни за да си набавиш витамин Д от слънцето. Дори да си под чадъра, слънцето на морето е доста силно и до към 11 часа най-много да се стои.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в нд, 07 май 2017, 23:16
Сиси,благодаря за съветите.За съжаление фурмите не ми понасят.От плодовете мога да ям само банани и печени ябълки.Аз хапвам локумите,защото не ми дразнят.
За плажа-мисля да ходя следобед,не сутрин.Сутрин водата е студена,а и ако все пак претръпнеш и влезеш,после като излезеш е студено.След пет е доста приятно.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пн, 08 май 2017, 12:02
Относно вит. Д, препоръчвам да прочетете тази интересна статия, мисля, че ще ви е полезна:
Едногодишен експеримент с витамин D

https://www.bb-team.org/articles/4614_ednogodishen-eksperiment-s-vitamin-d


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пн, 08 май 2017, 12:12
Ангелов, безсънието е от хипера, не от битаблокера. Лично аз тогава се приспивах с Валериан на таблетки-възможно най-безобидното, от 1-2 заспивах моментално, но не всеки му действа.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 08 май 2017, 12:15
Аз съм от тези,на които Валерианът не действа.Все едно нищо не съм пила.Дормиплант и Реламакс малко ме успокояват,но не ме приспиват.Затова съм минала на тежка артилерия.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в пн, 08 май 2017, 18:47
 

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

•     умора, студени крайници, проблеми със съня (тези симптоми обикновено изчезват)

•     бавна или неравномерна сърдечна дейност, силно ограничен притока на кръв към пръстите на

ръцете и краката (синдром на Рейно).Гледам една от реакциите ,че  е проблеми със съня. Но,да кажем,че може да  е от хиперфункцията. Последно когато говорих с еднокринолога ми помня,че  ми беше казала за хормоните че,почти са в норма.  От преди съм свикнал да си лягам късно. Преди да легна пия бетаблокера и един час след него Л-тироксин. Възможно е комбинацията от двете да предизвикват това бесъние. Не знам какво да пиша по-въпроса явно при почти нормални хормони проблема си го има пак,освен другите типични проблеми за хиперфункция. Нищо,че пия бетаблокер кръвното пак си остава променливо по-някога е малко по-високо,друг път по-ниско същото се отнася и за пулса. Колкото до безсънието вие имате ли такива проблеми като трудно заспиване?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пн, 08 май 2017, 18:50
Не искам да те плаша, но проблеми и симптоми си имах сигурно още година и половина, след като хормоните ми влязоха в норма.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в пн, 08 май 2017, 18:56
Да ендокринолога ми го спомена един път щом е разбутана функцията за жлезата нищо не е като преди. Независимо че, човек е в норма. Дори вече и на плаж и на басейн не може да се ходи сигурно.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пн, 08 май 2017, 19:05
За плажа и басейна, питай ендото, но е според това ти как се чувстваш, и състоянието ти. Рецидива ми го хванахме буквално предишния ден, преди да тръгнем към морето, разтупа ми се сърцето, пуснах хормони и те ти булка Спасовден....Пет пъти питах ендото да тръгвам ли към морето, бях готова да се откажа, но той ме успокои и каза да заминавам. Взех си тирозолчето и битаблокера и заминах, но и извадих късмет, че времето не беше много топло де. Но и тогава не се чувствах много зле.
В най-голямата жега на обяд обаче, не е добра идея да се стои.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 08 май 2017, 20:39
Да, според това как се чувстваш ще преценяваш за плажа. Категорични забрани няма. Просто в жегите ще ти е трудно да издържаш на слънце, а и ако постоиш повече, не е изключено после да ти тупка силно сърцето и да се ускори пулсът. Поне при мен е така.

А защо пиеш и Л-тироксин? На комбинирано лечение ли си?

За безсънието... ами да ви разкажа аз как се чувствах. Не знам дали съм писала чак толкова подробно и ако не беше трагично, щеше да е комично, а що пък не и двете  :lol: Та, и аз си спомням, че доста време след като влязоха хормоните в норма имах проблем с него - безсънието. Е, не както като бях в хиперфункция, но да кажем, че спя по-малко и като се събудя в малките часове и няма заспиване. Един вид бързо се "наспивах".  Лягам си да кажем към 23-24 часа и в 4 часа съм се събудила. Въртя се половин час в леглото и накрая ми става нервно и чак лошо и предпочитам да стана. Ако работех, не знам как бих се справяла.
Пия кафе и след час отново ми се приспива.

В явна хиперфункция като бях, там беше трагедия. Ни сън те лови, вечно трепереща, изнервена, депресирана, дразнеща. Копче да ми кажат и почвам да плача. Всички ми бяха виновни за всичко.
Тремор, нерви, сърцебиене, ускорен пулс, кървави очи, разстройство и т.н.

Другото лошо идва после. Спи ти се, влачиш се като парцал, решаваш да легнеш в 7 сутринта, защото нощем не си спал. Лягаш и няма заспиване. Въртене наляво, надясно и ахаааа да задремеш и някак в унес, подскачаш като ужилен, силно забива сърцето и една тревожност и безпокойство. Струва ти се, че си спал, но не... часовникът е мръднал само с 5 минути напред.
Пробвала съм това "упражнение" и следобед и е същата работа.
Общо взето си все изтощен, но хем си изморен, хем си пренавит като пружинка и всичко ти играе. Нервната система, пулс, ръце, погледът кървав, особено ако се събудиш посред нощ, а сутрин с присвит стомах право на разстройство в тоалетната след като си пил 2 глътки кафе. И сякаш все нещо ти е свито на топка, и в сърцето, и в стомаха, и едно тревожно и неспокойно, депресивно, чувстваш се отчаян, ама няма на кого да споделиш, да те разбере. И едни мрачни мисли ти минават през главата.

Описвам себе си. Симптомите не са еднакви при всички, но съм сигурна, че повечето знаете как се чувствам.

И после... след време идват познатите на някои от нас симптоми на хипофункция, когато ти е скочил хормона ТСХ, а другите са паднали под нормата от лекарствата с по-висока доза, и се чувстваш в друго измерение.  :lol:
Спиш като пън. Заспиваш още в 21 часа, даже понякога и в 20 часа  :lol: Спи ти се, две не виждаш, но решаваш че ще гледаш еди си кой филм, започващ в 20 часа и се наместваш блажено в леглото. Да ама, помниш как се казва филма, един, двама участващи актьора от обявените... и дотам. Събуждаш се в 8 сутринта, сякаш танк ти е минал през главата и озъртайки се за часовника установяваш учудващо, че си спал 12 часа!!! Боже, 12 часа сън не съм спала от дете  :lol:
Ставам и някак в транс потеглям да си правя кафе. На забавен каданс.
Пия, но очите ми затворени. Докато се разсъня и минал час, два и айдеее, пак ми се приспива. Мързи ме, едва вървя. Докато вървя ще се свлека. Отпаднало ми е, утрепано, вяло, апатично. Сърцето ми едва бие с удар в две секунди. Кръвно, незнайно, ама явно ниско, защото съм буквално парцал.
Безразлично ми е абсолютно всичко и нямам желание за абсолютно нищо. Всяко предложение за раздвижване и разхождане ми се струва като че ще вдигам щанги и ще бягам спринт 2000 метра.
Тук вече да ми кажат "Копче", ми е напълно безразлично... нищо не ме трогва, изненадва, впечатлява. АПАТИЯ - пълна  :lol:

А като са в норма хормоните, поне при мен, повечето описани по-горе състояния са рядкост. Хормоните трябва да се задържат около 6-7 месеца в норма, всички, за да се усетят промените и като се добави и стартовото лечение с намаляване на дозата и ей ти ги над година време, докато се усети подобрението.
Пак има инцидентни случаи на сърцебиене, на тремор, умора, безсъние, но не е същото, не е като си в хипер и да е всекидневно.
Случва се да се преумори човек, да му заблъска сърцето, да не може да заспи, ама ако не спи ден, на следващия ще спи повече. Та... търпи се както се казва.
Сън между 6-7 часа, максимум до 8 при мен. Не повече. Това като се чувствам добре и като се има предвид, че съм си вкъщи. Няма тежък физически труд.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 08 май 2017, 21:05
Аз не знам защо Л Тироксинът е изписан вечер.Пила съм го в комбинирана терапия,пишеше сутрин.
Майка ми е с премахната жлеза,пак е изписан сутрин.На самото упътване пише сутрин.

Блазе ви момичета,че спите без лекарства.Дори и като бях с ТСХ 15 и нещо,пак не можех.Единствено и само ако съм с висока температура или ако не съм спала цяла вечер,тогава заспивам за кратко.Това при мен не се нормализира.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в вт, 09 май 2017, 00:23
Отностно л-тироксина ми е предписан против рецидиви и да мога да набавя нужния хормон,тъй като  тирозола много потискал жлезата. Друго което забелязах,че както пия бетаблокера ми е замаяно и ми е по-ниско кръвното в друг момент се дигне става ми по-добре за кратко и после пак се дигне заедно с пулса. Някой път ми е замаяно на кръвно 115/74 пулс 82. Боли ме главата на моменти.  Имал съм моменти когато кръвното ми е било 103 на 89. Рядко ми се е случвало да вдигна  130 на 82 откакто пия бетаблокера. На някой от вас случвало ли ви се е да ви е замаяно от бетаблокера? Чувството е доста гадно все едно всичко се клатушка на моменти тотално вече съм объркан явно това пак е част от този хаус който създава жлезата.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 09 май 2017, 10:52
Аз последният път му хванах цаката на моят бетоблокер. Изписаха ми Блок бис, половин таблетка от 5 мг., обаче от тази доза докарвам кръвно 80/50, четвъртинката пък не ми действа, и все пиех Корлентор. Обаче ми писна от цената му и започнах да експериментирам с бетаблокера, и така си уцелих дозата. Взимам хапчета от 2,5 мг и пия по половин сутрин и вечер, та експеримент му е цаката.

Номера със спането по 12 часа и аз съм го играла, от 9 до 9  :lol:  В къщи ме гледаха като извънземно и не можеха да повярват как е възможно това да се случва месеци наред.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в вт, 09 май 2017, 11:11
От бетаблокера не само ми е замаяно,едва гледам и лежа.Затова го пия вечер.Пия Конкор от 5 мг.
изписано ми е сутрин и вечер по един Корлентор от 7.5 мг плюс по половин Конкор от 5 мг.Е,комбинирам ли ги двете както е изписано,става кръвно 70/48.И лежа,не мога да стана.Корленторът също ми сваля кръвното,също ме замайва.Точно сега в момента съм добре,но току що изпих един Корлентор.И след половин-един час ще ми падне кръвното и ще ме замаи.
С нормални хормони съм от година,без Метизол съм.Безсънието не изчезва,пулсът е много бърз.Само диарии нямам постоянни,но пазя постоянно диета,пия кортикостероиди плюс Метронидазол заради колита.И пак на месеца по няколко пъти получавам разстройство.Но не е всеки ден,както когато бях с хиперфункция.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в вт, 09 май 2017, 21:52
Така четох някой неща за моя бетаблокер пропанол акорд. Причинява безсъние. Преди да го почна заспивах за точно 10-15 мин даже и по-малко. След като започнах да го пия на 3-тия ден усетих гадния ефект. Като станах и главоболие имах+замаяност. До преди това не съм имал замаятност и труден сън. Говорих с лекарката вика ми еми така ще е докато го пиеш. Ако ли не да го намаля на четвъртина но,да изкачам седмица да видим как ще влияе това. Тя и за това не ми го е писала по-рано заради гадните странични ефекти. Имах и сърбеш от него но,мина бързо надявам се и другите  странични ефекти от него да минат.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в вт, 09 май 2017, 22:33
Ангелов,би трябвало талонът за кардиолог да важи още и да можеш да посетиш пак кардиолога си.Погледнах листовката на моя Конкор,в Нечести нежелани реакции пише нарушения в съня.Явно може наистина да даде този ефект.Можеш да поискаш да ти се изпише Корлентор,той не е бета блокера,но без здравна каса е скъп за съжаление.
Относно сърбежът-по принцип е признак на алергия и обикновено медикаментът се спира,защото може алергичната реакция да стане по-сериозна.Не съм лекар,но съм с ужасна медикаментозна алергия и това ми е казано от лекар.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в вт, 09 май 2017, 22:52
Така ще видя какво ще правя в крайна сметка. Ендокринолога ми каза,че бетаблокерите се понасяли по-леко при възрастните. Иначе съм доволен пулса и кръвното не скачат като преди нагоре макар,че от време на време има и такива работи. Ще изчакам малко да видя как ми действа като ли не ще говоря с ендото по-този въпрос. Само страничните ефекти са кофти особено това замайване  все едно съм пиян отделно и гадното главоболие което се явява по-рядко+ безсънието което също е гадно. Е,вчера ми се спеше пих го към 5 сутринта легнах в 6:10 и край. Няма сън бодър все едно съм пил много кафе. :(  Четох за един случай в блиц някъв човек 6 години пие бетаблокер и имал замайване  през какви ли не лекари е минал. Накрая спрял лекарството за кратко и познайте болките в главата изчезнали при него. Ето и линк към статията http://www.blitz.bg/article/35785


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в вт, 09 май 2017, 23:03
Ами аз за замайването съм съгласна.И при мен има,затова го пия вечер.За мое съжаление и Корлентор ми дава замайване.Днес бях с кръвно 90/55.И то от Корлентор,който уж не сваля кръвното,но в листовката е описан такъв нежелан ефект.Но иначе ми е много зле на сърцето без него.И аз не знам какво да правя.Винаги мога да ги спра,но не знам как бих се чувствала с пулс над 130.
Искам да съм здрава.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ra2 в ср, 10 май 2017, 08:32
За листовките- най-пълна информация намирам на medicine.bg.
http://www.medicine.bg/lekarstva/concor
http://www.medicine.bg/lekarstva/corlentor
http://www.medicine.bg/lekarstva/propranolol-actavis
и то в "кратко описание", а не в "листовка за пациента".
Там могат да се видят също и други медикаменти със същото активно вещество. Най-отдолу, под таблицата.
Конкор- селективен бета 1 блокер, пропранолол- неселективен бета блокер, корлентор- други сърдечни препарати- ивабрадин. В "кратко описание" на ивабрадин не споменават  хипотония като страничен ефект. Замайване - вероятно като страничен ефект от брадикардия. Иначе световъртеж- нечест.
Неселективни бета блокери се изписват за профилактика на мигренозно главоболие, макар и не на първа линия.
За преценка на пулсова честота някой предлагал ли е поставяне на 24 ч. холтер? Преди 4-5г слагахме на баща ми, струваше 40 лв, ако добре си спомням.
Тръгнах на работа и заварих инфарктни взаимоотношения, които спъват работата и увеличават напрежението за нормалния й ход. За една седмица вече участвах в един скандал, т.е. вдигнаха ми го. Нервно ми е, почнах да не спя пак. Дали от условията на работа, дали хормоните се разбутват, все още е рано за да проверя, но не ми върви на добре работата...


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в ср, 10 май 2017, 08:33
Ангелов, може да ти сменят бетаблокера ако този не ти понася добре, или пробвай като мен - изписаната ти доза я раздели на два приема, сутрин и вечер, не наведнъж. На мен първо ми бяха изписали Егилок, но с него пък ми беше още по-зле.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в ср, 10 май 2017, 08:55
На мен януяри или февруари,забравих вече,ми сложиха холтер.Струваше 50 лв.Но в частна болница.Все още не е по каса.В една друга тема ми казаха,че има и на промоции по 20 лв,трябва да се следи в коя поликлиника какво предлагат.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ulyuly в ср, 10 май 2017, 12:36
Сега разбирам, че за холтер се заплаща. На мен миналата година ми слагаха и не взеха и стотинка.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ra2 в ср, 10 май 2017, 13:06
Сега разбирам, че за холтер се заплаща. На мен миналата година ми слагаха и не взеха и стотинка.
Ако е по каса, не се плаща. Но как се сдобива човек с талон, вече е друга бира. Може би го дава кардиолог. Т.е. в общия случай направление за кардиолог, той дава направление за холтер. 2 дни денгуба, кандърми, разкарване на припрян мрънкащ старец, чакане... в моя случай не беше опция.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в ср, 10 май 2017, 13:16
Ами аз ходих при кардиолог с талон,по каса.Кардиоложката ми каза,че холтерът не е по каса и се заплаща отделно.
Явно всеки си прави каквото си иска.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ulyuly в ср, 10 май 2017, 20:38
Холтера ми го сложи кардиолога, при когото бях на преглед с направление от личния лекар. Аз не съм искала, той ми предложи.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в ср, 10 май 2017, 23:53
Да,и на мен ми предложи кардиоложката,защото и казах,че ми прималява на сърцето и общо ми прилошава.Де да беше излязло,че ми няма нищо и че това са просто паник атаки.Тя ми каза,че състоянието ми е сериозно.Може би и затова ми изписа и Корлентора и Конкора по здравна каса.Майка ми пък много се разстрои и взела всички листи,занесла ги при нейна позната кардиоложка.Жената и казала,че според нея трябва да се търси причината в ендокринната система.Направихме допълнителни изследвания и пататхормонът ми се оказа висок,витамин Д и калций ниски.Ще видя кога пак ще измоля талон за кардиолог от личната лекарка,за да отида и при тази кардиоложка,при която е ходила майка ми.Вярвам и много,защото преди седем години сърцето на баба ми буквално спираше,но същата лекарка предложи пейсмейкър и все още баба ми е жива,дано я имаме още дълго.Между другото наистина холтерът е доста добра диагностика,той показа как сърцето на баба ми пропуска удари.Е,нужен е и добър специалист да го разчете и да изпише лечение.

Ангелов,как си,свикна ли с бета блокера?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в чт, 11 май 2017, 00:36
Да донякъде свикнах. Само още това замайване го имам все още както и безсънието. Иначе съм добре. Доволен съм влияе ми добре на кръвното и пулса бетаблокера. Колкото до това безсъние ще пробвам с мелатонин дано пък стане нещо. Преди да почна бетаблокера пак лягах късно но,поне бързо заспивах след него нещата са други. Преди 2-3 месеца пак имах такъв проблем само,че от Л-тироксина пак трудно заспивах след това нещата се оправиха. Сега да видим дали и тука ще стане ако ли не ще търся начин как да се справя с това гадно безсъние.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в чт, 11 май 2017, 09:32
Мелатонина е хормон, при нашите разбутани и без това, не съм сигурна, че е добра идея  :thinking:
Защо не пробваш нещо билково, като за начало.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в чт, 11 май 2017, 10:26
Леле,а аз доста дълго пих мелатонин.Пишеше,че няма противопоказания.
Хубави билкови са Дормиплант,Реламакс и най-вече Магне Б6 Лека нощ


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в чт, 11 май 2017, 17:52
Говорих с еднокринолога за мелатонина. Нямало проблем да го пия,но бил слаб според нея.Още един или два пъти ще го пия и край. Това с безсънието е ужасно ще търся някакво решение. Колкото до реламакс не ми действа изобщо.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в чт, 11 май 2017, 18:00
Да,и на мен Реламакс не ми действа,по-скоро ме успокоява,но не и приспива.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в сб, 13 май 2017, 07:12
Здравейте и от мен.Симпатил взимам аз за да подобря съня си.Билков продукт с магнезий.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в нд, 14 май 2017, 21:50
Здравейте,вчера излизах с двама мои приятели бяха решили да излезем по-младежки. Там вървим си ние и едни момчета ни спират. Почват да обиждат един от мойте авери после последва малко бой. Така ние с другото момче нищо не можехме да направим.  Само като видях единия моментално дигнах пулс леко оплашен бях. След това всичко приключи. Оттогава почнах да вдигам кръвно и пулс променливи стойности ту високо ту ниско. Сега конкретно случвало ли ви се е да вдигнете пулс,кръвно при нормални хормони и то в напечени ситуации или когато се изнервите. Като цяло гледам да не се нервя защото знам какво ще стане независимо ,че пия бетаблокер. Да вметна проблеми със сърцето нямам.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в нд, 14 май 2017, 22:06
Ами тъкмо преди малко си боядисвах косата и толкова ме беше страх от алергична реакция,че не само ми думкаше сърцето,ами чак ми прималяваше.Нарочно не си мерих пулса,за да не се плаша допълнително.Откакто е топло под 90 не пада въпреки Конкора и Корлентора.А преди малко ми беше толкова притеснено,че чак болезнено ми потреперваше.
Кръвно не вдигам,ниско е.От горещото още повече пада кръвното и още повече ми се усилва пулсът.Как ще я карам през лятото идея нямам.Всичко това на фона на идеални хормони,при това без Метизол.За моята лична лекарка жлезата ми била излекувана.
Вземи поне Валериан,ще те поуспокои малко.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в нд, 14 май 2017, 22:15
Еми ще опитам с мента глог.  Доколкото знам стреса е голям враг на жлезата.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в нд, 14 май 2017, 22:16
Враг е, ще се успокоиш.
Животът ще носи такива изненади, няма как... и все някак ще се справяш. Ще отмине и това.
Пий едно малко за душата :lol:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в нд, 14 май 2017, 22:21
Не знам за алкохола.Мен ме занасят,че всичките ми болести били от липсата на алкохол.Може да има доза истина,но аз само леко да го помириша и  :sick:
Непрекъснато ме увещават,че мастиката щяла да ми оправи колита.Не лекарите разбира се.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в нд, 14 май 2017, 22:39
Ок не мисля,че ми е нужен алкохола сега иначе ще ви споделя нещо. На бала миналата 2016 ми беше много радостно. Пих доста не ме хвана алкохола беше ми добре прибрах в 1 легнах в 3 и на другия ден айде, на кикбокс. Това бях аз тогава . Сега една година по-късно ме мъчи ,че не съм като преди заради един нещастен базед които направо ебава майката на човек ако ще и хиляда лекарства да пие няма оправия от тая нещастна болест. Колкото до алкохола не е за мен забранено ми е. Пия тирозол от декември започнах л-тироксин и от началото бетаблокер пропанолол акорд. Забранено ми е да пия кафе,какао, за храните зеле,броколи, орехи,карфиол. Дори не съм сигурен дали мога да ям,чесън,лук,зелена салата.Боб и леща съм ги забравил заради колита. И още нещо когато сте под напредежение дори леки нерви,стрес значи и на вас ви докарват или висок,пулс кръвно безпокойство. Примерно когато вдигам пулс в областа на сърцето чувствам лек гъдел все едно съм поднапрежение и вдигам кръвно или пулс. Да спомена отново бил съм на кардиолог каза,че всичко е наред със сърцето и причината е жлезата за всичко тъй като тя влияе на сърцето.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в нд, 14 май 2017, 22:50
Разбирам ви за алкохола. Пила съм и като тийн, пила съм и като възрастна, но никога не съм била редовен пияч, ако мога да се изразя така.
Откакто съм с Базед и ми споделяха хора, че твърде много го давам сериозно и тревожно и да пия едно за отпускане на душата, в буквалния смисъл разбрах какво имат предвид след питието.
Няма как да ме разберете като въздържатели, но аз не знаех, че сте такива.
На човек му се отпуска всичко и макар да ви прозвуча като алкохолик, за момент хапчетата ти се виждат напълно безполезни и неефективни.  :lol:
Никой не говори за напиване.

Това с пълните забрани на кафета, какао, чесъни, броколи и тинтири минтири, се осъзнава след време. С тях или без, човек е болен и те няма да попречат на оздравяването му, нито ще му помогнат или навредят като цяло с нещо.
Хубаво е някои от "забранените" зеленчуци да минават лека термична обработка.
Кафето се пие по усмотрение. Забраната е заради превъзбудеността и действието му върху централната нервна система, когато сте в хипер, а вие вече не сте.
Няма да споделям колко шоколад съм изяла.
Спазвала съм забрани, рецидивите не ми мръднаха. Не спазвайки забрани, пак съм болна, но се чувствам по-добре психически, да го наречем.

Ограниченията бих ги разбрала при проблеми със стомаха. Там вече няма как, болките са явни и нетърпими и имаш избор - или ядеш и те боли или не ядеш дразнещи храни и се поуспокояват нещата.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в нд, 14 май 2017, 22:57
Ангелов,отскоро пия безкофеиново кафе.Открих,че дори ми успокоява колита.Чак ми иде да се гръмна,че почти десет години не съм го близвала.Беше ме страх,всяко нещо,което ми дразни ми докарва жестока диария.Странно е,че и от сладолед нищо ми няма.Категорично и изрично ми е забранен от лекарите както всички горещи и ледени храни.Но нищо не ми става.Ако пия мляко,дори и кисело да хапна,следва голям рев в тоалетната.От сладолед нищо ми няма.Наскоро открих един в Кауфланд,от тяхната марка-хем е голям като количество,хем е евтин,а е разкошен и добре ми идва.Казали са ми (този път лекарите),че няма универсална диета за колит.Пробваш от всичко и виждаш как ще си.Но не всичко наведнъж.Примерно си караш на картофки и сиренце една седмица.После хапваш сладолед.Ако не ти стане нищо на другия ден пак сладолед.И ако пак не ти стане нищо на другия ден пак сладолед.Спираш сладоледа,караш няколко дни на гадните варени картофи.И си пийваш смело след няколко дни чашка безкофеиново кафе.И ако не ти стане нищо пак няколко дни пийваш по кафе.
В никакъв случай не те увещавам да пиеш кафе или да ядеш сладолед,споделям си моите схеми.
Най-добре ми е от картофи само със сол за съжаление.Сиренето си го ям на своя глава,понякога ми дразни.
Също и гадни,сухи препечени филии само със сол добре ми понасят.Но се престрашавам,ям и други неща по начина,по който описах.За мое съжаление яйца,мляко,домати ,краставици и портокали дори в малко количество ми предизвикват ужасни истории.А ги обичам и често сънувам,че ги ям.Родителите ми приготвят храната на детето,че често ми се е случвало да режа салата и да плача.Но това е положението.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в нд, 14 май 2017, 23:14
И още нещо страхът е гадно нещо. Въпреки уверенията на лекарката ми ,че и страха и безпокойството е,част от базеда все си мисля или ми се иска да мога аз да ги контролирам а, те мен.  Те са част и от живота на здравите хора ,но мисля че,някък може да стане чудо и малко или много да не ме контролират тези симптоми като страх и безпокойство. Ще пия някакви успокоителни ще го направя. Майка ми е на моменти голяма дивачка смисъл много бързо се нервира,но все намира начини някък да се справи. Пиша го това просто като не като пример тя е  нормален човек, много пъти ми казва,че какво ли не е минало през главата и пак няма да се предаде ,но тя няма базед това е разликата между мен и нея. Много пъти ми е казвала,че вътре в себе си трябва да бъда егоист и забележките на другите да не ми  правят впечатление. Тоест ако може да не ми пука и да смятам другите за нещо по ниши от мен. Да умея да се преструвам в дадена ситуация но, не съм сигурен това женски трикове ли са или наистина е права.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: FBID1307446899344915 в пн, 15 май 2017, 19:02
Здравейте дами
Записвам се при вас
 тъй като мъжете явно сме малко с тази болест или сме неорганизирани.
Намерих нещо интересно и го пускам.


Схемите за приложение на тиреостатичното лечение са две:
1. Подход с титриране на дозата и ниска поддържаща доза. Това е класическият
подход (при всички форми на тиреотоксикоза), при който се започва с доза от 6-10 табл.
тиреостатик за около 2 седмици, след което дозата се намалява с по 1 табл. на 7-10 дни.
Изходната доза се определя в зависимост от клиничната тежест на тиреотоксикозата,
големината на струмата (по-високи дози при струми над 30-40 ml), телесното тегло на
пациента. Когато се достигне дневна доза от 2 табл. се контролира fT4. Тогава се решава на
каква поддържаща доза да остане пациентът – средно ½ до 2 табл. дневно (най-често 1 табл.).
Недостатък на този подход е, че се налага чест хормонален контрол (титриране) и може да се
допусне ятрогенен хипотиреоидизъм.
2. Подход с блокиране и пълно заместване (block and replace) – само при автоимунни
болести на щитовидната жлеза! При този подход се започва с висока доза тиреостатик,
например 6 табл., като поддържащата доза е не по-ниска от 4 табл. (пълно блокиране на
жлезата). От 15-ия ден се започва заместване с 50 mcg левотироксин, а след 30-ия ден – със
100 и повече (пълно заместване - средно 1.5 mcg / kg телесно тегло). Този подход няма
предимства по отношение на подтискане на евентуален автоимунен процес, но осигурява
предпазване от ятрогенен хипотиреоидизъм (който е много неблагоприятен за автоимунната
компонента). Предимство е нуждата от по-рядко хормонално проследяване, недостатък е по-
високата доза тиреостатик (риск от дозо-зависими странични действия, по-висока цена на
лечението).
Като компромисен вариант понякога в хода на класическата титрираща схема на
тиреостатично лечение след даден момент (след регистриран ятрогенен хипотиреоидизъм или
тенденция за бързо спадане на fT4) към ниската доза тиреостатик (1-2 табл. дневно) се
добавя и ниска доза левотироксин (25-50 mcg дневно).  

Шансовете за постигане на ремисия силно намаляват при:
- голям изходен обем на гушата (>30-40 ml)
- високи изходни титри на ТРАТ (>40 UI/L) или задържането им на 6-ия месец от
лечението над 8 UI/L
- наличие на ТАО

Искам да ви питам за дозата ми дали е правилна.След месец Митизол 3х2  FT3-7.8 , FT4-21  TSH -0.05
Док.  каза още две седмици по 5 бр. Метизол .Аз мисля че е висока.
Виждам че всички искате да отслабнете но при мен е обратно искам малко килограми , а вече 40 дена пия но съм качил само един килограм.Това нормално ли е при условие че паднах с 8 кг но за моя ръст е много.Загубих доста мускулна маса.
Мога да кажа че се чувствам доста по добре от преди месец имам повече сила , пулса падна , спя нормално и кокалите са по добре.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в пн, 15 май 2017, 20:29
Здрасти,много,много не разбирам от дози първоначално мен като ме хвана болеста беше септември 2016 тъкмо си тренирах във фитнес и какво стана заболяме ме главата и то там тръгнаха нещата. Друго нещо като цяло мъжете сме рядко тук особено пък с тоя гаден базед. Отностно мускулна маза и аз съм спаднал не съм като преди. Сега тренирам в нас имам си крив лост помпя чат,пат за бицепс трицепс и така. От време си вдигам кръвно пулс също при уж нормални хормони. Като цяло заболяването си е коварно доста.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ra2 в пн, 15 май 2017, 23:21
Тишо, не знам от какви изходни стойности на хормоните  си започнал лечение, но в момента явно пак си в хипертиреоидизъм. При това положение има какво да се желае и начинът е да си приемаш тиреостатика в назначената доза. Според мен.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 16 май 2017, 07:17
И аз не разбрах, тези хормони са при старта на лечението или на 2 седмици от лечението?
Ако са на 2 седмици, има нужда от висок прием на тирозола. Явно при старта са били още по-лоши изследванията, предвид дозата тирозол.
Ако са началните стойности, няма да е лошо да се намали тогава дозата, макар и без изследвания.
Доза 6 тирозола не е малка.

Между другото, аз започвах и трите си лечения с по-ниска доза от описаната по-горе. Знам че гледат началните стойности на ФТ4 и  ФТ3, но сходно като хормони с други болни, съм била на ниски дози.

Не сме опитвали лечение 2 и 3, само първия подход, но ако при теб пробват да поддържат леко хипоактивна жлезата, вероятно ще качиш килограми, тъй като метаболизмът се забавя.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в вт, 16 май 2017, 11:02
Здравей Тишо, първо добре дошъл във форума! Ще споделя моята Базетология /да, опустее, дано/: започнах на 01.10.2016 прием на  3 х 2 Тирозол за около две седмици, после преминах на 2х2 Тирозола за   три месеца, после на 1 таблетка дневно  пак за  три месеца, а от  20.04. съм без тирозол за период от два месеца. Ендото ми обясни, че се почва с по-висока доза и постепенно се сваля. Първото изследване на ФТ3, ФТ4 и ТСХ ми беше на четвъртия месец от започването на терапията, доктора ми обясни, че ТСХ бавно се повлиява от  лечението и не е нужно по-рано да се правят изследвания, следяхме кръвната картина и чернодробните показатели.
Относно килата, сложила съм около 13 кг. свалила съм около 2. По тая точка съм изпаднала в тих ужас.
Не ходя на фитнес и по тоя въпрос нямам мнение, обаче ходя на танци два пъти в седмицата, на йога също два пъти и почти всеки ден сутрин ходя около 4 км. по наклонен терен / пътя към Асеновата крепост/. Питах лекаря дали да намаля двигателната активност, той ми каза, че няма нужда, явно натоварванията при моите занимания не са особено големи. И, да вметна,  редовните занимания с йога ги започнах някъде в началото на тая година, преди не бях особено редовна. Не знам дали не си въобразявам, но си мисля, че йога ми оказва благотворно влияние, относно влизането в норма на хормоните. Има асани, които влияят на щитовидната жлеза, инструкторката ми прави цял комплекс от тях и посвещаваме част от практиката върху пета чакра /отговаря за щитовидната жлеза/.
И в заключение, май при всеки от нас част от терапията се припокрива, а друга, не толкова,не съм много сведуща и винаги съм се допитвала до форума по въпроси, които са ме притеснявали. Не съм правила контролни прегледи при други ендокринолози, защото всичко, което ми беше обяснил моя лекар, отговаряше на това, което се споделяше от по-знаещите /не изброявам никове, защото се притеснявам да не изпусна някого/  във форума. Спрях да чета популярни мнения из интернет за Базеда, тук във форума са къде, къде по-компетентни и добронамерени.
Изводът от цялата тая тирада е: Споделяй и се съветвай с форума, тук ще получиш освен разяснение, допълнение и най-важното, разбиране.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в вт, 16 май 2017, 19:33
Здравй Тишо,
Не се чувствам достатъчно компетентна за да ти дам мнение за хода лечението,но тук има вещи хора които ще те посъветват.Мога споделя за моите кг.от началото на лечението,което започна януари тази година до момента съм качила 5-6 кг.бях отслабнала 3-4 кг ,което на пръв поглед не е много ,но за моя ръст и тегло си е доста /била съм.между 47-50кг/.Т.е освен ,че съм възтановила съм и качила.Това в рамките на 4 месеца и се надявам да спра с този процес.Чувствам се - напомпана и подута ,всъшност аз никога не съм имала проблем с килограмите,но в момента е рзлично.Вероятно като влезеш в хипофункция ще въстновиш килограмите си.Успех !


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в вт, 16 май 2017, 20:13
Тишо,добре дошъл и от мен във форума!
За килограмите-от хиперфункцията първо при мен рязко паднаха,много бях отслабнала,защото седем месеца се мъчих без диагноза.Като започнах лечението с Метизол пък рязко качих.
Обаче при мен последва доста тежко забояване-ендометриоза.Пак отслабнах,при това ужасно.След едната операция бях около 40 кг,беше нещо ужасно.Наложи се да ми премахнат матката и яйчниците на 28 години заради тази ендометриоза,защото беше в много,много тежка форма.И след последната операция качих много килограми.Над 30.Направо станах неузнаваема заради тези болести.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в нд, 21 май 2017, 19:49
Здравейте,дами 4 ден съм писал. За седмица се бях справил с безсънието с мелатонин и мента глог. Така сега като спрях ментата пак същата работа сън няма.. Ендокриноложката ми писа Атаракс слабо като цяло само първия ден ми подейства след това нищо. Както и да е тъй като в нас се прави ремонт плочки,мазилки. И така аз пак си легнах в 6 сутринта както си лягам по-принцип пия бетаблокера и сън няма. Събуждам се към 10-11 и се започва къртене, лепене на плочки + това безсъние направо в повече ми дойде + още гадните викове на дядо ми който се чува сигурно в другия край на блока.  Този човек направо ме нерви все едно е ходещ мегафон. Щом и други хора само казвали да не говори толкова силно уви минус.  И се започна нерви,клопане. След това станах някъде към 16 всичко добре и след 1-2 часа решавам да меря кръвното 126-82 пулс '137'.. Какво да кажа всичко от нервите. Въпроса ми към вас е когато се нервите вдигате ли кръвно,пулс при нормални хормони. Още нещо според ендото аз съм в медикаментозна ремисия тоест трябва да продължа с лекарствата.   От както намерих този форум нещата са ми доста повече ясни от преди + това има доста разбиране което малко или много ми помага даже доста. Така последна стойност на кръвното 117 на 74 при пулс 170 ужас вече е гадно за първи път имам такъв пулс. Кой знае апарата може грешно да е отчел все пак мръднах леко. :lol: 


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: FBID1307446899344915 в нд, 21 май 2017, 21:55
Благодаря на всички които ми отгориха.Дами вие сте незаменима подкрепа.

Ангелов знам че тренираш , но моето мнение е че трябва само спокойствие и леки разходки спри тренировките.Може и бета блокера да ти е много дозата или неподходящ.
Това го забелязах и при мен като се натоваря пулса ми се вдига за час два но не повече от сто.Тремора на ръцете също идва.Даже ми влияе зле като ме види познат и почне да ме оплаква колко съм отслабнал явно съм станал чувствителен и лабилен .Трябва да сме непокисти ама като не мога вземам си работата  кариерата и семейството  много сериозно.
Успех Ангелов и на всички дами

Впрочем някой ровил ли се в тема първоизточник но нашия проблем.Това гени и стрес е много общо за мен.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в пн, 22 май 2017, 01:18
Това с гените не ми се вярва много,много. Аз например го получих след стрес и един месец по-късно се отключи базеда кои знае може и да е от колита чудна работа. Колкото до спорта прекалено лек е с женска тежест 5 килограмова щанга една серия за трицепс и бицепс това е всичко един път или два  пъти седмично разбира се ако се чувствам добре. Колкото до стреса да наистина трябва по-малко стрес повече спокойствие обаче трудно особено пък в днешно време. Друго важно нещо е избягвай храни като зеле,броколи,карфиол-съдържат йод което не е полезно за жлезата. Вафли,чипсове,кола   и други вредни храни.  Поздрави на всички. :mrgreen:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 22 май 2017, 11:28
Друго важно нещо е избягвай храни като зеле,броколи,карфиол-съдържат йод което не е полезно за жлезата. Вафли,чипсове,кола   и други вредни храни.  Поздрави на всички. :mrgreen:
На мен Начев ми е казвал, че няма храна в България, която, ако я хапваш в нормални количества да ни навреди. Предупреди ме само "да не ме излъже някой да се лекувам" с отвара/ликьор от зелени орехчета. Иначе наследствеността предразполага, да...


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пн, 22 май 2017, 13:53
Наследствеността е важна в автоимунните заболявания, дреме си нещо в гените ни и му трябва отключващ момент /отслабен имунитет, тежък момент, възпалителен процес/....и щрак, снабдяваме се с автоимунно заболяване, поне така съм чела. Май механизма на  автоимунните заболяване не е много ясен, но това е една от най-популярните теории.
Колкото до храните, моя лекар ми каза, че няма проблем да ям, каквото искам /изключвам чипсове, коли и прочие там щървалъци, които и за напълно здрав човек са вредни/ зеле, карфиол, броколи изобщо всякакви зеленчуци, бобови, кореноплодни, плодове. За да ни навреди количеството йод, което, например се намира в зелето, ще трябва да изядем 11 кг.. За ликьора от орехчета, както Нова Надежда е писала,  същото ми го каза и моя доктор, както и да не си мажа раните с йод.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 22 май 2017, 14:27
Това с йода е много интересно.Двата пъти,когато ми рязаха корема ми дезинфекцираха раните с йод.И за вкъщи ми изписваха Йодасепт.Първия път ми беше доста зле щитовидната жлеза и си го бях казала на лекарите,бях с по 6 Метизол на ден.Изобщо не им е пукало.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пн, 22 май 2017, 14:55
Чак пък толкова, излишно се вторачвате в този йод.  :peace:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пн, 22 май 2017, 15:54
Наистина излишно вторачване, просто коментираме .... :)


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ra2 в пн, 22 май 2017, 15:59
Яжте, пийте и си носете новите дрехи :lol: Не се ядосвайте, вторачвайте, фиксирайте, невротизирайте.
Има далеч по-лоши неща на тоя свят и много хора биха дали мило и драго да са на наше място, а не болни от разни други неща.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 22 май 2017, 16:00
Как обичам кока кола и шоколад 😁


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пн, 22 май 2017, 16:08
В началото като се разболях, се пазех и аз от йод, сол само хималайска, никакви зелеви храни, морски продукти и тн., и какво, пак ми се появи рецидива.
Сега ям всичко, пия от време на време и ликьор от орехчета даже. С йод, без йод, все едно.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пн, 22 май 2017, 16:25
Аз общо взето никога и не съм пила ликьор от орехчета, не се лишавам от нищо в хранителен, развлекателен или в какъвто там друг аспект на живота, според мен важното е мярката. Пък и с нещо да прекалиш еднократно.....няма никаква драма. Това за фиксирането и вторачването е много вярно.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 22 май 2017, 18:45
Ох,ще ми се и аз да можех да хапвам от всичко по малко.Тези дни си позволих малко баница,малко питка,половин яйце и сок от вишна на Присан,който обожавам.Ми случи ми се случката(проблем с колита)и днес си дъвча препечените филии.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ra2 в пн, 22 май 2017, 19:43
Извинявай. В твоят случай е комплект и с друго и може би те засегнах.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пн, 22 май 2017, 20:50
Не,аз се извинявам,не исках така да прозвучи.След хиперфункцията на щитовидната жлеза получих улцерозен колит,а от 12 годишна възраст си имах доказана ендометриоза,която вече не ме тормози,защото извадиха всичко-матка и яйчници.
Между другото и колит от бебе си имах,но по едно време се беше успокоил и хапвах от всичко.След разбутването на жлезата обаче не желае да се успокои. Все се моля пак да отшуми.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 23 май 2017, 06:10
С колита нещата са различни. Там и да решиш да не се вторачваш, той ти напомня с болки след хранене, понякога с дни. Та колкото и да не му пука на човек, като го свият червата, иска или не, почва да внимава какво яде.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в вт, 23 май 2017, 09:00
Това с колита  наистина е голяма гадост, случвало ми се е само за известен период от време - девет месечен, да имам стомашни проблеми. Та уж разбирам, ама като не ти е дошло до главата....
Нескопосан опит от моя страна за разведряване, извинявайте!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕваНиколова в вт, 23 май 2017, 09:05
Момичета, здравейте! Вече 1 месец съм на хапчета и съм 3 кг. отгоре, задържам зверски вода, надула съм се като балон  :( Дали е временно? На вас случвало ли ви се е?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 23 май 2017, 09:55
Аз говоря конкретно за йода, че като реша да ям нещо не го мисля с йод ли е или без йод. Иначе се съобразявам с корема, няма начин, то Базеда май си върви ръка за ръка с коремни проблеми. При мен много добре се отрази безглутеновото хранене, но и това беше до време, после пак ме почнаха проблемите.
Също бих похвалила и "Лесно начало" на Аквасорс, но си е скъпа инвестиция.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: FBID1307446899344915 в вт, 23 май 2017, 10:33
От FB  форум за хашимото.

Daniela Ivanova Освен всичко написано до тук - активно да търси причината за автоимунният отговор на организма - вирусни, гъбични, бактериални инфекции. За високия ТАТ да търси по периферията - уши, нос, гърло (правят се посявки при взети секрети) + панорамна зъбна снимка, за да се видят скрити грануломи ако има. За високия МАТ - причината е вътрешна, основно стомах и черва. Като начало да направи фецес изследване за х.пилори, кандида, глисти, червеи и т.н.

Правят си изследвания за първопричината тъй като и при нас имаме висок TAT и MAT дали може и ние да си направим същите изводи.Така ще знаем къде да наблегнем с лечението.
Успех на всички.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: тони бонбони в вт, 23 май 2017, 10:52
Здравейте на всички  :hug:

Аз си ви следя, но не се включвам, понеже няма нищо ново при мен. Другия месец ще си пускам контролни изследвания и се надявам да няма нищо ;) Но имам сериозен стрес и дано си внушавам, но май пак започнах да отслабвам, дано жлезата си кротува  :pray:.

Относно храните, алкохол, кафе и шоколад, Христозов ми е казал, че няма проблем с едно кафе, 2 крадратчета шоколад, 1 бира или чаша вино. Не ми е забранявал нищо, но винаги ми е казвал "здравословен начин на живот". 2-3 седмици не пия кафе, шоколада гледам да е рядко и бял. Правя опити за тренировки, но ми идва в повече натоварването за сърцето. Вече съм отвикнала.

Стискам палци да се хвалите само с положителни резултати и емоции.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 23 май 2017, 11:52
Тишо ...  :lol:  8)
Минала съм го аз този период, четеш, четеш четеш, чудиш се, пиеш това, пробваш онова, изследваш какво ли не...накрая теглиш една майна на всичко и продължаваш нататък.
Отделно съм се начела на такива щуротии из темите във форума, из фейса също, че съм се чудила до колко са със всичкия си тези, които ги правят.  8)
За хеликобактер може би не е лошо да се направи един фецес, за зъбите..то е ясно. Само, че аз никога не съм имала развалени зъби, и хеликобактер нямам, и пак си имам Базед.....


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ra2 в вт, 23 май 2017, 18:45
Автоимунният процес вече е отключен, антителата вече са образувани и причината остава без значение. Дори и да се намери отключващият фактор, образно казано, вратата е отворена и да я заключиш, вече е все тая. Процесът си се самоподдържа вследствие на неадекватна работа на имунната система- разпознава свои клетки като чужди и ги атакува. Няма как да "отучиш" имунната си система да не реагира на своите антигени. Изобщо, автоимунните болести са все още тера инкогнита като механизъм на започване.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 23 май 2017, 19:33
При мен се отключи заболяването след инфекция на пикочните пътища, която трудно овладях месеци подред. Наред с многото АБ и лекарства се наложи да лекувам и стомаха месеци наред. Отключиха се стомашни проблеми, за които от дете бях забравила - повече от 20 години. Последваха чревни проблеми.
Казват, че при някои хора заболяването има и някои предизвестяващи симптоми ли да го нарека... болести ли да го нарека... не знам как. Реално при всеки е различно. При някои хора се отключва при силен шок, стрес, катастрофа, някаква травма.
При други при дълго боледуване от друга болест. Най-вече вирусни, паразитни, инфекциозни. При трети при разбутване на хормоните, в следствие раждане, аборт, бременност.
При мен първо имаше напълняване, поява на мастопатия, промени в менструалния цикъл, последвани от цистит и проблеми със стомаха и червата. Казаха, че всичко идва от започнал автоимунен процес в жлезата, без да са били разбутани все още хормоните. Имаше го и фактора - уплаха и стрес.

Предразположението - наследствения фактор си играе роля, дотолкова, доколкото просто да се знае, че го има, а иначе познавам много хора с АИЗ, в чийто род няма други регистрирани с това заболяване, или поне не са имали симптоми, че да се стигне до изследвания. То в днешно време всеки втори изследвал се има някакви отклонения в щитовидната функция. Има и някакъв наследствен ген, но той беше рядък. Който със сигурност се наследява, но да не говоря наизуст, ако има желаещи да прочетат и проучат. Там предимно за онкологично заболяване се касаеше.
Към останалото сме предразположени, но това не значи, че ще отключим със сигурност.
Но нерядко се случва да има връзка и с диабета. Питат. Има ли в рода с диабет, нищо че си с автоимунно на жлезата. Имало значение. Все хормони, а и инсулина "диктува" всички други.
В моя род с хиперактивна жлеза има. Аз съм втората в рода. Макар да се водя от по-младите, ние сме тези, които ни водят "чернобилски деца". Около 25-26 години след аварията в Чернобил, отключваме автоимунните заболявания. Факт, сякаш по едно и също време наборите се разболяхме + - 1-2 години. Казват, че в този промеждутък става. Между 20-30 години след аварията.
Майките ни, които са с приблизително 20-30 години по-възрастни, на 60-70 годишна възраст са с хипоактивни жлези, рядко с хиперактивни, но и това се случва. При мъжете по-рядко се отключва. Предполагам факторът стрес не играе такава роля при тях, както при жените. Но не са малко случаите на нормално функционираща жлеза, а с наличие на възли.

Та, да овладяваме стреса - аз не успявам.
Да лекувам инфекциите - много ми е трудно и едва се преборвам. Каквото и да ми изписват, каквото и да пия и да опитвам, моят опит е неуспешен. То лекуваш едно, появява се второ, трето. Въртиш се в един омагьосан кръг.
Режим на хранене, ограничения от определени храни, билки, добавки за каквото се сетим. И съм била и постоянна. Човек като не вижда резултат... губи воля и желание. След време спира да му пука, започва да свиква с болежките. Не че е хубаво - никак не е. Приветствам всеки успял да се пребори, независимо по какъв начин и с какво. Склонна съм да пия всеки буламач дето се вика, стига да се чувствам добре. Ще кажете, цялостна промяна трябва, но това рядко може да се случи. Не се променя ей така живот, който си живял досега. Не може всичко да се игнорира и промени. А един фактор да остане, то той може да поддържа всичко и да възпрепятства излекуването. Примерно.

Но да не забравяме, че има и леки случаи с нашето заболяване. Някои просто успяват бързо да се "справят" със заболяването и да влязат в ремисия, дори без да предприемат никакви други мерки, освен да си пият хапчето за жлезата. Тези хора няма да ви разберат. По-скоро да ви упрекнат, че се вживявате много и едва ли не много значение отдавате на някакво си заболяване, дето много хора го имали, ама видиш ли, не се оплаквали. Ще ви разбере някой с по-тежък случай.
Много зависи и какво е отключило заболяването. Ако няма други съпътстващи заболявания, човек не е подложен на стрес или други фактори, утежняващи Базеда, това е просто един бонус и се предполага по-бързо влизане в ремисия.

Когато човек боледува години наред, опитал е кой каквото му е казал или е пробвал по свое усмотрение разни илачи, в един момент му писва да чете за панацеята с безглутеново хранене, за безмесно хранене, как ако станеш веган ще оздравееш, за чистене от паразити с тинктури, за лечение с пробиотици, протоелитични ензими, водорасли на разни фирми, или лечебното Алое на точно определена фирма, ЛДН лечения, рязане на небце, разни витамини в конски дози и още куп други, да не изреждам... как някой чудодейно се излекувал, но видиш ли, като запиташ по-подробно, се оказва, че въпросният болен е бил с първично заболяване и е постигнал ремисия, която между другото, 50% постигат в рамките на 2 години, дори без да спазват никакви режими и да пият добавки. Или се оказва, че все още пие 1 или 1/2 таблетка поддържащо от лекарството, въпреки режимите и купища съпътстващи лечения, което обезсмисля всичките тези препоръки за хилядите илачи. Ами... аз вече не спазвам нищо и пак си пия 1 таблетка.  Но някои хора изтеглят късата клечка и са от другите 50%, дето влизане в ремисия няма. Аз съм от тях. Или трябва да си отрежат жлезата, да спрат хиперактивността ѝ, да си пият после хормони до живот, ама и тук пак единици се чувстват добре. Не са малко случаите, дето се чувстват по-зле и предпочитат да си бяха с "Базеда", отколкото да са в другата крайност и да не успяват уж с лесното регулиране на хормоните с хапче. Щото то не е толкова просто, колкото при някои хора се случва. Факт, при някои се случва и си продължават живота. Но не при всички е така. Някои като кажат - "Имам позната дето се оперира и е супер! Пие си там хапчето и е добре". То хубаво, ама първо - малко са тия дето са добре, второ, не си на нейно място, да знаеш колко е добре и доколко ти споделя всичко. То може и тя де е от тия предали се, дето вече им е през оная какво се случва и знаят, че са в омагьосан кръг и просто им е писнало да се обясняват на всеки, че не са добре, какво ги мъчи и т.н./ Съдя по себе си. Писна ми и вече казвам -Добре съм. Не искам да се обяснявам на всеки. Знам че няма как да ме разберат. Само който е в моето положение, може да ме разбере.

Смисъл от всичките тези препоръки за мен би имало, ако си в ремисия и успяваш да се задържиш в ремисия с всички тези илачи, без хапчета, макар и ремисията да е относително с различно продължение при всички, независимо дали пият нещо допълнително или не.
С всичко друго си чешем пръстите на клавиатурите.
Веднага мога да вика дам поне 30 препоръки, какво да пиете, ядете и как да живеете с Базед. Просто знам, че с това няма да ви помогна изобщо.
Първо, защото всеки случай е различен и може да влезете в ремисия само с 1 таблетка (според случая), без нищичко друго да правите, и второ... каквото и да ви кажа, ако Базеда и съпътстващите заболявания са ви завлядели + стреса и тревогите, каквито и неща да правите, все тая... докато стигнете до непукизма и като ви питат "Как си?", просто да казвате - "Добре"  :)

Бонбони, ти се появи  :lol:
Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ra2 в вт, 23 май 2017, 20:00
Мда. Баща ми изкара 6 курса химиотерапия, последвана от лъчетерапия по повод неходжкинов лимфом и влезе в ремисия. Понеже по същото време пиеше и билки, реши, че за да достигне до ремисия  тежестта на билките за резултата била "поне 75%". Това по повод кое всъщност върши работата. Е, не му противореча. Важното е да стои в ремисия, пък да си стърже джинджифила и пр. ипр.
Бомбите с обеднен уран, дето падаха в бивша Югославия тепърва ще ни се отразяват. Ако вече не ни се.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 23 май 2017, 21:01

Бомбите с обеднен уран, дето падаха в бивша Югославия тепърва ще ни се отразяват. Ако вече не ни се.

О, и това, да! Как го пропуснах!

За баща ти, важното е да е добре, не е важното точно кое му е помогнало. Ако ще и панацея някаква да е, билките, терапията...


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ra2 в чт, 25 май 2017, 21:07
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/ako-se-chuvstvate-umoreni-proverete-si-shtitovidnite-hormoni-2026009
нещо като статистика. Било ден на борба с болестите на щитовидната жлеза


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пт, 26 май 2017, 09:01
И аз поне една година преди да ме диагностицират, все си мислех, че карам пролетна умора, че и болнични си взимах, да си почина  :?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в пт, 26 май 2017, 10:04
Автоимунният процес вече е отключен, антителата вече са образувани и причината остава без значение. Дори и да се намери отключващият фактор, образно казано, вратата е отворена и да я заключиш, вече е все тая. Процесът си се самоподдържа вследствие на неадекватна работа на имунната система- разпознава свои клетки като чужди и ги атакува. Няма как да "отучиш" имунната си система да не реагира на своите антигени. Изобщ :bouquet:о, автоимунните болести са все още тера инкогнита като механизъм на започване.

Взе ми думите от устата, да допълня, че освен срещу собствени клетки, процеса работи и срещу вируси и бактерии.
Не знам за другите, но откакто ми заваляха автоимунните заболявания никой от сезонните вируси не ме е повалял, а работя на обществено място, пипам неща и срещам хора от цял свят.
Скъсват се да кихат, кашлят, плюнчят, дрискат  :35: и нищо  newsm78, но пък за сметка на това кожа, стави, тироидна жлеза, май и черва ме напускат бавно и сигурно  :tired:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 26 май 2017, 13:43
Така е, да, но при мен беше така, докато бях в хипер или поддържах по-ниско Тсх, до 1.
Като мина в хипо и всичко ме лови.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в пт, 26 май 2017, 16:25
Така е, да, но при мен беше така, докато бях в хипер или поддържах по-ниско Тсх, до 1.
Като мина в хипо и всичко ме лови.

Ти сигурна ли си, че всъщност лечението не ти е "убило" жлезата и затова да си минала в хипо?
Аз май още продължавам да съм в ремисия  :pray:, явно другите ми клетки са по-интересни на имунната ми система и в момента е разконцентрирана с тях, както каза ra2 по-горе, механизма не е ясен.
Поддържайки определени белтъци под контрол с тнф-блокери, може би задържам атаките към жлезата, въпреки, че не са взаимно свързани, та не е много ясно  newsm78, но аз съм ок с тази ситуация.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ra2 в пт, 26 май 2017, 16:30
Какво е тнф-блокер?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 29 май 2017, 07:03
Така е, да, но при мен беше така, докато бях в хипер или поддържах по-ниско Тсх, до 1.
Като мина в хипо и всичко ме лови.

Ти сигурна ли си, че всъщност лечението не ти е "убило" жлезата и затова да си минала в хипо?

Сигурна съм, тъй като и 2-та пъти като спрях лечението и веднага направих рецидив. А в леко хипо са ме поддържали месеци наред, умишлено, във втория епизод на лечението, след като първото лечение беше неуспешено, при поддържане на ТСХ до 2. С второто лечение бях около 1,5 години на 1 или 1 и 1/2 таблетка тирозол и поддържах ТСХ около 5.
И сега съм на 1 таблетка и ТСХ е около 3, но Т4 и Т3 са в норма малко над средната, което никак не дава надежда, че ако спра таблетката пак няма да направя рецидив. Докато при първото лечение на 1 таблетка ТСХ беше около 2,  ФТ4 беше паднало под нормата, а ФТ3 малко над долна граница, което уж беше предпоставка за успешен ход на лечението и показваше, че нямам нужда вече от таблетката. Но уви...


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: nikol ivanova в пн, 29 май 2017, 09:10
Здравейте момичета,
Преди 6 години ми поставиха диагноза базедова болест. Оттогава пия метизол/пропицил без да съм го спирала, защото всеки път когато намалях до 1 таблетка и ТСХ тръгваше пак надолу. Та от страх така и не стигнах до момент да го спра. Когато откриха заболяването имах симптоми. През шесте години, които пия лекарства съм си добре.
Направих наскоро консултация с доц. Сечанов. Каза, че лечението е операция - изрязва се 80 % от жлезата и до живот ще пия еутирокс.
Дали наистина операция е наложителна? А и се притеснявам да не се окаже, че след операцията и без жлеза ще се чувствам по-зле, отколкото съм сега? Насрочена ми е операция и много се плаша. А след такава операция килограмите нагоре ли тръгват? Аз и без това качих доста от Пропицила. След такава операция възможно ли е забременяване?
Благодаря на отзовалите се!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 29 май 2017, 12:26

Дали наистина операция е наложителна? А и се притеснявам да не се окаже, че след операцията и без жлеза ще се чувствам по-зле, отколкото съм сега? Насрочена ми е операция и много се плаша. А след такава операция килограмите нагоре ли тръгват? Аз и без това качих доста от Пропицила. След такава операция възможно ли е забременяване?
Благодаря на отзовалите се!
Препоръчват операция ако се планува бременност, тъй като с прием на хормон по-благоприятно протича бременността и може по време на бременност, а и по време на кърмене, да се приема въпросния хормон, докато при хиперактивна жлеза приемаме тиреостатици, които блокират свръхпроизводството на хормоните на щитовидната жлеза. От своя страна хипертиреоидизмът е с непредвидим ход и не се знае една евентуална бременност какъв ход на заболяването би наклонила. Може да успокои хормоните и изобщо да нямаш нужда от тиреостатици (на немалко хора се е случвало), но може да се активира заболяването и да имаш нужда от по-висока доза тиреостатици. При бременност дозата тиреостатик си има таван, защото преминава през плацентата. Затова, операцията при планиране на бременност е предпочитан ход от страна на докторите. Да се застраховаме.

На втория въпрос никой не може да отговори. Факт, че има хора, които след операция и преминавайки в хипофункция не се чувстват добре, дори хормона им да е точно дозиран и всичко да им е "в норма". Някои се чувстват по-зле отколкото като са били в хиперфункция, а други се чувстват много по-добре.
Това как ще си след операция, никой доктор не може да гарантира обаче, колкото и простичко да звучи - "Ще си пиеш хормона и всичко ще е наред".

За напълняването е относително. Ние и сега повечето сме пълни, макар с Базед по принцип повечето да отслабват и при регулиране на хормоните да напълняват, то тук немалко сме напълнели докато сме в хиперфункция.
Някои са си слабички и изобщо нямат проблем с килограмите.
Фактор може би е и кръвната захар и инсулинова резистентност, които нерядко съпътстват това заболяване.

За забременяване: възможно е такова и в хипофункция, и в хиперфункция, и след операция на жлезата.
След операция се приема хормон (както хората, които са в хипофункция) (при нужда и по преценка на доктор, в зависимост каква част от жлезата е отрязана. Има хора, които не приемат и хормон, особено такива, които са се оперирали по-скоро при поставяне на диагноза и е отстранена малка част от жлезата), за да влязат щитовидните хормони в норма и след това се планира бременност, като стриктно се следят нивата на хормоните и се коригира дозата лекарства.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: nikol ivanova в пн, 29 май 2017, 12:41
Merelenda благодаря за изчерпателния отговор. Бременността не ми е приоритет, просто исках да знам дали по естествен път може да забременее жена, която почти няма щитовидна жлеза.
Най-вече ме мъчи въпроса дали е наложителна операция, или мога да си продължавам с Пропицила, както досега и да си се чувствам добре.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пн, 29 май 2017, 12:44
Най-вече ме мъчи въпроса дали е наложителна операция
По този въпрос, аз бих се консултирала с Пандев. :peace:  Информацията която имам е, че ако не си за операция, ще ти каже, не е от тези които задължително искат да режат.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 29 май 2017, 12:56
Да, може да се консултираш с професор Пандев в София.
http://www.thyroidbg.com/bg/lekari/rp

Аз също от 6 години съм на тирозол (дали не станаха 7 вече). С две прекъсвания за по 3 месеца.
За операция съм и аз  :)
Може да се приема тиреостатик и да се отлага, ако няма нещо, което да наложи по-скоро да се оперираш, но това да става под лекарски контрол. И все пак, повечето не се наемат да лекуват и проследяват, а препоръчват операция.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в вт, 30 май 2017, 00:37
Здравейте от доста време не съм писал нещата при мен са едни и същи поне пулса е нормален засега около 60-70 някой път и 80 зависи променлив е много. Искам да ви питам вие имате ли проблеми с шума като: Музика, и други дразнещи работи. Ето вчера бях в един познат и какво стана нашия пуснал музика не много силна обаче мен ме дразнеше викам намали я малко той не. И какво стана е, от един шум ме заболя главата и то не много силен. Прибрах се мерих кръвно ниско излезе все още леко ме наболява главата болката е местеща се като при високо кръвно точно тогава имах такъв проблем. Какво се чудя явно от тоя базед са нещата. Преди до миналата година не съм имал проблеми с музика или някой друг дразнещ шум.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в вт, 30 май 2017, 11:00
Аз специално имам проблем с шум, светлина, топлина, слънчева или от друг източник, тялото ми реагира силно на най-малкия натиск, в смисъл издържам на болка но пък и най-лекото докосване/удар го усещам дълго време болезнено. Не съм сигурна дали е от жлезата или аз съм станала прекалено чувствителна от "стрес" в резултат на това, че постоянно нещо ме боли и не е наред. Та колкото и да е трудно не се вглеждай прекалено. Следи си симптомите, но не се филмирай както се казва ;-). Когато се чувстваш добре не пропускай моменти за разходка, когато ти е зле почивай и така с времето нещата ще се видят как вървят.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 30 май 2017, 17:58
Бодимед са пуснали ваучер за тсх и фт4 + пкк и още някакви безинтересни за мен неща, за 33 лв. За справка, само тсх и фт4 с таксата и без ваучер са 36 лв., така, че едва ли ще се възползвам.

https://www.ofertomat.bg/Paket-Hormoni-na-shitovidnata-gleza-TSH--FT4-PKK--DKK--Holesterol-ot-Laboratorii-BODIMED--za-33-lv--p5137.html


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Мама Вики в вт, 30 май 2017, 23:33
Здравейте, не съм писала отдавна. Продължавам лечението, за сега с 1 таблетка тирозол. Правих изследване на вит. Д, резултата е 10 при норми 10-30 - латентен дефицит, 30-100 - оптимално ниво. Вашите резултати какви бяха ако сте правили изследване, какъв вит.Д приемате и какви дози. Утре съм при лекаря и ще пиша пак, но искам да чуя и други мнения.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в ср, 31 май 2017, 09:04
При мен изследването за вит. Д показа някъде около 29 при нормите, които Мама Вики е писала. За
два месеца пих по 60 капки на седмица Вигантол, покачи се до около 50, сега съм на 30 капки Вигантол седмично, пак за период от два месеца.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в ср, 31 май 2017, 09:55
Вит. Д ми беше 12, но аз съм несериозна в приема му. Забелязвам и, че ме обезводнява, т.е. пишкам по-често и цвета е по-различен в дните, когато пия и това ме кара да мисля, че явно губя някакви вещества. Пия на Джеймисън по около 15 капки седмично, знам, че е малко но забравям. Купих си и магнезий но от него ме болят бъбреците и пак пия по 1, максимум 2 табл. седмично.
Някой правил ли е изследване в лаборатория Ноневи в София, видях пакети на добри, чак съмнителни за мен цени ;-):
TSH+FT4+FT3    30.00
TSH+FT4+anti TPO /МАТ/+anti TG /TAT/    40.00.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 31 май 2017, 10:30
А, съмнителни! В Кандиларов до 27.06, първият пакет е 22 лв.
Двете антитела май и те толкова бяха  :lol:

Иначе нямам мнение за лаб. Ноневи.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: FBID1307446899344915 в ср, 31 май 2017, 17:28
Нещо интересно.Продължавам да ровя причини за появата на базеда.                      http://zdravivsekiden.com/infekcii-prichiniavat-zaboliavania-na-shtitovidnata-jleza/

Някой пробвал ли е ВМ -НВХ  начин на хранене.Има някаква връзка между инсулин и хормоните на щитовидната жлеза та тоя начин на хранене подобрява инсулиновата резистентност на организма.

Продължавам четенето само дето базеда ми захапа и очите


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в ср, 31 май 2017, 17:53
Мама Вики, аз взимах този вит.Д, добър е:
https://www.iherb.com/pr/healthy-origins-vitamin-d3-2-400-iu-360-softgels/7763

Някой пробвал ли е ВМ -НВХ  начин на хранене.Има някаква връзка между инсулин и хормоните на щитовидната жлеза та тоя начин на хранене подобрява инсулиновата резистентност на организма.
Аз съм пробвала, няколко години бях на този режим, сега заради корема минах малко на палео вариант, вдигна въглехидратите и веднага започнах да се поокръглям. Нямам избор за сега, пустият му корем напоследък само картофи и ориз понася.  :?
При мен режима има голям ефект, и ИР ми подобри, и килограмите свалих, изчезнаха отоците и придобих човешки вид благодарение на него. Върху хормоните на щитовидната, поне при мен, не смятам, че ми е повлиял.
Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: FBID1307446899344915 в ср, 31 май 2017, 19:01
Lemy
Благодаря за споделянето това е важно за мен.Щом има положителен ефект ще пробвам и аз.Не мога да навия жената тя е против ще трябва май сам да си готвя само за мен.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕваНиколова в ср, 31 май 2017, 19:18
Тишо307,

това е най-добрият режим, не само за болни от Базедова болест, но и по принцип. 45 кила свалих, доста диети и режими съм пробвала, знам какво говоря  :peace:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в ср, 31 май 2017, 20:22
Тишо, ти килограми ли имаш да сваляш?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 31 май 2017, 20:34
И аз минах през този режим. С малко по-високи въглехидрати, че при мен ниските %В не ми се отразиха добре.
За 1,5 години свалих 15 кг, поддържах ги още 1,5 години с още по-либерално хранене.
След едно сериозно обостряне на чревни проблеми, зарязах тотално режима и вече май две години съм в положението, в което бях, като го започнах. Килограмите се върнаха мисля в рамките на 7-8 месеца.
Подкрепям написаното от Леми. За щитовидната нямах никакви подобрения относно режима (поне според изследвания, а и след няколко месечно хранене на този режим, вече беше дошло и време да спирам лекарствата и направих отново рецидив на Базеда), но за всичко друго описано, както е написала тя - да. Аз го почнах с поставяне на диагноза нарушен въглехидратен толеранс. Явно и ИР съм имала, но не стигнахме до последващи изследвания, а направо си започнах хапчетата и режима.

Не мога да твърдя със сигурност обаче, че ако се спазва стриктно безглутеново хранене, както е и по режим, дали няма наистина да се постигне трайна ремисия. Имала съм чат-пат глутенови хранения, изключения, докато съм била на режима. Целях само да поддържам отначало въглехидрати по 50 г дневно, а след това до 100 г, с които поддържах теглото си. Но нямам месеци изключително безглутеново хранене, за да видя дали бих постигнала ремисия на заболяването.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: FBID1307446899344915 в ср, 31 май 2017, 22:59
Не Lemy напротив искам да качвам.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в чт, 01 юни 2017, 07:42
Щом искаш да качваш, не трябва да държиш много ниски въглехидратите. Макар, че с напредването на лечението с Тирозола или каквото там пиеш, би трябвало да  започнеш да качваш.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в чт, 01 юни 2017, 23:38
Какво е тнф-блокер?

Тумор-некроза фактор е превода, подтискат се определени цитокини предизвикващи възпалителни процеси, грубо обяснение.
Както повечето лекарства и тези са открити по погрешка, отначало тръгнали да правят нещо срещу бактериалния сепсис.
Последващите клинични проучвания при пациенти със сепсис обаче не показват значителна полза.
Чак през 1991 г. изследванията с двуполов миши модел на свръхекспресиран човешки тнф осигуряват предварителната клинична обосновка за причинна роля на тнф в развитието на полиартрит и че лечението с анти-тнф може да бъде ефективно срещу човешките артрити. Потвърдено е по-късно в клиничните проучвания около 2000г и довежда до разработването на първите биологични терапии за ревматоиден артрит.

Много след клиничните проучвания става ясно, че всъщност тези лекарства влияят положително върху различни групи хронични възпалителни автоимунни заболявания, освен ревматоиден артрит биват одобрени и за псориазис, псориатичен артрит, улцерозен (язвен) колит, болест на Крон, Бехтерев (анкилозиращ спондилит) и ювенилен артрит.Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пт, 02 юни 2017, 00:20
bibit,аз съм с колит,който се предполага,че е улцерозен.Тези лекарства скъпи ли са,с протоколи ли се отпускат,какъв специалист ти ги изписа,с каква диагноза?Ще изчакам твоя отговор и отивам да тормозя личната.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: bibit в пт, 02 юни 2017, 01:35
Може би не уточних, че ТНФ блокерите се наричат още и биологични лекарства, това което си писала тук прилича на тежка форма и ще се учудя, ако не са ти предложили такова "лечение", в кавички, защото автоимунни заболяваноия не се лекуват все още.
Имат много странични действия, но ако намериш "твоето" ще се почувстваш човек отново.
От тук, защото не знам как е в БГ http://www.probudise.bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/238#

Цитат
Биологични средства за улцерозен колит
Ако имате умерено тежък до тежък улцерозен колит, лекарят може да ви предпише биологично средство. Ако другите лекарства не работят, имат странични ефекти или не могат да бъдат използвани поради други заболявания, които евентуално имате.

Биологичните средства се приемат под формата на инжекция или венозно вливане.

Биологичните медикаменти са лекарствени продукти, които влияят директно върху специфични клетки или вещества във вашата имунна система, имащи отношение към появата и развитието на улцерозния колит.

В момента в България се реимбурсират от Националната здравноосигурителна каса 3 анти-TNF медикамента за улцерозен колит – адалимумаб, голимумаб и инфликсимаб. Очаква се появата и на други биологични средства, включително и с друг механизъм на действие. Въздействието на анти-TNF медикаментите се проследява. Те могат да се предписват само от специална комисия от гастроентеролози и са безплатни за пациентите.

Повече за биологичните средства:

Биологичните средства са протеини, извлечени от животински тъкани (включително и от хора) или получени с помощта на рекомбинантна ДНК технология. За лечение на улцерозния колит биологичните средства са специално създадени като имуномодулиращи агенти, чието действие се изразява в блокиране действието на специфични имунни клетки или на химически посредници.Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пт, 02 юни 2017, 02:11
Благодаря за отговора.
Предполагам,че това лечение е ново.По принцип с мен никой не желае да се занимава,защото съм силно алергична към салициловата киселина,а тя е основна съставка в лекарствата за лечение на улцерозен колит.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пт, 02 юни 2017, 07:47
Мария, мяркала съм една група във Фейсбук за УК и Крон, ако искаш потърси я, там сигурно са запознати.
Чувала съм за тези биологични лекарства, скъпи са и се кандидатства да те одобри държавата.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 02 юни 2017, 08:05
Имам близък с УК на биологично лечение. Не знам дали е минал по здравна каса, но имам спомен, че 1000 е 1 инжекция или един курс на лечение ли...
Може би първо да е минал по каса, а при последващо лечение да си ги плаща инжекциите.
При него не е ефективно (по негови думи). Съвсем скоро пак излезе от болницата от поредното обостряне на заболяването.
Но съм чела в групата за УК и БК, че при някои дава добър резултат. Може би зависи и в каква степен е хванато заболяването и се е започнало лечение.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕваНиколова в пт, 02 юни 2017, 09:09
Здравейте,

вчера бях на доктор и съм бясна. Докторката тотално не се интересува и ангажира с каквото и да е, всеки път повтарям отначало каква ми е драмата.
Ходя на преглед с направление, но явно направлението е изтекло или не важи вече, та се наложи да платя. Не трябва ли това да се каже предварително и какъв е смисъла на тези направления, ако важат само за 1 първоначален преглед  newsm78 Както и да е.
Обясних на докторката, че съм качила 4 кг., подувам се и не се чувствам добре с тирозола. Тя каза - нормално е. Еми нормално, ама след настояване от моя страна го смени с Метизол и днес положението е доста по-добро. Няма подуване, няма отток.
Предния път докторката каза, че ще помислим за операция, а вчера - ама вие сте склонна да се оперирате?! И аз  :shock: "Еми нали Вие така казахте".

Най-важното, което забравих да питам, че се ядосах - мога ли да пия хапчета за Инсулинова резистентност  или поне да включа някаква добавка, освен Магнезия? Има ли някой с ИР?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 02 юни 2017, 09:29
Няма ли опция да смениш въпросния доктор?
Ако си здравноосигурена, не е нужно да носиш направления за всяко посещение. Редно е да занесеш едно и вече да се водиш при въпросния доктор, като само заплащаш такса, така мисля.
Диспансеризира те, не е нужно ЛЛ да ти прави рецептурна книжка, за да взимаш още по-евтино лекарствата, но ако искаш и това може. Хората болни от Базедова болест подлежат на диспансеризация в рамките на 10 години.
Единствено ехографията се заплаща и вече таксата преглед, 3 лв.
И пак за ехографа зависи от доктора. Ако иска ще ти вземе пари, ако иска няма да вземе.

За ИР и лекарствата, не разбрах дали са ти предписани такива или смяташ на своя глава да пиеш. Ако имаш предписани, не виждам проблем да ги пиеш. Аз пия метформин.
Ако нямаш предписани такива, а имаш ИР, добре е доктор да те консултира и да изпише и проследи лечението.
И за добавките, какво добавки точно имаш предвид и за какво, че и тук не разбрах?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пт, 02 юни 2017, 09:37
Имам отлични отзиви за този гастроентеролог - http://lekarite.info/zhivko-tsakov.
ЕваНиколова, и от метизола се напълнява. Такъв целулит получих, а никога не бях имала. Дано на теб ти влияе по-добре от др. лекарство.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕваНиколова в пт, 02 юни 2017, 09:43
Merelenda,

благодаря ти много за включването! Здравноосигурена съм и мислех, че след като веднъж съм представила направление пред ендото, то вече няма нужда да плащам нещо. Но ето - трябвало да си прегледа, тъй като ми било изтекло направлението  :shock: Явно не ме е диспансеризирала. Ще говоря с личната.
Ако препоръчате ендо, което работи с касата ще съм ви благодарна. Ако не - да тръгна на платени  :thinking: Но пък тогава защо се осигурявам?!

За ИР - аз бях с ИР, пих Сиофор 2 години. Свалих 45 кг, докарах инсулина до 5 и сега не пия нищо. Чудех се, обаче, ако така ще качвам килограми с тези хапчета за Базедовата болест, дали да не си помогна с малко Сиофор. Не ям захар, тесто, тренирам редовно и 4 кила нагоре  :roll: Или другият вариант е да си помогна с някаква хранителна добавка - също за килограмите, да не продължа да качвам  :roll:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 02 юни 2017, 10:33
Ева, ти си отскоро с това заболяване, нали така? За Базеда говоря.
По принцип, хората с хиперактивна жлеза имат забързан метаболизъм, отслабват при активност на заболяването и при нормализиране на хормоните, или влизайки в лека хипофункция, започват да покачват изгубеното тегло и метаболизмът да се забавя.
Но... не сме малко хората с хиперактивна жлеза, които вместо да отслабнат когато са в хиперфункция, то те да напълняват и при евентуално започване на терапия за Базеда, да напълняват още повече. Тук мисля играе основна роля захарта и ИР.
При хора без ИР и проблем със захарта, мисля че при хиперактивна жлеза отслабват, след това успяват като влязат в еутиреоидно състояние да си повишат теглото, без да напълняват. Такива хора нерядко, докато са в хиперфункция, имат повишена кръвна захар, до около 6,5, без това да говори за преддиабетно състояние и когато жлезата се успокои, т.е влезе в еутиреоидно състояние, захарта сама спада и влиза в нормални граници.
И оттук според мен следва - да си пиеш тиреостатика, да проследиш инсулин и захар и да видиш в какви стойности са. Ако са гранични, изчакваш да се успокои жлезата. Когато хормоните на щитовидната влязат в норма, ако все още захарта и инсулина показват проблем, мисля че би било редно да започнеш прием на метформин. Щом и се храниш и здравословно и спортуваш, мисля че на този етап можеш да изчакаш и проследиш нещата, докато се успокои жлезата и тогава да преценяваш.
Знам че те тревожат килограмите, защото си водила борба с тях, а и това което си успяла да свалиш си е цяло постижение, но дай си малко време. С намаляване на тиреостатика и нормализиране на хормоните, нещата може да си дойдат на мястото.

И малко ме учудва и това, че с този начин на хранене, спорт, си отключила АИЗ. Ако не си преживяла някакъв стрес, ако не си минала през бременност, аборт, или не си лекувала някоя упорита инфекция, да не би някои лишения, да са отключили заболяването...
Докато приемаше Сиофор беше ли на някакъв режим на хранене? На каква доза Сиофор беше?

Направлението важеше 30 или 45 дни, забравих. В хода на тия 45 дни, имаш право на прегледи без да плащаш.
Питай ЛЛ за ендокринолог, който да те диспансеризира.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕваНиколова в пт, 02 юни 2017, 10:54
Merelenda,

още веднъж ти благодаря за мнението.
Аз преди доста години бях с хиперфункция на ЩЗ, може би около 20 г. Лекувах се няколко години, забременях, след това ме оперираха. Около 15 г. след операцията нямах никакви проблеми, всички изследвания бяха ок. Преди 3 години ми откриха ИР, започнах хранителен режим - без захар, без тесто, редовни тренировки, стигнах до 3х1000 Сиофор. След като свалих 45 кг. и спрях Сиофора цъфна Базедовата болест за втори път  :cry:
Права си - ще пия Метизола, ще изчакам 1-2 месеца, дано се успокоят нещата. Да се нормализират хормоните. Докторката ми намали дозата вчера, тъй като ФТ3 и ФТ4 вече са в норма. Сега съм на 2 хапчета. Надявам се и това да повлияе.

Благодаря ти още веднъж  :hug:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пт, 02 юни 2017, 11:02
... започнах хранителен режим - без захар, без тесто, редовни тренировки, стигнах до 3х1000 Сиофор. След като свалих 45 кг. и спрях Сиофора цъфна Базедовата болест за втори път ...
Строг хранителен режим и сваляне на 45 кг са си стрес за организма.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕваНиколова в пт, 02 юни 2017, 11:05
NOVA NADEJDA,

все пак това стана за 3 години. Но сигурно си е стрес. Да не говорим, че тогава имах и едни проблеми в работата.....


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 02 юни 2017, 12:20
Това вече изяснява нещата.
Значи след операцията не си била на тироскин и останалата част от жлезата, която са оставили при операцията, явно е функционирала нормално и не си имала нужда от тироксин. Така ли да го разбирам?
Била си в ремисия без лекарства.

И сега се връща пак заболяването, 20 години по-късно.
ТРАК пуснаха ли ти или още не са?
Ехография на жлезата направиха ли?
Докторката спомена ли нещо за сцинтиграфия?

Мисля че тези стъпки за задължителни. Първо да се види ТРАК, дали се касае пак за Базед или нещо друго.
Ехографията би изяснила долу горе нещата, да се види наличие на възел, който би могъл да продуцира хормони.
А сцинтиграфията да потвърди останалите две. Да изключи токсичен аденом.
Поне при мен така се процедира при рецидив.

Ако имаш стойностите на хормоните сега при рецидива, напиши ги.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕваНиколова в пт, 02 юни 2017, 18:32
Merelenda, точно така! След операцията нищо не пих, бях в ремисия.
Трак ми пуснаха преди месец - 12.6, над 1.75 се води положителен. Явно е доста висок, но какво значи това  newsm78 Правиха ми и ехо и сцинтиграфия - имам 2 горещи възела, повишена каптация 3.7 %;
Изследвания - преди месец:
- TSH - 0.017 /норма 0.55-4.78/
- FT4 - 1.97 /норма 0.89-1.76/
- FT3 - 9.97 /норма 3.20-6.80/.

След 1 месец лечение /освен качените кила/:
- TSH - 0.005 /норма 0.30-4.20/
- FT4 - 13,52 /норма 12-22/
- FT3 - 4,15 /норма 3.20-6.80/.

Това е положението. Още веднъж много благодаря, много мило, че се включи с адекватни коментари.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 02 юни 2017, 19:03
Всичко описано от теб говори за чистак Базед  :lol:
И възлите, и каптацията ,и ТРАК-а.
Повишения ТРАК говори, че се касае в случая именно за Базедова болест, а не че причината за хиперфункцията е друга, защото може да има хиперактивност на жлезата, без да се касае за Базедова болест и причината за тиреотоксикозата да е друга.
И каптацията и наличие на горещи възли (доброкачествени най-често) са нормална находка при Базеда.

Хормоните малко са мръднали за месец, ама не достатъчно. Можело е още време да те оставят на по-висока доза, предвид че и лято се задава, но все пак доктор преценява.

Предполагам сцинтиграфското изследване не показа нещо друго притеснително, налагащо биопсия или друга консултация? Докторката какво каза след сцинтиграфията?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕваНиколова в пт, 02 юни 2017, 19:48
Merelenda,

Честито да ми е :) Тамън се обявих за излекувана от ИР-то и сега ново 20.

Бях на 2х2 Тирозол 2 седмици, след това 3х1 Тирозол 3 седмици, сега до края на седмицата ще си продължа така и от другата седмица докторката каза да продължа с 2х1 Метизол.

След сцинтиграфското изследване никой нищо не каза, поне не стана дума за допълнителни изследвания.

И сега, какво  newsm78 Да си пия Метизола, дано не скачат още килограмите  :cry:  Дали може да тренирам? Няма да е някакво кардио, поне малко с гиричките  newsm78

Благодаря ти отново  :hug:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в пт, 02 юни 2017, 20:03
Здравейте,дами тъй като времето е топло 30-32 градуса. Да ви питам как се спарявате с жегата тъй като ми е доста трудно да свикна с нея до май месец се ядваше идеално ми беше сега не. В стаята ми е 29-30 градуса не питайте как издържам.  Та как се справяте с тия гадни жеги? Климатик,вентилатор.. Едното вика стой на хладни места е малко трудно ще намеря такова място. Трябвало ми време докато организма ми свикнел с топлото. Преди ми трябваха 2 седмици докато свикна с 25 градуса сега не знам за тия 30.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕваНиколова в пт, 02 юни 2017, 20:18
Хм, на мен пък нищо не ми казаха за жегите  newsm78 А като се сетя, че август съм в Атина   newsm78


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 02 юни 2017, 20:18
Ева, караш както е казала докторката и ще се следиш когато каже.
Жегите по принцип действат активиращо на жлезата, но пък и посред лято съм правила рецидив и бързо съм влизала в норма, а едно лято не можах да помръдна ТСХ от дъното 5 месеца, а на есен скочи десет пъти отгоре  :lol:
Дано скоро се повлияеш и ти от лечението.
Важното е, че и ти и Ангелов сте на хапчета. По-рискови са жегите, като не сме на терапия.
Може да тренираш стига да се чувстваш добре. Идеята е да не се натоварваш по принцип, за да не се поддържа хиперактивността. Затова не изнемогвай над тялото. Леки упражнения - да. Трябва спокойствие, почивка, лежачка, да се успокои жлезата и по-бързо да се повлияеш от лечението.
Иначе разходки, бързо ходене, леки упражнения, даже йога упражнения - помагат и успокояват.

Angelov255, никак не се справям аз. Лятото ми е ад. Топя се, пуфтя, мрънкам, лошо ми е, крив ми е света, всичко ме боли, слънце не мога да търпя, жегата едва изтърпявам, но... преживява се  :lol:
Иначе от климатици бягам. Ай ме е духнало малко и съм болна.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в сб, 03 юни 2017, 00:18
Ангелов,аз обичам много лятото и не мога да търпя климатици.Пия си хапчетата и се старая да не излизам много в жегата.Понякога се налага обаче.На първи юни дойде бащата на детето и изведохме малкия навън.Беше 29 градуса,а аз бях забравила да си пия хапчето за сърцето.Е,получих сърцебиене,стегна ме здраво.Ще си сложа един блистер Корлентор в чантата,ако пак забравя да имам в себе си.
Издържах все пак.
Това лято съм се приготвила и на плаж да ходя.Само да се стопли водата,че много ми се плува.С това сърце не вярвам много да плувам,но поне да се поцамбуркам малко.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в ср, 07 юни 2017, 20:38
Здравейте момичета и момчета,
Днес успях да изнудя личната за талон за ТСХ.И съм много разстроена.Стойността е 0.88 при долна граница 0.27.
За последните три-четири месеца съм отслабнала с около 10кг.Така се радвах,купих си нови дрехи.Мислех,че жлезата повече няма да се активизира.И сега личната ме кара да ходя на ендо.
От два месеца насам си имам доста силно изразено безсъние,кошмарно сърцебиене и невероятни изпълнения от страна на колита.
Дали пак ще ме карат да пия Метизол?Имам подозрение,че той допринася за кървенето на червата ми.Откакто не го пия(година вече)не съм кървила.И пак ще започна да спя по дванадесет и повече часа.И сега съм постоянно изморена,но и като го пия не е по-добре.
Мисля си дали да не сложа край на тази история.Няколко лекари вече са ми обяснявали,че почнат ли пак да падат нивата на ТСХ спасението е операция.Обаче пък четох листовката на Л Тироксина,има проблем да се пие при стенокардия,а аз съм с такава диагноза.Майка ми е с премахната жлеза и е друг човек.Вдига кръвно,реве,измаря се и лежи...Преди не спираше за секунда.Не знам вече.
Февруари ми беше около 2.50 ТСХто.Бързо ли пада?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 07 юни 2017, 22:34
Бързо пада, да. Реши ли рецидивът да става, за две седмици си готова. От стойност 5-6 съм го сваляла на 1 за 20 дни.
Между другото, ТСХ ти е добре сега. Вярно, под 1 е, ама не изисква терапия. След още месец ще си покаже накъде е. А и важен показател е ТРАК. Той ще покаже дали се касае за рецидив или за "излив на хормони".
Жегата идва, ТСХ пада. Лятото ни е рисково, знаете.

Това което може да направиш е да повториш изследването, но според мен най-добре изчакай и след 20-30 дни пусни пак ТСХ и ако е спаднало надолу, или вече е в нулата, следва изследване на ТРАК и вече няма накъде. Мяташ метизола.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в ср, 07 юни 2017, 23:20
Благодаря за отговора.Ще потърся и ендокринолог за консултация,няма как.Как ми е писнало да ходя по лекари само ако знаете...
Ще пиша какво са ми препоръчали.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕваНиколова в ср, 07 юни 2017, 23:30
mariqivanova799,

дано моята история ти е полезна, писах за нея, но все пак. Преди около 20 години ми откриха базедовата болест, лекувах се няколко години. След като родих положението вече стана драматично, бях с огромна гуша. Оперираха ме и 13 години си живях живота.
Затова и сега, когато започна всичко отначало първият ми въпрос към докторката беше "Може ли да ме резнете и да се приключва". Трябва, обаче, първо да ми се оправят показателите и тогава ще ме режат.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в чт, 08 юни 2017, 00:36
ЕваНиколова и аз си го мисля това.Благодаря,че се включваш.И без това са ми махнали вече матката и яйчниците,сега за една щитовидна жлеза ли да се тръшкам.
Най-много ще ми помогне пълна лоботомия,лекарите се смеят много като им го кажа.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 08 юни 2017, 05:16
Ева, притесненията идват от последващото лечение с тироксин.
Аз взех малко да съжалявам, че не се оперирах още със старта на заболяването. По-голяма вероятност е имало да се кротне жлезата и да вляза в ремисия, без тироксин. Сега вече рязането, на този късен етап, ще е драстично и тироксина не ми мърда, а също и на Мария, вероятно и при теб.
Та притесненията са как ще овладяваме хипофункцията с тироксина и как ще ни понася, защото в хипер знаем какво е, но в хипо...
Да, била съм в хипо и не се чувствам добре, а ако трябва да овладявам нещата с лекарства, предполагам и с това ще свикна. По-притеснителното е, че някои хора след операция, вместо да се чувстват по-добре, се чувстват по-зле.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕваНиколова в чт, 08 юни 2017, 09:16
Merelenda,

наистина не се бях замислила сериозно за посредствията от операцията.
Сегашното положение, обаче, мен лично никак не ме устройва - с 6 кг нагоре за месец и нещо, всичко ме боли, задържам вода, подула съм се като балон. Всеки месец изследвания, по доктори....
Ако успея да вкарам показателите, така или иначе с тези два горещи възела няма как да се излекувам, трябва си рязане. Вече там какво ще се случи - много се надявам да е успешно, както предния път и да се оправя.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в чт, 08 юни 2017, 09:27
Ева, пробвай да намалиш въглехидратите и да спреш сладкото, помага за отоците и подуването.
Мария, до като бях в ремисия и аз съм имала такова стойност на тсх, ендото каза да изчакаме месец или два, не помня точно и го пуснах пак. Нищо не се знае, може да не падне толкова, че да си за Тирозол.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕваНиколова в чт, 08 юни 2017, 09:30
Lemy,

аз от 3 години не ям сладко и тесто. Почти не ям въглехидрати, освен някой картоф или кисел плод. Бях с инсулинова резистенстност, свалих 45 кг. и сега наваксах 6 от тях.....


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в чт, 08 юни 2017, 09:44
Аха. Ами, явно за момента ще трябва да се примириш с положението, случва се понякога. Вярно, че на човек му се плаче като вижда, че постигнатото с много труд изчезва, но...какво да се прави, стишкаш зъби, изчакваш, и после пак наново. :hug:
А дали няма да ти включат отново Сиофор  :thinking:
И аз в момента ям само месо с ориз и картофи, моментално взех да се окръглям, но нямам избор, както писах и преди, корема ми от известно време, друго не приема.  :tired:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 08 юни 2017, 09:46
Ева, наистина и сегашното положение не е цвете. Аз бях свалила много килограми и изведнъж си ги върнах за няколко месеца. Свалях ги 1,5 г, задържах ги 1,5 години, и изведнъж след едно стомашно боледуване, което продължи повече от година, килограмите започнаха да растат и си ги върнах всички за няколко месеца, въпреки че не съм правила драстични промени.
С 1 таблетка тирозол ТСХ последно ми излезе 3. Т4 и Т3 са в добри норми, което ще рече, че с 1 таблетка държа нещата, но ако я спра...
Преди години с 1 таблетка ТСХ скачаше на 6, а Т4 потъваше под долна граница, а сега нещата са различни. Един вид, показва си, че имам нужда от хапчето, а не като предни пъти.

И тук вече следва операция. Да се кротне жлезата, да минем в хипо и да пием хормон. А хипото до какво води? Задържане на вода, отоци, умора, запек. Отново са нужни чести изследвания, защото трябва да се коригира дозата хормон и да изчезнат гореописаните симптоми. Изследванията няма да ни мърдат и ходенето по доктори също.
Също не е показателно, че с прием на хормона всичко ще ни е ок. Ето, сега пием тиреостатик и би следвало да ни е ок, нали, да вкараме хормоните в норма... и накрая какво? И пием тиреостатик, и си имаме букет симптоми и уж хормонално вкарваме нещата в норма, а накрая пак задържаме вода, пълнеем, отоци, някои си остават с тремор и сърцебиене, безсъние, други спят по 15 часа и едва отлепват от леглото. На някои ни се разбутват стомасите и червата.

Не ме разбирайте така, че съм против операцията. Просто на моменти се чувствам в задънена улица и не ми се иска ни едното, ни другото, защото не е решение на проблем.
Факт, че тия които са се оперирали скоро след поставяне на диагнозата, успяват да влязат в ремисия за дълги години, както Ева. Вярно, правят пак рецидив и в крайна сметка пак се стига в един момент до ОП. Останалите, пием хапчета година, две, пет и накрая пак до рязане ще стигнем.
Та не измислиха някакъв лек за нашата болест!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в чт, 08 юни 2017, 09:54
Lemy,благодаря,дано не падне повече.
И в хипофункция съм била,бях станала 85кг.Грозна гледка.Сега съм свалила около 15 кг(ако не и повече,купих си нови дрехи,че предишните ми бяха като торба),по приличам на човек като се изключи това,че нямам зъби(не мога да свикна с протезите и си ходя без зъби).Ако пак мина в хипофункция и почна да пълнея направо няма да го понеса.Освен това спя по много в хипофункцията и изобщо се чувствам зле.За колитът няма особено значение дали съм в хипо или в хипер.Единствено сега,когато бях без лекарства за щитовидната жлеза беше мааалко по-добре.
Това как ще ми понесе тироксинът не може ли да се провери?Да се блокира напълно жлезата и да пия тироксинът заедно с Метизол.За мен е много важно,защото червата ми като не харесват някое лекарство протестират много активно.Ако се случи така,че не мога да го пия,а съм оперирана,ще е много весело.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: makenzen в чт, 08 юни 2017, 10:20
Здравейте, момичета. Да ви се оплача. Всичко си беше Ок за тези 6 месеца и онзи дени си пуска контролно ТСХ и познай 0,006. Вчера и ФТ 3 и ФТ 4 и пак при Начев. Ясно рецидив. Пак на хапчета и да си мисля на есен за операция. Гадно ми и незнам какво решение да взема. Да се оперирам ли или да мисля за някакви алтернативни методи. В офис колежките ме нападнах. Да не се подлагам толкова лесно под ножа, ами да търся някакво друго решение.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 08 юни 2017, 10:21
Ами, за тироксина не знам дали може да се провери и дали едно блокиране няма да навреди повече.

Като спомена за протезите, с тая новата Корега дето пише, че омекотявала там венците ли, какво беше, пробвала ли си?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в чт, 08 юни 2017, 10:25
Макензен, кой по ред рецидив ти е този?
Колежките.....само мога да ти кажа, да не слушаш хора, дето хабер си нямат от нашите проблеми.  :roll:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ra2 в чт, 08 юни 2017, 11:32
А с радиойод, като алтернатива на операция? Майка ми така влезе в ремисия преди вече близо 40 г и още си стои в ремисия. От април всички хормони са й в норма.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: makenzen в чт, 08 юни 2017, 11:52
Lemy, това ми е първи рецидив. Аз се лекувам от март 2015 г


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в чт, 08 юни 2017, 11:59
Аз мисля че ендото ти най-добре ще прецени какво да правиш, дали пак ще пробваш с Тирозол, дали радиойод, дали операция. Не го знам Начев, какъвто е бързак дали ще ти отдели подходящото внимание, дано. Виж какво ще ти каже, и ако искаш второ мнение, иди при Пандев. И споко. :)
Аз след първият рецидив почнах отново Тирозол, за по нататък...ще видим.
За алтернативни методи, честно казано не съм чула за ефикасен такъв, а и не вярвам да има.  :roll:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 08 юни 2017, 12:52
А с радиойод, като алтернатива на операция? Майка ми така влезе в ремисия преди вече близо 40 г и още си стои в ремисия. От април всички хормони са й в норма.
Алтернатива е, да. Предимно за жени над 40.
На мен ми бяха предложили да опитаме с радиойод в София, че във Варна на жени под 40 не прилагаха.
Дори споделиха, че при планиране евентуално на бременност, период след ОП и след радиойод е долу-горе един и същ.
След радиойод поне 6 месеца да са минали (ако е успешно едно лечение, че при някои не става само с едно), и след ОП, пак около 6 месеца, докато се наместят хормоните.
И все пак, по-младите ги насочват за операция, а жени над 50 за радиойод.
Нашето заболяване в голям процент се отключва във възраст 20-40г, и по-рядко след 40 г.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: FBID1307446899344915 в чт, 08 юни 2017, 20:41
Днес ден за изследвания.История
Начало 08.04
-FT3-16.49   /3.1-6.8/
-FT3-44.49   /12-22/
-TSH- 0
-TAT -426   до 115
-MAT 2.68   до 34
-TRAC- 1.94  над 1,75 пол.
Първият месец метизол 2-2-2. и небилет 1 сутрин
Втори път в лабораторията на 08.05
-FT3-8,15   /3.1-6.8/
-FT3-21,1   /12-22/
Доза,
-2 седмици 2-1-2
-2 седмици 2-0-2
Днес резултати
-FT3-4,79   /3.1-6.8/
-FT3-12,04   /12-22/
-TSH- 0,02
Продължавам с доза 1-1-1  за месец после пак ще пускам кръв.Небилета си върви.
Имам притеснения че дозата за месец е голяма какво мислите.
Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 08 юни 2017, 20:52
Много потиснат ТСХ и не мърда въпреки дозата, но пък хормоните на щитовидната добре са реагирали.
Щом докторът казва, пиеш, но пък след месец ще се види Т4 пак и ако ТСХ е все още към нулата, а Т4 продължи да пада, може да се комбинира лечението и да се включи тироксин.
Иначе, понякога така се запъват нещата, а и лятото дойде все пак, когато при нас жлезата се активира повече в производство на хормони. Случи ми се едно лято да пия ту 4 тирозола, ту 2, после пак 4 и така 5 месеца и изведнъж скочи ТСХ на 29.

Тишо, казаха ли ти да си пускаш кръвна картина и чернодробни показатели?
Няма да е лошо да пуснеш една ПКК (пълна кръвна картина), следят се левкоцитите, да не падат под долна граница. И да пуснеш АСАТ и АЛАТ чернодробни. Когато се пие по-висока доза, особено в началото, се следят чернодробните. Ако се повишат над нормата се включва и добавка за черния дроб, намаля се дозата тиреостатик или по преценка на доктор може да се смени лекарството.

Между другото, ТРАК не е никак висок, а по-скоро граничен. При Базед е доста по-висок, доколкото съм чувала, но пък по останали антитела и показатели, знае ли човек какво ще излезе.
Отначало при мен мислеха, че се касае за Хашимото (хашитоксикоза/тиреотоксикоза, което започва с хиперфункция и в рамките на 6 месеца минава в трайна хипофункция, но уви, оказа се чист Базед. Та не се знае, де!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: FBID1307446899344915 в чт, 08 юни 2017, 21:43
Merelenda
Мeрси за коментара.ПКК  е чернодробни пусната преди месец бяха добре сега док. не ги поиска.
Коментара на док. беше базед напълно уверена TRAK е все пак повишен.
Продължавам  1-1-1 ще видим след месец коментара и все пак беше че бързо реагирам ,а TSH към шестият месец тръгвал нагоре.
Аз съм оптимист все пак се показа макар и само 0,02 не е като >0.005

Успех на всички


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ra2 в чт, 08 юни 2017, 22:02
Следенето на левкоцити е необходимо. Докато бях на 4т/дн ми казаха да ги проследявам всяка седмица.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Мама Вики в чт, 08 юни 2017, 23:10
А имате ли обяснение, защо на по-младите пациенти препоръчват операция. Това и на мен лекарката ми го е казвала, но мислех, че е защото след йода не е добре да се забременява по принцип, а вие казвате,че може след 6 месеца. Не че ще раждам още, но като спра едното хапче, което пия в момента и ако пак има рецидив ще се замисля вече за операция.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 09 юни 2017, 06:04
Ами, най-вече заради забременяването препоръчват. Други причини мисля че няма.
Но като съм говорила с 2 доктори в клиниката по нуклеарна медицина и моя ендокринолог, в чужбина практиката е първо радиойод, дори и преди бременност, докато се успокои жлезата и след това около 6 месеца- минимум- до 1 година се чака и се планира бременност, ако хормоните са се кротнали и докато се намести дозата. Тъй като след радиойод се дава време и се проследява функцията около 3 месеца (говоря по спомени), после се преценява дали е достатъчно едно лечение и ако показателите минат в хипо и се включи тироксин и докато се наместят хормоните и то си минава едно над 6 месеца. Ако с едно лечение не успее да се кротне жлезата, може да се приложи второ.
След операция, пак се чака. Да се наместят хормоните, а и невинаги става веднага забременяването, но има хора, при които и в първите месеци се случва.
Чрез ОП се действа дето се вика локално, махат орган и наместваш дозата лекарство, да имаш нужния хормон ако забременееш и да има и за детето в началните месеци на бременност, а с радиойода си има облъчване и затова предлагат операцията на жени планиращи бременност. Като по-малко зло.
И това предимно в България.

Набутала съм се в едни групи чужди за Базед. И там също се оперират, не е като да не ги оперират млади жени, но мисля че там операцията е последен вариант. Първо пробват всичко друго.

А се предполага, че жени след 40 няма да забременяват и затова подхождат с радиойод лечение.
Но жени под тази възраст, които не мислят да забременяват повече, също може да се подложат на такова лечение в София. Във Варна ми казаха, че на жени под 40 не прилагат. Даже моя доктор ми го каза и не можел да проумее защо. Изборът на лечение все пак е на пациента.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: deni-sta в пт, 09 юни 2017, 13:43
Здравейте,след като февруари март се въртях с ТСХ около 0,3 ТРАК 5,67 и д-р Шинков искаше да изчакаме жлезата сама да се възстанови.на 22.04 при ТСХ 0,179 започнах с Тирозол 2 т.дневно.Днес си пуснах контрола-ТСХ -1,39,ФТ4-14,87..Аз съм си задържала кг ...от Нова година насам поддържам едни и същи,ниското ТСХ не повлия..нито лечението до сега .Това,което най-много ме притеснява е сърцелупа-последните дни вечер гледам тв,напълно спокойно състояние и пулса е 90-100,сутрин се събуждам със 90-110..събуждам се от "блъскането".Намерих позната и влязох по "спешност" в Кардиологията на Пирогов-това преди 2 седмици-нищо функционално няма..явно е от жлезата...но при хормон вече във норма,защо се е разблъсквало толкова newsm78. В Кардиологията заради ниското ми кръвно ми изписаха "Биксебра" от 5 мг-мисля,че е аналог на Корлентора..това е само 7 лв блистера,но се въздържам да го пия ,като му прочетох страничните действия..Какво е вашето мнение /знам,че всико е индивидуално/ за Корлентора/Биксебра-та..
За възлите Шинков е казвал,че имам псевдовъзли-каквото и да значи..Никой не ми е предлагал сцинтиграфия и не знам дали да си я искам сама..
Май накрая ще стигна до Пандев... :roll:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 09 юни 2017, 13:51
Дени, последните страници са споделили за Корлентора.
Иначе моя сърцетуп и екстрасистоли добре се повлияват от Пропранолола. Евтин е, за 50 таблетки 3 лв.
Ангелов в темата пие по-скъп Пропранолол, на друга фирма, произведен в чужбина. Аз пия българския вариант и нямам намерение да го спирам, защото ми помага.

Псевдовъзлите са типична находка при нашето заболяване. Това реално не са възли, а структурата на жлезата е като кайма - така елементарно ми го обясни д-р Пандев.
За сцинтиграфско изследване е добре доктор да насочи, ако смята, че има причина за да бъде направено.
При мен д-р Пандев сметна за ненужно за него период, в който правих, но аз все пак реших да направя, да са отпаднат съмнения, а и се притеснявах, защото един доктор вижда само псевдовъзли, а друг регистрира възли - ясно описани. И предвид че докторът регистрирал възлите практикува това всекидневно, като ги биопсира и диагностицира, реших все пак да се подложа и да изключа вариант на активен възел в жлезата, който да продуцира хормони.
Иначе, д-р Пандев ми каза, че сцинтиграфското изследване предпочита да прави след операция, за да даде ясна картина какво е положението и да няма нещо останало активно.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: deni-sta в пт, 09 юни 2017, 14:05
На мен ми изписаха Бисебра,защото съм с кръвно 90/60 ..и всякакъв бетаблокер ми насмита яко и кръвното...Аз си мислех,че като вкарам ТСХ в норми и сърцетупа ще намалее..но явно не се получава без лекарства..ще прочета за Корлентора назад,благодаря ти,Merelenda :bouquet:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 09 юни 2017, 14:10
Пропранолол е първи избор на ендокринолози при Базед, главно заради пулса. Слабо понижава кръвно, ако изобщо го понижава, защото аз преди диагнозата бях с ниско кръвно, както ти си описала, но откакто съм с Базед, кръвното ми първо беше нормално, след това стана високо. Не съм забелязала изобщо да повлиява на кръвното.
Ако има проблем с по-високо кръвно, май тогава предпочитат Конкор да изпишат при Базед.
Да, сега вече почнаха най-различни да предписват, но преди години главно тези двете изписваха.

Да, прочети назад, съвсем скоро го коментираха Леми и Мария.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пт, 09 юни 2017, 15:11
Дениста, имала съм сърцебиене и при нормални хормони и при ненормални хормони, и при прием на Тирозол също. Кардиолога твърди, че е от жлезата. Вече не му обръщам внимание, разтупа ли се за по продължително време, си почвам битаблокера и не го мисля толкова вече.
С Корлентор се чувствам много добре, като нормален човек. По финансови причини обаче, минах на Блок бис, това ми бяха изписали. Ще погледна да видя какъв е този еквивалент на Корлентор, за който споменаваш.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: deni-sta в пт, 09 юни 2017, 16:41
Кога се "хващате" за бетаблокера? Дъщеря ми е студентка втори курс медицина и я учат.че нормален пулс в ненатоварено за организма състояние е този между 60-100 удара в минута.Диспансеризирана съм при една лекарка,ходя платено при д-р Шинков,кардиоложката-всички ми казват-при нужда...Кога е вашата нужда..
Аз ако ме изтресе дълго време над 120 удара-тогава вземам/до сега 1/4 Корвитол/,иначе се опитвам с наплискване със студена вода на лицето,със слагане на студени мокри кърпи в областта на сърцето и това ми помага-това когато съм в къщи..на улицата или на работа-прибягвам до хапче..но при пулс 90-110 се опитвам с ОМММ-донякъде шега,опитвам с медитация  да се успокоя-е,не винаги е успешно/това пак в домашна среда/


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пт, 09 юни 2017, 18:40
Ами, аз го разпознавам, някак си започва едно думкане, чак гръдният ми кош подскача като удари, и не се повлиява от никакви успокоителни. Обикновено се оказва, че е около 110 и понякога и нагоре. Подумка ли ми така ден два без да намалее, почвам бетаблокера, пускам хормони и се моля.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пт, 09 юни 2017, 19:18
А на мен ми ставаше много лошо.Прилошава ми в областта на сърцето.Но имам и стенокардия.
Вие как го спирате бета блокера?С намаляване постепенно на дозата ли?На мен изрично ми е казано да не го спирам.Една вечер забравих да го пия и сутринта ми беше много зле,като си измерих пулса-138 ми стана още по-зле и оттогава не го забравям.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕваНиколова в сб, 10 юни 2017, 22:51
Дами,

моля за помощ - пия метизол - 2 таблетки и конкор - кор от 250 - 1 път на ден. Явно от този конкор днес бях много зле - кръвно 100 на 50, нямам сила, влача се едва-едва. Дали да не го спра  newsm78 От друга страна добре ми действа на сърцебиенето...не знам какво да правя  :tired: Ако и утре съм с такова кръвно....не знам вече....


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в нд, 11 юни 2017, 01:29
ЕваНиколова,аз затова го пия вечер.И освен това отначало се започва с четвъртинка,после половинка,после половинка плюс четвъртинка.Вече като ми привикна организмът не ми пада толкова кръвното.Иначе като го започнах,няколко дни не можех да стана,лежах и спях.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в нд, 11 юни 2017, 06:43
Ева, това 250, което си писала, да не е 2,5?
Инцидентно ли ти падна кръвното, или и друг път се е случвало?
Може да намалиш наполовина дозата.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕваНиколова в нд, 11 юни 2017, 10:45
Ха, вярно - 2.5 било. Няколко пъти ми се случва вече, но вчера ми беше доста зле. Това за постепенното увеличаване на дозата не го знаех. Освен да опитам по половин таблетка вечер  newsm78


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в нд, 11 юни 2017, 11:07
Постепенно се увеличава дозата, ако целта е да се достигне доза примерно 10 мг, но в случая при теб е едва 2,5, тъй че може директно да се започне с нея, предвид че най-ниската доза е 1,25.  Но щом ти идва много и ти понижава кръвното, намали наполовина и проследи как ще е. Ако пак пада, най-добре по преценка на доктор да спреш хапчето. Тук няма да се налага чак да намаляваш плавно, защото не си на доза 10 мг, че да намаляваш на седмица милиграмите, докато спреш хапчето, а си на ниска доза.
Или пък може да ти сменят лекарството.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в нд, 11 юни 2017, 11:27
Ева, аз съм писала малко по назад как хванах цаката на моя бетоблокер, разделих изписаната ми доза на два приема.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕваНиколова в нд, 11 юни 2017, 11:47
Разбрах ви. Много благодаря  :hug:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 12 юни 2017, 14:11
Здравейте, днес си пуснах изследвания и реших вместо само ТСХ да изследвам и др-те, и хоп резултатът ме притесни. Последните ми изследвания са само на ТСХ, така, че не знам откога е такова положението.
ТСХ-0,972 (0,27-4,2)
ФТ4-16,21  (12-22)
ТАТ-369 (по-малко или = на 115)
МАТ 6,85    (по-малко от 34)
Ясно е че ще се ходи на лекар но ми се иска да съм подготвена.
(Самоцитирам се с последните изследвания от февруари:...да се отчета:
година и месец след спирането на метизола резултатите от вчера са:  TSH- 0.378 µIU/ml ( 0,27 - 4,2 ) и Free Т4 (fT4)- 14.76    ng/l ( 9.30 - 17.00)


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пн, 12 юни 2017, 17:12
Пораснал е ТАТ, да. По принцип, никой няма да му обърне внимание, предвид че си с автоимунно заболяване и антителата при нас ходят нагоре - надолу, в зависимост възпалителни процеси, боледуване, начин на живот.
Гледат хормоните да са в норма. Те водят парада и казват ще пием ли лекарства или не. На антителата не могат докторите да повлияят.
Но, никога не е излишна консултация. Добре е, че хормоните са в норма и не показват рецидив. Може да се види на ехограф дали има изменения в структурата на жлезата, даже задължително да се види, не само хормоните да гледат. Наличие на възли и структурни изменения.
И според мен си пусни един В12 да видиш. Чувала съм, че при недостиг и анемия вследствие недоимък на В12, се проявява в антителата, дали не беше точно в ТАТ.

Ехография и В12.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в пн, 12 юни 2017, 23:31
Merelenda, благодаря. От четене за болести в главата ми е каша ;-). То като симптомите ми са много и отговарят на много неща пък и се променят, появяват, изчезват ... така става.
Точно това четох за ТАТ, че има връзка с анемията и б12. Аз съм го изследвала миналото лято и е с 5 пункта над долна граница-146 при минимум 141, което е доста ниско и си имам повечето симптоми, но и ЛЛ и психиатърката, с която се консултирах, казаха засега да го игнорираме щом е в рефер. граници. Междувременно се чух с ендокринолога и каза, че съм си изхарчила напразно парите и да изследвам само ТСХ.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 13 юни 2017, 06:31
Много е нисък В12. Над 400 трябва да е. И по-висок да е, по-добре. При излишък се изхвърля от организма.
Защо не говориш с хематолог? Не е рядка практиката май, хематолози да откриват щитовидните заболявания, в следствие посещения за съвсем друго. Да видиш какво ще каже. За мен си с недостиг на В12 и се налага терапия.
Иначе хормоните ти са добре, но кой знае дали ТАТ не е пораснал заради недостига на В12 и това докъде ще доведе.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в вт, 13 юни 2017, 16:44
Дами и господа,нещо се случва с мен.В петък и събота имах тежки диарии,буквално до вода.Но нямам болки в корема,не е колитът.Нито имам кръв,нито слуз.
Пулсът ми не пада под 90,при положение,че пия и Конкор,и Корлентор.
Два дни след изследването,което показа ТСХ 0,88,правих ново и излезе,че ТСХ ми е паднало на 0.55 при референтни стойности на лабораторията 0.34-5.60.
Но странното е,че ФТ4 ми е 10,55 при стойности 7,46-21.11,
А ФТ3 ми е 5.44 ,референтни стойности 3.1-6.8
Взех да пия Метизол по препоръка на личната,лошото е,че попаднах отново на идиот ендокринолог,който твърди,че ако пия Метизол ТСХ още ще падне.Обясних,че се бърка с Л-Тироксин и той силно се засегна.
Сега незнам какво да правя,никак не ми е добре и не мога да тичам в тези жеги до Варна или София.Лозанов ще идва от София,но няма свободни часове.
Случвало ли ви се е ТСХ да пада при нормални ФТ3 и ФТ4?При мен май и преди се беше случило нещо подобно, затова дълго нямах диагноза.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 13 юни 2017, 16:51
Пада при рецидив. Първо той пада, другите може по-късно да се раздвижат.
Но вероятно не се касае все още за рецидив при теб. Поне така мисля аз, но не съм доктор.
Някакво временно неразположение може да е. Хормоните не са лоши.
Доста рязко се затопли времето все пак. До оня ден хората палеха печки, сега 34 градуса. Това неминуемо ни се отразява. Няма го онзи плавен преход.

И какъв е тоя доктор не знам, но ти трябва друг и по-възможност по-скоро. ЛЛ не е опция да ти казва кога да почваш метизола. Ами ако нямаш нужда сега от него и объркаш нещата?
ТРАК също би показал, дали се касае за рецидив и би бил ориентир дали да се пият хапчета.
С разстройство и по-рядко диария съм почти всеки ден.
Да не казвам днес как се подредих само от 10 черешки. Избягвам ги, ама кой ме бутна днес, дето години не съм яла, да ги опитам.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в вт, 13 юни 2017, 17:12
Хм,явно е рецидив,защото до скоро колитът ми беше наред.Утре ще опитаме да говорим с Христозов по телефона.Беше ни препоръчал един лекар от Бургас.Нямам толкова пари да обикалям докато намеря някой свестен.
Кардиоложката беше категорична,че пулсът е следствие от заболяването на щитовидната жлеза.
Сетих се за един близък,който може да ме закара и върне от Варна,ще разчитам за свестен лекар там.Писна ми от идиоти в този Бургас.
И твърдо съм решила да сложа край на този ужас,искам да се оперирам.Идиотът,при който бях вчера бил твърдо против операциите.Искам да намеря лекар,който е за операциите.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: NOVA NADEJDA в ср, 14 юни 2017, 11:14
Мария, на 9-ти петък имаше пълнолуние. На мен това много ми влияе, и често цикълът се върти около тази дата, подувам се, спирам да пишкам(т.е пишкам много малко) и в деня на пълнолунието се отпушва всичко, като и разстройства съм получавала. Освен това ми влияят и земетресенията, няколко дни преди това имам "симптоми', а сигурно си чула за голямото земетресение в Турция в понеделник и последвалите десетки по-малки след него. Само ти давам друга гледна точка и ако искаш проследи си дали и на теб не ти оказват влияние тези два фактора. Иначе хормоните май са ОК. На мен ТСХ ми беше, паднало близо до долната граниша февруари и Начев ми каза ако стане 0,1 да му се обадя, но сега е ТСХ-0,972. Все пак си се консултирай, ако имаш възможност. Против съм ЛЛ да дава такива насоки.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в ср, 14 юни 2017, 11:35
Да ви пусна наскорошно интервю с професор Пандев. Каза някои интересни неща, макар, че най-много наблегна на рака на щитовидната жлеза:
http://www.btv.bg/video/shows/predi-obed/videos/kak-da-se-spravim-s-problemite-na-shtitovidnata-zhleza.html

Довечера ще пийна чаша винце в негова чест  8)


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: сиси в пн, 19 юни 2017, 21:34
Много ми хареса като поведение на лекар!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в вт, 20 юни 2017, 16:45
След двумесечно спиране на тирозола, изследванията ми са:
FT3 ( free Т3) 4.380 pg/ml 2.02 - 4.43
FT4( free Т4) 1.670 ng/dl 0.93 - 1.7
TSH 0.009 uIU/ml 0.27 - 4.20
Надявах се да съм задържала подобрението, ама ядец. В четвъртък съм при доктора да видим какво ще каже той, но явно нещата не вървят както трябва. Оплаках ви се....


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в вт, 20 юни 2017, 17:03
Джерлинда, много тъжно... :(
Твоят ТРАК ли беше висок преди спирането на Тирозола, или се бъркам?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 20 юни 2017, 18:45
Djerilinda, кратко ти беше лечението. И моето първо беше такова, дори бях на по-ниски дози от теб и близо 7 месеца с 1 таблетка държах хормоните в норма, даже накрая си показа, че и 1 е много и взех да затъвам в хипо.
Явно че нещата вървят към рецидив при теб, но не се отчайвай.

ТРАК не видях да е изследван, преди спиране на терапията.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в ср, 21 юни 2017, 08:38
Трака си беше в норма при изследванията преди спирането на тирозола.
TSH-R-Ab S    0.79     IU/l   0 - 1.75  Сега не ми е казал да го изследвам.
Не се притеснявам особено, каквото има да става ще става. Някак си не ми се вярваше, толкова бързо да се приключат нещата. Ще видим какво доктора ще каже, защото до сега като съм си навивала за разни неща след изследвания, винаги доктора е внасял уточнения и само дето съм се настройвала.
Благодаря ви момичета за съпричастието. :hug:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в чт, 22 юни 2017, 16:12
Да се отчета, бях при доктора, все още не било рецидив и ме прати да пусна Траб, за да се види и той.
Ако е повишен, шест седмици по 2 тирозола и след това изследване, ако не, още два месеца без тирозол и тогава изследвания. Пуснах го тоя Траб и със свито сърце чаках  пустия му резултат. Готов е и е -
TSH-R-Ab S    0.3     IU/l   0 - 1.75   ECLIA. Май-май е добре.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 22 юни 2017, 17:18
Добре е. На изчакване си.
Пустите жеги така ни действат на хормоните. Трябва да стоим на хладно, ама как да стане...Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в чт, 22 юни 2017, 18:18
Стана ми чудно, защо да не е рецидив. При мен при тези резултати беше рецидив и започнахме тирозола.
Трака ми е в норма, нейното тсх е доста по ниско, само т4 е малко над нормата при мен  :thinking:
TSH   S        0.063        µIU/ml     0.27 - 4.2     ECLIA
Free Т4 (fT4)   S        24.36        ng/l     9.30 - 17.00
TSH-R-Ab   S         0.58        IU/l     0 - 1.75Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 22 юни 2017, 20:14
Трак-а показва рецидива. Другото може да е излив на хормони и позволява да се изчака.
Ако не се саморегулират, по преценка на доктор може да се изпишат пак тиреостатици. Но доколкото знам, когато Трак си е в норма, не говорим за рецидив и не е налагащо операция положението.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в чт, 22 юни 2017, 21:39
Е той и моят Трак е в норма бил.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 23 юни 2017, 06:42
Е той и моят Трак е в норма бил.
Мда, беше и доколкото помня говорихме за това, ама си забравила.
Моят си беше извън норма, висок, само за 3 месеца, от 0,3 на 6,8. Затова казват рецидив и най-добре операция. Но ако ТРАК е в норма, може да се изчака, но може и да се попият пак хапчета. Доктор преценява.
При теб вярно и Т4 е скочил, не малко.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пт, 23 юни 2017, 09:20
Сега се сещам, че някъде четох или пък съм чула, че лятно време не е препоръчително да се правят хормонални изследвания, защото от топлото се разджурквали.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 23 юни 2017, 09:38
Абе, не е точно така. При здрави хора са си нормални хормоните по всяко време. В противен случай ще значи, че лято сме болни, а зимата сме добре  :lol:
Следят се и се регулират дози лекарства, според хормоналните показания. А тия дето сме с Базед, най-често правим рецидиви лятото, поради редица фактори, които не ни влияят добре в този сезон. А при хора с хипофункция, най-често лятото им намаляват дозата лекарства, именно защото се увеличава леко производството на хормони. Но при здрави хора тези колебания са в нормите на границите.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пт, 23 юни 2017, 10:42
Питах доктора кои са факторите, които най-често провокират рецидив. Стреса на първо място, йода - за пиене и мазане, цигарите и радиацията/рентгенови лъчи в т.ч./,е доколкото механизма на автоимунните заболявания е установен де :). Слънцето каза, че не е вредно за нас  и мога да си ходя по слънце, колкото си искам, което мен ме :35: удовлетворява.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пт, 23 юни 2017, 10:52
Djerilinda, аз моят рецидив го получих когато нямах от дълго време никакъв стрес, без йод, не съм пушила никога...Та, какво да ти кажа, просто  не знам, организма си ми е решил, че ще си работи в тази посока и това е  :tired:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пт, 23 юни 2017, 11:20
Нали е неустановен механизма, та явно всякак се получава...то нали от базеда все слабички, ама някои от нас пухкавички, това ми е най-големия стрес, подложена съм ежесекундно :35:, ако получа рецидив от това ще да е


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 23 юни 2017, 11:46
Слънцето каза, че не е вредно за нас  и мога да си ходя по слънце, колкото си искам, което мен ме :35: удовлетворява.

Има представа той  :lol: Да види как е с ускорен пулс след излагане на слънце. Аз лично откачам и ще пукясам като седя 30 минути под чадъра, а камо ли ако ме грее слънце. После не мога да си успокоя сърдечния ритъм, да не говорим как ме души гушата и ме тресат нервите.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пт, 23 юни 2017, 11:53
Моето ендо ми казва да избягвам слънцето, на морето само под чадър и тн. То отделно аз съм си много зле на слънце и по жегите, а като гледам прогнозата за другата седмица, от сега ми става лошо.... :ooooh:  :sick:
https://www.sinoptik.bg/sofia-bulgaria-100727011/10-days

Почват се мъките.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пт, 23 юни 2017, 12:07
За сега като щъкам навън, кръвното само дето ми е много ниско, ама то винаги ми си е било така през лятото. Това е засега, другата седмица ще видим как ще са нещата.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пт, 23 юни 2017, 12:15
Завиждам на всички, които са добре по жегите... :)
Имам приятелка която ходи юли и август на море в Турция, че и било много добре тогава, аз я гледам така  :shock:  :crazy:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в пт, 23 юни 2017, 19:16
Ех,тия жеги тая седмица  ще бъде така. При мен в стаята е 31 градуса ужас. Да ви питам само случвало ли се е на вас от жегите да ви се вие свят. Ендото вика,че бетаблокера се е задействал и по-начин не позволява на кръвното да скача. И пулса ми скача от по-топлото не много но си е,гадно. Някой с подобно нещо като мен? 


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Крабит в сб, 24 юни 2017, 13:09
+*-Здравейте момичета!
И аз при вас...симптомите ми започнаха в средата на Януари, дъщеря ми по това време беше на 6 месеца. Започна да ми се вие свят, треперене, сърцебиене...Естествено не обърнах внимание на симптомите, които постепенно се влошиха-започнах много да се изморявам, да ми смъдят очите, не можех да търпя по-високи температури. Тук да направя едно уточнение-живея в Шотландия. Накрая, някъде преди 3 седмици отидох при Джи пи-то. Той ми взе кръв и седмица по-късно ми каза,че имам хиперфункция на щитовидната жлеза. Изписа ми бета блокери и желязо(било малко ниско) и ми взе повторна проба кръв за потвърждение. Такаааа....Отивам вчера и той ми казва, че има потвърждение и трябва да попия малко хапчвта, които ендокринолог ми бил изписал по телефона. Не ми каза диагнозата даже, аз трябваше да попитам дали имам Базедова болест и той потвърди , но каза, че не е страшно и съм щяла да попия малко хапченца и да се оправя :shock: Майка ми ме съветва (тя е фармацефт), да не пия нищо, тъй като след две седмици съм В Бг с детето за двa мeсеца на почивка и ще ми се направят пълни изследвания, за да решим какво да правим. Тукашният доктор ми каза да започвам хапчетата незабавно. Иска ми се да получа съвет какво да правя, бета блокерите помогнаха за треперенето и сърцебиенето, но сега не мога да спя пълноценно и едното ми око се е разширило...Резултатите от кръвните ми са: T.S.H.(0.35-5.00)<0.01; T4(9.0-21.0)-36,1 i T3(0,9-2,5)-8.00;anti-thyroid peroxidase 712,6(0-6).
 В скобите съм дала референтните стойности, тъй като лекарят ми каза, че са различни за различните държави. Стана много дълго и объркано, за което се извинявам. Можете ли да ми кажете дали са ми много лоши резулттите и дали мога да почакам с лечението 2 седмици. Благодаря от сърце.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в сб, 24 юни 2017, 16:32
Здравей Крабит,
Резултатите от изследванията ти са убедителни ,сама виждаш че са в пъти  извън  граница и лечението ти е наложително.Можеш да си направиш изследвания в България да поискаш второ мнение ,но никой ендокринолог няма да те остави без лечение при тези стойности.Базедовата болет е сериозно заболяване и не търпи възражения.Друг е въпроса за адекватно лечение и дозировка. Лечението освен хапченца включва и постоянен контрол на дозировката и изследванията особено в началото .В този смисъл ли трябва специалист ендокринолог на който можеш да разчиташ и да ти е ”под ръка ”така да се каже. А иначе не е толкова страшно ,аз съм от януари с тази диагноза.Предполагам,че скоро ще пишат и други момичета и момчета от който ще получиш ценни съвети. Желая ти здраве и усмивки !
Успех!Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в сб, 24 юни 2017, 17:50
Крабит, аз не се наемам да направя коментар да чакаш или не  :peace:
Мереленда ако види питането ти и се включи....


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в сб, 24 юни 2017, 21:22
Накратко от телефона - ЗА лекарствата. Няма какво да се чака.
Тук консулт пак може да се направи и да се пуснат и други изследвания.
Може да е Базед, може да е постпартален тиреоидит. Еднакво се лекува хиперфункцията и при двете, с разлика, че при постпарталния тиреоидит може да се оправиш бързо.
Усложнения при нелекуване са по-опасни. Също и за очите. Взимай мерки навреме.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Крабит в сб, 24 юни 2017, 22:12
Благодаря ви за отговорите момичета :hug:.Взех хапчетата и ги започвам от утре, проблемът е, че са ми изписали Carbimazole, който се оказа, че го няма в Бг. Имам за един месец, мислите ли, че ще е проблем да се смени в Бг след преглед от ендокринолог?! И още един въпрос: тъй като се прибирам в Бг за лятото, може ли някой да ми даде съвет какво да правя в жегите...тук беше 25 градуса за два дена и ми беше много тежко, а на 40 не знам. А иначе четох за постпарталния тиреоидит, но доколкото разбрах при него от хиперфункция минава в хипо за 2-3 месеца, а аз имам едни и същи оплаквания от половин година някъде, а и поради наличието на антитела, лекарят каза автоимунно...Бъдете здрави!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в сб, 24 юни 2017, 22:44
Здравейте.Мен ще ме режат.Още ми падна ТСХто.Знаете ли дали боли след операцията?Аз съм алергична към обезболяващи.След втората коремна операция ми биха Трамал и за малко да се стигне до анафилактичен шок.Съветът на лекарите после беше да стискам зъби.А на другите пациентки само да изохкат и тичаха да им бият обезболяващи.След третата операция ми биха Лидол два или три пъти,обринах се и ме посъветваха да стискам зъби.Ох,много,ама много ме е страх от болката.Майка ми не пропусна да ми заяви,че съм лигла.
Нея я оперираха преди две години,тя отказа всякакви обезболяващи,също е алергична.И твърди,че не боли.Ама аз не издържам на болка.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Крабит в сб, 24 юни 2017, 23:45
Момичета, чета темата и виждам, че взимате бета блокери 2,5-10мг. Моите са 80 мг. и започнах да ги взимам от раз...направо се притесних  :( И още искам да попитам за добър ендокринолог в Плевен и може би хомеопат?! Благодаря предварително :)


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в сб, 24 юни 2017, 23:50
Крабит,на мен двама хомеопати са ми отказвали да ме лекуват.Уж всичко се лекува с хомеопатия.Първият всъщност се зае,но много бързо се отказа.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Крабит в нд, 25 юни 2017, 00:03
Mariqivanova799 съжалявам да го чуя. Аз чета, че много помагала хомеопатията и затова питам...


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в нд, 25 юни 2017, 07:33
Крабит, да, автоимунно е. Снощи не съм видяла антителата.
Объркващо става с това, че 2 месеца ще си в Бг, и то точно със старта на заболяването, когато първите 2-3 месеца са важни за промяна в дозата при лечение.
Според мен, по-важно ти е лечението и докторът, в страната, в която живееш и се лекуваш, тъй като ако си дойдеш в БГ и започнеш лечение тук, после като се върнеш там как ще се следиш и как ще ти коригират лекарствата от БГ?
Не че не може да се сменя тиреостатика, но това се прави при нужда и непоносимост.
Ако започнеш там на карбимазол, тук да ти го сменят с метизол, после като се прибереш пак с другото. Мисля че не е удачно.
От една страна майка ти е права, но после като се прибереш вероятно ще ти сменят пак лекарството, изписано ти от Бг.
Опция би било да имаш повече лекарства от страната, в която живееш, а тук доктор да те следи два месеца и да ти променя дозите при нужда, докато се прибереш. Но май няма да стане това, да имаш повече лекарства.
Да ти следят на 2 седмици кръвна картина и чернодробни и ако имаш непоносимост, тогава да намалят хапчетата или да ги сменят с някое от нашите. После като се прибереш ще кажеш на доктора си как е протекло лечението.
Объркано става, наистина.
Ти трябва да решиш как да подходиш.

За бета блокера не се тревожи. Съобразили са дозата спрямо заболяването. Ако пулсът падне много, на 55 примерно и имаш задух и неодстиг на въздух, тук доктор ще ти коригира дозата.
И още нещо - някой ако има мейл на д-р Катя Тодорова да го сподели в темата или го потърси ти. Може и телефон.
Майка ти да и се обади и обясни или ти и пиши и обясни. Мисля че тя ще даде най-адекватно решение как да подходиш.
Преглежда в Плевен. Отсега майка ти да запише час за консултация. Тя лекува с традиционна медицина, но не отрича алтернативната. Добре ще е нея да посетиш в Плевен. Една от най-добрите ни ендокринолози.
Ако намери телефон, нека да звънне, ако трябва да я посети, да обясни ситуацията и тя ще даде адекватна препоръка, да започваш или да изчакаш с хапчетата, докато се прибереш. После ще я посетиш. Доколкото разбрах и ехография не ти е правена. Тук ще направиш останалите изследвания.
Ако междувременно си започнала хапчетата, няма страшно. Тук ще сменят ако се наложи. Все тиреостатици са. В БГ лекуват с пропицил, метизол, тирозол, а в чужбина най-често карбимазол.

Мария, доколкото съм чела през годините в темата за операции, болка след операция няма. Само придърпвало и болката била като от настинало гърло и схванати рамене. Все едно настинка. Дължала се на интубирането по време на операция.
Момичетата са споделяли, че са смучели стрепсилс за гърло и са мажели раната да не остане белег. Толкова. За никакви обезболяващи не са споделяли. А оперираните с мини инванзивен метод при проф. ПАНДЕВ, час след операцията са на крака. За 24 часа ги изписват.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в нд, 25 юни 2017, 09:30
Merelenda, благодаря.
Аз няма да се оперирам при Пандев.Решила съм да е в Бургас.Доколкото разбрах и тук престоят е 24 часа.Изобщо не искам да се търкалям по болници.
Ще избера клиниката,където оперираха сина ми от апандисит.Него го държаха само две денонощия,но съм много доволна,спасиха ми детенцето.За един час се организираха и го оперираха по спешност.Добре,че не ходихме по спешни отделения,за да ни разтакават и размотават.Милото е имало вече гной в коремчето.Казаха,че навреме сме отишли,защото нещата се влошават буквално за часове.Аз пък съм благодарна,че и те навреме реагираха.Да са живи и здрави хората.
Майка ми е оперирана в мини инвазивна хирургия в Токуда,София.Първо не искаше да говори по телефона,даже няколко дни казваше,че не може да говори много.Но нищо за щастие не и е засегнато.Кара ме и мен да ходя в София,но аз не искам.И трите пъти в Бургас си ме оперираха,и четвъртият ще е тук.Не мога да си представя 24 часа след операцията да се возя по влакове.Тя самата не тръгна веднага след операцията,стоя около десет(че и повече)дни в София.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Крабит в нд, 25 юни 2017, 10:31
Мереленда Благодаря. Честно казано, тук не ми обръщат особено внимание, за да стигна до ендокринолог и реален преглед не знам какво трябва да стане. А някак си не ми се иска джи пи да ме лекува от толкова сериозна болест...Той каза да съм отидела след 4-ри седмици да ме проверят и толкова...В България ще имам повече помощ и почивка освен това тук сама си гледам детето, а и за всичко останало съм аз вкъщи. Много съм изморена вече. Мъжът ми работи почти денонощно и така. А иначе те и бета блокерите , които пия ги няма в БГ. Ще се обадя в понеделник на джи пи да питам за още лекарства, но ме съмнява да може така. Ще потърся инфо за докторката, която си препоръчала, благодаря :hug:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: jazzy32 в нд, 25 юни 2017, 13:40
Здравейте,момичета!Искам да ви помоля за мнение за резултатите ми от последните 2 месеца.
С 1,5 таблетки Тирозол за 30 от 15.05:
TSH   S       0.1       µIU/ml     0,27 - 4,20     ECLIA
fT4   S        13.72       ng/l     9,30 - 17     ECLIA
fT3   S        4.25       ng/l     2 - 4,40     ECLIA.

Лекарката ми увеличи приема на 2 таблетки за 30 дни пак и ето резултати от 15.06:

TSH   S       0.07       µIU/ml     0,27 - 4,20     ECLIA
fT4   S        14.02       ng/l     9,30 - 17     ECLIA
fT3   S        3.69       ng/l     2 - 4,40     ECLIA

Защо така ТСХ ми е паднало още?Вярно,че имах доста проблеми и притеснения за този месец,но каква е логиката?Пиша тук,защото наистина давате много ценни съвети и идеи!Благодаря много за това и продължавайте да насърчавате и подкрепяте всички болни като мен!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в нд, 25 юни 2017, 18:17
Стопли се времето. Затова.
Може още малко да се увеличи дозата и след месец да видиш ТСХ само, дали е почнал да се повишава.
Имай предвид че все в един момент ше скочи и ще намалят дозата, затова следиш на 30 дни.
Иначе другите хормони са добре.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в нд, 25 юни 2017, 19:48
Мария, успех където и да решиш да отидеш за операция, и дано поне част от проблемите ти изчезнат след това!
Хвърлям чат пат око на темата за операциите аз, че нашия Базед, често натам води..... :?
Ох, едвам изкарах днешният ден, и лошо ми стана по едно време от жега, а тепърва се почва  :ooooh:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в нд, 25 юни 2017, 20:10
Lemy,благодаря.
Според лекаря дори колитът ми може да мине след операцията.
Сърцето ми просто ще гръмне,пулсът ми вече не пада под 90.А пия и Конкор,и Корлентор.И общо взето лежа,с този пулс никъде не мога да отида,трудно ми е да вървя.
Ще пиша подробности около операцията.Дано не ме оставят за есента,че съм се нагласила да ходя на плаж поне през август.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в нд, 25 юни 2017, 20:15
На нас ни пропадна юнското море, обещах на домашните да отидем август или септември, ако ми се оправи крака дотогава  :?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в нд, 25 юни 2017, 20:43
Дано да ти се оправи кракът :hug: :bouquet:
А аз другия месец ще ходя да си искам талон за хирург.Дано се съгласят да направят операцията през юли.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в вт, 27 юни 2017, 03:18
Здравейте и от мен малко късно пиша но,какво да се прави в тая жега няма сън 30 градусова стая.   В началото на юли 7-8 ще правя изследвания да видим на къде отиват нещата с тия хормони. Колкото до пулса или кръвното имам си ги от време на време но,не е като преди явно жегата влияе едва живея на тия 40 градуса. Вчера на тересата беше  45 градуса.  Говорих с еднокринолога за този случай успокояваме че, от тия жеги нормално било да вдигам кръвно и пулс да съм си намерил някое хладно място е,извинявай но, такива места не намирам освен банята и коридора. За климатик няма пари в момента.  Така колкото до пулса по-нормализира се освен,че от жегата някой път ми е замаяно и вдигам леко това беше преди седмица. Та дами как се справяте в тия жеги и как ви влият при всеки е различно но,все пак искам да чуя някое мнение на тази тема просто.  Лека вечер.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 27 юни 2017, 07:49
Тия дни с високо кръвно бях и аз. Пуфтя, топя се, замаяно ми е, взимам по-често хладен душ. Пия често вода и айрян.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ra2 в вт, 27 юни 2017, 21:13
http://medicine-bg.net/pharmacology/farmakoterapevtichen-spravochnik-2014/3074-tiroidni-i-antitiroidni-lekarstveni-producti
статията ми се вижда хубава, погледнете и вие.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Крабит в ср, 28 юни 2017, 00:42
Момичета, да се похваля, говорих с лекаря и ми изписа още лекарства, за да не се налага да ги сменям в БГ :D :D :D Вече съм сигурна, че е базедова болест, изпъкна ми едното око :cry: :cry: :cry:Дали ще се оправи от хапчетата?! Какво мислите за приема на големи дози омега 3? В английски сайт жена болна от същото, твърди, че благодарение на това е влязла в ремисия...


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 28 юни 2017, 05:31
Е, браво, това е добра новина!
Значи в БГ ще се прегледаш пак и няма да е нужно да ти сменят лекарството, само ще коригират дозата, ако се наложи през тези 2 месеца, докато си тук.
Ще те пратят на офталмолог тук. Наистина няма да е лошо ако успееш да запишеш час за доктор Катя Тодорова в Плевен, щом си оттам. Тя ще те насочи най-добре при кой да отидеш и какви изследвания ще са нужни. Ще ти изпише и нужните добавки към лекарствата.
За екзофталма ще направят първо преглед на очите, след това при нужда ще изпишат кортикостероидни капки, ако се наложи и по-сериозно лечение ще се предприеме. Може и със започване на терапията с тиреостатици да се успокои окото и да се оправи, но пак ще отнеме време. Първо трябва да го видят, да измерят очните дъна и след това да преценят лечението.
Екзофталма си е типичен за Базедова болест.
Първите 2-3 месеца от започване на лечението са най-агресивните по принцип, относно следене, смяна на дози, реакции и т.н.
Като си дойдеш в БГ, първо според мен пуснете пълна кръвна картина, чернодробни АСАТ и АЛАТ, СУЕ или ЦРП, а може и двете и с изследванията записваш час за ендокринолог. За изследвания на хормони ще е рано. Вече ендокринолог ще каже кога да ги пуснеш, дали на месец или повече и дали междувременно да намалиш дозата лекарства. Ще те прати на очен лекар и така...
Успех и пиши как се развиват нещата.

Омега 3 може да пиеш. Тя си е полезна така или иначе, но не разчитай на една добавка, да постигнеш ремисия с нея. Просто е съвпадение, че жената докато е пила добавката си е влязла в ремисия.
С нашето заболяване се наблюдават най-различни дефицити и за всеки един би важело правото, че ако го запълним ще се излекуваме (едва ли не).
Дефицит на витамин Д, на В12, на магнезий, на В витамини като цяло. Освен горните, полезни са Л карнитин, витамин Ц, Е, А, омега 3, цинк и още куп, за които сега не се сещам.
Набавянето им в комплекси не е удачно и често недостатъчно.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в ср, 28 юни 2017, 08:55
Добре са се наредили при теб нещата Крабит. Щом вече си започнала лечението, най-важното си направила, пожелавам подобрение и двата месеца при близките ти в България да си ги прекараш добре, въпреки Фон Базед..


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 28 юни 2017, 09:09
 :hahaha: Фонд, фонд 


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в ср, 28 юни 2017, 09:45
 :35:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в ср, 28 юни 2017, 10:22
А, фонд, то цяла фондация.. :lol:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Крабит в ср, 28 юни 2017, 11:11
Благодаря от сърце за подкрепата и помощта момичета :hug:Честно казано доста съм се стреснала за окото, четох едни ужасни работи, а и пуста суета :lol: Ще пиша като има развитие...Желая задраве на всички!


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в ср, 28 юни 2017, 12:53
Крабит, стискам палци за бързо подобрение!

Аз не зная дали ще оцелея следващите дни като стане 40° .....От сутринта ми се вие свят и блъска сърцето, а не смея да ударя някой бетоблокер, за да не ми стане още по лошо ако случайно ми падне кръвното.  :tired:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ra2 в ср, 28 юни 2017, 21:01
fT4       1.09       ng/dl     0,89 - 1,76   
fT3       2.49       pg/ml     2,3 - 4,2   
TSH       3.592       uIU/ml     0,55 - 4,78
Споделено от днес, "Рамус", "фонд" 25,90
Т3 малко близо до долната граница сякаш newsm78
Продължавам както до сега- 5 мг метизол/дн, 25 мкгр еутирокс, няма да тормозя ендокриноложката за тези прилични резултати.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 29 юни 2017, 07:34
Прилични са, да. 5 мг метизол добре е потиснал Т4 и Т3, че даже 25 еутирокс, не успява да побутне ТСХ надолу или да мръдне малко Т4 и Т3 нагоре. А ти как се чувстваш? Това е по-важно. Хормоните са добре, предвид че сме с Базед и се целим в тези стойности, които да покажат, че вече нямаме нужда от хапчетата.
Напомняш ми на "моя лек случай" в началото. Само че при мен не включиха еутирокс и ФТ4 падна под долна граница, при норма 12, моя беше 10. ТСХ 3 и малко, само на 5 мг тирозол. Тогава не знаех за комбинираните терапии.  
При поредната консултация показвам изследванията и наблягам на Т4, а докторът само каза - а, няма проблем, даже добре реагираш и само на 5 мг метизол показва, че нямаш нужда от него вече.
11 месеца се лекувах, много бързо след спиране на терапията направих рецидив. Разбира се, не е меродавно. Всеки случай е различен. И ТРАК беше в нормата вече, но това не ме спаси от рецидива и скочи бързо за 3 месеца тройно. Изглеждах като "лек случай".
Гледайте ТРАК и наистина е хубаво лечението да продължи повече от година, както е при теб, дори ако се наложи да комбинират терапията. Вярно, има леки случаи, които се оправят за 6 месеца, но това са инцидентни случаи. Да не разчитаме на това.
Последния път успях да сваля ТРАК до 0,330 при норма до 1 отрицателен. Пак бързо направих рецидива, след две години лечение. ТРАК пада много бавно. Последния път след година и половина прием на тирозол започнах да го следя на 2 месеца с цел спиране на терапия.  От 1 падна на 0,9, после на 0,600, после на 0,330, нещо подобно, на всеки 2 месеца. Вече не си помня с точност резултатите, да не кажа че имам забравени да си ги разпечатам.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в чт, 29 юни 2017, 15:03
Отдавна се каня да ви попитам, каква е функцията на селена при нас. Четох в един руски сайт, че е хубаво да се приема при проблеми с щитовидната жлеза, но не ми стана ясно, дали за нас Базедите е полезно.
Предварително се извинявам, ако е коментирано преди това, сигурно съм го изпуснала.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в чт, 29 юни 2017, 18:36
Крабит, стискам палци за бързо подобрение!

Аз не зная дали ще оцелея следващите дни като стане 40° .....От сутринта ми се вие свят и блъска сърцето, а не смея да ударя някой бетоблокер, за да не ми стане още по лошо ако случайно ми падне кръвното.  :tired:
Леми първо да те питам всичко наред ли е с хормоните. Верно си е не се трае в тая жега съвет не знам какъв да ти дам освен,че аз си взимам през 10-20 мин хладен душ или си топя краката в леген със студена вода.Колкото до бета блокера по-добре с ниско кръвно отколкото с високо.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 29 юни 2017, 18:49
Отдавна се каня да ви попитам, каква е функцията на селена при нас. Четох в един руски сайт, че е хубаво да се приема при проблеми с щитовидната жлеза, но не ми стана ясно, дали за нас Базедите е полезно.
Предварително се извинявам, ако е коментирано преди това, сигурно съм го изпуснала.
Не пречи да се приема, но факт че по-често при Хашимото се предписва, отколкото при Базед. Даже при Базед не съм срещала почни на никой да предписват.
При някои хора подпомага понижаване на антителата и секрецията на Т3 хормон. Но дали регулира или подпомага да се секретира повече Т3, не знам точно. Но не съм забелязала някой да е повишил Т3 с прием на селен.
Като цяло е полезен за организма, спор няма.
Има случаи, в които споделят, че откакто пият селен са им се повишили антителата, вместо да спаднат.
Не съм се задълбочавала повече. Попитах ендокринолог дали да пия - каза че няма нужда. Не съм се интересувала повече, понеже точно него ендокринолог слушах много какво ми говори и му вярвах.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в чт, 29 юни 2017, 19:17
направо ми писна от тия жеги събота 43 градуса в моя прекрасен град  Плевен. От любим за мен сезон лютото се превърна в някакъв ад рекорд в моята стая 33 градуса. :lol: Не знам как оцелявате в този ад.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в чт, 29 юни 2017, 19:30
На мен са ми изписвали селен-докарваше ми ужасна диария всеки път като го пиех и много бързо го оставих.След време пак пробвах-пак така.Изхвърлих го и вече не помислям за селен.
Ангелов,никак не се издържа в жегите.Стоя вкъщи,избягвам да излизам в най-големия пек.Ако се наложи,едвам се прибирам.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 29 юни 2017, 19:36
Ангелов, аз се топя и откачам. Отделно гушата ме души. Горещ душ помага за охлаждане, макар и временно.
Като не пия вода съм най-добре, не се потя, ама без вода не може.
Ще изляза сега малко, а пък а дано се разхлади. Отделно във Варна е и много влажен въздухът и тежък. Направо полудявам.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в чт, 29 юни 2017, 20:06
С една дума си е мор до преди 2-3 дена се ядваше сега обаче положението е направо африканско все едно съм в пустиня. И вентилатор имам до мен и нищо смешна работа. Винаги по-това време излизам навънка обаче мисля да изчакам че,тоя въздух много влажен. Вчера пак същото поне валя за час и работата  се оправи сега обаче не иска да вали. С нетърпение чакам другата седмица когато времето ще е доста по-леко.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в пт, 30 юни 2017, 01:51
 Така нещо от вчера 21:10 беше 35 градуса ако не и повечe.  

http://prikachi.com/images.php?images/696/9142696W.jpg


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пт, 30 юни 2017, 07:03
Да се включа и аз за жегата и при нас в  полите на Родопите, вчера беше ад, 41 градуса с топъл, считай сахарски вятър. От няколко дни ходим по-рано на работа, от 6 часа, та се прибирам към 15 часа, вчера имах чувството, че въздуха може да се материализира във вид на топло, влажно одеяло...
При нас обикновено има вечерник, от 19 часа до към 9 сутринта, снощи доста късно излезе. В тая изключителна жега не вярвам някой да се чувства добре,  изключая плацикащите се в някой воден басейн.
Ще трябва май да минем на сиеста...в най-топлото време релакс..Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 30 юни 2017, 08:16
Ау, обичам Родопите и чак не мога да повярвам, че такива градуси са стигнали там. Колкото пъти съм ходила, все с одеяло вечер се е налагало да спя  :lol:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пт, 30 юни 2017, 08:21
Е в Родопите сигурно, ама Асеновград е в полите на Родопите, та от единия край низина от другия планина. Не ми се мисли какво е било вчера в Пловдив щом в Асеновград беше такава жега.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пт, 30 юни 2017, 09:52
Аз викам до неделя да се разписваме в темата, че сме оцелели  :mrgreen:
Най ме е страх от съботата, при нас ще е най-топло тогава.
Ангелов, за хормоните, знам ли, последният път бяха в норма, дано не са разбутани много сега. Сърцетупа мина за час някъде, нещо моментно се надявам да е било.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Крабит в пт, 30 юни 2017, 18:11
Момичета, да ви попитам още нещо...Йодта(йодирана сол или дишане на йодни пари сутрин рано на морето) препоръчва ли се или не за нашето състояние? За слънцето разбрах, че не...и още може ли да си самоизпиша омега 3 за очите или не е желателно. А колкото до времето, тук е 15 градуса в момента-кеф  :D От другата седмица и аз съм в сахара(разбирай България) :roll:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в пт, 30 юни 2017, 20:29
Крабит, йода е вреден според моя ендокринолог колкото до времето ще се оправи другата седмица вече няма да бъдем сахара. Да допълня храните който са богати на йод са орехи,броколи,зеле имаше и други но,в момента не мога да се сетя. А,да йодираната сол не е , много за препоръчване даже никак. 


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пт, 30 юни 2017, 20:32
Дами и господа, днес бях при хирург,уговорихме операцията.
Пиша и тук,за да споделя какво ми каза лекарят.Щом до шест месеца жлезата не се кротне, задължително трябва да се оперира.Аз стигнах до стенокардия,имам и тежък колит,както съм споделяла.Според хирургът значително ще се облекчи колитът и състоянието на сърцето ми ще се подобри.Умирам си от страх,но си повтарям,че поне имам шанс за подобрение.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в пт, 30 юни 2017, 20:44
Смело напред и дано всичко мине благополучно и да почувстваш бързо подобрение след операцията  :)


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в пт, 30 юни 2017, 21:41
Merelenda,благодаря.
Умирам си от страх.Днес пих Лексотан,няма особен ефект.Направо треперя от ужас.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в пт, 30 юни 2017, 21:46
Мария, споко бе, някаква дребна операцийка, всичко ще е наред  :hug:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Крабит в сб, 01 юли 2017, 00:53
Ангелов255 благодаря за отговора, Марияиванова799 всичко ще бъде наред  :hug: Стискам палците и на двете ръце :) Иначе дано наистина да паднат температурите, че иначе ще се мре :lol:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в сб, 01 юли 2017, 07:33
Мария, предполагам какво ти е, но си преживяла къде, къде по-страшни неща, като те чета.  :hug:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в сб, 01 юли 2017, 10:21
Да, и аз това исках да напиша.
В такива моменти си казвам-споко бе, толкова хора са преминали през това и са оцелели.
Ще ти направят тест за упойките и няма да имаш проблеми.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в сб, 01 юли 2017, 14:57
От Фейсбук:
Почти 60 гр на слънце в центъра на Плевен !
Снимката ни изпрати Петя Радойска
(https://www.bg-mamma.com/assets/vessur/img/not_found.png)

Ангелов, стискай зъби.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в сб, 01 юли 2017, 17:31
Нищо не ме чуди вече а,викат то щяло да бъде 42 градуса винаги лъжат  и крият някой друг градус. Преди 7-8 години отново имаше рекорд 50 градуса пак на центъра сега като гледам с цели 9 градуса е подобрен рекорда да видим по-новите или времето дали ще кажат за този рекорд. Добре ,че съм далеч от тоя център ,но разлика няма.  Само да се махне тоя ден и ще се живее мерих пулс 75 излезе че е доволно. Как се чувствате сега аз ми е топло и ми се спи все пак станах в 17 :  :mrgreen:  с малко прекъсвания спях но, бива да кажем. Сега гледам от утре идва промяната най-накрая.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: dRipLa в сб, 01 юли 2017, 20:39
Мария и това ще мине ...ти си воин бе момиче ! За хубаво е .Нищо ,че не се включвам аз ви чета .Благодаря на Мереленда отново и на всички вас ,споделена та болка минава по - леко


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ra2 в нд, 02 юли 2017, 08:36
Мария, стискам палци. Всичко ще мине и ще замине.
Мереленда, благодаря. Добре съм и клинично. Продължавам, като стане 1г ще пусна пълния набор изследвания и ще говоря с ендокриноложката за преценка на поведението. На жегите устоях без проблеми. В петъка ходих с дребната на басейн- стояла съм само под чадъра и във водата и пак попрегорях. И двете сме позачервени, та вчера пропуснахме и сме стояли само вътре. Направих тест, излезе успешен, та и на море ще мога да ида.
В момента съм в Троян, вчера следобед на сянка термометърът показваше 40 градуса :shock: и е реално, защото прочетох, че в Ловеч е отчетен температурен рекорд 40,3. Разстоянието по въздух е под 30 км.
А промяна идва, ставният барометър се обажда.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в пн, 03 юли 2017, 16:00
Аз също съм на линия, успешно преминах през сахарската седмица.
Мария, всичко ще е наред! Вярвай в това.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: FBID1307446899344915 в вт, 04 юли 2017, 12:27
Днес ден за лаболатория по мое настояване .Резултати  в края на третият месец от метизол

-FT3-3,54   /3.1-6.8/
-FT3-7,16   /12-22/
-TSH- 1,33

Док нареди 7 дена без нищо и продължавам с една таблетка след месец отново вземане на кръв.TSH се показа бързо което мисля е добре.
Теглото за което се притеснявах се качва бавно и славно за месец 3 кг. нагоре. Това е от мен докладвах


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 04 юли 2017, 18:03
Добри са резултатите, да. ТСХ не се е покачило никак бързо, в момента е нормален, но добре си реагирал с другите хормони. Заради тях следва и спирането на хапчетата за седмица и минаване на доза по 1 на ден.
Хайде, следващия път още по-добри резултати  :)


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Djerilinda в ср, 05 юли 2017, 08:30
Браво за добрите резултати, Тишо! Колкото до килограмите, мога безвъзмездно да ти дам 3кг. от моите ;-), та да ти е по-бърз прогреса, пък и моя :lol:.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕМСИ в вт, 18 юли 2017, 16:10
Крабит,добре ли понасяш карбимазола?
Защо, не го изписват в БГ? newsm78


Титла: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в вт, 18 юли 2017, 17:27
И да ги изписват, разлика няма с тиреостатиците, които пием тук.
Мисля че цената му обаче е доста по-висока, спрямо метизола, примерно, който е около 3 лв за 50 таблетки.
Споменавам него, понеже е най-често предписван.
Тирозола е около 8,50 до 10 лв за 50 таблетки. Май най-скъп е пропицилът при нас. Но все тая - тиреостатик с еднакво действие.
Това ми напомня като лекарствата на протонна помпа за стомаха. Всички са омепразол, а има на пазара с 20 наименования и цени от 5 до 25 лв за едно и също.
И с метформиновите е така. На едни едно им понася добре, на други друго.
Моя приятелка започна с тирозол, направи реакция и сега си кара на метиозол. Но пък повечето реакции преминават в ходя на лечение. Помня че и аз имах подути слюнчени жлези и имах сърбеж и дразнене на кожата и като почешех се появяваше едно като пъпка издуто и като се успокои и не пипам ми минаваше. Това в началото на лечението.
И няма да забравя като бях на високи дози кървавите очи, парене, болки в очите.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в ср, 19 юли 2017, 02:59
Здравейте,  жегата мина няма и помен от тия неземни 60 градуса. Сега да не се отклонявам както казах правиха ми  изследване само,че на TSH. 6,41 излезе,че е. Ендото вика добре е тирозола си върши работата подтисна ли сме жлезата нали все пак това ни е целта. И за да продължа да пия тирозола ще трябва да ми вдигнат дозата на л-тироксина така по-дълго време ще мога да пия тиреостатика. Един ден ще трябва да пия цяло друг ден половинка. Ходих на очен с очите съм добре. Какво друго да споделя кръвно и пулс от време на време се сещат за мен няма как явно това си е част от шибаното заболяване макар,че все още не мога да свикна с тая гадна мисъл,че това кръвното и пулса ще се вдигнат при уж  нормални хормони.  Това е от мен дами сигурно август ще пусна и за хормоните да видя какво е там положението опа за малко да забравя как сте в последно време с пулса и кръвното? Лека вечер от мен. :)


Титла: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 19 юли 2017, 06:39
Ангелов, на каква доза тиреостатик и тироксин е това ТСХ 6?

Аз в жегата вдигам кръвно. Пулсът на моменти е ускорен.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в ср, 19 юли 2017, 10:01
Доста е скочило  :thinking:
Няма ли да ти намалят тиреостатика?


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕваНиколова в ср, 19 юли 2017, 13:18
Момичета и момчета, моля за съдействие. ОК ли вървя с резултатите? Нормално ли е толкова бавно да се вдига TSH? В момента съм на 2х1 Метизол. Качените кила вече са 8  :tired: Продължавам с тренировките, но нямам сила за нищо. Ще го карам по-леко. Ще огранича храната. Не ям тесто и сладко, но вечер ще махна съвсем въглехидратите  :x

Изследвания - май.2017 г.:
- TSH - 0.017 /норма 0.55-4.78/
- FT4 - 1.97 /норма 0.89-1.76/
- FT3 - 9.97 /норма 3.20-6.80/.

юни.2017:
- TSH - 0.005 /норма 0.30-4.20/
- FT4 - 13,52 /норма 12-22/
- FT3 - 4,15 /норма 3.20-6.80/.

юли.2017:
- TSH - 0.049 /норма 0.30-4.20/
- FT4 - 11,01 /норма 12-22/
- FT3 - 3,16 /норма 3.20-6.80/.


Титла: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 19 юли 2017, 14:42
При някои хора по-бавно стават нещата. При един от рецидивите не можах 5 месеца да мръдна ТСХ от нулата и изведнъж после скочи на 29. Май съм писала за това.
Важното е, че Т4 и Т3 са повлияни от тиреостатика. Ще избуташ така и септември като позахладнее, мисля че изведнъж ще отреагира организма на терапията.
Не се притеснявай.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕваНиколова в ср, 19 юли 2017, 14:45
Merelenda, благодаря ти много за включването! Аз се надявам септември вече да съм оперирана и здрава  :tired:


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 19 юли 2017, 15:09
Merelenda, благодаря ти много за включването! Аз се надявам септември вече да съм оперирана и здрава  :tired:
Ако чакаш ТСХ заради операция, това не е проблем.
Другите хормони са в норма, може да те оперират. Но наистина, ако не е спешно, по-добре септември.
Така знам от проф. Пандев, понеже като го посетих бях с ТСХ 0,008 и не беше мръдвало 3 месеца. Каза че не е проблем това и че за операцията е важно да са в норма другите хормони. Такъв спомен имам.
После още 2 месеца беше ниско при мен и изведнъж скочи.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: ЕваНиколова в ср, 19 юли 2017, 15:51
 newsm78 Май докторката спомена нещо от сорта, че трябва хормоните да са ми в норма и ТРАК също. Но може и да не съм запомнила правилно. Явно сега няма да стане операцията, че съм запланувала едни отпуски и почивки. Но септември направо съм на линия  :)


Титла: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 19 юли 2017, 16:04
Хм, нямам идея.
На мен така ми каза хирургът. Моят ТРАК също беше 6,81 и за него помня също, че ако при операция е висок, след ОП пак може да е висок, ама няма диагностична стойност.
Ако чакаш и ТРАК да влезе в норма, то отнема година, че понякога и две. То един вид да си в пълна ремисия.
И няма да забравя с поставяне на диагнозата, още на втори месец от лечението бях, когато проф. Христозов ми каза да се оперирам ако искам и да не губя време. ТРАК нямаше значение в случая. Каза да вкараме хормоните в норма.
Но от проф. Пандев разбрах, че и да не е в норма ТСХ, явно не пречи да се предприеме операция. При някои хора се налага именно, защото не се поддават на лечението и ТСХ стои в ниските стойности.
Но както и да е. Решила си се, ще се оперираш. Дано по-скоро се повлияе ТСХ и дано всичко мине по план.


Титла: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в ср, 19 юли 2017, 17:09
Здравейте и от мен.Аз не издържах и се оперирах.Е,ужасно е,боли,не можеш да преглъщаш,ама минава.Още ме боли,но се търпи.В началото беше много болезнено,защото не ми слагаха обезболяващи.
Но съм добре,цял ден днес се мотах из жегите,но ми няма нищо в момента.
Спря ужасното,нечовешко сърцебиене.И кошмарното изпотяване и нощните вълни спряха.
Вчера си взех епикризата и видях,че в деня преди операцията ТСХ ми е било вече 0.14,а ФТ4 ми е станало от   10 на близо 17 за около 20 дни.
Не мога обаче да си обясня как ТСХ е паднало толкова,при положение,че пиех 3 по 2 Метизол.И въпреки това е продължило да пада.Сега си мисля,че направих добре,че се оперираха.Толкова е било зле положението,че дори след операцията ме избиваше на диария.
Друго интересно е,че този показател ТРАК изобщо не се вдигна,и ми казаха пак,че е тиреотоксикоза.А съм чела,че няма заболяване тиреотоксикоза,то е в резултат на Базедова болест или друго заболяване.
Имала съм и силно възпаление на жлезата,била е лесно кървяща и къслива.Така пише в епикризата,не съм сигурна какво означава.
Но като цяло съм добре,като изключим факта,че вратът ми прилича на Франкенщайн,а не било хубаво да запарвам раната с шалове посред лято.
В петък ще ходя да ми определят дозата на Л Тироксин,за сега ми е изписана по половин таблетка от 100 мг.
Лично аз се чувствам по-добре от преди операцията,така че който е решил да се оперира може да има предвид и моето мнение.


Титла: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 19 юли 2017, 17:55
Мария, да, тиреотоксикозата не е наименование на заболяване, а състояние, за което има причина. Дали Базедова болест, дали аденом или друго. Тиреотоксикозата си е хиперфункция на щитовидната жлеза. А за хиперфункцията все има някаква причина.
Това че ТРАК не е мръднал е добре. Когато той се активира е ясно, че правиш рецидив на Базедова болест. Когато обаче има само налична тиреотоксикоза-хиперфункция, без да е увеличен ТРАК, мисля че не говорим за рецидив на Базедова болест. А причината вече доктор с изследвания би изяснил.
Лятото ни е рисково време, затова и хормоните ни скачат (Т4 и Т3), а ТСХ се потиска. Ако си следила само него и не си следила Т4 и Т3, твърде вероятно е да са били малко по-високи. Ако обаче са били в норма и само ТСХ не е помръдвал, вероятно при теб е имало значение и състоянието на паращитовидните и хипофизата или пък може заради големите жеги. И аз съм била така лятото.
Да споделиш какво пише после в резултатите след операцията, като ги вземеш. Да не ни забравиш/


Титла: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в ср, 19 юли 2017, 18:09
О,няма да ви забравя,редовно ще съм тук.
Резултатите са:Леко уголемени два лоба,лесно кървящи,късливи.Това показвало възпаление.
Хистологията е:Нодозна струма с делчест строеж
От операцията насам не съм пускала ТСХ,ще видим в петък дали ще ми дадат талон за изследване.Предполагам,че ще е високо,защото вчера цял следобед спах,вечерта заспах без проблем и хубаво си изкарах 12 часа сън.Днес излизах,но сега ми се спи.
Дано ми улучат подходящата доза.
Вече нямам непрекъснато диарични изхождания и съм много щастлива от това.


Титла: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 19 юли 2017, 18:26
Браво, все така да е!
С нодозна струма съм и аз. Когато бях в хиперфункция, жлезата ми беше увеличена, със засилен кръвоток, което ще рече сходно на описаното. Проф Пандев ми обяснява, че болната в случая жлеза е нещо подобно на смляно месо. Говорехме за моя случай.
Радвам се че се чувстваш добре. Вероятно ТСХ наистина е скочило, предвид че ти я няма цялата жлеза, а си само на 50 микрограма тироксин, но ще компенсирате и това постепенно и ще се уцели дозата.
И още по-хубаво в случая е, че с колита се чувстваш добре. Дай Боже все така и да се спрат стомашните проблеми.


Титла: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в ср, 19 юли 2017, 18:34
Дано да спрат стомашните проблеми, най-вече заради това се оперирах.Беше ужас,защото единствено с глад ми минаваше,но оставах без сили от глад+диария щом хапна.
Никой не ми е обяснявал какво е Нодозна струма,но явно е било като кълцано месо,както казваш.Казаха ми възпаление.То и още нещо пише на биопсията,но не мога да разчета,а и не е толкова важно.Важното е,че няма нищо злокачествено.


Титла: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Lemy в ср, 19 юли 2017, 18:40
Мария, много се радвам, че си добре, все такива добри новини да чуваме от теб :)


Титла: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в ср, 19 юли 2017, 18:49

Никой не ми е обяснявал какво е Нодозна струма
Наличие на възли в жлезата - това е нодозната струма. Възлеста гуша.
Това си е отделно от Базеда. Може да имаш нодозна струма и без автоимунно заболяване.


Титла: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в ср, 19 юли 2017, 18:59
Lemy,Merelenda,благодаря.
Бих ви сложила букетчета и прегръдки,но с тази нова версия на бг мама още не мога да се справя.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в чт, 20 юли 2017, 06:43
Ангелов, на каква доза тиреостатик и тироксин е това ТСХ 6?

Аз в жегата вдигам кръвно. Пулсът на моменти е ускорен.
Добро утро тъкмо се каня да лягам. Така тиреостатика пия по-едно цяло всеки ден. А,ел-тироксина половинка пак всеки ден. Лекарката ми беше предложила да пия ел-тироксина по следната схема: Един ден половинка друг ден цяло хапче. По-този начин tсx ще се оправи. Другото което адски много ме притеснява е кръвното преди 3 месеца минах на кардиолог каза ми всичко е наред със сърцето и това е от жлезата било. Много е гадно когато видя  128/75 е пулса е нормален 65-70 на моменти се променя. По-време на жегите изобщо не вдигах сега като захладя пък обратното стана и аз не знам вече тотално съм объркан тоя базед направо ме съсипва и депресира и от много. :( Някой път като се вдига кръвното чувствам един гъдел в областа на сърцето  и хоп я кръвно или пулс се вдига. Иначе кръвното не го чувствам глава не ме боли като преди това е от мен лека сутрин.


Титла: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 20 юли 2017, 07:44
Бързо е скочило при теб ТСХ с 1 таблетка тиреостатик. Ама е рано да спираш хапчета и затова явно компенсират с тироксина.
С кръвното и аз съм проблемна. При теб ми се вижда напълно нормално това кръвно. Пулсът също. Казваш че като захладнее се покачва. При мен обратно, в жегата се покачва доста.
Доколко се покачва като захладнее? Минава ли горна граница 140, а долна 90? Ако е по-ниско, добре е.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Angelov255 в чт, 20 юли 2017, 19:44
Бързо е скочило при теб ТСХ с 1 таблетка тиреостатик. Ама е рано да спираш хапчета и затова явно компенсират с тироксина.
С кръвното и аз съм проблемна. При теб ми се вижда напълно нормално това кръвно. Пулсът също. Казваш че като захладнее се покачва. При мен обратно, в жегата се покачва доста.
Доколко се покачва като захладнее? Минава ли горна граница 140, а долна 90? Ако е по-ниско, добре е.
  Така говорих с ендокринолога чак като за хладнее  ще ми вдигне дозата на л-тироксина тоест септември. А,колкото до кръвното не 140 на 90 не съм имал от доста време. Иначе стига 127 на 86 при пулс 75-80 различно е. Иначе при промяна на времето не винаги е така. Ендото вика,че доста емоционален съм станал и причината може да е това. Още нещо ми каза,че това било част от симптомите на базеда. Често повишаване на кръвното и пулса. Проста самата мисъл,че го вдигам ме притеснява макар,че нямало от какво. Още съм объркан то тепърва все още се запознавам с тоя гаден базед. 


Титла: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 20 юли 2017, 20:47
От Базеда е, да.
И аз откакто съм с Базед вдигам кръвно. Преди това си бях с нормално и много рядко по-ниско.


Титла: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: mariqivanova799 в чт, 20 юли 2017, 20:56
Ангелов,не се шашкай много,при теб нещата са се успокоили.Аз съм мерила пулс 133 преди операцията,при положение,че пиех и бетаблокер,и Корлентор.
Корлентора изобщо го спрях,но с бета блокера е трудно.Пия си го и пулсът ми сега е около 60-70,което е странно,защото от години пулс под 80 не съм имала въпреки лекарствата.
И нещо кръвното ми хем е много ниско,хем събирам границите.То и преди си беше ниско,а сега съвсем не бива.Утре съм на ендокринолог,ще видим какво ще каже.Дано да улучи подходящата доза Л Тироксин.Все съм уморена и изобщо,ама изобщо не ми се яде,което също ми е странно,постоянно бях гладна.
С жегите и потенето драмата вече не е голяма.Е,пада ми кръвното още повече от жегата,ама и преди беше така.Като ученичка къде ли не съм припадала от ниско кръвно,в жегите беше най-зле по спомени.
Сега най ме е страх да не напълнея пак.След операцията за премахване на матка и яйчници станах 85+,приличах на самоходно буренце .Сега пак не съм си аз,към 70 кг съм,но е доста по-търпимо.Умирам си от ужас да не тръгна пак към прекрасните 85.


Титла: Re: Базедова болест - тема 5
Публикувано от: Merelenda в чт, 20 юли 2017, 21:08
Неусетно сме изписали темата.

Мария, ако искаш копирай мнението си в новата тема - Нова тема - 6 (http://old.bg-mamma.com/?topic=987746.new#new)